SANGO MALAMU EKOMAKI MARKO

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6Mokapo 7Mokapo 8Mokapo 9Mokapo 10Mokapo 11Mokapo 12Mokapo 13Mokapo 14Mokapo 15Mokapo 16

 

1        Mokapo 1

1. Ebandeli na sango malamu na Yesu Kristu, mwana na Nzambe. 2. Lokola ekomama na profete Ezaya : « Nazali kotinda ntoma na ngai liboso na elongi na yo, ye akobongisela nzela na yo »  3. Mongongo na mongangi kati na esobe : Bobongisa balabala na Nkolo, bosembola nzela na ye.

4. Yoane ayaki, kobatisa na esobe pe kosakola libatisi na kobongwana mpo na kolimbisa na masumu. 5. Batu na mokili na yuda yonso pe bayelusalema yonso bayaki epayi na ye, pe babatisami na ye kati na ebale ya Yordane, mpe koyambolaka masumu na bango, 6. Yoane alataki elamba na ba Pwali  na kamela  pe mokaba na poso na nyama na loketo na ye, aliaki mayoyo, pe mafuta na nzoyi ya zamba, 7. Asakolaki ete : oyo aleki ngai na nguya azali koya sima na ngai, Ngai nakoki kokumbana ete nakangola singa na sandale na ye te. 8. Ngai nabatisi bino na mayi, kasi ye akobatisa na Molimo Mosantu.

9. Ekomaki na mikolo yango, Yesu alongwaki na nazareti ya galilai pe abatisami na Yoane kati na yordane. 10. Ezalaki Yesu kobima na mayi, amoni likolo kopasuka mpe Molimo, lokola ebenga, kokitela ye. 11. Mongongo ebimi na likolo ete, Ozali mwana na ngai ya bolingo, kati na yo namoni kosepela na ngai.

12. Mpe Molimo epusi ye na esobe, 13. Ye azalaki na esobe mikolo ntuku-minei, komekama na Satana. Azalaki na banyama na yauli mpe banjelu kosalela ye.

14. Sima ya kokangama na Yoane, Yesu akomaki na galilayi kosakola sango malamu ya bokonzi na nzambe, 15. Alobi ete : elaka esila kokoka ! Bokonzi na Nzambe ebelemi, bobongwana pe bondima sango malamu

16. Azalaki koleka na libongo na libeke na galilayi, amoni Simoni na Andreya, ndeko na Simoni, kobwaka maluba kati na mayi mpo ete bazalaki baluki na mbisi. 17. Yesu alobi na bango : bobila ngai, mpe nakokomisa bino baluki na batu. 18. Noki-noki batikaki maluba mpe babili ye. 19. Apusani liboso moke, amoni yakobo mwana na Zebedayi na Yoane ndeko na ye. Bango mpe bazalaki kati na bwato kobongisa maluba. 20. Mpe abengi bango, batikaki tata na bango Zebedayi kati na bwato na basali mpe babili na ye

21. bakomaki na kapelanauma, mpe mokolo ya sabata akotaki na sunagoga, mpe abandaki kolakisa. 22. Bazali kokamwa malakisi na ye, mpo azalaki kolakisa bango lokola moto na bokonzi, lokola bakomeli te 23. Kati na sunagoga moto moko na molimo na mbindo, pe agangaki ete, 24.  Ha ! likambo nini biso na yo tojali na yango, Yesu na nazareti ? Oye koniokola biso ? nayebi oyo ozali, Mosantu na Nzambe, 25. Yesu apameli ye, alobi : Fanda nye ! bima na ye ! 26. Pe molimo na mbindo eningisi ye, egangi na mongongo makasi, ebimi na ye. 27. Batu nyoso bakamuaki, bongo batunanaki kati na bango : oyo likambu nini ? malakisi nini ya sika ? Na bokonzi azali kopesa mitindo ata na milimo oyo ya mbindo, mpe bazali kotosa ye. 28. Mbala moko sango na ye epanzani na mokili mobimba ya galilai

29. Tangu babimaki na sunagoga, bakendaki na yakobo pe Yoane  na ndako ya Simoni  pe Andreya. 30. Mama-bokilo ya simoni azalaki ya kolala na mpasi na moto, pe bayebisi ye pona mama-bokilo. 31. Boye apusanaki pene pe atelemisi ye na kosimba ye loboko ; maladi etiki ye pe abandi kosalela bango. 32. Na pokwa, lokola moyi esilaki kolala, bamemelaki ye babeli nyonso, pe batu bazalaki na ba demon ; 33. Mboka mobimba basanganaki liboso na monoko ya ndaku. 34. Pe abikisaki batu ebele oyo baniokwamaki na maladi ya ndenge na ndenge, pe abenganaki ba demon ebele, pe apekisi ba demon baloba po bayebaki nani oyo ye azali.

35. Na tongo-tongo, liboso moyi ebima, alamuki pe akeyi na esika moko na esobe, azalaki wana kobondela. 36. Simoni pe batu bazalaki naye balukaki ye epayi na epayi. 37. Bamonaki ye pe balobaki na ye ete: batu nyonso bazoluka yo. 38. Alobi na bango, tokende na biso esika mosusu, na bamboka misusu ete nazua nzela ya kolakisa ; pamba te nayaki po na yango. 39. Azalaki koteya na ba sunagoga nyonso ya galilayi pe kobengana ba demon

40. Moto na maladi na maba ayaki epayi na ye, kobondela ye pe afukameli ye : soki olingi, okoki kokomisa ngayi peto. 41. Yesu, ayokaki mawa, asembolaki loboko, asimbaki ye pe alobi na ye ; nalingi, koma peto. 42. Mbala moko, maba elongwe na ye pe akomi peto. 43. Alobi na ye maloba ya kokebisa pe azongisaki ye. Alobi na ye : 44. Koyebisa moto te likambo oyo, kasi kende komilakisa epayi ya nganga-nzambe pe pesa makabo pona kopetolama na yo ndenge mose alakisaki po ezala litatoli pona bango. 45. Ye, abimi, abandi koloba pe koyebisa mingi oyo ekomaki, boye yesu akokaki kokota lisusu polele te na mboka ; nde azalaki libanda na bisika ya bisobe, batu bayaki epayi na ye kowuta bipayi na bipayi.

 

2        Mokapo 2

1. Akomaki lisusu na kapelanauma sima ya mwa mikolo, pe bayokaki ete azali na ndaku. 2. Batu ebele basanganaki, esika ezalaki lisusu te, ata liboso ya ekuke ; ye ateyaki bango liloba. 3. Batu bayaki epayi na ye, bamemeli ye ebosono oyo batu mineyi batombolaki. 4. Nzela ya kopusa pembeni na ye  ezalaki te na tina ya batu ebele,  bamoni mwanza kuna ezalaki ye, esili bango kolongola yango, bakitisaki etoko oyo ebosono alalaki. 5. Pe yesu, amonaki kondima na bango alobi na ebosono : mwana, masumu na yo malimbisami. 6. Ezalaki wana, ndambu ya bakomeli, babanzi kati na mitema na bango ete : 7 Pona nini azali koloba boye ? Azali kotuka nzambe nani akoki kolimbisa masumu bobele nzambe ye moko ? 8. Pe yesu, kati na molimo na ye, ayebaki makanisi na bango ; alobi na bango ete pona nini bozali kobanza boye na mitema na bino ?  9. Likambu nini eleki pete, pona koloba na ebosono : masumu nayo malimbisami to telema, zwa etoko nayo, pe tambola ? 10. Nde boyeba ete mwana na moto azali na bokonzi awa na nse ya kolimbisa masumu.(bongo alobi na ebosono) : 11. Nalobi na yo, telema, zwa etoko na yo pe kende na ndaku na yo. 12. Atelemaki, pe azwi etoko na ye, abimaki liboso ya batu nionso ; pe bango nionso bakamwaki pe bakumisi nzambe, balobi : totikala komona likambo ya boye soko moko te.

13. Abimi lisusu na pembeni na mayi ya monana. Batu ebele baye epayi na ye pe alakisi bango. 14. Azalaki koleka, amoni lewi mwana na ayifayu, afandi na buro na mpaku pe alobi na ye : landa ngayi, ye atelemi pe alandi ye. 15. Pe, ekomaki, lokola azalaki na mesa na ndaku na ye pe ebele ya bafutisi mpaku na basumuki bazalaki na mesa moko na yesu elongo na bayekoli naye ; po bazalaki ebele pe bazalaki kolanda ye. 16. Bakomeli na bafarizao bamoni ye kolia na bafutisi mpaku pe basumuki, balobi na bayekoli na ye : pona nini azali kolia pe komela na bafutiisi mpaku pe na basumuki ? 17. Pe, yesu ayokaki bango, pe alobi na bango : batu nzoto ezali malamu pe makasi bazali na posa ya monganga te, babeli nde bazali na posa na ye. Naye kobenga bato ya bosembo te, kasi basumuki.

18 Bayekoli na yoane pe bafarizao bazalaki kokila ; baye pe batuni ye : pona nini bayekoli na yoane pe bafarizao bakilaka, kasi bayekoli na yo bakilaka te ? 19. Pe yesu alobi na bango : baninga na mobali na libala bakoki kokila tangu mobali na libala azali elongo na bango ? Tangu nyonso mobali na libala azali na bango, bakoki kokila te. 20. Mikolo ekoya, tangu bakolongola mobali na libala kati na bango ; mokolo  wana  bakokila, 21 Moto moko te abambaka elemba ya kala na eteni ya elemba ya sika ; ekopasola ya kala, pe kopasuka ekozala mabe makasi, 22. Moto moko te atiaka vino  ya sika kati na bambeki ya kala ; wana vino ekopasola bambeki, pe vino ekosopana, pe bambeki ekobeba, nde vino ya sika, bambeki  ya sika,

23. Azalaki kotambola kati na bilanga ya ble na mokolo ya sabata ; pe bayekoli na ye, wana bazalaki kotambola, babandaki kobuka ba mitu y a ble, 24. Bafarizao balobi na ye : tala, pona nini bazali kosala oyo epekisami mokolo na sabata ? 25. Ye azongiseli bango : Botanga nanu te oyo dawidi asalaki wana azalaki na bosenga pe nzala, ye pe na ba oyo bazalaki na ye, 26. Ndenge akotaki na ndaku na Nzambe, na tangu na abiatar nganga monene ya Nzambe, aliaki mapa oyo etandama liboso na Nzambe, oyo ekoki na batu mosusu kolia te, bobele banganga Nzambe, pe apesi lisusu na ba oyo bazalaki na ye ? 27. Alobi na bango : sabata esalama pona moto, kasi moto asalama pona sabata te. 28. Bongo mwana na moto azali Nkolo pe ya sabata.

 

3        Mokapo 3

1. Akoti lisusu na sunagoga ; pe moto moko ya loboko ekawuka azalaki wana. 2 Bazalaki kotala soki akobikisa ye mokolo ya sabata, po bafunda ye. 3 Alobi na moto oyo loboko ekawuka : Telema liboso na batu nionso. 4 Pe atuni bango : na mokolo ya sabata epesami nzela ya kosala malamu to ya kosala mabe ? Ya kobikisa bomoyi to koboma ? Kasi bafandi nye. 5. Pe atali bango na kanda, pe ayoki mawa na tina ya motema libanga na bango, pe alobi na yango : sembola loboko na yo. Moto wana asemboli yango, pe loboko ebiki. 6. Bafarizao, babimi pe elongo na baerode bayangani na tina yako luka kobomisa ye.

7. Pe Yesu na bayekoli na ye babendanaki pene ya mayi pe ebele ya bato ya galileo balandaki na batu ya Yuda. 8 Pe Yerusalemi na ya Idume, pe lisusu ya Yordani pe ya zinga-zinga ya Turo na Sidoni, ebele ya bato bayokaki makambu abandaki kosala baye pene na ye. 9 Alobi na bayekoli na ye babongisela ye bwatu na tina ya ebele ya batu, po ete batindaka ye te .10 : Po ye abikisaki batu ebele, bakweyaki na makolo na ye baye nionso bazalaki na mikakatano po basimba ye .11. Pe milimo mabe na sima ya komona ye bakweyaki na makolo na ye, na koganga makasi koloba : Ozali mwana ya Nzambe .12 Ye apekisaki bango baloba te na tina na ye.

13. Ye amati na ngomba, pe abengi ba oyo alingaki, pe bayaki epayi na ye. 14. Aponi zomi na mibale po bazala na ye elongo, pe kotinda bango kopanza sango malamu. 15. Pe bazala na bokonzi ya kobengana ba demon, 16. Pe apesi kombo ya sika na Simon, Petelo. 17. Pe Yakobo mwana ya Zebede, pe Yoane ndeko ya Yakobo, apesi bango kombo ya Boanergesi, elakisi : bana ya kake, 18. Andre, pe Filipo, pe Bartolomi, pe Matayo, pe Toma, pe Yakobo mwana ya Alfayo, pe Tade, pe Simon zelote, 19 : pe Yudas Iskariote oyo akabaki ye.

20. Pe bakomi na ndaku ; pe batu ebele basangani lisusu. Na bongo bakokaki te ata koliya lipa 21. Bandeko na ye bayoki yango, babimi pona kokanga ye pamba te babandaki koloba akomi liboma. 22. Balakisi mibeko oyo bawutaki Yerusaleme balobi boye : Azali na belzebul pe na nzela ya mokonzi ya ba demon, azali kobengana bademon 23. Ye abengaki bango pe alobi na bango na masese : ndenge nini satana akoki kobengana satana ? 24. Soki bokonzi ekabwani na yango moko, bokonzi yango ekozala te. 25. Soki ndaku, libota moko ezokabwana yango moko, ndaku, libota wana ekozala te. 26. Soki satana atelemi kobunda ye moko, aza kokabwana, akoki te kozala, nzokande akomi na suka na ye. 27. Mutu te akoki kokota na kati ya ndaku ya mobali ya makasi, pe abotola bozwi na ye, soki ya liboso akangi mobali ya makasi te, na bongo akozwa ba bozwi na ndaku na ye. 28. Na bosolo, nalobi na bino, kosumuka nionso ya batu, ekolimbisama pe mafinga nionso bakosala epayi na Nzambe. 29. Na bongo, oyo akofinga Molimo Mosantu, akolimbisama soko moke te, pamba te aza na lisumu ya libela. 30. Po babandaki koloba aza na molimo ya mbindo.

31. Bandeko na ye ya mibali pe mama na ye bayaki batelemi libanda, batindi babenga ye ; 32. Batu ebele bafandaki pe bazingaki ye, balobi na ye : tala mama na yo pe bandeko  na yo ya mibali bazali libanda, bazoluka yo. 33 Azongiseli bango : nani mama na ngai, pe banani bandeko na ngai ? 34. Atali batu oyo bafandaki zinga-zinga na ye pe alobi : botala mama na ngai pe bandeko na ngai, 35. Pamba te oyo asalaka mokano na Nzambe, ye wana ndeko na ngai ya mobali, pe ndeko na ngai ya mwasi pe mama na ngai.

 

4        Mokapo 4

1. Abandaki lisusu koteya pembeni ya mayi ya monene. Ebele ya batu basanganaki pembeni na ye. Boye, amati kati na bwatu pe afandi likolo na mayi ya monene, pe ebele ya batu bazalaki na mabele pembeni na mayi ya monene. 2. Na masese ateyaki bango makambu ebele, pe na mateya na ye, alobaki na bango : 3. Boyoka : tala, moloni abimaki pona kolona. 4. Ekomaki tangu azali kolona, milona misusu ekweyi na kati ya nzela, pe bandeke bayaki pe baliaki yango nionso. 5. Misusu ekweyaki bisika na mabanga oyo ezalaki na mabele mingi te ; milona ebimi noki po mabele ezalaki na bozindo te ; 6. Pe tangu moyi ebimi, yango ezikaki pe ekawuki po ezalaki na misisa te. 7. Pe misusu ekweyaki kati na banzube, pe banzube ekolaki pe efinaki yango ; pe epesaki ata mbuma te. 8. Pe misusu ekweyaki na mabele ya malamu, epesaki mbuma, ekolaki pe eye monene, pe eboti : lona moko ebotaki mbuma tuku misato, moko mosusu ebotaki mbuma tuku motoba pe moko mosusu eboti nkama. 9. Pe alobi : oyo azali na matoyi pona koyoka ayoka. 10. Tangu azalaki bobele ye moko, ba oyo bazalaki zinga-zinga na ye, elongo na bazomi na mibale, batuni ye na tina na masese. 11 Alobi na bango : na bino, mabombami ya bokonzi na Nzambe epesameli ; kasi pona ba oyo ya libanda, makambo nionso ezali na nzela ya masese, 12. Po ete batali batala, pe bamona te, soki bayoki bayoka, pe basosola te : nakobanga ete babongola mitema, ete masumu na bango elembisama. 13. Alobi na bango : bososoli lisusu oyo te ? Ndenge nini bokoyeba masese mususu ? 14. Moloni aloni liloba. 15. Batu oyo bazali pembeni ya nzela, epayi liloba elonami ; tango bayoki liloba , satana aye noki pe alongoli liloba oyo elonamaki kati na bango .16. Lolenge wana, baoyo balonami na bisika ya mabanga , ezali batu oyo tangu bayoki liloba, bayambi yango na esengo ; 17. Lokola bazali na misisa kati na bango te, nde bazali kaka pona tangu muke ; na sima pasi to minyokoli ekomi na tina ya liloba, bakobeta libaku . 18. Basusu oyo balonami kati na banzube : bazali baoyo bayoki liloba ; 19. Kasi mitungisi ya mokili, lokuta ya bozui, pe baposa mabe na biloko mosusu, ekoti pe eniati liloba, pe etikali kobota mbuma te. 20. Baoyo balonami na mabele malamu, bazali baoyo bayoki liloba, bayambi yango, pe baboti mbuma : moko tuku misatu , pe moko tuku motoba pe moko nkama. 21. Pe alobi na bango : mwinda bayaka na yango po etiyama na se ya katini to na se ya mbeto ? ezali te po batiya yango na likolo na etemelo na mwinda ? 22. Ezali na eloko moko te ebombama oyo ekozanga koyebana pe sekele moko te oyo ekobima polele. 23. Oyo aza na matoyi ya koyoka, ayoka. 24. Pe alobi na bango : keba na oyo bozali koyoka : bakomeka bino kaka ndenge bino bomekaka batu mosusu. Pe na bino bakobakisela bino ; 25. Ete mutu oyo azali na eloko, biloko mosusu ekobakisamela ye, kasi oyo azali na eloko te, bakobotola ye oyo azali na yango.

26. Alobi lisusu : bokonzi na Nzambe ezali lokola mutu abwakaki elona na mabele, 27. Pe azali kolala pe kolamuka, butu pe moyi, elona ebima pe ekoli, pe ayebi te ndenge nini yango ezali kosalama. 28. Mabele ebimisi na pwasa ya liboso matiti ya mike-mike , sima moto ya nzete , pe na suka ble esili kotela ; 29. Pe tangu mbuma ebimisi mbuma , bakotia mbeli pona kokata ba mbuma , po ete tangu ya kobuka ekoki .

30. Azalaki koloba lisusu : ndenge nini tokokanisa bokonzi na Nzambe ? Na lisese nini tokolakisa yango ? 31. Ezali lokola molona ya sinapi oyo tango balonaka yango na mabele , ezali molona ya muke ya balona nyonso oyo ezali na mokili ; 32. Pe na sima ya kolonama na yango , ekoli pe ekomaka munene koleka bandunda nionso  , pe ebimisaka bitabe ya minene , boye ba ndeke na likolo bakoya kofanda na se  ya elilingi nango . 33. Na masese mingi ya lolenge wana, azalaki koteya bango liloba, lokola ekoki na bango kosolola ; 34. Nde alobaki na bango bobele na masese ; nde na nkuku azalaki kolimbola nyonso na bayekoli na ye .

35. Na mukolo wana, pokwa ekomaki, alobi na bango : tokatisa ngambu. 36. Azongisi ebele ya batu, bazui ye na bwatu , lolenge azalaki ; pe bwatu mosusu ezalaki elongo na ye . 37. Mopepe makasi etelemaki, pe bambonge ezalaki kobeta bwatu, pe bwatu ekomaki kotonda mayi. 38. Ye azalaki ko lala pongi na suka ya bwatu pe atiaki moto na ye na kusin ;pe balamusi ye pe balobi na ye : molakisi,ozali komitungisa te ndenge tozali kokufa ? 39. Elamuki ye apameli mopepe, pe alobi na mayi ya monana : zala kimia, vanda nye ! Pe mopepe ekiti, pe kimia monene ezongi. 40. Pe Alobi na bango : pona nini bozali kobanga ? pona nini bozali na kondima te ? 41. Bakomaki ko banga makasi, pe balobi kati na bango : nani oyo , ata mopepe pe mayi na monana ezali kotosa ye ?

 

5        Mokapo 5

1. Bakomaki na ngambu mosusu ya mayi ya monene na mboka ya ba Gerazenien. 2. Pe lokola abimaki na bwatu, mutu moko azalaki na molimo ya mbindo, ayaki kokutana na ye. 3. Azalaki na efandeli na ye kati na bakunda, abimaki na bakunda, akutani na ye ; mutu te akokaki na kokanga ye ata miniololo. 4. Po mbala mingi oyo bazalaki kokanga ye miniololo ya bibende na makolo pe ba shene, azalaki kokata pe kobuka bibende yango ndambu-ndambu, pe mutu moko te azalaki na nguya ya kokonza ye. 5. Tangu nionso butu pe moyi, azalaki kati na bakunda pe na bangomba, kogangaka pe komizokisa ye moko na mabanga. 6. Pe amonaki Yesu na mosika, akimaki mbangu pe angumbameli ye ; 7. Pe agangi na mongongo makasi pe alobi: Nini ezali kati na ngai na yo? Yesu muana ya Nzambe oyo Aleki likolo ? Nalapi yo na kombo ya Nzambe, koniokola ngai te. 8.  Po azalaki koloba na ye: Bima libanda ya mutu oyo, molimo ya mbindo ! 9. Pe atunaki ye: Kombo na yo nani ? Pe alobi na ye: kombo na ngai ezali lejio, pona tozali ebele. 10. Pe abondelaki ye makasi ete atinda bango libanda ya mboka te. 11. Ezalaki wana pembeni ya ngomba, etonga monene ya bangulu ezalaki koliya. 12. Pe babondelaki ye, koloba: tinda biso kati ya bangulu, po tokota kati na bango. 13. Yesu apesaki bango nzela, milimo ya mbindo babimaki pe bakotaki kati na bangulu, pe etonga ya bangulu pene nkoto mibale, bamibwakaki wuta likolo ya ngomba na kati ya mayi monene pe bazindaki. 14. Babokoli na yango bakimaki pe bamemaki sango na kati ya engumba pe na babilanga : pe babimaki pona kotala likambu nini esalamaki. 15. Bayaki epayi na Yesu pe bamonaki demoniaki, afandi, alati bilamba, pe na mayele ekoka, nakomona oyo azalaki na balejio ; pe babangaki. 16. Baoyo bamonaki, babetelaki bango makambu oyo ekomelaki demoniaki pe na oyo ya bangulu. 17. Pe bakomaki kosenga ye ete alongwa na etuka na bango. 18. Pe lokola azalaki komata na bwatu ; oyo azalaki demoniaki abondeli ye ete azala elongo na ye, 19. Pe apesaki ye nzela te, kasi alobi na ye : kende na ndaku na yo , epayi ya baoyo ya yo, pe yebisa bango makambu oyo nionso Nkolo asaleli yo pe ndenge ayokeli yo mawa. 20. Pe akendaki, akomaki kopanza kati na Dekapole makambu nionso oyo Yesu asalaki ye ; pe banso bazalaki kokamua.

21. Yesu na masuwa, akatisaki lisusu na ngambu mosusu ya mayi, ebele ya batu basanganaki zinga-zinga na ye, pe azalaki pembeni ya mayi monene. 22. Pe moko ya bakambi ya sunagoga, na kombo ya Yairos, ayaki, amoni ye, amibwaki na makolo na ye. 23. Pe abondeli ye makasi, koloba : muana na ngai ya muasi azali pene ya liwa ! kende pe otiela ye maboko po abika pe azala na bomoyi. 24. Pe akendaki elongo na ye, ebele mingi ya batu bazalaki  kolanda ye, pe kotindika-tindika ye.

25. Pe mwasi moko azalaki na kotangaka makila wuta mbula zomi na mibale, 26. Pe aniokwamaki na maboko ya mingaga ebele, pe asilisaki mbongo na ye nionso, kasi abikaki te, pasi na ye ezalaki komata mabe, 27. Ayokaki koloba na tina ya Yesu, ayaki na kati ya batu ebele, azalaki na sima pe asimbaki elamba na ye ; 28. Po azalaki koloba ete : soki kaka nasimbi elamba na ye ; nakobika. 29. Mbala moko bosopani ya makila ekawukaki pe ayebaki kati na nzoto na ye ete asili kobika na pasi na ye. 30. Mbala moko Yesu ayebaki kati na ye moko ete nguya moko ebimi kati na ye, abalukaki epayi ya ebele ya batu, alobi : Nani asimbi bilamba na ngai ? 31. Pe bayekoli na ye balobi na ye : Omoni ebele ya batu bakotindikaka yo pe olobi: Nani asimbi ngai ? 32. Pe azalaki kotala zinga-zinga pona komona nani asalaki yango. 33. Pe mwasi na kobanga pe kolenga po ayebaki likambu oyo ekomelaki kati na ye, ayaki pe akweyaki liboso na ye, pe ayebisaki ye bosolo nionso. 34. Pe alobi na ye : mwana ya mwasi, kondima na yo ebikisi yo ; kende na kimia pe bika napasi na yo !

35. Lokola azalaki nanu koloba, batu bayaki longwa ndaku ya mokambi ya sunagoga, balobi : mwana na yo ya mwasi akufi, pona nini ozali kotungisa molakisi ? 36. Pe Yesu ayokaki liloba yango, mbala moko alobi na mokambi : kobanga te, ndima kaka. 37. Atikaki moko te alanda ye, longola kaka Petelo, Yakobo, pe Yoane ndeko ya Yakobo. 38. Bakomaki na ndaku ya mokambi ya sunagoga, amoni yikiyiki pe batu bazalaki kolela pe koganga mingi. 39. Akotaki, pe alobi na bango : Pona nini bozali kosala yikiyiki oyo nionso pe pona nini bozali kolela? Muana akufi te, kasi alali.  40. Pe batiolaki ye, kasi abimisaki bango nionso libanda pe akamataki tata pe mama ya muana pe baoyo bazalaki na ye elongo pe bakotaki na esika oyo muana azalaki, 41. Asimbi loboko ya mwana pe alobi na ye: Talita kumi! Elingi koloba : elenge muasi, nalobi na yo, telema ! 42. Pe mbala moko elenge mwasi atelemaki pe atamboli po azalaki na mbula zomi na mibale ; basimbamaki na kokamua, bakamuaki makasi ! 43. Pe apekisaki bango motindo makasi ete moko te ayeba yango, pe alobi bapesa elenge muasi bileyi.

 

6        Mokapo 6

1. Pe abimaki na esika yango pe akomi na mboka na ye pe bayekoli na ye balandi ye. 2. Mukolo ya sabata ekomaki, akomaki kolakisa kati na sunagoga, ebele ya batu oyo bayokaki ye bakamwaki balobi ete : Azui makambu oyo wapi ? oyo bwanya ya ndenge nini epesameli ye ? Pe bikamua oyo ezosalama na maboko na ye ewuti wapi ? 3. Ye  azali mosali mabaya te, muana ya Maria pe ndeko ya Yakobo na Yose na Yuda na Simona ? Bandeko na ye ya basi bazali awa te elongo na biso? Babetaki libaku na tina na ye. 4. Yesu alobi na bango : Profete azanga lokumu, bobele na mboka na ye pe kati na baboti na ye pe na ndaku na ye. 5. akokaki te kosala ata bikamwa moko na esika yango, bobele kotia maboko na ndambu ya babeli pe kobikisa bango. 6. Pe akamwati penza mingi bozangi kondima na bango. Pe azalaki kotambola mboka na mboka pona kolakisa.

7. Pe abengaki epayi na ye, bazomi na mibale pe abandi kotinda bango mibale mibale pe apesaki bango bokonzi likolo ya milimo mabe. 8. Apesi bango motindo ete bakamata eloko te pona nzela bobele lingenda na bango, lipa te, saki te, mbongo te kati na mokaba, 9. Kasi balata sandale na makolo pe balata kazaka mibale te. 10. Pe alobi na bango : Esika nionso bokokota na kati ya ndaku, bovanda wana kino bokolongwa wana. 11. Pe soki na esika moko bayambi bino te pe bayoki bino te, na kolongwa na esika wana, bopupola putulu na se ya makolo na bino pona litatoli epayi na bango. 12. Bakendaki pe bateyaki ete babongwana. 13. Babenganaki ba demons ebele pe bapokolaki mafuta ebele ya babeli mingi pe babikisaki bango.

14. Pe Mokonzi Herode ayokaki sango, po kombo na ye eyebanaki polele ; pe bazalaki koloba: Yoane mobatisi asekwi kati na bakufi ; yango wana bikamwa ezali kosalama na nzela na ye. 15. Basusu bazalaki koloba : Azali Eliya ; basusu bazoloba : Aza profete moko, lokola moko kati na baprofete. 16. Herode nakoyoka yango, alobi : Ezali Yoane oyo, ngai moko nakataki moto ; asekwi kati na bakufi. 17. Pamba te Herode ye moko atindaki bakanga Yoane pe balinga ye basinga na kati ya boloko na tina na Herodiade, muasi ya Filipo, ndeko na ye, po ye abalaki ye. 18. Po Yoane azalaki koloba na Herode : epesameli yo te, kozwa mwasi ya ndeko na yo. 19. Pe Herodiade akangelaki ye kanda pe azalaki naposa ya koboma ye. 20. Akokaki te, po Herode azalaki kobanga Yoane, ayebaki ye mutu na sembo pe mosantu, pe azalaki kobatela ye. Nakoyokaka ye, azalaki kosala makambu ebele, pe azalaki koyoka ye na esengo nionso. 21. Pe mukolo moko pona Herode ekomaki, moko ya kosepela mbotama na ye, asalaki feti monene ya koliya pona bakambi minene na ye pe bakiliarke, pe batu ya liboso ya Galilai, 22. Pe mwana muasi ya Herodiade, akotaki pe abinaki, esepelisaki Herode pe baoyo bazalaki na mesa elongo na ye. Pe mokonzi alobi na elenge muasi : Senga ngai nionso oyo olingi, pe nakopesa yo. 23. Pe alapeli ye ndayi : Nionso oyo yo okosenga, nakopesa yango kino na kati-kati ya bokonzi na ngai. 24. Pe abimaki pe alobi na mama na ye : Nasenga nini? Ye wana alobi : Moto ya Yoane mobatisi. 25. Pe mbala moko, akotaki mbangu epayi ya mokonzi, asengi, koloba : Nalingi kaka sik’oyo opesa ngai, moto ya Yoane mobatisi na sani. 26. Pe mokonzi ayokaki mawa mingi, kasi, na tina ya bandayi pe ya baoyo bazalaki na ye na mesa, alingaki te kobwaka bosenga na ye. 27. Pe mbala moko, mokonzi atindaki moko ya bakengeli na ye, pe apesi motindo bakumbela ye moto na ye. 28. Pe oyo wana akendaki, akataki moto na ye na kati ya boloko, pe akumbi moto na ye na sani, pe apesi yango na elenge muasi pe elenge muasi apesi yango na mama na ye. 29. Pe bayekoli na ye bayokaki yango, bayaki pe bazwaki nzoto na ye pe batiaki ye na kunda.

30. Pe bapostolo basanganaki pembeni na Yesu pe bayebisi ye nionso basalaki pe nionso oyo balakisaki. 31. Pe alobi na bango : bino moko boya nanu pembeni na esika ya esobe, pe bopema moke. Po batu bazalaki koya pe kokende bazalaki ebele pe bazalaki ata na ngonga ya koliya te. 32. Pe bakendeki pembeni na kati ya masuwa na esika ya esobe. 33. Pe mingi bamonaki bango kokende pe basosolaki epayi bakeyi pe kowuta na engumba mobimba elandaki bango na makolo pe bakomaki liboso na bango.

34. Nakobima Yesu amonaki ebele ya batu, ayokaki mawa pona bango, po bazalaki lokola bampate bazangi mobokoli bampate ; pe abandi kolakisa bango makambu ebele. 35. Pe lokola ngonga epusanaki, bayekoli na ye baye epayi na ye, balobi : esika ezali esobe pe ngonga epusani makasi, 36. Zongisa bango, po bakende na bilanga pe bamboka ya zinga-zinga, pe basomba lipa ; po bazali na eloko ya koliya te. 37. Pe ye ayanoli, alobi na bango : Bino, bopesa bango bileyi. Pe bango balobi na ye : Tokokende wapi kosomba lipa pona mokama mibale ya denari pe topesa bango baliya ? 38. Kasi alobi na bango : Mapa boni bozali na yango ? Bokende pe botala. Pe tangu bayebaki yango, balobi : Mitanu, pe mbisi mibale. 39. Pe apesi bango motindo bafandisa batu nionso na masanga, na matiti ya mobesu. 40. Pe bafandaki masanga na masanga, misusu kama, misusu tuku mitanu. 41. Pe azwaki mapa mitanu pe mbisi mibale, pe atalaki likolo, alobi maloba ya kopambola pe abuki mapa pe apesi yango na bayekoli na ye, po batia yango liboso ya batu pe akaboli bambisi mibale na banso. 42. Banso baliaki pe batondaki. 43. Pe balokotaki bandambu, bikolo zomi na mibale etondaki, pe na bambisi. 44. Pe baoyo baliaki bazalaki mibali nkoto mitanu.

45. Pe atindikaki bayekoli na ye bamata na masuwa pe bakende liboso na ye na ngambu mosusu penepene na Betesayida, tangu ye azali kozongisa ebele ya batu. 46. Pe wana azongisaki bango, akendaki na ngomba pona kobondela.

47. Pe pokwa ekomaki, bazalaki na masuwa na kati-kati ya mayi monene, pe ye azalaki ye moko na mabele. 48. Pe amonaki bango kotungisama na koluka malamu, po mbonge ezalaki kobeta bango, ezalaki na butu makasi, akendaki epayi na bango, nakotambola likolo ya mayi monene pe alingaki koleka bango. 49. Kasi bango, nakomona ye kotambola likolo na mayi monene, bakanisaki ete azali emoniseli ya mutu akufa, pe bagangaki makasi ; 50. Po banso bamonaki ye, pe babangaki. Pe mbala moko, alobi na bango elongo, pe alobi na bango : Bozala na bondimi, ezali ngai, bolenga te. 51. Amataki epayi na bango na kati ya masuwa, pe mbonge efandi kimia. Pe mbala moko na kati ya moko moko na bango, bakamwaki mingi ; 52. Po ata na sima bakomaki mayele te na tina ya mapa, po mitema na bango ezalaki nanu libanga.

53. Pe wana bakatisaki na ngambu mosusu, bayaki na Genezareti bakangisaki masuwa na mabele. 54. Pe babimaki na masuwa, mbala moko bayebaki ye, 55. Batambolaki mboka wana nionso pe na bisika nionso, bakumbelaki ye na bambetu ya mike, baoyo bazalaki na pasi, epayi nionso bayokaki ete azali. 56. Pe na esika nionso azalaki kokota na kati ya mboka to na engumba to na bilanga, bazalaki kotia babeli na bisika ya polele pe kobondela ye atika basimba ata songe ya elamba na ye ; pe banso basimbaki ye babikaki.

 

7        Mokapo 7

1. Pe  basangani pene na ye ba farizawo na ndambu ya bakomi  oyo bawutaki na yelusaleme. 2. Pe bamoni  bayekoli na ye na maboko ya mbindo, oyo ezali ya kosokola te, bazali koliya mapa. 3. Po ba farizawo na bayuda nionso bazalaki kolia te soki basokoli maboko te, kolandisa bokoko ya bampaka,  4. Na kowuta ba wenze babandaki kolia te soki basokoli te. Pe eza na biloko ebele mosusu oyo  bazwaki na bokoko pona kosalela yango, neti kosokola ba kopo, basani, ba nzungu ya mabende na bambeto. 5. Pe ba farizawo na bakomi  batuni ye, balobi : Pona nini bayekoli na yo bazali kotambola te na kolandisama mibeko ya bakoko, kasi bazali kolia lipa na maboko ya mbindo ? 6. Kasi ye ayanoli pe alobi na bango : Ezaya aprofetizaki malamu na tina na bino, hipokrite ; ndenge ekomama : libota oyo bazali kokumisa ngai na bibebu, kasi motema na bangu ezali mosika na ngai. Kasi bazali kokumisa ngai na lokuta. 7. Kolakisa malakisi, oyo ezali mibeko ya batu. 8. Po bazotika mobeko ya nzambe, bozotosa mibeko ya batu, kosokola bakopo, basani pe kosala makambu ebele ekesana. 9. Pe ayebisi bango, bozoboma mibeko ya Nzambe pona kobomba mibeko oyo ya batu. 10. Po Mose alobaki : memia tata mpe mama na yo, pe oyo akoloba mabe pona tata to mama na ye akokufa. 11. Kasi bino bolobi soki mutu alobi na tata to mama na ye oyo nionso akozua ya malamu na tina na nga eza korban, likabo pona nzambe, elobi likabo. 12. Pe bozopesa ye lisusu makasi ya kosala eloko te pona tata to mama na ye. 13. Bobomi liloba ya Nzambe na mibeko na bino oyo bomipesalami bino na bino, pe bozali kosala ebele ya lolenge wana. 14. Abengi lisusu etuluku ya batu pe alobi  na bango: boyoka ngai bino nionso, pe bososola 15. Ezali na eloko te na libanda ya mutu oyo ekokota kati na ye pona kobebisa ye, kasi oyo ebimaka na ye, yango nde ebebisaka ye. 16. Soki mutu azali na matoyi pona koyoka, ayoka.

17. Tangu akoti na kati ya ndaku, mosika na ebele ya batu, bayekoli na ye batunaki ye motuna na tina ya parabole oyo. 18. Pe alobi na bango : bino pe bozangi mayele ? Boyoki te, oyo ya libanda ekotaka na kati ya mutu ekoki kobebisa mutu te. 19. Po yango ekotaka na motema te kasi na libumu pe ekendaka na esika ya sekele pona kopetola biloko nionso ? 20. Pe alobi : oyo ebimaka na mutu yango nde ebebisaka mutu ; 21. Po na kati, na mitema ya batu nde ebimaka makanisi mabe, kindumba, ekobo  22. Koyiba, koboma, lokoso ya mbongo, kanda, lokuta, koluka kobika malamu, kolula, kofinga, kanza, liboma 23. Makambu nionso oyo ya mabe ebimaka na kati pe yango nde ezobebisa mutu.

24. Wana atelemi pe akeyi na ba engumba ya turo pe sidon pe akotaki na ndaku moko, alingaki te mutu ayeba kasi akokaki kobombana te. 25. Po ete mwasi moko oyo mwana na ye ya mwasi azalaki na elimo ya mbindo ayokaki koloba na tina na ye, aye pe akweyi na makolo na ye : 26. Mwasi yango azalaki Grese, Surofenisia ya makila, pe abondeli ye abengana demon libanda ya mwana na ye ya mwasi. 27. Pe Yesu alobi na ye : Tika ya yambo bana batonda ; po eza malamu te kozwa lipa ya bana pe kobwakela bana ya bambwa  28. Ayanoli ye pe alobi : Iyo, Nkolo, bana bambwa na se ya mesa baliaka biteni oyo bana. 29. Pe alobi na ye : Na tina ya maloba oyo, kende, demon abimi na mwana na yo ya mwasi. 30. Pe akeyi na ndaku na ye, amoni demon abimi, mwana na ye ya mwasi alali na mbetu.

31. Pe alongwe  ye lisusu na emgumba ya Turo pe ya Sidon, akomi na mayi ya monene ya Galilai, na kati ya mboka ya Dekapole. 32. Pe bamemeli ye mokufi matoyi oyo azalaki koloba na pasi pe babondeli ye po atia maboko likolo na ye. 33. Pe abendi ye mopanzi mosika ya etuluku ya batu, atiye ye misapi na matoyi, abwaki soyi pe asimbi lolemo na ye. 34. Atomboli miso na likolo, alobi pasi pe alobi na ye : Ephphatha oyo elakisi fongwama.  35. Pe mbala moko matoyi na ye efongwami pe basinga ya lolemo na ye ekatami pe akomi koloba malamu penza. 36. Pe Yesu apesi bango mitindo ya koloba na mutu te, kasi mingi azalaki kopekisaka bango, mingi koleka bazalaki kotatolaka ye. 37. Bango bakamwaki makasi pe balobi : Azali  kosala nionso malamu, azali koyokisa bakufi matoyi, pe kolobisa ba baba.

 

8        Mokapo 8

1. Na mikolo yango, lokola ezalaki wana na etuluku monene ya batu, bazalaki na eloko te ya kolia, abengi pembeni na ye bayekoli na ye, alobi na bango : 2. Nazali koyoka mawa na tina tina ya ebele ya batu, po tala mikolo misatu bazali na ngai, pe bazali na bileyi te. 3. Pe Soki natindi bango na bandaku na bango, bakolemba na nzela pe basusu kati na bango bawutaki mosika. 4. Bayekoli na ye bazongiselaki ye : Na kati ya esobe oyo, esika nini tokoki kozwa mapa pona koleyisa bango pe batonda? 5. Pe atunaki bango: bozali na mapa boni? Pe bazongisaki : Sambo. 6. Apesaki motindo na ebele ya batu ete bavanda na mabele. Pe azwaki mapa sambo, azongisi matondi, abuki yango pe apesi yango na bayekoli na ye pona batiya yango liboso ya ebele ya batu. 7. Pe bazalaki pe na mwa bambisi ya mike. Apamboli yango pe alobi batia yango liboso ya batu. 8. Baliaki pe batondaki, balokotaki biteni oyo etikalaki, batondisaki na yango bitunga sambo. 9. Nzokande baoyo baliaki bazalaki nkoto mineyi. Pe ye azongisaki bango.

10. Pe mbala moko, amati na kati ya masuwa na bayekoli na ye pe akendaki na etuka ya  Dalmanuta. 11. Pe Bafarizao bayaki pe bakomaki kobeta tembe elongo na ye, kosenga ye elembo moko ya likolo pona komeka ye. 12. Ayokaki pasi na molimo na ye, alobi: Pona nini batu ya ekeke oyo bazali kosenga elembo? Ya solo, nalobi na bino : elembo moko te ekopesama na batu ya ekeke oyo. 13. Atikaki bango, amataki lisusu na masuwa pe akeyi  na ngambo mosusu ya ebale.14. Pe babosanaki kozua mapa, bazalaki na lipa moko kati na masuwa. 15. Pe akebisi bango: bokeba na levin ya Bafarizeo pe na levin ya Herode. 16. Babanzaki kati na bango: Ezali po tozali na mapa te. 17. Pe Yesu ayebaki, alobi na bango: Pona nini bozali kobanza likolo ete bozali na mapa te? Nanu boyoki te pe bososoli kaka te? Bozali kaka na mitema libanga? 18. Bozali na misu kasi bozali komona te? Bozali na matoyi kasi bozali koyoka te? Pe bozali na makanisi te ? 19. Tangu nabukaki mapa mitanu pona batu nkoto mitanu, bakitunga boni bolokotaki etonda na biteni? Balobi na ye : Zomi na mibale. 20. Bongo tangu ya sambo pona nkoto mineyi, bitunga boni koleka bolokotaki etonda na biteni ya mapa? Pe balobi: Sambo. 21. Pe alobi na bango: ndenge nini bososoli te?

22. Pe akomaki na Bethsayida; pe bamemelaki ye mokufi misu moko, pe babondelaki ye ete asimba ye. 23. Azwaki loboko ya mokufi misu pe amemaki ye libanda ya mboka; pe abwakelaki ye soyi na misu, atiaki maboko likolo na ye pe atuni ye soki azali komona eloko. 24. Pe atombolaki misu, alobi: nazomona batu : Nazomona lokola banzete nzete kotambola. 25. Pe Yesu atiaki ye lisusu  maboko na ye likolo na misu, pe atalisi ye ; pe abikaki, akomaki komona malamu penza. 26. Atindi ye na ndaku na ye pe alobi na ye: Komeka kutu kokota na mboka te pe koloba na mutu te.

27. Pe Yesu akendaki na bayekoli na ye na bamboka ya Kayizareya ya Filipo; na nzela atuni bayekoli na ye, koloba na bango: Nini batu balobaka ete nazali?  28. Bayanoli ye: Yoane mobatisi, bamosusu: Eliya; pe bamosusu lisusu: moko na Baprofete. 29. Pe atuni bango: bino bolobaka ete nazali nani? Pe Petelo ayanolaki, alobi na ye : Ozali Kristu. 30. Pe apekisaki bango baloba yango na mutu te. 31. Pe akomi kolakisa bango : ete esengeli na Mwana na moto komona pasi mingi, pe kobwakisama na bampaka pe na bakonzi ya banganga Nzambe pe na bakomeli, kobomama pe kosekwa sima na mikolo misatu. 32. Azalaki koloba yango polele. Pe Petelo abendaki ye pembeni pe abandi kopamela ye. 33. Kasi ye abalukaki, atalaki bayekoli na ye, pe apamelaki Petelo, koloba: Kende, sima na ngai, Satana, po makanisi na yo ezali na makambu ya Nzambe te, ezali na oyo ya batu. 34. Pe abengaki pembeni na ye ebele ya batu na bayekoli na ye, alobi na bango: Oyo nionso alingi koya sima na ngai, amiboya ye moko, amema ekulusu na ye pe alanda ngai. 35. Po oyo nionso akolinga kobikisa bomoyi na ye, akobungisa yango, kasi oyo nionso akobungisa bomoyi na ye pona bolingo na ngai pe ya  sango malamu, akobikisa yango. 36. Litomba nini ekozala na mutu soki azui mokili mobimba pe akobungisa bomoyi na ye? 37. To ete nini mutu akopesa oyo ezali na motuya ya bomoyi na ye? 38. Kasi oyo nionso akoyoka ngai soni pe na maloba na ngai soni kati ya ekeke ya batu na ekobo pe basumuki, Mwana na moto akoyoka ye pe soni, tangu akoya kati na kembo ya Tata na ye, elongo na baanjelu basantu.

 

9        Mokapo 9

1. Alobi na bango : Ya solo, nalobi na bino, ete na baoyo bazali awa, misusu bakomona liwa te kino bamona bokonzi ya Nzambe koya na nguya.

2. Sima ya mikolo motoba, Yesu akamataki Petelo, na Yakobo na Yoane ; amemaki bango mupanzi, na likolo ya ngomba moko ya mulayi pe abongwamaki liboso na bango. 3. Bilamba na ye ekomaki kongenga, ekomaki pembe makasi, mosokoli moko te ya bilamba kati na mokili akoki kobimisa pembe ya ndenge wana. 4. Eliya amonisamaki na bango elongo na Mose, pe bazalaki kosolola na Yesu. 5. Pe Petelo azui maloba, alobi na Yesu : Rabi, ezali malamu ete tozala awa ; pe tosala bandaku misatu ya kapo, moko pona yo, moko pona Mose pe moko pona Eliya. 6. Po ayebaki te makambu azalaki koloba, po batondaki na kobanga. 7. Pe Lipata moko eyaki kozipa bango pe na lipata mongongo ebimaki : Oyo azali Mwana na ngai ya bolingo, boyoka ye. 8. Mbala moko, batali zingazinga pe bamonaki mutu te, kaka Yesu ye moko elongo na bango.

9. Pe lokola bazalaki kokita na ngomba, apekisaki bango koloba ata na mutu moko te makambu oyo bamoni, bobele tangu Mwana na moto akosekwa kati na bakufi.10. Pe babombaki liloba yango, bamitunaki elingi koloba nini kosekwa kati na bakufi. 11. Pe batunaki ye, koloba : Pona nini bakomeli balobaka ete esengeli Eliya aya liboso ? 12. Ye, ayanoli, alobi na bango : Solo, Eliya asengeli aya liboso pe azongisa makambu nionso ; pe ndenge nini ekomami na tina mwana ya moto, akoniokwama mingi pe bakozwa ye eloko ezanga tina. 13. Kasi nalobi na bino ete Eliya ayaki pe basalaki ye nionso oyo balingaki, ndenge ekomama pona ye.

14. Pe Tangu bakomi epayi ya bayekoli, amoni ebele ya batu zingazinga na bango, pe bakomeli bakotiana tembe na bango. 15. Pe mbala moko ebele ya batu nionso nakomona ye, bakamwaki mingi pe bayaki mbangu pona kopesa ye mbote. 16. Atuni bango : Na likambu nini bozali kotiana tembe ? 17. Pe moko kati na ebele ya batu ayanoli ye : Molakisi, namemelaki yo mwana na ngai oyo azali na molimo ya koloba te. 18. Bipayi nionso ekokanga ye, ekobwaka ye na se, ekobimisa ye fulu fulu na monoko, pe aliaka minu pe nzoto na ye ekangamaka. Nalobi na bayekoli na yo babengana ye kasi bakoki te. 19. Pe ye ayanoli bango, alobi : O libota ezanga kondima, kino tangu nini nakozala na bino ? Bomemela ngai ye. 20. Pe bamemelaki ye ; pe tangu amoni ye, mbala moko molimo eningisi ye makasi pe akweyi na se, akomaki kobaluka-baluka na kobimisaka fulu-fulu. 21. Pe Yesu atunaki tata na ye : Esali tangu boni oyo ekomelaka ye ? pe alobi : wuta bomwana na ye ; 22. Mbala mingi ebwakaka ye na kati ya moto to na kati ya mayi pona koboma ye ; kasi soki okoki mwa eloko, sunga biso, nakoyokela biso mawa. 23. Yesu alobi na ye : ba « soki okoki », ezali : Ndima ! nionso ezali ya kokoka na oyo andimi. 24. Mbala moko tata ya mwana agangi na kolela: Nandimi, sunga ngai na bozangi kondima na ngai. 25. Pe Yesu amoni ebele ya batu koya mbangu, apameli molimo na mbindo, koloba na ye : Molimo ya kozanga koloba pe kozanga koyoka, ngai, napesi yo motindo, bima kati na ye, pe kozonga lisusu te. 26. Pe sima ya koganga pe koningisa ye makasi, abimi pe akomaki lokola ebembe, pe mingi bazalaki koloba ete asili kokufa. 27. Kasi Yesu asimbaki ye loboko pe atelemisaki ye, pe atelemaki.

28. Pe tangu akoti na ndako, bayekoli na ye batunaki ye na pembeni: Pona nini biso tobenganaki ye te ? 29. Ye alobi na bango : Ya lolenge ya boye na eloko moko te ebimaka, kaka na losambo pe kokila.

30. Balongwe esika yango, bakatisaki Galileo, alingaki te ete mutu moko. 31. Po azalaki kolakisa bayekoli na ye pe azalaki koloba na bango: Mwana ya moto akobami na maboko ya batu pe bakoboma ye ; pe wana abomami, akosekwa mikolo ya misatu. 32. Kasi basosolaki te liloba oyo pe babangaki kotuna ye.

33. Akomaki na Kafarnawumu, pe tangu akotaki na kati ya ndaku, atuni bango : Na nini bozalaki kotiana tembe na nzela ? 34. Bavandaki kimia, po na nzela, batianaki tembe pona koyeba soki nani kati na bango azalaki mutu monene. 35. Pe tangu avandaki, abengaki bazomi na mibale pe alobi na bango : soki mutu alingi kozala mutu ya liboso, akozala mutu ya suka pe mosaleli ya banso. 36. Akamataki mwana muke, atie ye na kati na bango, sima azwaki ye na maboko na ye, alobi na bango : 37. Mutu nionso oyo akoyamba moko ya bana mike oyo na kombo na ngai, ayambi ngai pe ; pe oyo nionso akoyamba ngai, ezali ngai te ayambi, kasi ye oyo atindaki ngai. 38. Pe Yoane ayanoli ye : Molakisi, tomonaki mutu moko azalaki kobengana bademon na kombo na yo pe azali kolanda biso te, pe topekisaki ye pona azali kolanda biso te. 39. Pe Yesu alobi na bango : bopekisaki ye te ; po mutu te akoki kosala bikamwa na kombo na ngai pe aloba mbala moko mabe na tina na ngai, 40. Po oyo atelemeli biso te azali elongo na biso. 41. Oyo nionso akopesa bino kopo ya mayi kati na kombo po bozali ya Kristu, ya solo, nalobi na bino, akobungisa lifuti na ye te. 42. Pe oyo nionso akobetisa libaku moko ya bana mike oyo bandima kati na ngai, esengeli malamu pona ye, bakanga ye libanga monene na kingo pe babwaka ye na mayi monene. 43. Pe soki loboko na yo ebetisaka yo mabaku, kata yango : malamu pona yo kokota kati na bomoyi na loboko moko na esika ete ozala na maboko mibale pe okende na gehena, kati na moto oyo ekufaka te, 44. Kuna nkusu na yango ekufaka te pe wana moto na yango ekufaka te. 45. Pe soki lokolo na yo ebetisaki yo mabaku, kata yango : Malamu pona yo kokota kati na bomoyi na lokolo moko na esika ete otikala na makolo mibale pe obwakama na kati ya gehena, na kati ya moto oyo ekufaka te,  46, kuna nkusu na yango ekufaka te pe wana moto na yango ekufaka te. 47. Soki lisu na yo ebetisaki yo libaku, longola yango : malamu pona yo kokota kati na bokonzi ya Nzambe na lisu moko na esika ete ozala na misu mibale pe obwakana kati na gehena ya moto, 48. Epayi nkusu na yango ekufaka te pe wana moto na yango ekufaka te. 49. Po ete moko moko akotiama mungwa na moto pe mbeka nionso etiamaka mungwa. 50. Mungwa ezali malamu ; kasi soki mungwa ebungisi elengi na yango, na eloko nini bakoki kozongisa elengi na yango? 51. Bozala na mungwa kati na bino moko pe bozala na kimia kati na bino na bino.

 

10 Mokapo 10

1. Pe wana, alongwaki esika wana pe akendaki na bisika ya Yudea, pe na ngambo ya Yordani pe ebele ya batu basanganaki lisusu zingazinga na ye ; akomaki kolakisa bango lisusu, kolanda momesano na ye.

2. Bafarizao bayaki epayi na ye pona komeka ye, batuni ye : Epesemeli nzela na mobali moko koboya mwasi na ye ? 3. Pe ye ayanoli, alobi na bango : Motindo nini Mose apesaki bino? 4. Bango balobi : Mose apesaki nzela ya kokoma mokanda ya koboma libala pe koboya mwasi 5. Pe Yesu alobi na bango : Na tina ya mitema na bino makasi akomelaki bino mobeko wana ; 6. Kasi na ebandeli ya mokili, Nzambe asalaki bango mobali pe mwasi : 7. Na yango, mutu akotika tata pe mama na ye, pe akosangana na mwasi na ye, 8. Pe bango mibale bakozala mosuni moko, bongo bazali lisusu mibale te, kasi mosuni moko. 9. Bongo oyo Nzambe asangisi, mutu moko te akabola yango te. 10. Pe na kati ya ndaku, bayekoli na ye batunaki ye lisusu na tina na yango, 11. Pe alobi na bango : Oyo nionso akoboya mwasi na ye pe akobala mwasi mosusu, azali mutu ya ekobo liboso na oyo ya liboso ; 12. Pe soki mwasi aboyi mobali na ye, pe abali mosusu, azali mutu ya ekobo.

13. Pe bamemelaki ye bana mike pona asimba bango, kasi bayekoli bapamelaki baoyo bazalaki komema bango ; 14. Pe Yesu, amonaki, ayoki kanda, pe alobi na bango: Botika bana mike baya epayi na ngai, bopekisa bango te ; po na baoyo boye nde bokonzi ya Nzambe ezali. 15. Ya solo, nalobi na bino : oyo nionso akoyamba te bokonzi ya Nzambe lokola mwana moke akokota te. 16. Pe ayambaki bango na maboko na ye, atiaki maboko likolo na bango pe apamboli bango.

17. Pe lokola azalaki kokende na nzela, moko ayaki mbango, pe, afukami liboso na ye, atuni ye: Molakisi malamu, nasala nini po nazwa bomoyi ya seko ? 18. Yesu alobi na ye : Pona nini ozali kobenga ngai malamu ? Mutu te azali malamu, bobele moko, Nzambe. 19. Oyebi mitindo oyo : Kosala ekobo te ; koboma te ; koyiba te ; kotatola lokuta te ; kosala moninga mabe te ; pesa tata na mama na yo lokumu. 20. Ye wana alobi na ye : Molakisi, natosa makambu oyo nionso wuta bolenge na ngai. 21. Yesu atie misu likolo na ye, alingi ye pe alobi na ye : eloko moko ezangi yo: kende, teka bozui na yo nionso pe pesa na babola, pe okozwa bomengo na likolo, pe yaka, landa ngai, omema ekulusu na yo. 22. Pe ye, ayoki motema pasi na liloba yango, akeyi na mawa nionso, pamba te azalaki na bozui mingi. 23. Pe Yesu atalaki zingazinga, alobi na bayekoli na ye : Boni ezali kokoso mingi pona baoyo bazali na bozui bakota na bokonzi ya Nzambe ! 24. Bayekoli bakamwe maloba na ye ; Pe Yesu ayanoli bango lisusu, alobi : Bana, ezali kokoso pona baoyo batiaka mitema na bozui bakota na bokonzi ya Nzambe ! 25. Ezali pete pona kamela koleka na lidusu ya tonga, kasi kokoso na mozui akota na bokonzi ya Nzambe. 26. Bango bakamwe mingi penza koleka, balobani kati na bango : Pe nani akoki kobika ? 27. Pe Yesu, atali bango, alobi : Pona batu, ekokoka kosalama te, kasi pona Nzambe te ; po nionso ekosalama pona Nzambe.

28. Petelo akomi koloba na ye : tala, biso totika nionso pe tolandi yo. 29. Yesu ayanoli, alobi: Ya solo, nalobi na bino : Ezali na mutu moko te atiki ndaku na ye, bandeko na ye ya mibali, bandeko na ye ya basi, mama na ye, tata na ye, bana na ye to bilanga na ye pona na tina na ngai pe na tina ya sango malamu, 30. Azanga kozwa sik’oyo na tangu oyo, mbala kama penza, bandaku, bandeko mibali, pe bandeko basi, pe bamama, pe bana pe bilanga, elongo na miniokoli, pe na ekeke ezali koya, bomoyi ya seko. 31. Kasi mingi ya liboso bakozala ya suka pe ya suka bakozala ya liboso.

32. Pe bazalaki na nzela, komata na Yerusaleme, pe Yesu alekaki liboso na bango ; pe  bazalaki kokamwa pe kobanga na kolanda ye. Pe akamataki lisusu bazomi mibale elongo na ye, akomi akoloba na bango makambu oyo esengeli ekomela ye : 33. Botala, tozali komata na Yerusaleme pe mwana ya moto akokabama na maboko ya bakonzi ya banganga Nzambe pe ya bakomeli, bakokatela ye etumbu ya kufa pe bakokaba ye na maboko ya bikolo ; 34. Bakotiola ye, bakobeta ye fimbu, bakobwakela ye basoyi pe bakoboma ye ; na sima ya mikolo misatu akosekwa.

35. Pe Yakobo na Yoane, bana na Zebede, bapusani epayi na ye, koloba : Molakisi, tolingi osala pona biso nionso oyo tokosenga yo. 36. Alobi na bango : Bolingi nasala nini pona bino? 37. Pe balobi na ye : Opesa biso tovanda na kembo na yo moko loboko na yo ya mobali pe mosusu na loboko na yo ya mwasi. 38. Yesu alobi na bango : boyebi te makambu bozali kosenga. Bokoki komela kopo oyo ngai nazali komela, to kobatisama na libatisi oyo ngai na batisami? 39. Pe balobi na ye : Tokoki. Pe Yesu alobi na bango : bokomela kopo oyo ngai nakomela pe bokozwa libatisi oyo ngai na batisami ; 40. Kasi kofanda na loboko na ngai ya mobali to na loboko na ngai ya mwasi, ezali na ngai te kopesa, bobele kaka na baoyo ebongisalema bango. 41. Pe bazomi, wana bayoki yango, basikelaki Yakobo pe Yoane. 42. Pe Yesu, abengaki bango pembeni na ye, alobi na bango : Bino boyebi ete baoyo bayebani koguverne bikolo bakonzaka likolo na bango pe batu minene kati na bango baselalaka bokonzi likolo na bango 43. Kasi ezali bango te kati na bino, oyo nionso akolinga kokoma monene kati na bino, azala mosali na bino. 44. Oyo nionso kati na bino akolinga kokoma ya yambo, azala mowumbu na bino nionso. 45. Po Mwana na moto ayaki te po basalela ye, kasi po asalela pe apesa bomoyi na ye lokola lisiko pona batu mingi.

46. Bakomi na Yeriko ; pe lokola azalaki kobima na Yeriko elongo na bayekoli na ye pe na ebele ya batu, Bartime mokufi miso mwana ya Time, avandaki na nzela pona kosenga-sengaka. 47. Pe ayokaki ete ezali Yesu ya Nazareti, akomaki koganga pe koloba : Mwana ya David, Yesu yokela ngai mawa ! 48. Pe Batu mingi bapamelaki ye po akanga munoko ; kasi agangaki lisusu makasi koleka : Mwana ya David ! Yokela ngai mawa ! 49. Pe Yesu, atelemi, alobi ete babenga ye ; pe babengi mokufi misu, balobi na ye : Yika mpiko, telema, azali kobenga yo. 50. Pe abuaki mosika elamba na ye, atelemi na mbangu pe aye epayi na Yesu. 51. Pe Yesu alobi na ye : olingi nasala yo nini? Pe mokufi misu alobi : Rabuni, nalingi namona. 52. Pe Yesu alobi na ye : kende, kondima na yo ebikisi yo, mbala moko akomi komona pe akomi kolonda ye na nzela.

 

11 Mokapo 11

1. Pe tangu bapusanaki na Yerusaleme, na Bethfaje na Bethania pene ya ngomba ya ba Oliviers, atindi bayekoli na ye mibale 2. Pe alobi na bango : bokende na mboka oyo ezali liboso na bino ; pe tangu, bokokota, bokomona mwana ya mpunda bakanga singa oyo likolo na ye mutu moko te afandela, bofongola ye pe bomema ye. 3. Ebongo soki mutu atuni bino : Pona nini bozosala bongo ? Boloba : Nkolo aza naposa na ye. Pe na bongo ye akotinda ye awa. 4. Pe bakeyi pe bamoni mwana ya mpunda bakanga pene ya ekuke libanda na nzela oyo baluka zingazinga na ndaku, pe bafongoli ye. 5. Pe basusu oyo bazalaki ya kotelema na esika wana, balobi na bango : Nini bozali kosala na kofongola mwana ya mpunda? 6. Bongo balobi lolenge Yesu alobaki na bango pe batikaki bango basala. 7. Pe bamemi mwana ya mpunda epayi na Yesu pe batie bilamba na bango likolo ya mwana ya mpunda, pe afandi likolo na yango. 8. Pe ebele batandaki ya bango bilamba na nzela, misusu batandaki matiti oyo babukaki na bilanga. 9. Baoyo bazalaki kokende liboso na ye pe baoyo bazalaki kolanda ye na sima, bazalaki koganga : Ozana, apambolama oyo azoya na kombo ya Nkolo ! 10. Epambolama bokonzi ezali koya ya tata na biso David. 11. Ozana na bisika eleki nionso ! Pe akoti na Yerusaleme, na kati ya tempelo; pe atalaki nionso zingazinga na ye, lokola ngonga epusanaki, abimi pe akeyi na Bethani na bazomi na mibale.

12. Pe lobi, bango babimi na Bethani pe ayoki nzala. 13. Pe, na mosika amoni nzete ya figi ezalaki na makasa, ayaki tangu mosusu akomona eloko likolo, kasi, na kokoma akuti eloko te kaka makasa po ezalaki tangu ya bafigi te. 14. Pe azwi maloba, alobi na yango: Kobanda lelo mutu moko te aliya mbuma na yo. Pe bayekoli na ye bayokaki ye.

15. Pe bakeyi na Yerusaleme. Pe na kokota na tempelo, abandi kobengana libanda bateki na basombi na kati ya tempelo, pe abulusaki ba mesa ya ba oyo babulusi mbongo na bifandeli ya bateki bibenga ; 16. Pe apesaki nzela na mutu moko te atambola na tempelo na komema eloko moko. 17. Pe abandi kolakisa bango na koloba : Esila komama te : « ndaku na ngai ekobengama ndaku ya losambo pona bikolo nionso» ? Kasi bino, bosali yango libanga oyo ebombaka miyibi. 18. Pe bakonzi ya banganga ya Nzambe na bakomi bayoki ye, pe bazalaki koluka lolenge nini bakobomisa ye, po bazalaki kobanga, po ebele nionso ya batu ebetamaki malakisi na ye. 19. Tangu pokwa ekomaki, abimiki libanda ya engumba.

20. Pe nakoleka na tongo, bamoni nzete ya figi ekowuka kobanda na misisa. 21. Pe Petelo akanisi lisusu pe alobi na ye : Rabi, tala nzete ya figi oyo olakelaki mabe ekawuki. 22. Pe Yesu ayanoli, alobi na bango : Bozala na kondima kati na Nzambe. 23.Ya solo nalobi na bino, oyo nionso akoloba na ngomba oyo : longwa pe mibwaka na mayi monene, pe akotia tembe te na motema na ye, kasi akondima ete nionso alobi ezosalama, nionso oyo ye alobi ekosalamela ye. 24. Yango wana nalobi na bino : Nionso oyo bokosenga na nzela ya losambo, bondima ete bosili kozwa yango pe ekosalemela bino. 25. Pe tangu bokosala losambo na bino, soki bozali na likambu na mutu, bolimbisa ye, po Tata na bino oyo azali na likolo alimbisa bino pe ba mbeba na bino 26. Kasi soki bolimbisi te, Tata na bino oyo azali na likolo akolimbisa te ba mbeba na bino.

27. Pe bayaki lisusu na Yerusaleme. Azalaki kotambola na kati ya tempelo, bakonzi ya banganga Nzambe pe bakomeli pe bampaka baye epayi na yeupe balobi na ye : 28. Ozali kosala makambu oyo na bokonzi nini, pe nani apesi yo bokonzi pona kosala makambu oyo ? 29. Yesu alobi na bango : Nakotuna bino motuna, ngai pe, liloba moko kaka, boyanola ngai ; bongo ngai nakoyebisa bino na bokonzi nini nazali kosala makambu oyo. 30. Libatisi ya Yoane ewutaki na Nzambe to na batu ? Boyanola ngai. 31. Babandaki kobanza kati na bango, balobi : Soki tolobi : Ya likolo, akoloba pona nini bondimelaki ye te ? 32. Pe soki tolobi : Ya batu ? Bazalaki kobanga ebele ya batu, po banso batalaki Yoane lokola profete ya solo. 33. Bayanoli, balobi na Yesu : Toyebi te. Yesu pe alobi na bango : Ngai pe nakoyebisa bino te sna bokonzi nini nazali kosala makambu oyo.

 

12 Mokapo 12

1. Pe abandi koloba na bango na baparabole: Mutu moko alonaki vino, pe atongeli yango lopango, pe atimboli libulu pona kobimisa ba vino, pe atongi ndaku ya molayi, pe apesaki yango na basali vino pona basalela nakofutela yango. Pe akeyi mosika 2. Pe na tangu ya kobuka bilanga, atindi mowumbu moko na basali vino pona kozwa bambuma ya vino epayi ya basali vino ; 3. Kasi bango bazwi ye, babeti ye pe bazongisi ye maboko pamba. 4. Pe atindeli bango mowumbu mosusu, pe na oyo wana, bazokisi ye na mutu pe batioli ye mingi. 5. Pe atindi mosusu, oyo  wana babomi ye, pe atindi ebele misusu babeti bango, pe misusu babomi bango. 6. Azalaki lisusu na mwana se moko ya mobali oyo alingaka mingi, atindi ye  mutu ya suka pe alobi : bakomemia mwana na ngai ya mobali 7. Kasi basali vino balobi : Oyo azali mokitani, boya toboma ye po bokitani ekozala na biso. 8. Pe bazwi ye, babomi ye pe babwaki ye libanda ya elanga ya vino. 9. Kasi mokolo na vino akosala nini ? Akoya akobomisa basali vino, pe akopesa vino na batu mosusu. 10. Nanu botanga makomi oyo te ? Libanga oyo batongi babwakaki yango nde ekomaki libanga oyo esimbi ndaku ; 11. Yango ewuti na Nkolo, pe ezali kokamwisa liboso ya miso na biso. 12. Pe bazalaki koluka kokanga ye, kasi bazalaki kobanga batu, po bayebaki ete parabole wana alobaki yango pona bango, pe batikaki ye, pe bakendaki.

13. Pe batindelaki ye ndambo ya ba Farizawo na ba Herodia pona kotiela ye motambo na maloba na ye. 14. Tangu baye, balobi na ye : Molakisi, toyebi ozali solo, omitungisamaka te pona mutu moko te, pe otalaka elongi ya batu te, kasi olakisaka nzela ya Nzambe na bosolo. Epesameli nzela ya kofuta mpaku ya Kayizara to te ? Tofuta to tofuta te ? 15. Ye ayebaki hipokrizi na bango, alobi na bango : Pona nini bozomeka ngai ? Bomemela ngai denario moko po namona yango. 16. Bango bamemeli ye. Pe alobi na bango : Oyo ezali elongi ya nani pe elembo ekomami ya nani ? Pe balobi na ye : Ya Kayizara 17. Pe Yesu ayebisi bango : Oyo ya Kayizara bopesa na kayizara, ya Nzambe na Nzambe. Pe bazalaki na kokamwa ye.

18. Pe ba sadukayos oyo balobaka lisekwa ezalaka te, baye epayi na ye pe batuni ye, koloba : 19. Molakisi ! Mose akomelaki biso soki ndeko akufi pe atiki mwasi pe atiki bana te, ndeko na ye akozwa mwasi na ye pona kotelemisa bokitani na ndeko na ye. 20. Ezalaki na bandeko sambo, ya liboso azui mwasi, pe akufi kasi atiki bokitani te ; 21. Ya mibale azui mwasi wana pe akufi pe atiki bokitani te, ya misatu lolenge moko ; 22. Pe bango sambo bazuaki ye pe batikaki bokitani te. Ya suka na bango nionso, mwasi pe akufi. 23. Na lisekwa, tango bakosekwa, mwasi oyo akozala ya nani na kati na bango, po bango nionso sambo bazuaki ye lokola mwasi ? 24. Pe Yesu alobi na bango : Ezali na tina oyo te bozali na kopengwa, po boyebi makomi te pe nguya na Nzambe ? 25. Po tangu bakufi bakosekwa, bakobala te pe bakobalisa te, kasi bazali lokola baanjelu na likolo. 26. Na tina ya bakufi pe na ndenge basekwaka, botangaki te na mokanda ya Mose, na nzete ya batos, ndenge nini Nzambe alobelaki ye, koloba : Ngai Nzambe ya Abraham pe Nzambe ya Izak pe Nzambe ya Yakobo ? 27. Azali Nzambe ya bakufi te, kasi ya baoyo ya bomoyi, bongo bozali kati na kopengwa monene.

28. Moko ya bakomi oyo ayokaki bango kobetana tembe, amonaki ye ayanolaki bango malamu, apusani pe atuni ye: Mobeko nini ezali ya liboso? 29. Yesu ayanoli ye: oyo ya liboso ya mibeko nionso eza: Yoka, Israel, Nkolo Nzambe na biso azali Nkolo se moko. 30. Pe okolinga Nkolo Nzambe na yo na motema na yo mobimba, pe na molimo na yo mobimba, pe na makanisi na yo nionso, pe na makasi na yo nionso. 31. Pe ya mibale ekokani na yango : « Okolinga moninga na yo lokola yo moko ». Ezali na mobeko moko te koleka baoyo. 32. Pe mokomi alobi na ye: Malamu, Molakisi, olobi na bosolo, po Azali se moko, pe mosusu azali te, kaka ye. 33. Pe kolinga ye na motema mobimba, na mayele na yo nionso, na molimo na yo mobimba, pe na makasi na yo nionso, pe kolinga moninga na yo lokola yo moko, eleki bambeka nionso ya kotumba pe mabonza nionso. 34. Pe Yesu amoni ete ayanolaki na mayele, alobi na ye: Ozali mosika ya bokonzi na Nzambe te. Pe moko te amekaki lisusu kotuna ye motuna.

35. Lokola azalaki kolakisa na tempelo, Yesu ayanoli pe alobi : Ndenge nini bakomi balobaka Kristu azali mwana na David ? 36. Po David ye moko alobaki na nzela ya Molimo Mosantu : « Nkolo alobi na Nkolo na ngai: « Fanda na loboko na ngai ya mobali, kino nakotia banguna na yo na se ya makolo na yo » 37. Bongo David ye moko abengi ye Nkolo; sik’oyo ndenge nini azali mwana na ye ? Pe ebele ya batu bazalaki koyoka ye na esengo penza.

38. Pe na kati ya malakisi na ye, azalaki koloba: Bokeba na bakomi, oyo basepelaka kotambola na bilamba ya milayi pe bambote na bisika nionso ya batu ebele, 39. Pe bisika ya liboso na basunagoga, pe bisika ya lokumu na tangu ya minene ya kolia. 40. Oyo babotolaka biloko nionso ya bakufeli mibali pe na komonisa na libanda pona kokosa basalaka balosambo ya milayi ;- bango bakozua etumbu ya makasi.

41. Pe Yesu afandaki na etalani ya kitunga ya makabo, azalaki  kotala ndenge ebele ya batu bazalaki kotia mbongo na kitunga, pe bazui mingi bazalaki kotia mbongo ebele. 42. Pe mobola moko mokufeli mobali aye pe atie ba pite mibale oyo esali kadran. 43. Pe abengaki bayekoli na ye, alobi na bango : Ya solo, nalobi na bino mokufeli mobali oyo ya mobola, ye atie ebele na kitunga koleka oyo batu nionso batiaki ; 44. Po banso batiaki mileki na bango, kasi ye na kati na bozangi na ye, atie nionso azalaki na yango  pona kobika ya bomoyi na ye.

 

13 Mokapo 13

1. Lokola azalaki kobima na tempelo, moko na bayekoli na ye alobi : Molakisi, tala, mabanga kitoko pe bandaku kitoko ! 2. Yesu ayanoli ye : Omoni bandaku kitoko minene oyo ? Ekotikala ata te libanga likolo na libanga mosusu oyo ekobukana te. 3. Lokola afandaki na ngomba ya ba Oliviers, etalana na tempelo, Petelo, Yakobo, Yoane na Andrea batuni ye kati na bango : 4. Yebisa biso tangu nini makambu yango ekosalema, pe elembo nini ekotalisa ete makambu yango nionso ekokokisama ? 5. Pe Yesu, ayanoli bango, akomi koloba : Bokeba ete moko te apengwisa bino ; 6. Po ebele bakoya na kombo na ngai, koloba ; ezali ngai ! pe bakopengwisa ebele ya batu. 7. Pe tangu bakoyoka basango ya bitumba pe makelele ya bitumba, bomitungisa te pona yango. Pona esengeli yango esalema ; kasi ekozala suka te. 8. Ekolo ekotelemela ekolo mosusu, pe bokonzi ekotelemela bokonzi mosusu; pe mabele koningana ekozala na bipayi mingi, pe ekozala na bozangi bileyi pe mitungisi. Makambu wana ezali ebandeli ya minioko. 9. Bino, bomikeba na bino moko, po bakokaba bino na basunedrion pe na basunagoga ; bokobetama, na tina na ngai bokofundama liboso ya baguvernere pe liboso ya bakonzi, ekozala litatoli pona bango. 10. Pe esengeli liboso ete sango malamu eteyama na bikolo nionso 11. Pe tangu bakomema bino pona kokaba bino, liboso bomitungisa te soki bokoloba nini, boluka pe maloba te, kasi nionso oyo ekopesamela bino na ngonga wana, boloba yango ; po bino te bokoloba, kasi Molimo Mosantu. 12. Pe ndeko akokaba ndeko na ye na liwa, tata akokaba mwana naye na liwa; bana bakotelemela baboti na bango, pe bakobomisa bango. 13. Pe bokoyinama na banso na tina ya kombo na ngai ; kasi oyo akoyika mpiko ti na suka akobika.

14. Pe tangu bakomona mbindo na libebisi kotiama esika esengeli te, (motangi asosola malamu) bongo baoyo bakozala na Yuda bakima likolo na bangomba ; 15. Pe ye oyo azali likolo ya ndaku akita te pona kokende kozwa eloko songolo kati na ndako na ye ; 16. Ye oyo azali kati na bilanga azonga na sima te pona kozwa elamba na ye. 17. Kasi mawa na basi oyo bakozala na zemi pe basi oyo bazomelisa bana mabele mikolo wana ! 18. Bosambela ete ezala te na tangu ya malili ; 19. Po mikolo yango ekozala pasi na lolenge oyo etikala nanu kozala te, wuta ebandeli ya mokili oyo Nzambe asala kino sik’oyo, pe ekotikala kozala lisusu te. 20. Soki Nkolo akataki te mikolo yango, ata moko te akokaki kobika ; nde na tina ya baponami oyo ye apona, akokata mikolo yango. 21. Pe bongo, soki mutu alobi na bino : botala, Kristu azali awa, to : botala, Kristu azali kuna, bondima ye te. 22. Po ba Kristu lokuta pe baprofete ya lokuta bakotelema ; bakomonisa bilembo pe bikamwa minene pona kopengwisa, soki ekoki kosalema, ata baponami. 23. Kasi bino, bomikeba, nayebisi bino makambu nionso liboso. 24. Kasi na mikolo yango, sima na pasi wana, moyi ekokoma molili, pe sanza ekongenga te, 25. Minzoto ekokweya wuta likolo pe banguya ya likolo ekoningisama. 26. Bongo, bakomona Mwana ya moto koya kati na mapata na nguya monene pe na kembo : 27. Akotinda baanjelu na ye pe akokangisa baponami na ye na bamipepe nionso mineyi ya mokili longwa suka ya mokii ti suka ya likolo

28. Boyekola na figi parabole oyo : tangu kaka bitape na yango elembi pe ebandi kobimisi makasa, boyebi ete tangu ya moyi makasi ekomi pembeni. 29. Ndenge moko bino pe, tangu bokomona makambu yango kosalema, boyeba ete ekomi pembeni, na ekuke. 30. Ya solo nalobi na bino, ekeke oyo ekoleka te kino makambu oyo wana nionso ekokisama. 31. Likolo pe mabele ekoleka, kasi maloba na ngai ekoleka te. 32. Kasi pona mokolo, to ngonga, moko te azali na boyebi na yango, ata baanjelu oyo bazali na likolo, ata Mwana te, bobele Tata. 33. Bomikeba, pe bomisenzela pe bobondela, po boyebi te tango nini ngonga ekozala. 34. Ezali lokola mutu oyo akeyi libanda ya mboka atiki ndaku na ye pe apesi bokonzi epayi ya bawumbu na ye, na moko na moko mosata na ye ; pe apesi motindo na mokengeli ekuke akengela. 35. Bongo bosenzela ; po boyebi te tangu nini Nkolo ndaku akozonga  na pokwa, na  midi ya butu, to na loyembo ya soso, na tongo ; 36. Na kobanga ete aya mbalakata, akuta bino ya kolala. 37. Nzokande oyo nalobi na bino, nalobi yango na banso : Bosenzela.

 

14 Mokapo 14

1. Kasi na sima ya mikolo mibale, ezalaki feti ya Pasika pe ya Mapa ezanga levin. Bakonzi ya banganga Nzambe na bakomi bazalaki koluka ndenge nini bakoki kokanga ye na mayele mabe pe koboma ye ; 2. Po bazalaki koloba : Ezala te na tangu ya feti, noki te botomboki ekozala na kati ya batu.

3. Lokola azalaki na Betania na kati ya ndaku ya Simoni, mutu na maba, avandaki na mesa, mwasi moko ayaki, azalaki na molangi monene ya mafuta ya malasi nardo ya petwa pe ya talo mingi, abuki yango pe asopi yango na moto na ye. 4. Basusu oyo bazalaki wana basilikaki kati na bango moko pe balobi : Pona nini kobebisa malasi boye ? 5. Bakokaki koteka malasi yango na mpata kama misato ya denari pe kopesa yango babola, bazalaki kosilikela mwasi yango makasi. 6. Kasi Yesu alobi na bango : Botika ye ; pona nini bozali kopesa ye pasi ? Asali mosala ya malamu epayi na ngai. 7. Bozali na babola tangu nionso elongo na bino, bokoki kosalisa bango tangu nionso bolingi, kasi ngai bozali na ngai tangu nionso te 8. Oyo ezalaki na makoki na ye, asali yango ; asili kosala liboso esalama kopakola nzoto na ngai malasi pona kokundama na ngai. 9. Pe ya solo, nalobi na bino : na esika nionso bakosakola sango malamu, bakoloba likambu oyo mwasi oyo asali, pona kokanisa ye.

10. Pe Yudas Iskariote, moko ya bazomi mibale, akeyi epayi ya bakonzi ya banganga Nzambe pona akabela bango ye ; 11. Bango nakoyoka ye, basepeli pe balaki kopesa ye mbongo, akomaki koluka ndenge nini akoki kokaba ye na ngonga malamu.

12. Pe mukolo ya liboso ya feti ya mapa ezanga levin, tangu bazalaki kobonza pasika, bayekoli na ye, balobi na ye : epayi nini olingi tokende kobongisa po oliya pasika ? 13. Pe atindi mibale ya bayekoli na ye pe alobi na bango: Bokende na engumba pe mutu moko amemi mbeki ya mayi akoya kokotuna na bino ; bolanda ye. 14. Pe epayi ye akokota, boloba na nkolo ndaku : Molakisi alobi : wapi shambre ebongisamela ngai, epayi nakolia pasika elongo na bayekoli na ngai? 15. Pe ye akolakisa bino shambre moko monene na likolo ezali na bifandeli pe ebongisama ; bobongisa pona biso.16. Pe bayekoli bakendaki pe bakotaki na engumba pe bakutaki nionso ndenge kaka alobaki na bango, babongisaki pasika.

17. Pe pokwa ekomaki, ayaki na bazomi na mibale. 18. Lokola bazalaki na mesa pe bazalaki koliya, Yesu alobi : Ya solo, nalobi na bino ete moko kati na bino azali koliya esika moko na ngai, akokaba ngai. 19. Pe bakomaki mawa pe bakomaki kotuna ye moko sima na mosusu : Ezali ngai? 20. Kasi ayanoli, alobi na bango : Ezali moko kati na zomi na mibale, oyo azali kotia loboko elongo na ngai na sani moko. 21. Mwana na moto akokende ndenge ekomama na tina na ye, kasi mawa na mutu oyo na nzela na ye mwana ya moto akokabama ; ezalaki malamu pona mutu yango abotama te.

22. Pe Lokola bazalaki koliya, Yesu azuaki lipa, apamboli, abuki pe apesi bango pe alobi : bozwa, oyo ezali nzoto na ngai. 23. Pe akamati kopo pe azongisi matondo, apesi bango ; pe bango nionso bameli yango. 24. Pe alobi na bango : Oyo ezali makila na ngai, ya boyokani ya sika, oyo esopani pona batu mingi. 25. Solo, nalobi na bino ete nakomela lisusu te oyo ebimi na vino kino mukolo oyo na komela yango lisusu kati na bokonzi ya Nzambe. 26. Pe bayembaki nzembo, babimaki na kokende na ngomba ya ba Olive.

27. Pe Yesu alobi na bango : Bino banso bokobeta libaku, po ekomama : « Nakobeta mobateli bampate, pe babwile bokopanzana » ; 28. Kasi na sima ete nakosekwa pe nakokende liboso na bino na Galilai. 29. Kasi Petolo alobi na ye: Ata soki banso bakobeta libaku, kasi ngai nakobeta libaku te. 30. Pe Yesu alobi na ye : Solo, nalobi na yo lelo, kaka na butu oyo, liboso soso alela mbala mibale, yo, okowanga ngai mbala misatu. 31. Kasi ye alobaki lisusu na makasi : Soki esengeli ngai nakufa elongo na yo, nakowangana yo te. Pe banso balobaki kaka ndenge moko.

32. Bakomaki na esika moko oyo kombo Getesemani. Alobi na bayekoli  na ye : Bofanda awa, tangu ngai nazali kosambela. 33. Pe azwaki elongo na ye Petelo, Yakobo, pe Yoane ; pe abandi kotungisama pe koyoka mawa. 34. Pe alobi na bango : molimo na ngai etondi na mawa kino na kufa. Botikala awa pe bomikengela. 35. Apusani mwa muke, amikweyisi na mabele, pe abandi kobondela ete soki ekokaki, ngonga yango eleka mosika na ye. 36. Pe azali koloba : Aba, Tata, makambu nionso ekokami na yo ; longola kopo oyo mosika na ngai ; kasi te mokano na ngai esalema, kasi bobele oyo ya yo. 37. Pe aye pe akuti bango ya kolala, pe alobi na Petelo : Simoni olali? Okoki pe komikengela ata ngonga moko te ? 38. Bomikengela pe bosambela pona bokweya na komekama te ; elimo ezali ya kobongama, kasi nzoto ezali na bolembu. 39. Akeyi lisusu pe abondeli kaka koloba maloba ndenge moko. 40. Pe azongaki lisusu, akuti bango lisusu ya kolala pe misu na bango ekomaki kilo ; pe bayebaki te nini bayanola ye. 41. Pe azongaki pona mbala misatu pe alobi na bango : Sik’oyo bolala pe bopema ; ekoki, ngonga eye ; Botala Mwana na moto akabami na maboko ya basumuki. 42. Botelema, tokende, botala ye oyo akokaba ngai asili kopusana.

43. Pe mbala moko, lokola azalaki nanu koloba, Yudas moko ya bazomi mibale, akomaki wana, pe ebele na batu na mipanga na banzete oyo ewutaki na bakonzi ya banganga ya Nzambe na bakomeli na bampaka. 44. Pe mokabi ye ayokanaki na bango elembo moko, koloba : Ye oyo nakopesa beze, ezali nde ye ; bokanga ye pe bomema ye malamu. 45. Pe tangu bakomi, mbala moko apusani na ye, alobi : Rabi, pe apesi ye beze ; 46. Mbala moko batie ye maboko pe bakangi ye. 47. Moko kati na baoyo bazalaki wana abimisi mopanga akati litoyi ya mowumbu ya mokonzi monene ya nganga Nzambe. 48. Pe Yesu, ayanoli, alobi na bango : Bobimi na mipanga pe banzete pona kokanga ngai lokola nde moyibi ? 49. Nazalaki na bino mikolo nionso, kolakisa na kati ya tempelo, pe bino bokangaki ngai te ; kasi po ete makomi ekokisama. 50. Pe banso batikaki ye pe bakimaki. 51. Pe elenge mobali moko azalaki kolanda ye, alataki kaka drap ya pamba na nzoto mutakala, pe bakangaki ye ; 52. Pe asundolaki drap pe akimaki mutakala.

53. Bamemaki Yesu epayi ya mokonzi ya banganga Nzambe ; pe bakonzi ya banganga Nzambe pe bampaka pe bakomi basanganaki epayi na ye. 54. Pe Petelo alandaki ye na mosika, ti na kati ya lopango ya mokonzi ya banganga Nzambe, pe avandaki elongo na batindami ya misala pe azalaki koyetola moto.

55. Banganga minene ya Nzambe pe sunedrion bazalaki koluka kotelemela Yesu na litatoli na tina pona koboma ye, kasi bazalaki komona yango te. 56. Po mingi bazalaki kotatola matatoli ya lokuta, kasi matatoli na bango ezalaki kokokana te. 57. Bamosusu batelemaki kotatola matatoli ya lokuta na kotelemela ye, koloba : 58. Toyokaki ye koloba : Ngai, nakoboma tempelo oyo esalama na maboko, pe na sima ya mikolo misatu, na kotonga mosusu oyo ekosalama na maboko te. 59. Kasi ata bongo, matatoli na bango ezalaki kokokana te. 60. Mokonzi ya banganga Nzambe atelemi liboso na bango nionso pe atuni Yesu : okozongisa eyano te ? Na nionso oyo bazali kofunda yo ? 61. Ye azalaki nye pe ayanolaki eloko te. Mokonzi ya banganga Nzambe atunaki ye lisusu : Yo ozali Kristu, Mwana ya oyo apambolama? 62. Pe Yesu alobi : Ngai nazali ; pe bokomona mwana na moto kovanda na loboko ya mobali na nguya pe koya elongo na mapata ya likolo. 63. Mokonzi ya banganga Nzambe wana aposolaki bilamba pe alobi : Na nini tozali koluka lisusu matatoli? 64. Bowuti koyoka blasfeme : Bino bokanisi nini ? Pe banso bakatelaki ye etumbu, lokola abongi na liwa. 65. Basusu kati na bango babandi kobwakela ye soyi na elongi, pe kozipaka ye elongi, kobeta ye makofi, na koloba na ye : profetize. Pe batindami na misala babetaki ye na bilongi na bango.

66. Lokola petelo azalaki na se, na kati ya lopango, moko kati na basi basali ya mokonzi ya banganga Nzambe ayaki wana, 67. Pe amoni Petelo koyetolaka moto, atali ye pe alobi: Yo, ozalaki na Nazarenien Yesu. 68. Pe ye awangani pe alobi : nayebi te, nasosoli makambu olobi te, pe abimaki libanda pe akendaki kotelema na ekuke ya lopango ; pe soso alelaki. 69. Pe mosali mwasi, amonaki ye lisusu, akomaki koloba na baoyo bazalaki wana: Oyo azali moko kati na bango, 70. Pe awanganaki lisusu. Pe sima na mwa tangu muke baoyo bazalaki wana balobi na Petelo : Solo ozali moko kati na bango ; po ozali pe mutu ya Galilai 71. Pe akomaki kosengaka bilakeli mabe pe kolapa ndayi : Nayebi te mutu oyo bozali koloba. 72. Pe soso alelaki pona mbala mibale. Pe Petelo akanisaki liloba oyo Yesu alobaki na ye : Liboso ete soso alela mbala mibale, okowangana ngai mbala misatu. Nakokanisa yango, alelaki.

 

15 Mokapo 15

1. Na tongo-tongo, bakonzi ya banganga Nzambe na bampaka pe bakomeli pe sunedrion mobimba, bayokanaki, Bakangi Yesu basinga pe bamemi ye pe bakabi ye na Pilato. 2. Pe Pilato atuni ye: Yo, ozali mokonzi ya Bayuda? Ye ayanoli, alobi na ye : Olobi yango. 3. Pe bakonzi ya banganga Nzambe bazalaki kofunda ye na makambu ebele. 4. Pe Pilato atuni ye lisusu, koloba : Okoyanola eloko te? Tala makambu ebele bazali kotatola na kotelemela yo. 5. Kasi lisusu Yesu ayanoli eloko moko te, pe Pilato azalaki kokamwa. 6. Nzokande azalaki na feti nionso kobimisa mokangami moko oyo bango bazalaki kosenga. 7. Ezalaki na mutu moko na kombo ya Barabas, oyo akambamaki elongo na baninga na ye ya batomboki, oyo na kati ya botomboki abomaki mutu. 8. Ebele ya batu, bagangaki pe bakomaki kosenga lokola asalelaka bango oyo amesana kosala. 9. Pilato ayanoli bango, koloba: Bolingi natikela bino mokonzi ya Bayuda? 10. Po ayebaki ete bakonzi ya banganga Nzambe bakabaki ye pona likunya. 11. Kasi bakonzi ya banganga Nzambe batindikaki ebele ya batu ete basenga ete atikela bango Barabas. 12. Pe Pilato, ayanoli, alobi lisusu na bango: Bongo bolingi nasala nini na oyo babenga mokonzi ya Bayuda? 13. Bagangi lisusu: Baka ye na ekulusu ! 14. Pe Pilato alobi na bango: Kasi mabe nini asali? Pe bagangi lisusu makasi : Baka ye na ekulusu! 15. Pe  Pilato alingaki kosepelisa ebele ya batu, atikeli bango Barabas ; Pe, abetisi Yesu fimbu, apesaki ye pona babaka ye na ekulusu.

16. Pe basoda bamemaki ye na kati ya lupangu, oyo ezali efandelo ya guvernere. Pe basangisaki lipinga mobimba ya basoda ; 17.  Pe balatiski ye kazaka moko ya motane pe batongaki ekoti ya nzube, batie ye yango na moto. 18. Pe babandi kopesa ye mbote: Mbote mokonzi ya Bayuda ! 19. Pe bazakaki kobeta ye na moto na nzete ya kalamoso pe kobwakela ye basoyi pe babandaki kofukama, kokumisaka ye. 20. Pe tangu basilisi kotiola ye, balongoli ye kazaka ya motane pe balatisi ye lisusu bilamba na ye ; pe bamemi ye libanda pona kobaka ye na ekulusu. 21. Pe batindikaki na makasi mutu moko na kombo ya Simona, ya mokili ya Kurenios, tata na Aleksandro na Rufos, oyo azalaki koleka wana, awutaki bilanga, amema ekulusu na ye.

22. Pe bamemaki ye na esika ya Golgota esika oyo elimbolami mokuwa ya moto. 23. Pe bapesaki ye vino basangisa na muro, kasi Ye azuaki yango te. 24. Pe babaki ye na ekulusu, bakabolaki bilamba na ye, babetaki yango zeke pona koyeba oyo moko na moko akozua. 25. Pe ezalaki ngonga ya misatu nde babakaki ye na ekulusu ! 26. Pe makomi oyo ezalaki kotalisa pona nini bakatelaki ye etumbu, ezalaki ya kokoma : Mokonzi ya bayuda. 27. Pe elongo na ye, babakaki batomboki mibale, moko na ngambo ya loboko na ye ya mobali pe mosusu na ngambo ya loboko na ye ya mwasi. 28. Pe likomi ekokisamaki, oyo elobi: pe batangaki ye na na kati ya batu mabe.

 29. Pe baoyo bazalaki koleka na nzela wana bazalaki kofinga ye, koningisa mutu pe koloba : He! Yo oyo okobuka tempelo pe okotonga yango na mikolo misatu, 30. Mibikisa yo moko pe kita na ekulusu! 31. Ndenge moko wana bakonzi ya banganga ya Nzambe elongo na bakomi bazalaki kotiola kati na bango: abikisaki batu misusu, kasi akoki komibikisa ye moko te ; 32. Kristu, mokonzi na Israel, akita sik’oyo na ekulusu po ete tomona pe tondima ! Baoyo babakamaki elongo na ye na bafingaki ye.

33. Pe tangu ngonga ya motoba ekomaki, molili ekotaki na mokili mobimba kino ngonga ya libwa. 34. Pe na ngonga ya libwa, Yesu agangaki na mongongo makasi : Eloi, Eloi, lama sabaktani ? oyo elimbolami : Nzambe na ngai, Nzambe na ngai, pona nini osundoli ngai? 35. Pe ndambu ya batu oyo bazalaki wana, bayokaki bongo, balobi: Tala, azobenga Eliya. 36. Pe  moko na bango akimi mbangu, azindisaki linuka kati na vinegre pe atie yango na songe ya nzete pe apesi ye amela, koloba : Botika, totala soki Eliya akoya pona kokitisa ye.

37. Yesu agangaki makasi mpe akati kopema 38. Pe rido ya tempelo epasuki na biteni mibale kobanda likolo ti na se. 39. Kenturion oyo azalaki wana kotalana na ye, amoni ndenge akataki kopema na koganga bongo, alobi : Ya solo, mutu oyo azalaki Mwana na Nzambe.  40. Ezalaki na basi oyo bazalaki kotala na mosika, kati na basi yango, Maria ya magdala, Maria, mama na Yakobo ya muke pe Yose, pe Salome, 41. Oyo tangu azalaki na Galileo, bazalaki kolanda ye pe kosalela ye, pe mingi misusu oyo bamataki elongo na ye na Yerusalem.

42. Pe pokwa esilaki kokoma, lokola ezalaki moko ya komilengele, oyo ezalaki mokolo oyo ezali liboso na sabata, 43. Yozef oyo azalaki ya Arimataya, azalaki mutu ya lokumu kati na likita monene pe azalaki ye moko kozela bokonzi ya Nzambe, ayaki pe andimaki mokumba ya kokota epayi na Pilato, pe asengi ye nzoto ya Yesu. 44. Pe Pilato akamwi ete asilaki kokufa, abengaki kenturion, atunaki ye soki asilaki kokufa kala. 45. Pe awa ayoki yango epayi na kenturion, apesaki ebembe na Yozef. 46. Pe Yozef, asombaki elamba batiaka baweyi, akitisi ye, pe azingi ye na elamba batiaka baweyi, pe atie ye kati na kunda oyo batumbola kati na libanga pe atindikaki libanga na ekuke ya kunda. 47. Pe Maria ya magdala, pe Maria ya Yose, batalaki esika oyo batiaki ye.

 

16 Mokapo 16

1. Lokola mokolo ya sabata elekaki, Maria ya Magdalene, pe Maria mama na Yakobo, pe Salome basombaki malasi pona kokende kopakola ye. 2. Na tongo-tongo makasi ya mukolo ya liboso na poso, bayaki na kunda wana moyi ebandi kobima. 3. Bazalaki kolobana kati na bango : Nani akotindikela biso libanga na ekotelo ya kunda ? 4. Pe tangu batomboli misu, bamoni ete libanga etindikami, nzokande libanga ezalaki monene makasi. 5. Pe wana bakotaki na kunda, bamoni elenge mobali moko avandi epayi na loboko ya mobali, alati elamba ya pembe, somo ekangi bango. 6. Ye alobi na bango : bobanga te, bozoluka Yesu ya Nazerati, oyo abakamaki na ekulusu : asekwi, azali awa te ; botala esika oyo batiaki ye.  7. Bokende, boloba na bayekoli na ye pe na Petelo ete  akeyi liboso na bino na Galilai, kuna bokomona ye ndenge alobaki na bino. 8. Babimaki, bakimaki mosika ya kunda. Pe kolenga pe somo ekangi bango ; balobi eloko moko te na mutu, po bazalaki kobanga.

9. Wana asekwaki na tongo ya mokolo ya liboso ya poso, abimeli liboso Maria Magdalene, oyo kati na ye abenganaki bademon sambo. 10. Akendaki koyebisa baoyo bazalaki na ye, oyo bazalaki na kati ya matanga pe kolelaka ; 11. Pe bawana bayoki ete azali na bomoyi pe amonani na ye, baboyi kondima. 12. Sima ya makambu yango, amonanaki na lolenge mosusu na mibale kati na bango tangu bazalaki kokende bilanga. 13. Bango pe bakendaki pe bayebisi yango ba mosusu ; kasi baboyi kondima pe baoyo. 14. Na suka, ye amonani na zomi na moko, lokola bazalaki na mesa, apameli bango pona kozanga kondima pe pona mitema libanga na bango, po baboyaki kondima baoyo bamonaki ye ete asekwi. 15. Pe alobi na bango : bokende na mokili mobimba, pe boteya sango malamu na bikelamu nionso. 16. Oyo akondima pe akobatisama akobika, kasi oyo akondima te akozwa etumbu. 17. Pe oyo bilembo ekozala na baoyo bakondima : na kombo na ngai bakobengana bademon, bakoloba minoko ya sika ; 18. Bakosimba banioka na maboko, pe tangu bakomela eloko oyo ebomaka, yango ekosala bango mabe te ; bakotiya maboko na babeli, pe babeli bakomona malamu.

19. Bongo Nkolo, sima ya koloba na bango, amati likolo, pe afandi na loboko ya mobali ya Nzambe. 20. Pe bango, wana bakendaki, bateyaki bisika nionso, Nkolo azalaki kosala elongo na bango, kokokisa liloba na nzela ya bilembo oyo ezalaki kozala na bango.