SANGO MALAMU EKOMAKI MARKO

 

MOKAPO 1    MOKAPO 2    MOKAPO 3    MOKAPO 4

 

MOKAPO 1

1. Ebandeli na sango malamu na Yesu Kristu, mwana na Nzambe. 2. Lokola ekomama na profete Esaya : « Nazali kotinda ntoma na ngai liboso na elongi na yo, ye akobongisela nzela na yo » 3. Mongongo na mongangi kati na esobe : Bobongisa balabala na Nkolo, bosembola nzela na ye.

4. Yoane ayaki, kobatisa na esobe pe kosakola libatisi na kobongwana mpo na kolimbisa na masumu. 5. Batu na mokili na yuda yonso pe bayelusalema yonso bayaki epayi na ye, pe babatisami na ye kati na ebale ya Yordane, mpe koyambolaka masumu na bango, 6. Yoane alataki elamba na ba Pwali  na kamela  pe mokaba na poso na nyama na loketo na ye, aliaki mayoyo, mpe mafuta na nzoyi ya zamba, 7. Asakolaki ete : oyo aleki ngai na nguya azali koya sima na ngai, Ngai nakoki kokumbana ete nakangola singa na sandale na ye te. 8. Ngai nabatisi bino na mayi, kasi ye akobatisa na Molimo Mosantu.

 9. Ekomaki na mikolo yango, Yesu alongwaki na nazareti ya galilayi mpe abatisami na Yoane kati na yordane. 10. Ezalaki Yesu kobima na mayi, amoni likolo kopasuka mpe Molimo, lokola ebenga, kokitela ye. 11. Mongongo ebimi na likolo ete, Ozali mwana na ngai ya bolingo, kati na yo namoni kosepela na ngai.

 12. Mpe Molimo epusi ye na esobe, 13. Ye azalaki na esobe mikolo ntuku-minei, komekama na Satana. Azalaki na banyama na yauli mpe banjelu kosalela ye.

 14. Sima ya kokangama na Yoane, Yesu akomaki na galilayi kosakola sango malamu ya bokonzi na nzambe, 15. Alobi ete : elaka esila kokoka ! Bokonzi na Nzambe ebelemi, bobongwana pe bondima sango malamu

 16. Azalaki koleka na libongo na libeke na galilayi, amoni Simoni na Andreya, ndeko na Simoni, kobwaka maluba kati na mayi mpo ete bazalaki baluki na mbisi. 17. Yesu alobi na bango : bobila ngai, mpe nakokomisa bino baluki na batu. 18. Noki-noki batikaki maluba mpe babili ye. 19. Apusani liboso moke, amoni yakobo mwana na Zebedayi na Yoane ndeko na ye. Bango mpe bazalaki kati na bwato kobongisa maluba. 20. Mpe abengi bango, batikaki tata na bango Zebedayi kati na bwato na basali mpe babili na ye

21. bakomaki na kapelanauma, mpe mokolo ya sabata akotaki na sunagoga, mpe abandaki kolakisa. 22. Bazali kokamwa malakisi na ye, mpo azalaki kolakisa bango lokola moto na bokonzi, lokola bakomeli te 23. Kati na sunagoga moto moko na molimo na mbindo, pe agangaki ete, 24.  Ha ! likambo nini biso na yo tojali na yango, Yesu na nazareti ? Oye koniokola biso ? nayebi oyo ozali, Mosantu na Nzambe, 25. Yesu apameli ye, alobi : Fanda nye ! bima na ye ! 26. Pe molimo na mbindo eningisi ye, egangi na mongongo makasi, ebimi na ye. 27. Batu nyoso bakamuaki, bongo batunanaki kati na bango : oyo likambu nini ? malakisi nini ya sika ? Na bokonzi azali kopesa mitindo ata na milimo oyo ya mbindo, mpe bazali kotosa ye. 28. Mbala moko sango na ye epanzani na mokili mobimba ya galilayi

29  .tango babimaki na sunagoga, bakendaki na yakobo pe Yoane  na ndako ya Simoni  pe Andreya. 30. Mama-bokilo ya simoni azalaki ya kolala na mpasi na moto, pe bayebisi ye pona mama-bokilo. 31. Boye apusanaki pene pe atelemisi ye na kosimba ye loboko ; maladi etiki ye pe abandi kosalela bango. 32. Na pokwa, lokola moyi esilaki kolala, bamemelaki ye babeli nyonso, pe batu bazalaki na ba demon ; 33. Mboka mobimba basanganaki liboso na monoko ya ndaku . 34.Pe abikisaki batu ebele oyo baniokwamaki na maladi ya ndenge na ndenge,pe abenganaki ba demon ebele, pe apekisi ba demon baloba po bayebaki nani oyo ye azali.

 35. Na tongo-tongo, liboso moyi ebima, alamuki pe akeyi na esika moko na esobe, azalaki wana kobondela. 36. Simoni pe batu bazalaki naye balukaki ye epayi na epayi. 37. Bamonaki ye pe balobaki na ye ete: batu nyonso bazoluka yo. 38. Alobi na bango, tokende na biso esika mosusu, na bamboka misusu ete nazua nzela ya kolakisa ; pamba te nayaki po na yango. 39. Azalaki koteya na ba sunagoga nyonso ya galilayi pe kobengana ba demon

40. Moto na maladi na maba ayaki epayi na ye, kobondela ye pe afukameli ye : soki olingi, okoki kokomisa ngayi peto. 41. Yesu, ayokaki mawa, asembolaki loboko, asimbaki ye pe alobi na ye ; nalingi, koma peto. 42. Mbala moko, maba elongwe na ye pe akomi peto. 43. Alobi na ye maloba ya kokebisa pe azongisaki ye. Alobi na ye : 44. Koyebisa moto te likambo oyo, kasi kende komilakisa epayi ya nganga-nzambe pe pesa makabo pona kopetolama na yo ndenge mose alakisaki po ezala litatoli pona bango. 45. Ye, abimi, abandi koloba pe koyebisa mingi oyo ekomaki, boye yesu akokaki kokota lisusu polele te na mboka ; nde azalaki libanda na bisika ya bisobe, batu bayaki epayi na ye kowuta bipayi na bipayi.

 

MOKAPO 2

Akomaki lisusu na kapelanauma sima ya mwa mikolo, pe bayokaki ete azali na ndaku. 2. Batu ebele basanganaki, esika ezalaki lisusu te, ata liboso ya ekuke ; ye ateyaki bango liloba. 3. Batu bayaki epayi na ye, bamemeli ye ebosono oyo batu mineyi batombolaki. 4. Nzela ya kopusa pembeni na ye  ezalaki te na tina ya batu ebele,  bamoni mwanza kuna ezalaki ye, esili bango kolongola yango, bakitisaki etoko oyo ebosono alalaki. 5. Pe yesu, amonaki kondima na bango alobi na ebosono : mwana, masumu na yo malimbisami. 6. Ezalaki wana, ndambu ya bakomeli, babanzi kati na mitema na bango ete : 7 Pona nini azali koloba boye ? azali kotuka nzambe nani akoki kolimbisa masumu bobele nzambe ye moko ? 8. Pe yesu, kati na molimo na ye, ayebaki makanisi na bango ; alobi na bango ete pona nini bozali kobanza boye na mitema na bino ?  9. Likambu nini eleki pete, pona koloba na ebosono : masumu nayo malimbisami to telema, zwa etoko nayo, pe tambola ? 10. Nde boyeba ete mwana na moto azali na bokonzi awa na nse ya kolimbisa masumu. ( bongo alobi na ebosono) : 11. Nalobi na yo, telema, zwa etoko na yo pe kende na ndaku na yo. 12. Atelemaki, pe azwi etoko na ye, abimaki liboso ya batu nionso ; pe bango nionso bakamwaki pe bakumisi nzambe, balobi : totikala komona likambo ya boye soko moko te.

 

13. Abimi lisusu na pembeni na mayi ya monana. Batu ebele baye epayi na ye pe alakisi bango. 14. Azalaki koleka, amoni lewi mwana na ayifayu, afandi na buro na mpaku pe alobi na ye : landa ngayi, ye atelemi pe alandi ye. 15. Pe, ekomaki, lokola azalaki na mesa na ndaku na ye pe ebele ya bafutisi mpaku na basumuki bazalaki na mesa moko na yesu elongo na bayekoli naye ; po bazalaki ebele pe bazalaki kolanda ye. 16. Bakomeli na bafarizao bamoni ye kolia na bafutisi mpaku pe basumuki, balobi na bayekoli na ye : pona nini azali kolia pe komela na bafutiisi mpaku pe na basumuki ? 17. Pe, yesu ayokaki bango, pe alobi na bango : batu nzoto ezali malamu pe makasi bazali na posa ya monganga te, babeli nde bazali na posa na ye. Naye kobenga bato ya bosembo te, kasi basumuki.

18 Bayekoli na yoane pe bafarizao bazalaki kokila ; baye pe batuni ye : pona nini bayekoli na yoane pe bafarizao bakilaka, kasi bayekoli na yo bakilaka te ? 19. Pe yesu alobi na bango : baninga na mobali na libala bakoki kokila tangu mobali na libala azali elongo na bango ? tangu nyonso mobali na libala azali na bango, bakoki kokila te. 20. Mikolo ekoya , tangu bakolongola mobali na libala kati na bango ;mokolo  wana  bakokila, 21 Moto moko te abambaka elemba ya kala  na eteni   ya  elemba  ya sika ; ekopasola ya kala , pe kopasuka ekozala mabe makasi , 22 .  Moto moko te atiaka vinyo  ya sika kati na bambeki ya kala ; wana vinyo ekopasola   bambeki, pe vinyo ekosopana , pe bambeki  ekobeba , nde vinyo ya sika , bambeki  ya  sika ,

23. Azalaki kotambola kati na bilanga ya ble na mokolo ya sabata ; pe bayekoli na ye, wana bazalaki kotambola, babandaki kobuka ba mitu y a ble, 24. Bafarizao balobi na ye : tala, pona nini bazali kosala oyo epekisami mokolo na sabata ? 25. Ye azongiseli bango : Botanga nanu te oyo dawidi asalaki wana azalaki na bosenga pe nzala, ye pe na ba oyo bazalaki na ye, 26. Ndenge akotaki na ndaku na Nzambe, na tangu na abiatar nganga monene ya Nzambe, aliaki mapa oyo etandama liboso na Nzambe, oyo ekoki na batu mosusu kolia te, bobele banganga Nzambe, pe apesi lisusu na ba oyo bazalaki na ye ? 27. Alobi na bango : sabata esalama pona moto, kasi moto asalama pona sabata te. 28. Bongo mwana na moto azali Nkolo pe ya sabata.

 

MOKAPO 3

1 Akoti lisusu na sunagoga ; pe moto moko ya loboko ekawuka azalaki wana . 2 Bazalaki kotala soki akobikisa ye mokolo ya sabata, po bafunda ye . 3 Alobi na moto oyo loboko ekawuka : Telema liboso na batu nionso. 4 Pe atuni bango : na mokolo ya sabata epesami nzela ya kosala malamu to ya kosala mabe ? Ya kobikisa bomoyi to koboma ? kasi bafandi nye . 5. Pe atali bango na kanda, pe ayoki mawa na tina ya motema libanga na bango , pe alobi na yango : sembola loboko na yo . Moto wana asemboli yango, pe loboko ebiki . 6. Bafarizao, babimi pe elongo na baerode bayangani na tina yako luka kobomisa ye .

7 Pe Yesu na bayekoli na ye babendanaki pene ya mayi pe ebele ya bato ya galileo balandaki na batu ya yuda . 8 Pe yelusalemi na ya idume, pe lisusu ya yordani pe ya zinga-zinga ya tyr na sidoni, ebele ya bato bayokaki makambo abandaki kosala baye pene na ye . 9 Alobi na bayekoli na ye babongisela ye bwatu na tina ya ebele ya bato, po ete batindaka ye te .10 : Po ye abakisaki batu ebele, ba kweyaki na makolo na ye baye nionso bazalaki na mikakatano po ba simba ye .11 : pe milimo mabe na sima ya komona ye bakweyaki na makolo na ye , na koganga makasi koloba : ozali mwana ya Nzambe .12 Ye apekisaki baloba na tina na ye te .

 13  Ye amati na ngomba, pe abengi ba oyo alingaki , pe bayaki epayi na ye . 14 Aponi zomi na mibale po bazala na ye elongo, pe kotinda bango kopanza sango malamu . 15 Pe bazala na bokonzi ya kobengana ba demon 16 Pe apesi kombo ya sika na simoni , petelo . 17 : pe yakobo mwana ya zebede , pe yoane ndeko ya yakobo , apesi bango kombo ya boanergesi , elakisi : bana ya kake , 18 Andrea , pe filipo , pe bartolomi , pe matayo , pe toma , pe yakobo mwana ya alfayo , pe tade , pe simoni zelote , 19 : pe yuda iskariote oyo akabaki ye .

20 Pe bakomi na ndaku ; pe batu ebele basangani lisusu. Na bongo bakokaki te ata kolia lipa . 21 Bandeko na ye bayoki yango , babimi pona kokanga ye pamba te babandaki koloba akomi liboma . 22 Balakisi mibeko oyo bawutaki yelusaleme balobi boye : Azali na belzebul pe na nzela ya mokonzi ya ba demon, azali kobengana bademon 23 Ye abengaki bango pe alobi na bango na masese : ndenge nini satana akoki ko benegana satana ? 24 Soki bokonzi ekabwani na yango moko , bokonzi yango ekozala te . 25 Soki ndaku, libota moko ezo kabwana yango moko, ndaku, libota wana ekozala te. 26 Soki satana atelemi kobunda ye moko, aza kokabwana, akoki te kozala, nzokande akomi na suka na ye . 27 Mutu te akoki kokota na kati ya ndaku ya mobali ya makasi , pe abotola bozwi na ye , soki ya liboso akangi mobali ya makasi te , na bongo akozwa ba bozwi na ndaku na ye . 28 Na bosolo ; na lobi na bino , ba masumu nionso ya batu , ekolimbisama pe ba maloba ya mafinga nionso bakosala epa na Nzambe. 29 Na bongo , oyo akosala mafinga na Molimo Mosantu , akolimbisama soko moke te , pamba te aza na lisumu ya libela . 30 Po babandaki koloba aza na molimo ya mbindo.

31 Bandeko na ye ya mibali pe mama na ye bayaki batelemi libanda, batindi babenga ye ; 32 Batu ebele bafandaki pe bazingaki ye, balobi na ye : tala mama na yo pe ba ndeko  na yo ya mibali bazali libanda, bazoluka yo . 33 Azongiseli bango : nani mama na ngai, pe ba nani bandeko na ngai ? 34 Atali batu oyo bafandaki zinga-zinga na ye pe alobi  botala mama na ngai pe bandeko na ngai, 35 Pamba te oyo asalaka mokano na nzambe , ye wana ndeko na nga ya mobali , pe ndeko na nga ya mwasi pe mama na ngai.

MOKAPO 4

Abandaki lisusu koteya pembeni ya mayi ya monana. Ebele ya batu basanganaki pembeni na ye. Boye, amati kati na bwatu pe afandi likolo na mayi ya monana, pe ebele ya batu bazalaki na mabele pembeni na mayi ya monana. 2. Na masese ateyaki bango makambu ebele, pe na mateya na ye, alobaki na bango : 3. Boyoka : tala, moloni abimaki pona kolona. 4. Ekomaki tangu azali kolona, milona misusu ekweyi na kati ya nzela, pe bandeke bayaki pe baliaki yango nionso. 5. Misusu ekweyaki bisika na mabanga oyo ezalaki na mabele mingi te ; milona ebimi noki po mabele ezalaki na bozindo te ; 6. Pe tangu moyi ebimi, yango ezikaki pe ekawuki po ezalaki na misisa te. 7. Pe misusu ekweyaki kati na banzube, pe banzube ekolaki pe efinaki yango ; pe epesaki ata mbuma te. 8. Pe misusu ekweyaki na mabele ya malamu, epesaki mbuma, ekolaki pe eye monene, pe eboti : lona moko ebotaki mbuma tuku misato, moko mosusu ebotaki mbuma tuku motoba pe moko mosusu eboti nkama. 9. Pe alobi : oyo azali na matoyi pona koyoka ayoka. 10. Tangu azalaki bobele ye moko, ba oyo bazalaki zinga-zinga na ye, elongo na bazomi na mibale, batuni ye na tina na masese. 11 Alobi na bango : na bino, mabombami ya bokonzi na Nzambe epesameli ; kasi pona ba oyo ya libanda, makambo nionso ezali na nzela ya masese, 12. Po ete batali batala, pe bamona te, soki bayoki bayoka, pe basosola te : nakobanga ete babongola mitema, ete masumu na bango elembisama. 13. Alobi na bango : bososoli lisusu oyo te ? ndenge nini bokoyeba masese mususu ? 14 Moloni aloni liloba. 15 Batu oyo bazali pembeni ya nzela , epayi liloba elonami ; tango bayoki liloba , satana aye noki pe alongoli liloba oyo elonamaki kati na bango .16 Lolenge wana ,ba oyo balonami na bisika ya mabanga , ezali batu oyo tangu bayoki liloba , bayambi yango na esengo ; 17 Lokola bazali na misisa kati na bango te , nde bazali kaka pona tangu muke ; na sima pasi to minyokoli ekomi na tina ya liloba , bakobeta libaku . 18 Ba mosusu oyo balonami kati na banzube : bazali ba oyo bayoki liloba ; 19 Kasi mitungisi ya mokili, lokuta ya bozui, pe baposa mabe na biloko mosusu , ekoti pe enyati liloba , pe etikali ko bota mbuma te . 20 Ba oyo balonami na mabele malamu , bazali ba oyo bayoki liloba , bayambi yango , pe baboti mbuma : moko tuku misatu , pe moko tuku motoba pe moko nkama .21 Pe alobi na bango : mwinda bayaka na yango po etiama na se ya katini to na se ya mbeto ? ezali te po batia yango na likolo na etemelo na mwinda ? 22 Ezali na eloko moko te ebombama oyo ekozanga koyebana pe sekele moko te oyo ekobima polele . 23 Oyo aza na matoyi ya koyoka , ayoka . 24 Pe alobi na bango : keba na oyo bozali koyoka : ba komeka bino kaka ndenge bino bomekaka batu mosusu . Pe na bino ba kobakisela bino ; 25 Ete mutu oyo azali na eloko , biloko mosusu ekobakisamela ye , kasi oyo azali na eloko te , bakobotola ye oyo azali na yango .

26 Alobi lisusu : bokonzi na nzambe ezali lokola mutu abwakaki elona na mabele, pe alala alamuka, butu pe moyi, elona ebima pe ekoli, pe ayebi te ndenge nini yango ezali kosalama . 28 Mabele ebimisi na pwasa ya liboso matiti ya mike-mike , sima moto ya nzete , pe na suka ble esili kotela ; 29 Pe tangu mbuma ebimisi mbuma , bakotia mbeli pona kokata ba mbuma , po ete tangu ya kobuka ekoki .

 30 Azalaki koloba lisusu : ndenge nini tokokanisa bokonzi na nzambe ?  Na lisese nini tokolakisa yango ? 31 Ezali lokola molona ya sinapi oyo tango balonaka yango na mabele , ezali molona ya muke ya balona nyonso oyo ezali na mokili ; 32 Pe na sima ya kolonama na yango , ekoli pe ekomaka munene koleka bandunda nionso  , pe ebimisaka bitabe ya minene , boye ba ndeke na likolo bakoya kofanda na se  ya elilingi nango . 33 Na masese mingi ya lolenge wana, azalaki koteya bango lilob , lokola ekoki na bango kosolola ; 34 Nde alobaki na bango bobele na masese ; nde na nkuku azalaki kolimbola nyonso na bayekoli na ye .

35 Na mokolo wana, pokwa ekomaki , alobi na bango : tokatisa ngambu . 36 Azongisi ebele ya batu , bazui ye na bwatu , lolenge azalaki ; pe bwatu mosusu ezalaki elongo na ye . 37 Mopepe makasi etelemaki ,pe bambonge ezalaki kobeta bwatu , pe bwatu ekomaki kotonda mayi .38 Ye azalaki ko lala pongi na suka ya bwatu pe atiaki moto na ye na kusin ;pe balamusi ye pe balobi na ye : molakisi,ozali komitungisa te ndenge tozali kokufa ? 39 Elamuki ye apameli mopepe , pe alobi na mayi ya monana : zala kimia , vanda nye ! pe mopepe ekiti, pe kimia monene ezongi . 40 Pe Alobi na bango : pona nini bozali kobanga ? pona nini bozali na kondima te ? 41 Bakomaki ko banga makasi , pe balobi kati na bango : nani oyo , ata mopepe pe mayi na monana ezali kotosa ye ?