MISALA YA BAPOSTOLO

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3Mokapo 4Mokapo 5Mokapo 6Mokapo 7Mokapo 8Mokapo 9Mokapo 10Mokapo 11Mokapo 12Mokapo 13Mokapo 14Mokapo 15Mokapo 16Mokapo 17Mokapo 18Mokapo 19Mokapo 20Mokapo 21Mokapo 22Mokapo 23Mokapo 24Mokapo 25Mokapo 26Mokapo 27Mokapo 28

 

 

 

1        Mokapo 1

1. Mokanda ya liboso, ô Teofile, nakomaki makambu nionso oyo Yesu abandaki kosala pe kolakisa, 2. Kino mokolo oyo anetwamaki, sima ya kopesa mitindo na bapostolo oyo ye aponaki na nzela ya Molimo Mosantu; 3. Na bango, Ye sima ya komona pasi, amimonisamaki ye moko na bomoyi, na bilembo mingi ya solo, amonanaki na bango mikolo tuku mineyi, pe kolobaka makambu etali bokonzi ya Nzambe. 4. Pe wana asanganaki elongo na bango, apesaki bango motindo ete balongwa te na Yerusaleme, kasi bazela elaka ya Tata, oyo boyokaki epayi na ngai. 5. Po Yoane abatisaki na mayi; kasi bino, bokobatisama na Molimo Mosantu sima ya mwa mikolo.

6. Bongo bango basanganaki, batunaki ye, kolobaka: Nkolo, ezali na tango oyo nde okozongisa bokonzi pona Israel? 7. Kasi alobi na bango : Ezali na bino te koyeba tango to basanza oyo Tata abombi na bokonzi na ye moko; 8. Kasi bokozwa nguya, Molimo Mosantu akoya likolo na bino; pe bokozala batatoli na ngai na Yerusaleme pe na Yudea mobimba pe na Samaria, pe ti na suka ya mabele. 9. Pe sima ya koloba makambu yango, atombwamaki, lokola bazalaki kotala, pe lipata moko eyambaki ye liboso ya misu na bango.

10. Pe lokola bazalaki nanu kotala likolo, tangu ye azalaki kokende, tala, mibali mibale na bilamba ya pembe, batelemaki wana pembeni na bango, 11. Pe lisusu balobaki : “Mibali na Galilai, pona nini botelemi awa, kotala na likoló?” Yesu oyo, amati longwa na bino na likolo, akoya ndenge moko bomoni ye kokende na likolo. 12. Na sima, bazongaki na Yerusaleme, longwa na ngomba oyo babengi Olive, oyo ezali penepene na Yerusaleme, nzela ya sabata. 13. pe ntango bakomaki, bamataki na shambre ya likoli epayi oyo Petelo, Yoane, Yakobo, Andrea, Filipo na Toma, Bartelemi na Matayo, Yakobo mwana ya Alfe pe Simoni Zelote , pe Yuda ya Yakobo. 14. Bango banso na molende bazalaki na motema moko kati na mabondeli, elongo na basi pe elongo na Maria mama ya Yesu pe na bandeko na ye.

15. Pe na mikolo wana, Petelo atelemaki na kati ya bayekoli (bazalaki na esika moko ebele ya batu soki kama moko na tuku mibale), pe alobaki : 16. Bandeko babali, esengelaki ete ekokisama makomi oyo Molimo Mosantu na monoko mwa Davidi alobaki na tina ya Yudasi, oyo azalaki motambwisi ya baoyo bakangaki Yesu; 17. Po atangamaki kati na biso, pe azwaki likabo ya mosala oyo; 18. (Bongo ye wana azwaki elanga moko kowuta na lifuti ya mabe, pe lokola mutu na ye ekweyaki liboso, apanzanaki na katikati, pe misopo na ye nionso esopanaki. 19. Pe  yango eyebanaki na bafandi nionso ya Yerusaleme, boye ete elanga yango ebengami na dialekte na bango Akeldamak, elingi koloba elanga ya makila;) 20. po ekomami kati na mokanda ya Psome: Tika ete esika na ye ya kofanda ekoma esobe, pe ezala na mutu moko te kofanda wana, pe: Tika ete mosusu azwa episkopo na ye . 21. Na bongo, na kati ya baoyo babali bazalaki koyangana elongo na biso na tango nionso oyo Nkolo Yesu azalaki kokota pe kobima kati na biso. 22. Kobanda wuta na batisimo ya Yoane ti na mokolo oyo ye anetolamaki kati na biso, tiká moko na bango akoma motatoli elongo na biso ya lisekwa na ye.

23. Pe batiaki liboso batu mibale : Yozef, oyo babengaki ye Barsabasi, oyo bapesaki kombo ya Yustos, pe Matias. 24. Pe basambelaki, balobaki: Yo, Nkolo, oyo oyebi mitema ya banso, lakisa nani kati na bango mibale oponi, 25. Po azwa esika ya mosala oyo pe ya apostola oyo, esika oyo Yuda alongwaki na yango pona kokende na esika na ye. 26. Pe babetaki zeke; pe zeke ekwelaki likolo ya Matias, oyo abakisamaki na bapostolo zomi na moko.

 

2        Mokapo 2

1. Pe lokola mukolo ya Pentekote ekokisamaki, bazalaki bango nionso elongo kati na esika moko. 2. Pe na mbalakata lokito moko ewutaki na likolo, lokola ya mopepe makasi oyo etindamaki, pe etondisaki ndako mobimba epayi oyo bafandaki. 3. Pe emonanaki epayi na bango minoko ekabwami, lokola moto; pe efandaki likolo ya moko-moko na bango. 4. Pe bango banso batondaki na Molimo Mosantu, pe babandaki koloba na minoko mosusu, lokola Molimo apesaki bango koloba.

5. Nzokande ezalaki na Bayuda oyo bazalaki na Yerusaleme, batu ya petwa ya bikolo nionso na se ya likolo. 6. Pe makelele na yango epanzanaki, ebele ya batu basanganaki, pe bakamwaki, ete moko na moko ayokaki bango kolobaka na dialakte na ye. 7. Pe banso bakamwaki, pe bamitunaki, koloba: “Tala, banso oyo bakoloba bazali Bagalilai te? 8. Pe  ndenge nini tozali koyoka bango, moko na moko na dialekte na ye, kati na oyo tobotamaki? 9. Baparto na Bamede pe Ba-Elamite pe biso bafandi na Mezopotamia, na Yudea pe na Kapadokia, na Pont pe na Azia. 10. Frigia na Pamfilia, Ejipito na bituka ya Libie oyo ezali penepene na Sirene, pe Baroma oyo tofandi awa, Bayuda to baprozelite  .11. Bakretwa na Ba-Arabe, tozali koyoka bango kosakola na minoko na biso makambu ya kembo ya Nzambe. 12. Bango nionso bazalaki bango te pe bakamwaki, bazalaki komituna bango na bango: Oyo elingi koloba nini? 13. Pe basusu batiolaki kolobaka ete: Batondi na vino ya sika.”

14. Kasi Petelo atelemaki elongo na bazomi na moko, pe atombolaki mongongo na ye, pe alobaki na bango: “Mibali na Yuda pe bafandi banso na Yerusaleme, boyeba boye, pe botia matoyi na maloba na ngai; 15. Po baoyo balangwe te, ndenge bozali kokanisa, po ezali ngonga ya misatu ya mukolo;16. Kasi oyo ezali oyo elobamaki na profete Yoele : 17. “ Na mikolo ya suka ekozala, elobi Nzambe, ete nakosopa Molimo na ngai likolo ya mosuni nionso, pe bana na bino ya mibali pe ya basi bakoprofetize, pe bilenge mibali na bino bakomona bimoniseli, pe mibange na bino bakolotaka bandoto;18. pe ya basaleli na ngai mibali pe basaleli na ngai ya basi na mikolo yango nakosopa Molimo na ngai pe bakoprofetize; 19. Pe nakotiya bikamwisi kati na likolo ya likolo, pe bilembo na mabele na se, makila pe moto pe mopepe ya milinga; 20. Moyi ekobongwana molili pe sanza na makila, liboso ete mokolo monene pe ya kongenga ya Nkolo eya. 21. Pe ekokoma, mutu nionso oyo akobelela kombo ya Nkolo akobikisama. 22. Mibali Israelite, boyoka maloba oyo: Yesu ya Nazaret, mutu oyo andimami na Nzambe pona bino na nzela ya makamwisi, misala minene pe bilembo oyo Nzambe asalaki na nzela na ye kati na bino, ndenge bino moko boyebi, 23. Oyo akabamaki na mabongisi oyo ekatamaki pe na boyebi ya liboso ya Nzambe, bobakaki ye pe bobomisaki ye na loboko ya baoyo bazanga mibeko, 24. Ye oyo Nzambe asekwisaki, akangolaki na bapasi ya liwa, pamba te ekokaki te ete akangama na yango. 25. Po Davidi alobaki pona ye ete: Tangu nionso, nazali kotala Nkolo liboso na ngai; po azali na loboko na ngai ya mobali, ete nakoningana te. 26. Yango wana motema na ngai esepelaki, pe lolemo na ngai atondaki na esengo; pe lisusu, mosuni na ngai lokola ekopema na elikia; 27. Po okotika molimo na ngai te na hades, pe okotika te mosantu na yo amona kobebisama. 28. Olakisaki ngai banzela ya bomoi, okotondisa ngai na esengo na nzela ya elongi na yo.

29. Bandeko mibali, nakoki koloba na bino na bonsomi, na tina ya koko Davidi, pe akufa, pe akundamaki, pe ete kunda na ye ezali kati na biso kino mokolo oyo. 30. Na yango, lokola azalaki profete, pe ayebaki ete Nzambe alapaki ye, na ndayi ete akofandisa mbuma ya loketo na ye na kiti na ye ya bokonzi. 31. Alobaki na tina ya lisekwa ya Kristu, nakomonaka yango liboso ete atikalaki te na kati ya hades, pe mosuni na ye etikalaki kopola te . 32. Yesu oyo, Nzambe asekwisaki ye, oyo biso, biso nionso tozali batatoli. 33. Na yango, anetlami na kembo ya loboko ya mobali ya Nzambe, pe azwi elaka ya Molimo Mosantu epayi ya Tata, asopi yango oyo bozali komona pe koyoka. 34. Po Davidi amataki na likolo te; kasi ye moko alobaki : Nkolo alobaki na Nkolo na ngai: Fanda na loboko na ngai ya mobali, .35. Kino    nakotiya banguna na yo eniateli ya makolo na yo. 36. Yango wana, tika ete ndaku mobimba na Israele bayeba solo ete Nzambe akomisi Nkolo pe Kristu Yesu oyo bobaki na ekulusu.

37. Pe tangu bayokaki, bazokaki mitema na bango, pe balobaki na Petelo na bapostolo mosusu : Bandeko mibali, tokosala nini ? 38. Petelo ayanolaki bango: Bobongwana, pe moko na moko kati na bino abatisama na kombo ya Yesu Klisto pona bolimbisi ya masumu; pe bokozwa likabo ya Molimo Mosantu. 39. po na bino nde ezali elaka, pe bana na bino pe na banso oyo bazali mosika, banso oyo Nkolo Nzambe na biso akobenga. 40. Na maloba mosusu mingi koleka, akebisaki pe alendisaki, kolobaka: Bobibikisama na libota oyo ya mabe. 41. Bongo baoyo bayambaki lokola solo liloba na ye bazwaki batisimo; pe babakisamaki na mokolo wana batu soko nkoto misato.

42. Pe bakobaki kolenda mpiko na malakisi ya bapostolo pe na boyokani, na kobukaka lipa pe mabondeli. 43. Pe molimo nionso ezalaki bobangi; pe makamwisi mingi pe bilembo esalamaki na nzela ya bapostolo. 44. Pe bandimi nionso bazalaki na esika moko, pe bazalaki na biloko nionso na lisanga; 45. Pe mapangu na biloko bango bazalaki kotekaka yango, pe kokabolaka yango na banso, na ndenge moko na moko akokaki kozala naposa. 46. Pe mikolo nionso bakobaki kolenda mpiko na bomoko  kati na tempelo; pe kobukaka lipa na bandaku na bango, bazalaki kozwa bileyi na bango na esengo pe na motema ya komitungisa te, 47. Kosanzola Nzambe, pe bazwaki ngolu epayi na batu nionso. Pe Nkolo azalaki mokolo na mokolo kobakisa na lisanga baoyo basengelaki kobikisama.

 

3        Mokapo 3

1. Petelo na Yoane bamataki elongo na tempelo na ngonga ya losambo, oyo ezali ya libwa. 2. Pe bamemaki mobali moko oyo azalaki mokakatani wuta na libumu ya mama na ye, oyo bazalaki kotia ye mikolo nionso na ekuke ya tempelo, oyo ebangami Kitoko, pona kosenga likabo ya babola na baoyo bazalaki kokota na tempelo. 3. Lokola amonaki Petelo na Yoane oyo bazalaki pene ya kokota na tempelo, asengaki bango likabo ya babola. 4. Petelo, elongo na Yoane, atiaki misu likolo na ye, alobi: Tala biso. 5. Pe atalaki bango na bokebi, kozelaka kozwa eloko moko epayi na bango. 6. Petelo alobi: Mbongo to wolo nazali na yango te, kasi oyo nazali na yango, napesi yo yango : Na kombo ya Yesu Kristu ya Nazaret, telema pe tambola. 7. Pe asimbaki ye na loboko ya mobali, atombolaki ye; pe na mbala moko matambe na likolo na ye ekomaki makasi; 8. Pe  apumbwaki, atelemaki pe akomi kotambola; pe akotaki na bango elongo na tempelo, kotambolaka, pe kopumbwaka, pe kosanzolaka Nzambe. 9. Pe batu nionso bamoni ye kotambola pe kosanzola Nzambe; 10. Pe bayebaki ye lokola oyo afandaki na ekuke kitoko ya tempelo pona kozwaka libonza ya babola, pe batondisamaki na kokamwa-kamwa pe kozanga bososoli na oyo ekomelaki ye. 11. Pe lokola ye asimbaki Petelo na Yoane, batu nionso oyo bakamwaki bakimaki mbangu epayi na bango na ekuke oyo babengi Salomon.

12. Petelo komona bongo, alobi na batu: Mibali ya Israele, pona nini bozali kokamwa na likambo oyo? To pona nini botieli misu likolo na biso, lokola nde na nguya na biso moko to na petwa na biso tosali ete ye atambola? 13. Nzambe ya Abraam pe ya Izak pe ya Yakobo, Nzambe ya batata na biso, akumisi na kembo mosaleli na ye Yesu, oyo bino bokabaki pe bowanganaki liboso ya Pilato tango azwaki ekateli ya kotika ye. 14. Kasi bino, bowanganaki mosantu pe moyengebene, pe bosengaki ete basala ngolu na mobomi; 15. Pe Mokonzi pe Mopesi ya bomoyi, bobomaki ye, oyo Nzambe asekwisaki kati na bakufi; oyo nde biso tozali batatoli na yango. 16. Pe na nzela ya kondima na kombo na ye, nkombo na ye etelemisi mutu oyo bozali komona pe boyebi; pe kondima oyo ezali na nzela na ye epesi ye kolongono mobimba ya biteni na ye nionso, na misu na bino nionso. 17. Pe sik’oyo, bandeko, nayebi ete bosalaki yango na bozangi boyebi, pe lisusu lolenge moko bakonzi na bino; 18. Kasi Nzambe akokisaki bongo makambu oyo alobaki kala na munoko ya baprofete nionso, ete Kristu na ye akoniokwama. 19. Bongo bobongwana pe bozonga, po masumu na bino nionso elongwa, po batango ya bopemi liboso na Nkolo eya. 20. pe atinda Yesu Kristu, oyo aponamaka liboso pona bino. 21. Ye oyo esengeli likolo koyamba kino tangu ya bozongisi ya makambu nionso, oyo Nzambe alobaka na munoko ya baprofete na ye basantu ya tangu nionso. 22. Mose alobaka : Nkolo Nzambe na bino akobimisela bino profete moko lokola ngai na kati na bandeko na bino; bokoyoka ye na nionso oyo akoloba na bino; 23. Pe ekokoma ete mutu nionso oyo akoyoka profete yango te, akobomama kati ya batu. 24. Pe lisusu baprofete nionso, wuta Samwele pe banso balandaki ye, banso oyo balobaki, balobaki pona mikolo oyo. 25. Bino bozali bana ya baprofete pe ya boyokani oyo Nzambe atiaki na batata na biso, kolobaka na Abraam: Pe na bokitani na yo mabota nionso ya mabele ekopambolama . 26. Pona bino liboso, Nzambe, lokola atombolaki mosaleli na ye, atindaki ye pona kopambola bino, pe alongola moko na moko na makambu na bino ya mabe.

 

4        Mokapo 4

1. Kasi lokola bazalaki koloba na batu, banganga-nzambe na mokonzi ya tempelo pe Basadukai bayaki. 2. bayokaki kanda po ete bazalaki kolakisa batu pe kosakolaka na nzela ya Yesu lisekwa kati na bakufi. 3. Pe batiaki bango maboko, pe batiaki bango na mokolo kino mokolo ya lobi, po ezalaki pokwa. 4. Kasi mingi ya baoyo bayokaki liloba yango bandimaki; pe motuya ya batu bakomaki soko nkoto mitanu.

5. Ekomaki ete mokolo elandaki, bakonzi na bango pe bampaka na bango pe bakomeli na bango basanganaki elongo na Yerusaleme, 6. Pe Anasi nganga-Nzambe monene, na Kayifa, na Yoane, Alesandra, pe banso oyo bazalaki ya libota ya banganga-Nzambe monene. 7. Pe tangu batiaki bango na kati na bango, batunaki: Na nguya nini to na kombo nini bosalaki boye? 8. Bongo Petelo atondisami na Molimo Mosantu, alobi na bango : Bakonzi ya batu pe bampaka ya Israele; 9. Soki lelo botuni biso na tina ya mosala malamu oyo esalemaki epayi ya mutu ya bolembu, pe lolenge nini abikisamaki, 10. Bino banso pe batu nionso ya Israel, boyeba ete ezalaki na kombo ya Yesu Kristu ya Nazaret, oyo bino bobakaki na ekulusu, Ye oyo Nzambe asekwisaki kati na bakufi; ezali na nzela na ye ete mutu oyo azali awa liboso na bino na kolongono. 11. Ye oyo azali libanga oyo etiolami na bino batongi, oyo akomi libanga motuya ya songe; 12. Pe lobiko ezali na mutu mosusu te; po lisusu ezali na kombo mosusu te awa na se oyo epesami na batu, oyo esengeli na biso kobikisama. 13. — pe, lokola bamonaki koloba polele ya Petelo pe ya Yoane, pe basosolaki ete bazali batu batanga te pe bazanga boyebi, bakamwaki pe bayebaki bango po ete bazalaki elongo na Yesu. 14. Pe komona elongo na bango mutu oyo abikisamaki, bazalaki na eloko te ya kotelemela. 15. Pe bapesaki bango mitindo ete babima libanda ya Sunedrion, basololaki kati na bango. 16. Koloba: Tokosala nini na batu oyo? Po ete emonani na bafandi nionso ya Yerusaleme, ete elembo moko esalemi na nzela na bango, pe tokoki kowangana yango te; 17. Kasi po likambu oyo epanzana-panzana lisusu te na kati ya batu, tobangisa bango pona baloba lisusu te na kombo oyo epayi ya mutu moko te. 18. Pe babengaki bango, bapesi motindo ete baloba ata lisusu te, to kolakisa na lolenge moko te, na kombo ya Yesu. 19. Kasi Petelo na Yoane bayanoli, koloba na bango: Bosambisa soki ezali malamu liboso na Nzambe koyoka bino na esika ya koyoka Nzambe. 20. Po pona biso, tokoki te koloba makambu oyo tomona pe toyoka. 21. Pe sima ya kobangisa bango, batikaki bango, bamonaki te lolenge nini bakokaki kopesa bango etumbu, na tina ya batu; pamba te batu nionso bakumisaki Nzambe pona oyo esalemaki. 22. Po mutu oyo kati na ye kobikisama ya kokamwa, azalaki na mbula koleka tuku mineyi.

23. Pe wana batikaki bango, bakendaki epayi ya baoyo ya bango pe bayebisaki bango nionso oyo banganga-Nzambe bakonzi pe bampaka balobaki na bango. 24. Pe tangu bayokaki yango, na motema moko, batombolaki mongongo na bango epayi ya Nzambe, pe balobaki : Ô Mokonzi Oyo Aleki Nionso! yo, ozali oyo asalaki likolo pe mabele, pe mayi ya monana, pe biloko nionso oyo ezali. 25. Oyo alobaki na monoko ya Davidi, mosali na yo : Pona nini bikolo batombaki, pe batu ya bikolo basili kokana makambu ya pamba-pamba? 26. Bakonzi ya mokili bazalaki wana, pe bakonzi bayanganaki esika moko na kotelemela Nkolo pe Kristu na ye. 27. Po ya solo, na engumba oyo Erode na Ponsi Pilato, batu ya bikolo pe batu ya Israel bayangani pe batelemelaki mosali na mosantu na yo Yesu oyo opakolaki epakolami, 28. Pona kosala nionso oyo loboko na yo pe mokano na yo ekanaki liboso ete esengelaki kosalema. 29. Pe sik’oyo, Nkolo, tala kobangisa na bango, pe pesa bawumbu na yo basakola liloba na yo na molende nionso, 30. Sembola loboko na yo pona kobikisa, pona kosala bilembo pe makamwisi na nzela ya kombo ya mosaleli na yo mosantu Yesu. 31. Pe lokola bazalaki kobondela, esika basanganaki eninganaki, pe bango nionso batondisamaki na Molimo Mosantu, pe basakolaki liloba ya Nzambe na molende.

32. Ebele ya baoyo bandimaki bazalaki motema moko pe molimo moko; pe moko te alobaki na tina ya biloko na ye ete ezalaki ya ye; kasi biloko nionso ezalaki moko kati na bango. 33. Bapostolo batatolaki na nguya monene litatoli ya lisekwa ya Nkolo Yesu; pe ngolu monene ezalaki likolo na bango nionso. 34. Po kati na bango ezalaki na mozangi moko te; po baoyo nionso bazalaki na mabele to bandaku bazalaki koteka yango, pe bamemaki talo ya biloko oyo batekaki. 35. Pe batiaki yango na makolo ya bapostolo pe babandaki kokabola na moko na moko, lolenge na posa na ye. 36. Yozef, oyo na bapostolo babengaki Barnabas (oyo ndimbola ezali : mwana ya kolendisa), Levite, mutu ya Kuprios. 37. lokola azalaki na bilanga, atekaki yango, pe amemaki talu na yango, pe atiaki yango na makolo ya bapostolo.

 

5        Mokapo 5

1. Kasi mobali moko na kombo Ananias, elongo na mwasi na ye Safira, batekaki eloko moko. 2. Pe na boyokani na mwasi na ye, atiaki pembeni ndambu ya talu ya, pe amemaki ndambu, atiaki yango na makolo ya bapostolo. 3. Kasi Petelo alobi: Ananias, pona nini Satana atondisi motema na yo, ete okosa Molimo Mosantu pe otia pembeni ndambu ya talu ya mabele? 4. Soki etikalaki, ezalaki ya yo te? Pe etekamaki, ezalaki na nguya na yo te? Ndenge nini okanisi makambu ya boye na motema na yo? Okosi batu te, kasi Nzambe. 5. Pe Ananias ayokaki maloba yango, akweyaki pe akufaki. Pe kobanga monene ezwaki baoyo nionso bayokaki. 6. Bilenge mibali batelemaki pe bazipaki ye, pe bamemaki ye libanda, bakundaki ye. 7. Ekomaki sima ete, penepene na ngonga misatu, mwasi na ye, ayebaki te nini ekomaki, akoti; 8. Petelo alobi na ye: Yebisa ngai, botekaki elanga na talu oyo? Alobi: Iyo, pona talu oyo. 9. Petelo na ye: Ndenge nini boyokani kati na bino komeka Molimo ya Nkolo? Tala, makolo ya baoyo bakundaki mobali na yo ezali na ekuke pe bakomema yo pe. 10. Akweyaki mbala moko na makolo na ye pe akufaki. Pe bilenge mibali, bakotaki, bakutaki ye akufi; pe bamemaki ye libanda pe bakundaki ye pembeni ya mobali na ye. 11. Pe kobanga munene ekomaki likolo na eklezia mobimba, pe likolo ya baoyo nionso bayokaki makambu yango.

12. Na nzela ya maboko ya bapostolo, bilembo mingi na makamwisi esalamaki kati na batu; pe na motema moko, bazalaki bango nionso na portike ya Salomo; 13. Kasi mutu te kati na basusu amekaki kosangana na bango, kasi batu bakumisaki bango mingi; 14. Pe bandimi mingi koleka babakamaki na Nkolo, mibali pe lisusu basi ebele; 15. Na boye ete babimisaki libanda na balabala babeli, pe balalisaki bango na mbeto pe na bitoko, po ete tangu Petelo akoya, ata elili na ye ezipa basusu kati na bango. 16. Ebele ya batu bawutaki na bingumba misusu ya zingazinga basanganaki na Yerusaleme, bamemaki babeli pe baoyo baniokwamaki na milimo ya mbindo; pe banso babikisamaki.

17. Pe nganga-Nzambe monene atelemaki, ye na banso oyo bazalaki elongo na ye, ezalaki batu sekte ya Basadukai; pe batondaki na zuwa, 18. Pe batiaki maboko likolo ya bapostolo pe babwakaki bango na boloko ya bato nionso. 19. Kasi na kati ya butu, anjelu moko ya Nkolo afungolaki bikuke ya boloko, pe abimisaki bango pe alobi: 20. Bokende, botelema pe boteya batu na kati ya tempelo maloba nionso ya bomoyi. 21. Tangu bayokaki yango, na tongotongo bakotaki na tempelo pe balakisaki. Kasi nganga-Nzambe monene ayaki, pe baoyo bazalaki elongo na ye, basangisaki Sunedrion pe mpaka nionso ya bana ya Israel, pe batindaki na baluka bapostolo na boloko. 22. Kasi tangu bakengeli bakomaki wana, bakutaki bango na boloko te; pe bazongi, bayebisaki yango, koloba : 23. Tokutaki boloko ekangama malamu, pe bakengeli batelemi na bikuke; kasi sima ya kofungola, tomonaki mutu moko te na kati. 24. Pe tangu bayokaki maloba yango, mokonzi ya tempelo pe mikonzi ya banganga-Nzambe, batungamaki pona yango, komitunaka nini ekokomela bango. 25. Kasi mutu moko ayaki koyebisa bango : Botala, mibali oyo botiaki na boloko bazali na tempelo pe kolakisaka batu. 26. Bongo mokonzi ya bakengeli na basungi na ye bakendaki pe bamemaki bango na mobulu te; po bazalaki kobanga ete babamba bango mabanga. 27. Pe bamemaki bango, batelemisaki bango liboso ya Sunedrion. Pe nganga-Nzambe mokonzi atunaki bango mituna. 28. Balobi: Topesaki bino motindo polele ete bolakisa na kombo oyo te, pe botala, botondisi Yerusaleme na malakisi na bino, pe bolingi komema likolo na biso makila ya mutu wana. 29. Petelo na bapostolo bazongiselaki bango: Esengeli kotosa Nzambe kasi liboso ya batu. 30. Nzambe ya batata na biso asekwisaki Yesu, oyo bobomaki pe bobakaki ye na nzete. 31. Ezali ye oyo Nzambe anetoli na kembo nzela ya loboko na ye ya mobali mokonzi pe mobikisi, po nakopesa Israel kobongwana pe bolimbisi ya masumu. 32. Pe biso, na makambu oyo tozali batatoli na ye pe ndenge wana Molimo Mosantu, oyo Nzambe apesa na baoyo bazali kotosa ye.

33. Kasi bango bayokaki, bakomaki na kanda makasi, pe bayokanaki ete pona koboma bango. 34. Kati na sunedrion Farizai moko atelemaki na kombo Gamaliel, molakisi ya mibeko, mutu ya lokumu na misu batu nionso, pe apesaki mitindo ete pona tangu muke babimisa bapostolo libanda. 35. Pe alobaki na bango : Mibali ya Israele, na tina ya batu oyo, bomikeba bino moko, na nini oyo bokosala. 36. Po, liboso ya mikolo oyo, Teudas atelemaki, pe koloba ye moko ete azali mutu monene , pe soki kama mineyi ya batu balandaki ye; pe abomamaki, pe banso oyo batosaki ye bapalanganaki pe eloko te etikalaki. 37. Na sima na ye, Yudas ya Galilai atelemaki na mikolo ya botangi ya batu, pe akambaki na sima na ye ebele ya batu pona kotomboka; akufaki, pe baoyo nionso batosaki ye bapalanganaki. 38. Pe sik’oyo nalobi na bino : Bokota lisusu te makambu ya batu oyo, pe botika bango; po soki mabongisi to mosala oyo ezali ya batu, ekobebisama; 39. kasi soki ezali ya Nzambe, bokokoka koboma yango te; noki te bomonana lokola bozali kobunda na Nzambe. 40. Pe bayambaki makanisi na ye. Pe babengaki bapostolo, sima ya kobta bango, bapesaki bango mitindo ete baloba lisusu na kombo ya Yesu te, pe batikaki bango. 41. Bongo bango babimaki na sunedrion na kosepela mingi po ete bakoki lokola batu oyo batiolama pona kombo; 42. Pe mikolo nionso kati na tempelo pe na ndaku na ndaku, batikaki te kolakisa pe kopanza sango malamu Yesu ye Kristu.

 

6        Mokapo 6

1 Na mikolo wana, motuya ya bayekoli ezalaki se kobakisama, ba Eleniste bayimakiyimaki kotelemela Baebre, pamba te basi na bango bakufela mibali babosanaki bango na mosala ya mokolo na mokolo. 2. Bazomi na mibale babengaki ebele ya bayekoli, balobi: Ebongi te ete totika liloba ya Nzambe pona tosalela na bamesa. 3. Na yango, bandeko, boluka batu sambo kati na bino, oyo bazali na litatoli malamu, oyo batondi na Molimo Mosantu pe na bwanya, oyo tokotia bango na likambo oyo. 4. Pe pona biso, tokokoba kolenda kati na losambo pe na mosala ya liloba. 5. Pe elobeli yango esepelisaki ebele ya bato nionso; pe baponaki Stefano, mutu atonda na kondima pe na Molimo Mosantu, pe Filipo, Prokore, Nikanore, Timona, Parmenase, pe Nikola, prozelito ya Antiokea. 6. oyo balakisaki na bapostolo; pe sima ya kosambela, batiaki bango maboko.

7. Pe liloba ya Nzambe epanzanaki, pe motuya ya bayekoli ebakisamaki mingi na Yerusalem, pe ebele mingi ya banganga-Nzambe bazalaki kotosa bondimi.

8. Stefano, atondi na ngolu pe nguya, azalaki kosala bikamwisi pe bilembo minene kati na batu. 9. Pe basusu ya sunagoga oyo babengaki Balibertin, pe Basirinai, Balexandria, pe baoyo ya Silisia pe ya Azia, batelemelaki Stefano. 10. Pe bakokaki te kotelemela bwania pe Molimo oyo na nzela na yango azali koloba. 11. Bongo bapesaki batu makanisi mabe oyo balobaki: Toyoki ye koblasfeme Mose pe Nzambe. 12. Pe batombokisaki batu, pe bampaka, pe bakomeli; pe bakweyaki likolo na ye, bakangaki ye pe bamemaki ye liboso ya Sunedrion. 13. Pe babimisaki batatoli ya lokuta oyo bazali koloba: Mutu oyo atiki te koloba maloba ya kotelemela esika mosantu pe na mobeko; 14. Po toyoki ye koloba ete Yesu ya Nazaret ye oyo akobuka esika oyo, pe akobongola bizaleli oyo Mose alakisaki biso. 15. Pe banso oyo bafandaki na Sunedrion, misu na bango etalaki ye, bamonaki elongi na ye lokola elongi ya anjelu.

 

7        Mokapo 7

1. Nganga-Nzambe mokonzi alobi: Yango ezali nde bongo? 2. Pe alobaki: bandeko mibali pe batata, boyoka: Nzambe ya kembo amonanaki tata na biso Abraham, tangu azalaki na Mezopotamia, liboso afanda na Karan, pe alobaki na ye: 3. Bima na mokili na yo pe na libota na yo, pe kende na mokili oyo nakolakisa yo. 4. Bongo abimaki na mokili ya ba Kaldayo, afandaki na Karan, pe wana, sima ya liwa ya tata na ye, Nzambe akumbi ye na mokili oyo bofandi sik’oyo. 5. Nde apesaki ye libula  kati na yango te, ata esika te pona atia litambe. Pe    Alakaki ye ete akopesa ye·yyeyango pe .na libota na ye sima na  ye,     lokola azalaki nanu na  mwana te. 6. Pe Nzambe alobaki boye : bokitani na ye bakofanda kati na mokili ya bapaya;   bakokomisa bango bawumbu pe bakoniokolama mbula kama mineyi. 7. Pe Ngai, elobi Nzambe, nakosambisa ekolo oyo bango bazalaki na  bowumbu, pe sima na yango  bakobima pe  bakosalela  ngai  na  esika oyo.  8. Apesaki ye boyokani ya kokatisama ngenga, pe bongo Abraham abotaki  Izak  pe,          akatéaki  ye  ngenga  na mukolo. ya mwambe. Pe Izak, Yakobo ; pe  Yakobo, bakoko na biso zomi na mibale.' 9. Pe Batata batondaki na zuwa epayi na Yozef, batekaki ye na Ejipito ; pe  Nzambe azalaki na·       ye elongo,  10.  Akangolaki ye.na minioko na·ye nionso. Apesaki ye ngolu pe bwania liboso na Farao, mokonzi na Ejipito, pe akomisaki ye Guvernere likolo na Ejipito pe na ndaku na ye  mobimba. 11. Nzala monene eyaki likolo na Ejipito na Kanan, pe pasi makasi, pe batata na biso bazalaki lisusu na bileyi te. 12. Pe Yakobo ayokaki ete bileyi ezali na Ejipito, atindaki batata na biso kuna mbala ya liboso; 13. pe ya mbala ya mibale Yozefe amiyebisaki na bandeko na ye, pe libota ya Yozefe eyebanaki na Farao. 14. Pe Yozefe atindaki bakende kozwa tata na ye Yakobo na bandeko na ye nionso, nionso batu tuku sambo na mitano. 15. Pe  Yakobo akitaki na Ejipito; pe akufaki, ye pe batata na biso, 16. Pe bamemaki bango na Sukeme, pe bakundaki bango na lilita oyo Abraham asombaki na mbongo epayi ya bana ya Emore, ya Sukeme.

17. Kasi lokola tangu ya elaka oyo Nzambe alakaki na Abraham epusanaki pene, batu bakomaki mingi pe batondisamaki mingi na Ejipito.18. Kino mokonzi mosusu abimaki na Ejipito, oyo ayebaki Yozef te. 19. Ye, asalelaki mayele mabe pona libota na biso, aniokolaki batata na biso pe kotindika bango basundola ba bebe na bango po bakufa.

20. Na tangu wana Mose abotamaki, pe azalaki kitoko na Nzambe; pe abokwamaki sanza misatu na ndaku ya tata na ye. 21. Wana asundolamaki na liwa, mwana mwasi ya Farao azwaki ye, pe abokolaki ye pona ye, po azala mwana na ye ya mobali. 22. Pe Mose alakisamaki na bwania nionso ya Baejipito; pe azalaki na nguya na maloba pe na misala na ye.

23. Kasi tangu akomaki na mbula tuku mineyi, emataki ye na motema kotala bandeko na ye, bana ya Israel; 24. Pe amonaki moko na bango koniokwama, asungaki ye, pona kolongisa moniokolami abetaki Mutu na ejipito yango. 25. Akanisaki ete bandeko na ye bakososola ete Nzambe akobikisa bango na loboko na ye, kasi basosolaki yango te. 26. Pe mukolo elandaki amonaki bango bazalaki kobunda; pe azalaki kozongisa bango na boyokani ya kimia, koloba: Mibali, bozali bandeko; pona nini bokosalana mabe bino na bino? 27. Oyo azali koniokola moninga na ye atindikaki Mose na maloba oyo : Nani atie yo mokonzi pe mosambisi likolo na biso ? 28. Olingi koboma ngai, ndenge lobi obomaki Mutu na ejipito? 29. Pe na maloba wana,  Mose akimaki pe akomaki mopaya kati na mokili ya Madian, wana abotaki bana mibali mibale.

30. Pe mbula tuku mineyi ekokaki, anjelu moko abimelaki ye na esobe ya Ngomba Sina, na epeleli ya moto ya nzete. 31. Pe Mose, wana amonoki emoniseli akamwaki; pe apusanaki pona kotala, mongongo ya Nkolo eyokanaki : 32. Ngai, nazali Nzambe ya batata na yo, Nzambe ya Abraham, ya Izak pe ya Yakobo. Pe na kolenga, Mose akokaki lisusu te kotala. 33. Nkolo alobi na ye: longola sapatu na makolo na yo; po esika oyo otelemi ezali mabele mosantu. 34. Namoni, namoni minioko ya batu na ngai oyo bazali na Ejipito, pe nayoki koniokwama na bango, pe nakiti pona kokangola bango; pe sik’oyo nakotinda yo na Ejipito. 35. Mose oyo bango baboyaki, balobi: Nani atie yo mokonzi pe kati na bandeko na mosambisi? Ye oyo Nzambe atindaki lokola mokambi pe mokangoli, na loboko ya anjelu oyo abimelaki ye na nzete. 36. Ye nde abimisaki bango, nakosala makamwisi pe bilembo na mokili ya Ejipito, pe na ebale monene ya Motane pe kati na esobe na mbula tuku mineyi. 37. Ezalaki Mose oyo alobaki na bana ya Israel: Nzambe akobimisela bino profete moko lokola ngai kati na bandeko na bino. 38. Ezali ye oyo azalaki na liyangani na esobe, elongo na anjelu oyo alobaki na ye na Ngomba ya Sina, pe elongo na batata na biso; ye oyo azwaki maloba ya bomoyi mpo na kopesa biso yango; 39. Oyo batata na biso balingaki kozala batosi te; kasi baboyaki ye pe bazongisaki mitema na bango na Ejipito. 40. Balobaki na Aaron: Salela biso banzambe oyo bakotambola liboso na biso, po Mose oyo abimisaki biso na mokili ya Ejipito, toyebi te nini oyo ekomeli ye. 41. Pe na mikolo wana basalaki mwana-ngombe, pe babonzaki mbeka epai ya ekeko, pe basepelaki na misala ya maboko na bango. 42. Pe Nzambe apesaki bango mukongo pe akabaki bango na kokumisa  mapinga ya likolo, lolenge ekomama na mokanda ya baprofete : Bopesaki ngai baniama oyo babomi pe bambeka na bambula tuku mineyi kati na esobe, ndaku ya Israel? 43. Pe bomemaki tabernakle ya Molok pe monzoto ya nzambe Remfan, bililingi oyo bosalaki pona kokumisa yango; pe nakokumba bino koleka ndelo ya Babilon

44. Hema ya litatoli ezalaki na batata na biso kati na esobe, na lolenge oyo alobaki na Mose apesaki motindo kosala na kolanda ndakisa oyo amonaki. 45. Pe batata na biso bazwaki yango, bamemaki yango elongo na Yosua, pe bazwaki bikolo oyo Nzambe abenganaki mosika liboso ya batata na biso, kino na mikolo ya Davidi. 46. oyo azwaki ngolu na misu ya Nzambe, pe asengaki abongisa tabernakle pona Nzambe ya Yakobo. 47. Kasi Salomo atongeli ye ndaku. 48. Kasi Oyo Aleki Likolo afandaka te na oyo esalemi na maboko te; lokola elobi profete: 49. Likolo ezali kiti ya bokonzi na ngai, pe mabele ezali eniateli ya makolo na ngai : Ndaku nini bokotongela ngai, elobi Nkolo, to esika nini ya bopemi ekozala ya ngai? 50. Ezali te loboko na ngai mutu esali nionso?

51. Batu ya mitu ya makasi pe ya mitema pe matoyi oyo ekatisama ngenga te, botelemelaka tangu nionso Molimo Mosantu; lokola batata na bino, bino pe lokola. 52. Nani kati ya baprofete batata na bino baniokolaki te? Pe babomaki baoyo balobaki na oyo etali koya ya Moyengebene, oyo bino sik’oyo bokabaki pe bokomi babomi na ye. 53. Bino oyo bozwaki Mibeko na nzela ya baanjelu, pe botosaki yango te.

54. Nakoyoka yango, bakomaki na kanda makasi na mitema na bango, pe balielaki ye minu. 55. Kasi ye, atondisamaki na Molimo Mosantu, pe atiaki misu na ye na likolo, amoni kembo ya Nzambe pe Yesu atelemi na maboko ya mobali ya Nzambe; 56. Alobi : Tala, namoni balikolo mafungwami, pe Mwana ya moto atelemi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe.

57. Bagangaki na mongongo makasi, bakangaki matoyi na bango, pe na motema moko bakwelelaki ye na likolo; 58. Pe babenganaki ye libanda ya engumba, babambaki ye mabanga; pe batatoli batiaki bakazaka na bango na makolo ya elenge mobali moko na kombo Saulo. 59. Pe bazalaki kobamba Stefano mabanga, oyo abelelaki pe alobaki : Nkolo Yesu, yamba elimo na ngai. 60. Pe afukamaki, agangaki na mongongo makasi : Nkolo, kotia lisumu oyo te likolo na bango. Tangu aloba boye, alali pongi.

 

8        Mokapo 8

1. Saulo andimaki penza liwa na ye. Nzokande na mikolo wana, minioko munene etelemelaki eklezia oyo ezalaki na Yerusaleme; pe banso bapalanganaki na bituka ya Yudea pe Samaria, longola kaka bapostolo. 2. Pe mibali ya petwa bamemaki Stefano pe bakundaki ye, pe basalaki matanga monene likolo na ye.

3. Saulo azalaki kobebisa eklezia : kokotaka ndaku na ndaku pe kobenda mibali pe basi, kobwaka bango na boloko.

 4. Bongo baoyo bapalanganaki batambolaki bisika na bisika na kosakolaka sango malamu. 5. Filipo akitaki na engumba moko ya Samaria, pe asakolaki bango Kristu. 6. Ebele ya batu na motema moko batiaki bokebi na makambu oyo Filipe alobaki, bayokaki ye pe bamonaki bilembo oyo asalaki; 7. Po milimo na mbindo ezalaki koganga na mongongo makasi, kobimaka na batu mingi oyo bazalaki na yango. pe bakakatani mingi pe babosono babikisamaki; 8. Pe esengo makasi ezalaki na engumba wana.

9. Ezalaki na mutu moko na engumba yango na kombo Simon, oyo azalaki kosalela maji pe kokamwisaka batu ya Samaria, kolobaka ete azali mutu moko monene; 10. Banso, banda na mike ti na mikolo, bakangamaki na ye, kolobaka : Oyo azali nguya ya Nzambe oyo babengaka Megale. 11. Pe bakangamaki na ye, na tina ete wuta kala akamwisaki bango na maji na ye. 12. Kasi tangu bandimaki Filipo oyo asakolaki bango basango malamu na tina ya bokonzi ya Nzambe pe kombo ya Yesu Kristu, mibali pe basi babatisamaki. 13. Pe Simon ye moko andimaki pe wana abatisamaki, atikalaki kokangama na Filipo; pe atondisamaki na kokamwa na komonaka makamwisi minene pe bilembo oyo ezalaki kosalama.

14. Nzokande bapostolo oyo bazalaki na Yerusaleme bayokaki ete Samaria ayambaki liloba ya Nzambe, batindeli bango Petelo na Yoane. 15. Oyo tangu bakitaki babondelaki pona bango, po bazwa Molimo Mosantu. 16. Po akweyaki nanu te likolo ya moko na bango, kasi kaka bango babatisamaki pona kombo ya Nkolo Yesu. 17. Bongo batielaki likolo na bango maboko, pe bazwaki Molimo Mosantu. 18. Simon amonaki ete Molimo Mosantu epesamaki na nzela ya kotia maboko ya bapostolo, apesaki bango mbongo. 19. Alobaki: Bopesa pe ngai nguya oyo, po nani oyo nakotia maboko azwa Molimo Mosantu. 20. Petelo alobi na ye : Tika mbongo na yo ebebisama elongo na yo, po okanisaki na mbongo kozwa likabo ya Nzambe. 21. Eteni pona yo to eloko te na likambo oyo; po motema na yo ezali sembo te liboso ya Nzambe. 22. Yango bongwana na mabe na yo oyo, pe bondela Nkolo, ete, soki ekoki kosalama, makanisi ya motema na yo elimbisama; 23. Pamba te namoni ete ozali na motema oyo kati na yango etonda bololo pe na bowumbu ya mabe. 24. Bongo Simona ayanolaki pe alobi: Bino, bobondela Nkolo pona ngai, ete eloko moko te na oyo bolobi ekwelela ngai. 25. Bongo bango, lokola batatolaki pe balobaki liloba ya Nkolo, bazongaki na Yerusaleme; pe basakolaki sango malamu na bamboka mingi ya Basamaria.

26. Pe anjelu moko ya Nkolo alobaki na Filipo, koloba : Telema pe kende na sudi, na nzela oyo ezali kokita longwa na Yerusaleme ti na Gaza, oyo ezali esobe. 27. Pe atelemaki, akendaki. Pe tala, mobali moko ya etiopi, mokube, mutu ya nguya ya Kandase, mokonzi-mwasi wa Baetiopi, mobateli ya bomengo na ye nionso, oyo ayaki kokumisa na Yerusaleme, azalaki kozonga; 28. Pe afandaki na likalo na ye pe azali kotanga profete Ezaya. 29. Pe Molimo alobi na Filipo : Pusana pene pe sangana na likalo oyo. 30. Pe Filipo akimaki mbangu pe ayokaki ye azali kotanga profete Ezaya pe alobi: ozali kososola makambu ozali kotanga? 31. Pe ye alobi: Bongo ndenge nini nakokoka, soki mutu moko akambi ngai te? Pe abondelaki Filipo amata pe afanda elongo na ye. 32. Nzokande eteni ya makomi oyo atangaki ezalaki boye: Lokola mpate pona kobomama akumbamaki; pe lokola mwana-mpate oyo alobi te liboso ya mokati ba poile na ye, boye afungolaki monoko na ye te; 33. Na komikitisama, bawanganaki bosembo na ye; pe nani akoloba lisolo ya libota na ye? Po na mabele, bomoyi na ye elongwamaki. 34. Mokube azwaki maloba, alobi na Filipo: Nasengi yo, pona nani oyo profete alobi boye? na ye moko, to na mutu mosusu? 35. Pe Filipo afungolaki monoko na ye pe abandaki na makomi yango, kosakola ye sango malamu ya Yesu. 36. Pe tangu bazalaki kokende na nzela, bakomaki na mayi moko, pe mokube alobi : Tala mayi, nini ezali kopekisa ngai nabatisama? 38. Pe apesaki mitindo ete likalo yango etelama, pe bango mibale bakitaki kati na mayi, Filipo na mokube; pe abatisaki ye. 39. Tangu babimaki na mayi, Molimo ya Nkolo akamataki Filipo, pe mokube amonaki ye lisusu te, po akendeki na nzela na ye na esengo; 40. Kasi Filipo amonanaki na Azot; pe alekaki-lekaki na kosakolaka sango malamu na bingumba nionso, ti akomaki na Kaizaria.

 

9        Mokapo 9

1. Saulo azalaki kopema lisusu kanda pe koboma bayekoli ya Nkolo, akendaki epayi ya nganga-Nzambe mokonzi 2. Kosenga ye pona Damas mikanda etindami na basunagoga, po soki akuti batu kati na bango oyo bazali na nzela, akomema bango, mibali pe basi, bakangama ti na Yerusaleme. 3. Lokola azalaki kokende, esalemaki ete apusanaki penepene na Damas pe na mbalakata pole moko engengaki zingazinga na ye oyo ewuti na likolo kake. 4. Pe tangu akweyaki na mabele, ayokaki mongongo moko ezali koloba na ye : Saulo! Saulo! pona nini ozali koniokola ngai? 5. Pe alobi: Ozali nani, Nkolo? Pe ye : Nazali Yesu oyo ozali koniokola. 6. Kasi telema pe kota kati na engumba pe bakoyebisa yo nini osengeli yo kosala. 7. Mibali oyo bazalaki kotambola elongo na ye batelemaki wana ba baba na kokamwa, bayokaki mongongo kasi bamonaki mutu te. 8. Saulo atelemaki na mabele pe azalaki na misu na ye efungwama, amonaki eloko te; pe bakambaki ye na loboko, bamemaki ye na Damas; 9. Pe awumelaki mikolo misatu komona te, pe kolia te pe komela te. 10. Ezalaki na moyekoli moko na Damas, kombo na ye Ananias pe kati na emoniseli moko, Nkolo alobaki na ye: Ananias! Pe ye alobaki: Ngai oyo, Nkolo. 11. Pe Nkolo alobi na ye: Telema, kende na balabala oyo babengi Eteyan, pe luka na ndaku ya Yuda mutu abengami Saulo ya Tarse, po tala azali kobondela, 12. Pe amonaki mobali moko na kombo Ananias akotaki pe kotia ye maboko po ete amona. 13. Ananias ayanolaki : Nkolo, nayoki mingi na tina ya mutu oyo, mabe mingi asali na basantu na yo na Yerusaleme; 14. Pe awa azali na nguya oyo ewuti na banganga-Nzambe bakonzi pona kokanga banso oyo bazali kobelela kombo na yo. 15. Nkolo alobi na ye: Kende; po mutu oyo azali eloko na ngai oyo epona po na komema kombo na ngai liboso ya bikolo pe bakonzi pe bana ya Israel; 16. Pamba te, ngai nakolakisa ye boni asengeli koniokwama pona kombo na ngai. 17. Ananias akendaki pe akotaki na ndaku; pe atiaki maboko na ye likolo na ye, alobi: ndeko Saulo, Nkolo Yesu, oyo abimelaki yo na nzela oyaki, atindi ngai ete po omona lisusu npe otonda na Molimo Mosantu. 18. Pe mbala moko na misu na ye biloko moko lokola baposo ya mbisi; pe amonaki lisusu; pe atelemaki, abatisamaki; 19. pe esilaki kolia, azongelaki makasi. Azalaki mwa mikolo na Damas elongo na bayekoli;

20. Pe na mbala moko akotaki na basunagoga, koteyaka ete Yesu azali Mwana ya Nzambe. 21. Banso oyo bayokaki yango bakamwaki pe balobaki : Ezali oyo aniokolaki na Yerusaleme, baoyo babelelaka kombo oyo, pe ayaki awa pona komema bango ya kokangama epayi na banganga-Nzambe bakonzi? 22. Nzokande Saulo akomaki kokemba makasi pe abulunganisaki Bayuda oyo bafandaki na Damas, kolakisa ete Yesu azali Kristu.

23. Pe mikolo ebele esilaki koleka, Bayuda bazwaki elongo mokano pona koboma ye; 24. Kasi  mabongisi mabe na bango eyebanaki na Saulo. Pe bazalaki lisusu butu na moyi kokengela bikuke pona koboma ye. 25. Kasi na butu, bayekoli bakamataki ye, bakitisaki ye na mir na kati ya kitunga.

26. pe tangu akomaki na Yerusaleme, alukaki kosangana na bayekoli; pe banso bazalaki kobanga ye, kondimaka te ete azalaki moyekoli; 27. Kasi Barnabas asimbaki ye loboko pe amemaki ye epayi ya bapostolo, pe ayebisaki bango ndenge oyo na nzela amonaki Nkolo, oyo alobelaki ye, pe ndenge alobaki polele na Damas na kombo ya Yesu. 28. Pe azalaki elongo na bango na Yerusaleme, kokota pe kobima, pe koloba polele na kombo ya Nkolo. 29. Pe azalaki koloba pe kotiana tembe na Ba Elenisto; kasi bango bazali koluka koboma ye. 30. Pe bandeko bayebaki yango, bamemaki ye na Kaisaria pe batindi ye na Tarse.

31. Bongo, ba eklezia na Yudea mobimba, na Galilea pe na Samaria bazalaki na kimia, kotongama pe kotambola na kobanga Nkolo pe motuya na bango ebakisamaki na libondisi ya Molimo Mosantu.

32. ekomaki ete lokola Petelo azalaki koleka na mboka mobimba, akitaki epayi ya basantu oyo bafandaki na Lida. 33. Pe akutaki wana mobali moko na kombo Enea, oyo alala mbula mwambe na etoko; pe azalaki mokakatani. 34. Petelo alobi na ye: Enea! Yesu Kristu abikisi yo; telema pe yo moko kanga etoko na yo. Pe mbala moko atelemaki. 35. pe banso oyo bafandaki na Lida pe na Sarona bamonaki yango; pe babalukaki epayi na Nkolo.

36. Na Yope ezalaki na moyekoli moko ya mwasi na kombo na Tabita, oyo na ndimbola elobi : Dorkas ; atondaki na misala malamu pe na kosungaka babola. 37. Pe na mikolo yango abelaki pe akufaki; pe tangu basukoli ye, batiaki ye na shambre ya likolo. 38. Pe lokola Lida ezalaki pene na Yope, bayekoli bayokaki ete Petelo azali na engumba wana, batindaki bato mibale epayi na ye pona kobengisa ye: Kowumela te koya epayi na biso. 39. Petelo atelemaki pe akendaki elongo na bango. Pe tangu akomaki, bamemaki ye na shambre ya likolo; pe basi banso bakufela mibali bayaki epayi na ye kolela, pe kolakisa bilamba pe bakazaka, nionso oyo Dorkas asalaki tangu azalaki elongo na bango. 40. Kasi Petelo, abimisaki bango nionso libanda pe afukamaki, abondelaki; pe, abalukaki epayi ya nzoto, alobaki: Tabita, telema. Pe ye afungoli miso na ye, pe tangu amoni Petelo, afandaki; 41. — pe apesi ye loboko na ye, atelemisaki ye; abengaki basantu pe basi bakufela mibali, alakisaki bango ye na bomoyi. 42. Pe yango eyebanaki na Yope mobimba; pe mingi bandimaki Nkolo. 43. Pe afandaki mikolo ebele na Yope epayi na Simon moko, mosali oyo abongisaka  baposo ya nyama.

 

10 Mokapo 10

1. Na Kaisaria ezalaki na mobali moko na kombo Kornelios, mokonzi ya basoda ya etuluku oyo babengi Italikos. 2. Petwa pe kobanga Nzambe elongo na ndako na ye mobimba, kopesaka makabo mingi pona babola kati na batu, pe tangu nionso kobondelaka Nzambe. 3. amonaki polele na emoniseli moko, pene na ngonga ya libwa ya mokolo, anjelu moko ya Nzambe kokota epayi na ye pe koloba na ye: Kornelios! 4. Pe ye atiaki misu likolo ya anjelu pe akomaki kobanga, alobi: “Nini oyo Nkolo? pe alobi na ye: Mabondeli na yo pe makabo na yo pona babola emati na bokundolami liboso ya Nzambe. 5. Pe sik’oyo tinda batu na Yope, pe bobenga epayi na yo Simona, oyo kombo na ye Petelo; 6. Azali  kofanda epayi ya Simon moko, mosali oyo abongisaka baposo ya nyama, oyo azali na ndaku na ye pembeni ya moyi monene. 7. Pe tangu anjelu oyo azalaki koloba na ye akendaki, Kornelios abengaki basaleli na ye mibale pe soda moko ya petwa na baoyo bazalaki tangu nionso elongo na ye. 8. Pe ayebisaki bango makambu nionso, atindaki bango na Yope.

9. Na mukolo oyo elandaki, wana bazalaki kopusana pene na engumba, Petelo amataki likolo ya ndaku pona kobondela pene na ngonga ya motoba. 10. Pe azalaki na nzala mingi, pe alingaki koliya; pe tangu bazalaki kobongisela ye bileyi, estaze eyaki likolo na ye. 11. Pe amonaki likolo efungwami, pe eloko moko ezali kokita lokola etoko monene ekangami na songe mineyi pe ekiti na mabele.12. Na kati na yango ezalaki na banyama nionso ya makolo minei, na baoyo etambolaka na mabele, pe bandeke ya likolo. 13. Pe mongongo moko elobi na ye, koloba: Telema, Petelo, boma pe liya. 14. Kasi Petelo alobi: Te, Nkolo, pamba te naliya nanu te eloko moko ya mbindo to ya bosoto. 15. Pe mongongo eye lisusu epayi na ye mbala ya mibale, kolobaka: Oyo Nzambe apetoli, yo komona yango mbindo te.16. Pe  yango esalamaki mbala misatu, pe mbala moko eloko yango enetolamaki na likolo.

17. Lokola Petelo na komitingisa, azalaki komituna nini emoniseli amonoki elingi koloba, tala lisusu batu oyo Kornelios atindaki, oyo bazalaki kotuna ndaku ya Simon, batelemaki na ekuke; 18. Pe babengaki, batunaki soki Simon, oyo bapesa kombo ya Petelo, afandi wana. 19. Tangu Petelo azalaki kokanisaka na tina ya emoniseli yango, Molimo alobi na ye: Tala, batu misatu bazali koluka yo; 20. Kasi telema pe kita, pe kende na bango elongo, kokakatana te, po ngai natindi bango epayi na yo. 21. Petelo akitaki epayi na bango, pe alobi: Tala, ngai nazali mutu oyo bozali koluka; pona tina nini boye awa? 22. Pe balobaki : Kornelios, mokonzi ya basoda, mutu ya sembo pe ya kobanga Nzambe, oyo azali na litatoli ya malamu pona ekolo mobimba ya Bayuda, alakisamaki na anjelu moko mosantu po na kobengisa yo na ndaku na ye pe na koyoka maloba na yo. 23. Bongo akotisaki bango pe afandisaki bango; pe mukolo elandaki, atelemaki, akendaki elongo na bango; pe bandeko mosusu ya Yope bakendaki elongo na ye. 24. Pe na mukolo oyo elandaki, bakotaki na Kaisaria. Pe Kornelios azalaki kozela bango, asangisaki baboti na ye pe baninga na ye ya motema.

25. pe tangu Petelo akoti, Kornelios akendaki kokutana na ye pe akweyaki na makolo na ye pe agumbamelaki ye. 26. Petelo atelemisaki ye pe alobi: Telema; po ngai nazali mutu. 27. Pe azalaki kosolola na ye, akoti pe akutaki ebele ya batu basanganaki esika moko. 28. Pe alobaki na bango: Bino, boyebi ete epekisami na Moyuda kosangana na mopaya to kokende epayi na ye; pe Nzambe alakisaki ngai te kobenga mutu moko ya mbindo to ya bosoto. 29. Yango wana, tangu botindaki batu babenga ngai, naye na mikakatano te. Bongo natuni bino pona tina nini boyesi ngai awa ? 30. Kornelios ayanoli: Mikolo mineyi nakilaki bileyi ti na ngonga oyo, pe na ngonga ya libwa nabondelaki na ndaku na ngai; pe, tala, mutu moko atelemaki liboso na ngai na bilamba ya kongɛnga. 31. Pe alobaki: Kornelios, libondeli na yo eyokani, pe makabo na yo pona kosunga babola makanisami liboso ya Nzambe. 32. Bongo tinda na Yope, pe bengisa Simon, oyo babengaka Petelo ; afandi na ndaku ya Simon, mosali oyo abongisaka baposo ya nyama, pembeni ya moyi monene; pe tangu akoya, akolobela yo. 33. Bongo mbala moko, natindaki baluka yo, pe osali malamu ndenge oye. Sik’oyo, biso nionso tozali liboso ya Nzambe, pona koyoka nionso oyo Nzambe apesi yo mitindo.

34. Petelo afungoli monoko na ye pe alobi: Ya solo, nasosoli ete Nzambe azalaka  bokaboli-kaboli te. 35. Kasi na ekolo nionso mutu oyo abangaka ye pe asalaka boyengebene andimami na ye. 36. Liloba oyo atindaki na bana ya Israel, nakosakola sango malamu ya kimia na nzela ya Yesu Kristu (Ye azali Nkolo ya batu nionso). 37. Bino boyebi oyo esakolamaki na Yudea mobimba, kobanda na Galilea, sima ya batisimo oyo Yoane asakolaki. 38 - Yesu oyo azalaki ya Nazarete, ndenge Nzambe apakolaki ye na Molimo Mosantu pe na nguya, ye oyo azalaki kokende esika na esika, kosala malamu, pe kobikisa baoyo nionso Diabolo akomisaki bango bawumbu ya nguya na ye; po Nzambe azalaki elongo na ye; 39. (Pe biso tozali batatoli ya makambu nionso oyo asalaki, na mokili ya Bayuda pe na Yerusaleme;) Ye oyo bango babomaki, babakaki ye na nzete; 40. Ye nde Nzambe asekwisaki na mukolo ya misatu, pe apesaki pona amonisama, 41. Epayi ya batu nionso te, kasi epayi ya batatoli oyo Nzambe aponaki liboso, pe na biso oyo toliaki pe tomelaki elongo na ye sima ya kosekwa na ye kati na bakufi. 42. Pe atindaki biso tosakola epayi ya batu, pe totatola ete azali oyo Nzambe aponi lokola mosambisi ya batu ya bomoyi pe ya bakufi. 43. Baprofeta nionso batatolaki na tina na ye, ete na nzela ya kombo na ye mutu nionso oyo azali kondima ye azwaka bolimbisi ya masumu.

44. Lokola Petelo azalaki kaka koloba maloba wana, Molimo Mosantu akweyaki likolo ya baoyo nionso bayokaki liloba. 45. Pe batu ya sembo oyo bakatama ngenga, banso bayaki elongo na Petelo, bakamwaki mingi ete likabo ya Molimo Mosantu esopamaki pe likolo ya bikolo. 46. Po bayokaki bango bazali koloba na minoko mosusu pe kokumisaka Nzambe. 47. Bongo Petelo alobaki: Mutu moko akoki kopekisa mayi, po baoyo babatisima te, bango oyo bazwi Molimo Mosantu lokola biso? 48. Pe apesaki motindo ete babatisama na kombo ya Nkolo. Na yango, basengaki ye afanda wana mwa mikolo.

 

11 Mokapo 11

1. Bapostolo na bandeko oyo bazalaki na Yudea bayokaki ete bikolo pe bbayambaki liloba ya Nzambe. 2. Pe tangu Petelo amataki na Yerusaleme, bakatisama ngenga  batelemelaki ye. 3. Balobaki: Okotaki epayi ya batu oyo bakatama ngenga te, pe oliaki elongo na bango. 4. Petelo abandaki kolimbolela bango na molongo, koloba: 5. Ngai, nazalaki kobondela na engumba ya Yope, pe namonaki na estase emoniseli moko, eloko moko ezali kokita lokola etoko monene oyo esimbami na songe mineyi ezali kokita longwa na likolo; pe eyaki epayi na ngai; 6. Pe wana nabwakaki misu kuna, natalaki, pe namonaki banyama ya makolo mineyi ya mabele, pe banyama ya zamba, pe biloko oyo etambolaka na libumu, pe bandeke ya likolo; 7. Pe nayokaki mongongo moko koloba na ngai: Telema, Petelo, boma pe liya. 8. Pe nalobaki: Te, Nkolo; po eloko moko ya mbindo to ya bosoto ekota na monoko na ngai te. 9. Pe pona mbala ya mibale wuta na likolo, mongongo yango eyanolaki: Oyo Nzambe apetoli, yo kotala yango lokola mbindo te. 10. Pe likambo yango esalemaki mbala misatu, pe nionso elongwaki lisusu na likolo. 11. pe, tala, na tangu yango, mibali misatu bakomaki liboso ya ndaku oyo nazalaki, batindamaki longwa na Kaisaria epayi na ngai. 12. pe Molimo ayebisaki ngai nakende elongo na bango na kokatana te; pe bandeko motoba oyo bayaki elongo na ngai, pe tokotaki na ndaku ya moto yango. 13. Pe ayebisaki biso ndenge nini na ndaku na ye, amonaki anjelu atelemi wana, oyo alobaki na ye : Tinda na Yope, pe bamema Simon, oyo kombo na ye Petelo. 14. Ye akoyebisa yo makambu oyo na nzela na yango okobika yo pe ndaku na yo. 15. Pe lokola nabandaki koloba, Molimo Mosantu akweyaki likolo na bango, lokola pe likolo na biso na ebandeli. 16. nakanisaki liloba ya Nkolo, lolenge azalaki koloba: Yoane abatisi na mayi, kasi bino, bokobatisama na Molimo Mosantu. 17. Bongo soki Nzambe apesi bango likabo ndenge moko na oyo apesaki biso baoyo tondimaki Nkolo Yesu Kristu, ngai, nazalaki nani po nakoka kotelemela Nzambe? 18. pe nakoyoka makambu yango, bafandaki kimia, pe bakumisaki Nzambe, kolobaka: Boye pe Nzambe apesi solo na bikolo bobongwani pona bomoyi.

19. Bongo baoyo bapalanganaki na tina ya bolozi oyo ekomelaki Stefano, bakendaki ti na Fenisi, na Kupre, pe na Antiokia, bazalaki koteya liloba na mutu moko te, bobele kaka na Bayuda. 20. Kasi bamosusu kati na batu ya Kupre pe ya Kurene, oyo bayaki na Antiokia pe bateyaki pe na Bagreki na kosakola bango sango malamu ya Nkolo Yesu; 21. Pe loboko ya Nkolo ezalaki elongo na bango; pe batu mingi, lokola bandimaki, babalukaki epayi na Nkolo. 22. Pe liloba yango eyokanaki na matoyi ya Eklezia oyo ezalaki na Yerusaleme; pe batindaki Barnabas akoma kino Antiokia; 23. Ye, akomaki kuna pe amonaki ngolu ya Nzambe, asepelaki pe alendisaki bango nionso ete bakangama na Nkolo na mitema na bango mobimba. 24. Po azalaki mutu malamu pe atondisama na Molimo Mosantu pe na kondima; pe ebele mingi ebakisama na Nkolo. 25. Pe akendaki na Tarse pona koluka Saulo; 26. Pe amonaki ye, amemaki ye na Antiokia. Pe ekomaki ete na mbula mobimba basanganaki kati na Eklezia, pe balakisaki ebele mingi, — pe ezalaki na Antiokia ete bayekoli mbala ya yambo babengemaki Bakristu.

27. Na mikolo wana, baprofete bawutaki Yerusaleme bakitaki na Antiokia. 28. Moko na bango, abengami Agabos, atelemaki pe alobaki na nzela ya Molimo ete nzala monene ekozala na mabele mobimba, oyo esalemaki pe na tango ya Klaudio. 29. Pe bayekoli, na lolenge ya makoki ya moko na moko, bazwaki mokano ya kotinda eloko moko pona mosala ya bandeko oyo bafandaki na Yudea. 30. Pe yango basalaki, pe na loboko ya Barnabas pe ya Saulo batindaki yango epayi ya bampaka.

 

12 Mokapo 12

1. Na mikolo yango wana, Mokonzi Erode atiaki maboko likolo ya basusu ya eklezia pona koniokola bango ; 2. Pe abomisaki na mopanga Yakobo ndeko ya Yoane. 3. Pe amonaki ete yango esepelisaki Bayuda, akobaki, nakokamata pe Petelo; (nzokande ezalaki mikolo ya mapa ezanga levin ;) 4. Pe tangu akangaki ye, atiaki ye na boloko, pe apesaki ye na masanga mineyi ya basoda mineyi pona kokengela ye, po alingaki  sima ya Paska, kobimisa ye liboso ya batu. 5. Bongo Petelo babombaki ye na boloko; kasi eklezia ezalaki kobondela Nzambe pona ye. 6. Kasi tangu Erode alingaki kosambisa ye, na butu wana, Petelo azalaki ya kolala na kati ya basoda mibale, bakanga ye na minyololo mibale; pe liboso ya ekuke bakengeli oyo bazalaki kokengela boloko. 7. Pe, tala, anjelu moko ya Nkolo ayaki, pe pole engengaki na boloko; pe abetaki Petelo na mopanzi, alamusi ye, alobi: Telema nokinoki. Pe minyololo ekweyaki na maboko na ye. 8. Pe anjelu alobi na ye: lata elamba na yo pe lata sandale na yo. Pe asalaki bongo. Pe alobi na ye: Tia nzambala na yo likolo na yo, pe landa ngai. 9. Pe abimaki, alandaki ye; pe ayebaki te ete oyo ezalaki kosalama na anjelu ezalaki ya solo, kasi akanisaki ete azomona emoniseli. 10. Pe  balekaki bakengeli ya liboso pe ya mibale, bakomaki na ekuke ya ebende oyo ekumbaka na engumba, pe yango moko efungwamaki liboso na bango; pe wana babimaki, bakendaki kino na suka ya balabala moko; pe mbala moko anjelu atikaki ye. 11. Petelo azongaki na ye moko, alobi: Sik’oyo nayebi solo penza ete Nkolo atindaki anjelu na ye pe alongoli ngai na loboko ya Erode pe na nionso oyo Bayuda bazalaki kozela.12. Sima ya komiyeba, akendaki na ndaku ya Maria, mama ya Yoane, oyo abengami lisusu Marko, epayi oyo mingi basanganaki pe bazalaki kobondela.13. Lokola azalaki kobeta na kolone ya ekuke, mosali moko ya mwasi na kombo Rode ayaki koyoka; 14. Pe ayebaki mongongo ya Petelo, afungolaki ekuke te pe na esengo akimaki na kati, ayebisaki ete Petelo atelemaki liboso ya ekuke. 15. Pe  balobi na ye: Ozali na liboma. Kasi ye alobaki ete ezalaki bongo. Pe balobi: Ezali anjelu na ye.16. Kasi Petelo akobaki kobeta; pe tangu bafungolaki, bamonoki ye pe bazalaki kokamwa. 17. Pe asalaki bango elembo na loboko na ye po bafanda kimia, alobaki lolenge nini Nkolo abimisaki ye na boloko; pe alobaki: Yebisa makambu oyo nionso na Yakobo pe na bandeko. Pe abimaki, akendaki na esika mosusu.

18. Kasi tangu mokolo ekomaki, mobulu monene ebimaki na kati ya basoda po na oyo ekomelaki Petelo.19. Pe Erode, alukaki ye pe amonaki ye te, atunaki bakengeli pe apesaki mitindo ete bamema bango po baboma bango. Pe akitaki na Yudea kino na Kaisaria, afandaki kuna. 20. Asilikelaki batu ya Tiri pe Basidoni mingi; kasi bayaki na bomoko bayaki liboso na ye, pe lokola bazwaki pona tina na bango Blasto mobateli ya ndaku mokonzi alalaki, basengaki kimia, po ete mboka na bango eleyisamaki na oyo ya mokonzi. 21. Pe na mokolo etiamaki, Erode, alataki bilamba ya bokonzi pe afandaki na tribune, alobaki na bango. 22. Pe batu bagangaki : Mongongo ya Nzambe kasi ya mutu te! 23. Pe mbala moko anjelu moko ya Nkolo abetaki ye, po apesaki kembo na Nzambe te; pe aliamaki na bankusu, akufaki.

24. Kasi liloba ya Nzambe ekobaki kokola pe epanzanaki mingi. 25. Pe Barnabas na Saulo wana basilisaki mosala na bango, bazongaki na Yerusaleme, pe bamemaki Yoane oyo babengaka Marko.

 

13 Mokapo 13

1. Ezalaki na Antiokia kati na eklezia oyo ezalaki wana, baprofete na balakisi: Barnabas, pe Simeon, oyo babengaki Moyindo, Lukios Mokurenao, pe Manayen oyo azalaki ndeko ya miliki ya Erode tetrarke, pe Saulo. 2. Lokola bazalaki kosalela Nkolo pe kokila bileyi, Molimo Mosantu alobi: Sik’oyo botia penepene pona ngai Barnabas pe Saulo, pona mosala oyo nabengaki bango. 3. Bongo bakilaki bileyi pe babondelaki, pe batiaki maboko na bango likolo na bango, pe batikaki bango bakende.

4. Bongo bango, batindamaki na Molimo Mosantu, bakitaki na Selekeya; pe kuna, bazwaki masuwa pona Kupro. 5. Pe tangu bakomaki na Salamini, bateyaki liloba ya Nzambe na basunagoga ya Bayuda; pe bazalaki na Yoane lokola mosungi na bango. 6. Bakatisaki esanga mobimba kino na Pafos, bakutaki mutu moko, mutu ya maji, profete ya lokuta ya moyuda, oyo kombo na ye Bar-Yesu. 7. Oyo azalaki elongo na mokambi Sergi Polo, mutu ya mayele. Ye oyo abengaki Barnabas pe Saulo, alukaki mingi koyoka liloba ya Nzambe. 8. Kasi Elimasi, mutu ya maji (po kombo na ye elimbolami bongo) atelemelaki bango, po alukaki kopɛngwisa mokonzi na kondima. 9. Pe Saulo, oyo babengaka ye Polo, atondaki na Molimo Mosantu, pe atiaki misu likolo na ye pe alobi na ye : 10. Yo oyo otondi na mayele mabe pe na bokosi, mwana ya diabolo, monguna ya bosembo nionso, okotika te kobebisa banzela ya sembo ya Nkolo? 11. Pe tala sik’oyo, loboko ya Nkolo ezali likolo na yo : okozala mokufi misu, okomona moyi pona tangu moko. Pe mbala moko londende pe molili ekweyaki likolo na ye pe akomi kobaluka-baluka, kolukaka bakamba ye na loboko. 12. Bongo mokonzi amonaki oyo ekomaki, andimaki, pe abetamaki mingi na malakisi ya Nkolo.

13. Nzokande bazwaki masuwa na Pafos, Polo na baninga na ye bakendaki na Perge ya Pamfilia. Kasi Yoane alongwaki na bango pe azongaki na Yerusaleme. 14. Pe bango batikaki Perge, bakomaki na Antiokia ya Pisidia; pe na mukolo ya ba sabata bakotaki na sunagoga, bafandaki. 15. Pe sima ya litangi ya Mibeko pe baprofete, bakonzi ya sunagoga batindaki bayebisa bango: Bandeko mibali, soki bozali na liloba moko ya kolendisa pona batu, boloba. 16. Polo atelemaki pe asalaki elembo na loboko pe alobi: Batu ya Israel pe babangi Nzambe, boyoka. 17. Nzambe ya batu oyo aponaki batata na biso pe atombolaki batu likolo koleka na tangu ya bovandi na bango na mokili ya Ejipito; pe na loboko na ye abimisaki bango. 18. Pe mbula tuku mineyi kati na esobe, ayikaki mpiko pona bizaleli na bango; 19. Pe lokola abomaki bikolo sambo na mokili ya Kanaan, apesaki bango mokili yango lokola libula. 20. Pe sima ya makambu yango, kino mbula soko kama mineyi na tuku mitanu, apesaki bango basambisi kino Samuel profete. 21. Pe sima basengaki mokonzi, pe Nzambe apesaki bango Saulo mwana mobali ya Kis, mutu ya libota ya Beniamini, pona mbula tuku mineyi. 22. Pe wana abwakaki ye, atelemisaki David mokonzi pona bango, pe atatolaki pona ye, koloba : Namoni David, mwana mobali ya Yesse, mutu na lolenge ya motema na ngai, oyo akosala mikano na ngai nionso. 23. Na bokitani ya mutu yango, Nzambe na ndenge alakaki, apesaki na Israele Mobikisi : Yesu. 24. Liboso ya bokomi na ye, Yoane asilaki koteya batisimo ya bongwana na batu nionso ya Israel. 25. Lokola Yoane asilisaki mobembo na ye, alobaki: Bozali kokanisa ete ngai nazali? Ngai, Nazali te; kasi botala, moko azali koya sima na ngai, ye oyo nabongi te kofungola singa ya sandale makolo na ye. 26. Bandeko mibali, bana ya libota ya Abraam, ezali pona bino pe pona baoyo bazali na kati na bino babangi Nzambe ete liloba oyo etindimaki; 27. Po bafandi na Yerusalem pe bakonzi na bango, wana bayebaki ye te na mingongo ya baprofete oyo batangaka Sabata nionso, bakokisaki makambu yango na kosambisa ye. 28. Pe ata mbeba moko te emonanaki kati na ye oyo ebongi na liwa, basengaki Pilato aboma ye. 29. Sima ya kokokisa makambu nionso oyo ekomamaki po na ye, bakitisaki ye na nzete pe batiaki ye na kunda moko. 30. Kasi Nzambe asekwisaki ye kati na bakufi. 31. Pe amonanaki mikolo mingi na baoyo bamataki na ye longwa na Galile ti na Yerusalem : oyo bazali sik’oyo batatoli na ye epayi ya batu. 32. pe biso tozali kosakolela bino sango malamu ya elaka oyo epesamelaki batata; 33. Nzambe akokisi yango mobimba epayi na biso, bana na bango, tangu asekwisaki Yesu; lokola ekomamaka na nzembo ya mibale: Yo ozali Mwana na ngai, ngai lelo naboti yo. 34. Nzokande asekwisaki ye kati na bakufi, po esengelaki te azonga lisusu na kobebisama, bongo alobaki boye: Nakopesa bino bangolu ya sembo ya David. 35. Yango wana alobi na esika mosusu: Okotika te ete mosantu na yo amona kobebisama. 36. Po David, lokola asalelaki mabongisi ya Nzambe na tangu na ye, alalaki, pe asanganaki na batata na ye, pe amonaki kobebisama; 37. Kasi ye oyo Nzambe asekwisaki amonaki kobebisama te. 38. Na bongo, bandeko na ngai mibali, boyeba ete na nzela na ye, bolimbisi ya masumu etayameli bino. 39. Na makambu nionso oyo bokokaki kolongisama te na nzela ya Mibeko ya Moize, kati na ye oyo nionso andimi alongisami na nzela na ye. 40. Bongo bomikeba ete oyo nionso elobama kati na baprofete ekomela bino te : 41. Botala batioli pe bokamwa pe bolimwa; po ngai nazali kosala mosala na mikolo na bino, mosala oyo bokondima te, soki mutu ayebisi bino yango.

42. Lokola bazalaki kobima, basengaki bango ete maloba yango na Sabata elandaki. 43. Pe  tangu sunagoga epanzani, ebele ya Bayuda pe baprozelite oyo bazalaki kokumisa Nzambe balandaki Polo na Barnabas oyo bazalaki kosolola na bango, balendisaki bango bakoba na ngolu ya Nzambe. 44. Pe Sabata elandaki penepene na engumba mobimba esanganaki pona koyoka liloba ya Nzambe; 45. Kasi Bayuda, tangu bamonaki ebele ya batu, batondaki na zuwa pe kotelemelaka makambu oyo Polo alobaki, pe ko blasfemaka. 46. Pe Polo na Barnabas, batondaki na mpiko kino na koloba: Ezalaki liboso na bino nde liloba ya Nzambe eteyamaki; kasi lokola boboyi yango, pe bomisambisi bino moko ete bobongi te na bomoi ya seko, tala, tobaluki epayi ya bikolo. 47. Po boye Nkolo apesi biso mitindo ete: Natiaki yo pole pona bikolo, po yo ozala pona lobiko kino na suka ya mokili. 48. Pe tangu baoyo ya bikolo  bayokaki yango, basepelaki pe bakumisaki liloba ya Nkolo; pe banso oyo bakanisamaki pona bomoyi ya seko bandimaki. 49. Liloba ya Nkolo epanzanaki na mboka mobimba. 50. Kasi Bayuda batindikaki na botomboki basi ya lokumu oyo bakumisaka Nzambe pe batu ya yambo ya engumba; pe balamusaki minioko na Polo na Barnabas, pe babenganaki bango libanda ya mboka na bango. 51. Bango baningisi putulu ya makolo na bango, bakomaki na Ikonio. 52. Pe bayekoli batondaki na esengo pe na Molimo Mosantu.

 

14 Mokapo 14

1. Na Ikonio bakotaki elongo na kati ya sunagoga ya Bayuda, pe balobaki na lolenge ete ebele ya mingi ya Bayuda pe Bagreke bandimaki. 2. Kasi Bayuda oyo bandimaki te, balumisaki pe bakomisaki mitema ya bikolo mabe na kotelemela bandeko. 3. Bongo batikalaki kuna tangu molayi, bazalaki koloba na mpiko, kotiaka molende na Nkolo, oyo azalaki kotatola na liloba ya ngolu na ye, pe apesaki ete bilembo pe makamwisi esalema na nzela ya maboko na bango. 4. Kasi ebele na engumba bakabwanaki : bamosusu bazalaki pona Bayuda, pe basusu elongo pona bapostolo. 5. Pe baoyo ya bikolo pe Bayuda na bakonzi na bango batelemaki pona kofinga pe kobamba bango mabanga, 6. Tangu bayebaki yango, bakimaki na bingumba ya Lukaonia, na Lustra pe na Derbe pe na zingazinga na yango; 7. Pe bapanzaki sango malamu.

8. Pe na Lustra, mutu moko mokakatani, azalaki wana ya kofanda; ebosono wuta libumu ya mama na ye, atikala kotambola te. 9. Ye  wana ayokaki Polo azalaki koloba, pe atiaki misu na ye likolo na ye pe amonaki ete azalaki na kondima pona kobikisama, 10. Alobi na ye na mongongo makasi: Telema alima na makolo na yo. Pe apumbwaki pe akomaki kotambola. 11. Pe ebele ya batu, bamonaki makambu oyo Polo asali, batombolaki mongongo na bango, balobi na monoko ya Lukaonio: Banzambe, oyo bakomi lokola batu, bakiti awa epayi na biso. 12. Pe babengaki Barnabas Zeyus pe Polo Ermes, po ye nde azalaki molobeli. 13. Pe nganga-nzambe ya Zeyus oyo azalaki liboso ya engumba, amemaki bangombe-mibali pe mitole kino na babikuke, alingaki kobonza mbeka elongo na ebele ya batu. 14. Kasi wana bapostolo Barnabas na Polo, bayokaki yango, bapasolaki bilamba na bango pe babimaki mbangu na kati ya ebele ya batu, koganga pe balobaki : 15. Mibali, pona nini bozali kosala makambu oyo? Biso pe tozali batu oyo tozali na baposa ndenge moko na bino; pe tozali kosakola bino sango malamu ete botika makambu oyo ya pamba, bobaluka epayi ya Nzambe ya bomoi, oyo asalaki likolo, pe mabele, pe mayi ya monene, pe biloko nionso ezali kati na yango; 16. Oyo  na mabota ya kala atikaki bikolo nionso batambola na banzela na bango; 17. Atako amitikaki te kozanga motatoli, na kosalaka malamu, wuta na likolo kopesaka bino mbula pe bileko ya mbuma kobotama, kotondisa bino na bileyi pe mitema na bino na esengo. 18. Pe tangu balobaki bongo, bapekisaki na kokoso penza ebele ya batu pona kobonza mbeka te.

19. Kasi Bayuda bawutaki na Antiokia pe na Ikonio; pe wana balongaki ebele ya batu pe babambaki Polo mabanga, babendaki ye libanda ya engumba, kokanisaka ete akufi. 20. Kasi tangu bayekoli batelemaki zingazinga na ye, atelemaki, akotaki na engumba; pe na mokolo oyo elandaki, akendaki na Barnabas na Derbe. 21. Pe sima ya kopanza sango malamu na engumba wana pe bakomisi bayekoli ebele, bazongaki na Lustra, na Ikonium, pe na Antiokia. 22. Kolendisa milimo ya bayekoli, kolendisa bango bakoba na kondima, pe ete na nzela ya bapasi mingi tosengeli kokota na Bokonzi ya Nzambe.23. Pe baponelaki bango bampaka kati na eklezia nionso, babondelaki na kokila bileyi, pe batikaki bango na Nkolo oyo bandimaki. 24. Pe balekaki na Pisidia, bakomaki na Pamfilia; 25. Pe wana bateyaki liloba na Perge, bakitaki na Atalia; 26. Pe kuna bazwaki masuwa kokende na Antiokia, epayi wapi batikaka bango na ngolu ya Nzambe pona mosala oyo basalaki. 27. Pe tangu bakomaki, pe basangisaki ekleza, bayebisaki makambu nionso oyo Nzambe asalaki elongo na bango, pe lolenge nini afungolaki ekuke ya bondimi na bikolo. 28. Pe bafandaki tangu molayi elongo na bayekoli.

 

15 Mokapo 15

1. Pe bamosusu, bakitaki wuta na Yudea, balakisaki bandeko, ete: Soki bokatami ngenga te na lolenge ya momeseno ya Mose, bokoki kobikisama te. 2. Pe matata ebimaki pe kobendana makasi kati na Polo na Barnabas na bango, bazwaki ekateli ete Polo na Barnabas na basusu kati na bango bamata na Yerusaleme epayi ya bapostolo pe bampaka pona likambu yango. 3. Bongo bango batindamaki na eklezia, balekaki na Fenisia pe na Samaria, pe bazalaki koyebisa ndenge nini bikolo ebongwanaki; pe bapesaki esengo mingi epayi ya bandeko nionso. 4. Pe bakomaki na Yerusaleme, bayambamaki na eklezia pe na bapostolo pe na bampaka; pe bayebisaki makambu nionso oyo Nzambe asalaki elongo na bango. 5. Pe  basusu ya sekte ya Bafarizai, oyo bandimaki, batelemaki koloba ete esengeli kokataisa bango ngenga pe kopesa bango mitindo ete babomba Mibeko ya Mose.

6. Pe bapostolo na bampaka basanganaki pona kotalela likambu yango. 7. Pe tembe makasi esalamaki, Petelo atelemaki pe alobaki na bango: Bandeko babali, bino moko boyebi ete wuta mikolo ya kala Nzambe aponi ngai na kati na bino, ete na monoko na ngai bikolo bayoka liloba ya sango malamu, pe bandima. 8. Pe Nzambe, oyo ayebi mitema, atatoli na tina na bango, apesi bango Molimo Mosantu lokola na biso; 9. Pe asalaki bokeseni te kati na biso pe bango, apetolaki mitema na bango na nzela ya kondima. 10. Bongo sik’oyo pona nini bokomeka Nzambe, nakotia ekangeli na kingo ya bayekoli, oyo ezala batata na biso to biso tozali makasi te ya komema? 11. Kasi na ngolu ya Nkolo Yesu, tondimi ete tobikisami lolenge moko na bango. 12. Pe ebele na bango nionso bafandaki nye; pe bayokaki Barnabas na Polo oyo balobelaki bilembo pe bikamwisi nini Nzambe asalaki na nzela na bango kati na bikolo. 13. Pe tangu bafandaki nye, Yakobo ayanolaki pe alobi: Bandeko mibali, boyoka ngai. 14. Simeon alimbolaki ndenge nini Nzambe atalaki bikolo liboso pona kobimisa batu pona kombo na ye. 15. Pe yango ezali na boyokani na maloba ya baprofete, lokola ekomama : 16. Sima na yango, nakozonga pe nakotonga lisusu tabernakle ya David, oyo ekweyaki, pe nakotonga lisusu libebisami na yango pe nakotolemisa yango lisusu; 17. Po ete ndambu ya batu oyo batikali baluka Nkolo, pe bikolo nionso oyo kombo na ngai ebengami likolo na bango, elobi Nkolo, oyo asala makambu oyo  18. Eyebani na tangu nionso. 19. Yango wana, ngai nakani ete totungisa te baoyo ya bikolo oyo  bazongi epayi ya Nzambe. 20. Kasi tokomela bango ete baboya mbindo ya bikeko pe pite pe banyama oyo babomi na kokamola pe makila; 21. Pamba te, banda mabota ya kala, na bingumba nionso, Mose ye asokalami ye pe atangami Sabata nionso na basunagoga.

22. Bongo emonanaki malamu na bapostolo pe bampaka, elongo na eklezia mobimba ete bapona kati na bango, mibali oyo bakotinda bango na Antiokia elongo na Polo na Barnabas: Yudas abengami Barsabas, pe Silas, batu oyo bazalaki esika ya liboso kati na bandeko. 23. Pe na nzela ya loboko na bango bakomaki: Bapostolo pe bampaka pe bandeko, epayi ya bandeko kati na bikolo oyo ezali na Antiokia pe na Suria pe na Kilikia: Mbote! 24. Lokola toyoki ete basusu na biso batungisaki bino na maloba, babalusi milimo na bino, (baoyo topesaki bango mitindo te,) 25. Emonanaki malamu na biso, na bomoko biso nionso toyokanaki, topona mibali kati na biso pe totindela bino bango elongo na balingami na biso  Barnabas na Polo, 26. Batu oyo bakabaki bomoyi na bango pona kombo ya Nkolo na biso Yesu Kristu. 27. Bongo totindi Yudas na Silas, bango bakoyebisa bino na monoko kaka makambu moko. 28. Pamba te, emonanaki Molimo Mosantu na biso, kotia mokumba moko te likolo na bino longola bobele makambu oyo esengeli. 29. Boboya banyama oyo bapesaki mbeka na bikeko, na makila, pe banyama oyo baboma na kokamola pe na pite. Soki bomibateli na makambu wana nionso, bokosala malamu. Bozala malamu.

30. Bongo baoyo batikaki bango, bakomaki na Antiokia, pe sima ya kosangisa ebele ya batu, bapesaki mokanda. 31. Pe tangu batangaki yango, basepelaki na lilendisi. 32. Pe Yudas na Silas, oyo bazalaki baprofete, balendisaki bandeko na maloba mingi pe bakembisaki bango. 33. Pe sima ya kofanda wana mwa tangu, bandeko batikaki bango bazonga na kimia epayi ya baoyo batindaki bango. 35. Pe Polo na Barnabas bafandaki na Antiokia, bazalaki kolakisa pe kosakola, elongo na batu mosusu mingi, liloba ya Nkolo.

36. Sima ya mwa mikolo, Polo alobaki na Barnabas: Tozonga sik’oyo kotala bandeko na bingumba nionso epayi tosakolaki liloba ya Nkolo, pona komona ndenge bazali kokoba. 37. Pe Barnabas akanisaki komema lisusu elongo na bango Yoane, oyo abengami Marko. 38. Kasi Polo amonaki malamu te komema oyo asundolaki bango wuta Pamfilia pe akendaki na bango elongo te mosala. 39. Bongo kanda ekotaki na kati na bango, na boye bakabwanaki moko na mosusu, pe Barnabas azwaki Marko, akendaki na masuwa pona Kupro. 40. Kasi Polo aponaki Silas, akendaki, sima ete bandeko batikaki ye na ngolu ya Nkolo. 41. Pe alekaki na Suria pe na Kilikia, kokembisa ba eklezia.

 

16 Mokapo 16

1. Akomaki na Derbe pe na Lustra. Pe wana ezalaki na moyekoli moko na kombo Timote, mwana ya mwasi moko Moyuda oyo andima, kasi ya tata Mogreke. 2. Oyo azalaki na litatoli malamu ya bandeko ya Lustra pe ya Ikonion. 3. Polo alingaki ete ye akende elongo na ye, pe azwaki ye akatisaki ye ngenga ye pona Bayuda oyo bazalaki na bisika yango; po banso bayebaki ete tata na ye azalaki Mogreke. 4. pe lokola bazalaki koleka na bingumba, bayebisaki bango babatela mikano oyo etiamaki na bapostolo pe bampaka oyo bazalaki na Yerusaleme. 5. Bongo wana ba eklezia ekambaki makasi na kondima pe bakolaki na motango mukolo na mukolo.

6. Pe balekaki na Frugia pe mboka ya Galatia, bapekisamaki na Molimo Mosantu pona koloba liloba na Azia; 7. Pe  bakomaki ti na Mizia, balukaki kokende na Bitinia, kasi Molimo ya Yesu epesaki bango nzela te. 8. Kasi balekaki na Mizia, bakitaki na Troade. 9. Pe na kati ya butu, Polo amonaki emoniseli moko: Momasedonia moko atelemaki wana azali kobondela ye, koloba: Yaka na Masedonia pe sunga biso. 10. Pe na kolandisama emoniseli, mbala moko tolukaki kokende na Masedonia, tosukisaka ete Nkolo abengaki biso pona koteya bango sango malamu. 11. Tolongwaki na Troade, tonanaki mbangu na Samotrace, pe na mukolo oyo elandaki, tokendeki na Neapoli. 12. Pe longwa kuna ti na Filipi, oyo ezali engumba ya liboso na etuka ya Masedonia pe koloni; pe tofandaki mwa mikolo na mboka yango.

13. Pe na mokolo ya sabata, tobimaki libanda ekuke ti na libongo ya ebale, epayi bazalaki kosambela; pe, tofandaki wana, tosololaki na basi oyo basanganaki wana. 14. Pe mwasi moko na kombo Lidia, moteki ya bilanga ya motane-bule oyo ya engumba ya Tiatire, oyo azalaki kokumisa Nzambe, azalaki koyoka; pe Nkolo afungoli motema na ye ete atia likebi na makambu oyo Polo alobaki. 15. Pe tangu ye na ndaku na ye babatisimo, abondelaki biso: Soki bomoni ete nazali sembo epayi ya Nkolo, bokota na ndaku na ngai pe bofanda wana. Pe atingamaki biso na makasi tosala bongo.

16. Ekomaki ete tangu tozalaki kokende na esika ya losambo, mosali-mwasi moko oyo azalaki na elimo ya python pe oyo, na kobikolaka, amemaki litomba monene epayi ya bakolo na ye, ayaki kokutana na biso. 17. Pe atambolaki sima na Polo na biso, kogangaka, koloba: Batu oyo bazali bawumbu ya Nzambe oyo Aleki na Likolo, oyo bazali kolakisa bino nzela ya lobiko. 18. Mikolo ebele azalaki kosala boye. Kasi Polo, lokola akokaki lisusu te, abalukaki pe alobi na elimo: Napesi yo motindo na kombo ya Yesu Kristu, bima kati na ye. Pe kaka na ngonga wana abimaki. 19. Bankolo na ye, bamonaki ete elikia ya litomba na bango esilaki, pe bakangaki Polo na Silas, babendaki bango na zando liboso ya bazuzi. 20. Pe balakisaki bango epayi ya bazuzi ya basoda, balobaki: Batu oyo bazali kosala mobulu na engumba na biso, bazali Bayuda. 21. Pe bazali kosakola bokoko oyo epesameli nzela te na biso Baroma ya koyamba to kosalela. 22. Pe ebele ya batu batelemaki elongo na kotelemela bango; pe bazuzi ya basoda bapasolaki bango bilamba pe bapesaki mitindo ete babeta bango fimbu. 23. Pe babetaki bango mbala mingi, babwakaki bango na kati ya boloko, pe batindaki mokengeli ya bakangami ete akengela bango malamu. 24. Ye, lokola azwaki etinda ya bongo, abwakaki bango na boloko ya kati pe akangaki makolo na bango na nzete. 25. Na kati-kati ya midi ya butu, Polo na Silas bazalaki kobondela pe koyemba masanzoli ya Nzambe; pe bakangami bayokaki bango. 26. Pe na pwasa koningana ya mabele ya makasi esalamaki, boye miboko ya boloko eninganaki; pe na ngonga wana bikuke nionso efungwamaki, pe minyololo nionso efungwamaki. 27. Pe mokengeli ya bakangami, alamuki pe amonaki bikuke ya boloko efungwama, abimisaki mopanga na ye pe alingaki komiboma, akanisaki ete bakangami bakimaki. 28. Kasi Polo agangaki na mongongo makasi: Komisala mabe te, po biso nionso tozali awa. 29. Pe asengaki pole, mokengeli ya bakangami akotaki mbangu na kati pe na kolenga, akweyaki na makolo ya Polo na Silas. 30. Pe abimisaki bango libanda, alobaki: Ba mesye, nasengeli kosala nini pona ete nabika? 31. Pe bango balobi: Ndimela Nkolo Yesu, pe okobika yo na ndaku na yo. 32. Pe bateyaki ye liloba ya Nkolo, pe na baoyo nionso bazalaki na ndaku na ye. 33. pe kaka na ngonga wana ya butu, akamataki bango pe asukolaki bapota na bango; pe kaka na mbala moko, babatisaki ye pe baoyo nionso ya ye. 34. Pe amemaki bango na ndaku na ye, pe atiaki mesa; pe asepelaki makasi, kondima Nzambe elongo na ndaku na ye mobimba.

35. Mukolo ekomaki, bazuzi ya basoda batindaki babateli mitindo ya bazuzi, balobaki: Bobimisa batu yango. 36. Pe mokengeli bakangami ayebisaki Polo maloba oyo: Bazuzi ya basoda batindi ete babimisa bino; yango wana sik’oyo bobima, pe bokende na kimia. 37. Kasi Polo alobi na bango: Sima ya kobeta biso na miso ya batu nionso na kozanga kosambisa biso, biso baoyo tozali Baroma, babwakaki biso na kati ya boloko; pe sik’oyo na sekele bozali kobimisa biso ? Te, baya bango moko kobimisa biso libanda! 38. Babateli mitindo ya bazuzi bayebisaki maloba yango na bazuzi ya basoda; pe balengaki, tangu bayoki ete bazalaki Baroma. 39. Pe bayaki pe babondelaki bango, pe bamemaki bango libanda, basengaki bango babima libanda ya engumba. 40. Pe tangu babimaki na boloko, bakotaki na ndaku ya Lidia; pe lokola bamonaki bandeko, balendisaki bango pe bakendaki.

 

17 Mokapo 17

1. Wana balekaki na Amfipolis pe na Apolonia, bakomaki na Tesaloniki, epayi sunagoga ya Bayuda ezalaki. 2. Pe Polo na momeseno na ye, akoti epai na bango, pe na basabata misatu azalaki koloba na bango wuta Makomami. 3. Kolimbola pe kolakisa ete Kristu asengelaki koniokwama pe kosekwa na bakufi; pe ete Yesu, oyo nazali kosakola bino, ye azali Kristu. 4. Pe bamosusu kati na bango bandimaki pe basanganaki na Polo pe na Silas, pe ebele mingi ya Bagreke oyo bazalaki kosalela Nzambe, pe basi mingi ya lokumu.

5. Kasi Bayuda, batondaki na zuwa, bazwaki bato mabe mosusu ya basenzi, pe basanganaki, batiaki mobulu na engumba, pe babundisaki ndaku ya Yasona, balukaki Polo na Silasi po bamema bango liboso ya batu. 6. Kasi tangu bakutaki bango te, babendaki Yasona na bandeko mosusu liboso ya bazuzi ya engumba, na koganga: Batu oyo batomboli mabele na mobulu, bakomi pe awa; 7. Pe Yasona ayambaki bango epayi na ye, pe bango babukaka mibeko ya Kaisala, kolobaka ete ezali na mokonzi mosusu, Yesu. 8. Pe nakoyoka makambu yango, ebele ya batu pe bazuzi ya engumba, batungisamaki. 9. Pe tangu bazwaki libonza epai ya Yasona mpe bato mosusu, batikaki bango.

10. Pe mbala moko na butu, bandeko batindaki Polo na Silas na Berea, pe tangu bakomaki, bakotaki na sunagoga ya Bayuda. 11. Baoyo  bazalaki batu ya babokwama malamu koleka baoyo ya Tesalonika; pe na mokano malamu nionso bayambaki liloba pe kotalaka makomi mokolo na mokolo pona komona soki ezalaki bongo. 12. Bongo mingi kati na bango bandimaki, pe basi lokumu ya Bagreke pe mibali ebele. 13. Kasi tango Bayuda ya Tesaloniki bayebaki ete liloba ya Nzambe esakolamaki na Berea na nzela ya Polo, bayaki kuna, pe baningisaki ebele ya batu. 14. Kasi na mbala moko, bandeko batindaki Polo akende, lokola azali kokende na mayi monana. Kasi Silas na Timote batikalaki kaka wana. 15. Pe baoyo bazalaki na mokumba ya Polo bamemaki ye na Atene; pe lokola bazwaki mitindo ete Silas na Timote ya kokomela ye nokinoki, bakendaki.

16. Pe lokola Polo azalaki kozela bango na Atene, elimo na ye na kati na ye, esilikaki na komonaka engumba etonda na bikeko. 17. Bongo azalaki koloba na sunagoga elongo na Bayuda pe na bakumisi, pe mikolo nionso na zando elongo na baoyo bazalaki wana. 18. Pe basusu ya bafilozofe ya Epikure pe ya bafilozofe ya Stoyike basololaki na ye; pe bamosusu balobaki: Molokoti oyo alingi koloba nini? Pe basusu: Emonani lokola ete azali kosakola banzambe ya bapaya; pamba te ateyaki bango Yesu pe lisekwa.

19. pe bazwaki ye, bamemaki ye na Areopage, balobi : Tokoki koyeba malakisi ya sika nini oyo ozali kolobela? 20. Pamba te ozali koyokisa biso makambu ya kokamwa; yango wana tolinga koyeba soki makambu yango elobi nini. 21. Nzokande, batu nionso ya Atene pe bapaya oyo bafandaki kuna bazalaki kolekisa ngonga na bango na eloko mosusu te longola kaka koyebisa to koyoka sango mosusu.

22. Kasi Polo, na katikati ya Areopage, atelemaki alobi : Batu ya Atene, namoni ete na makambu nionso bomipesa koleka na komemia banzambe; 23. Pamba te, tangu nazalaki koleka pe kotalaka ba monument ya losambo na bino, namonaki pe etumbelo moko oyo bakoma: Na nzambe oyo toyebi te! Ye wana oyo bozali kokumisa na kozanga boyebi, ye oyo nazali koteya bino. 24. Nzambe oyo asalaki mokili pe biloko nionso oyo ezali na kati, oyo azali Nkolo ya likolo pe ya mabele, afandaka te na batempelo oyo esalemi na maboko; 25. Pe azali naposa te basalela ye na maboko ya batu to naposa ya eloko moko ; ye oyo apesaka na banso bomoyi pe pema na biloko nionso; 26. Pe na moko kaka, asalaki mabota nionso ya batu po bafanda na etando mobimba ya mabele, asili kokata tangu oyo etiamaki pe bandelo ya bifandeli na bango; 27. Ete bakoka koluka Nzambe, soki bakokaki na lolenge moko to mosusu na kosimbasimba ye pe kokutana na ye, atako azali mosika te ya moko na moko na biso; 28. Pamba te kati na ye tozali kobika pe tozali koningina pe tozali, lokola lisusu kati na bino bapoweti baloba: po ete biso tozali momboto na ye. 29. Na yango, lokola tozali libota ya Nzambe, tosengeli te kokanisa ete Bonzambe ezali lokola wolo, to lokola palata, to lokola libanga, lokola ekeko oyo esalemi na maboko pe makanisi ya mutu. 30. Bongo Nzambe azali kotala te tangu ya bozangi boyebi, sik’oyo apesi mitindo na batu nionso na bisika nionso ete babongwana; 31. Pamba te atie mukolo moko oyo akosambisa na boyengebene bafandi na mabele, na nzela ya mutu oyo aponaki, atalisaki solo na yango na batu nionso, na kosekwisa ye kati ya bakufi.

32. Kasi tangu bayokaki koloba ya lisekwa ya bakufi, bamosusu batiolaki yango, pe basusu balobaki: Tokoyoka lisusu na tina ya likambo yango. 33. Bongo Polo abimaki na kati na bango. 34. Kasi mibali mosusu bakangamaki na ye pe bandimaki, kati na bango ezalaki pe na Dionise Moareopage, pe mwasi moko na kombo Damarisi, pe basusu elongo na bango.

 

18 Mokapo 18

1. Sima na yango atikaki Atene pe akomaki na Korinto; 2. Pe akutanaki na Moyuda moko, na kombo ya Akila, mutu ya Pont, oyo awutaki kala mingi te na Italia, bakisa pe Priskila mwasi na ye  (na tina ya mitindo Klaudio apesaki ete Bayuda nionso balongwa na Rome), akendaki epayi na bango; 3. Po bazalaki na mosala moko, afandaki elongo na bango pe azalaki kosala, po mosala na bango ezalaki kotonga bahema. 4. Pe Sabata nionso azalaki kosolola na sunagoga pe kondimisa Bayuda pe Bagreke.

5. Pe tangu Silas na Timote bawutaki longwa na Masedonia, Polo amipesaki na liloba, pe kotatola na Bayuda ete Yesu azali Kristu. 6. Pe batelemelaki pe koblasfeme, aningisaki bilamba na ye pe alobaki na bango: Makila na bino ezala likolo na mitu na bino! Ngai, nazali peto: banda sik’oyo nakokende na bikolo. 7. Pe alongwaki kuna, akoti na ndaku ya oyo moko abengami Yustos, oyo azalaki kosalela Nzambe, pe ndaku na ye ezalaki ya kokangama na sunagoga. 8. Kasi Krispos, mokonzi ya sunagoga, andimaki Nkolo elongo na ndaku na ye mobimba; pe mingi ya Bakorinto bayokaki yango, bandimaki pe babatisamaki. 9. Kati na butu, Nkolo alobi na Polo na emoniseli: Kobanga te, kasi loba pe kofanda nye te; 10. po nazali elongo na yo; pe mutu te akotia maboko likolo na yo pona kosala yo mabe, po nazali na batu ebele na engumba oyo. 11. Pe afandaki kuna mbula moko na sanza motoba, kolakisaka liloba ya Nzambe kati na bango.

12. Kasi tangu Galion azalaki mokonzi ya Akaya, Bayuda na motema moko batemelaki Polo pe bamemaki ye liboso ya tribinale. 13. Balobaki : Mutu oyo azali kotindika batu basalela Nzambe na ndenge ya bokesani na Mibeko. 14. Pe tangu Polo azalaki kofungola monoko na ye, Galion alobi na Bayuda: Soki ezalaki likambo ya bosembo to ya bokosi moko boye, O Bayuda, nalingaki koyamba solo likambu na bino; 15. Kasi soki ezali kopotana ya maloba pe ya bakombo pe ya mibeko na bino, bino moko bobongisa yango : ngai, nalingi te kozala mosambisi ya makambo wana. 16. Pe abenganaki bango liboso ya tribinale. 17. Pe banso bakangaki Sostene, mokonzi ya sunagoga, babetaki ye liboso ya tribinale; pe Gallion amitungisaki te pona makambu yango.

18. Polo, atikalaki lisusu wana mwa mikolo ebele, atikaki bandeko pe azwaki masuwa pona Suria, pe elongo na ye Priskila na Akila, sima ya kokola moto na ye na Kenkrea, pamba te alapaki ndayi. 19. Pe akomaki na Efese pe atikaki bango kuna; kasi ye akotaki ye moko na sunagoga, asololaki na Bayuda.

20. Kasi lokola basengaki ye afanda na bango tangu molayi, andimaki te. 21. Kasi atikaki bango, na koloba: (nasengeli penza na feti ezali koya na Yerusaleme) ; Nakozonga lisusu epayi na bino, soki Nzambe alingi. Pe alongwaki na Efese na nzela ya mayi monene. 22. Pe akomaki na Kaisaria, amataki pe apesaki eklezia mbote, pe akitaki na Antiokia. 23. Pe alekaki mwa tangu kuna, alongwaki, pe alekaki na mokili ya Galatia pe ya Frigia, kokembisaka bayekoli nionso.

24. Moyuda moko kombo na ye Apolos, mutu ya Alekizandrie, ayaki na Efeze ; mutu moko ayebi koloba pe azalaki ya nguya kati na makomi. 25. Ye azalaki na boyebi na oyo nionso etali nzela ya Nkolo; pe lokola azalaki na molende na Molimo, azalaki koloba pe kolakisa na ndenge ezali makambu etali Yesu, ayebaki bobele libatisi ya Yoane. 26. Pe abandaki koloba na molende nionso kati na sunagoge. Pe Akila na Priskila, tangu bayokaki ye, bakamataki ye elongo na bango pe balimbolaki ye malamu-malamu oyo nionso etali nzela ya Nzambe. 27. Pe lokola akanaki koleka na Akaya, bandeko bakomelaki bayekoli, pe balendisaki bango po bayamba ye; pe tangu akomaki kuna, azalaki motuya mingi na ngolu po na baoyo bandimaki; 28. Pamba te na nguya penza, azalaki kosukisa Bayuda na misu ya batu nionso, pe komonisaka na nzela ya makomi ete Yesu azali Kristu.

 

19 Mokapo 19

1. Ekomaki ete tangu Apolos azalaki na Korinti, Polo, sima ya koleka na bamboka ya likolo, akomaki na Efese. Pe amonaki bayekoli mosusu, 2. Alobi na bango: Bozwaki Molimo Mosantu sima ya kondima? Pe bango na ye: Kasi toyoki kutu te soki Molimo Mosantu azali. 3. Pe alobaki: Bongo bozwaki batisimo nini? Pe balobaki: libatisi ya Yoane. 4. Polo alobi: Yoane abatisaki na libatisi ya mbongwana, koloba na batu ete bandimela ye oyo akoya sima na ye, elingi koloba na Yesu. 5. Pe bayokaki, babatisamaki na kombo ya Nkolo Yesu; 6. Pe tangu Polo atiaki bango maboko  na ye, Molimo Mosantu akitaki likolo na bango, pe bakomaki koloba na minoko mosusu pe koprofetize. 7. Pe bazalaki soko mibali zomi na mibale. 8. Pe akotaki na sunagoga, ateyaki na mpiko, na basanza misatu, azalaki kosolola na bango pe kondimisaka bango na tina ya bokonzi ya Nzambe. 9. Kasi lokola bamosusu bazalaki na mitema mabanga pe baboyaki kondima, bazalaki koloba mabe ya Nzela liboso ya batu ebele, ye amibendenaki na bango, akabolaki bayekoli, kosolola na bango mikolo nionso na eteyelo ya Turanos. 10. Pe yango ekobaki mbula mibale, boye bafandi nionso ya Azia bayokaki liloba ya Nkolo, ezala Bayuda pe Bagreke. 11. Pe na nzela ya maboko ya Polo, Nzambe asalaki makamwisi ya kokamwa. 12. Na boye ete batiaki likolo ya babeli bamuswale pe bamatambala oyo etutaki nzoto na ye pe bokono etikaki bango pe milimo mabe ebimaki. 13. Kasi bamosusu kati na Bayuda oyo bazalaki babengani milimu mabe, oyo bazalaki kotambola awa na kuna, bamekaki kobelela kombo ya Nkolo Yesu likolo ya baoyo bazalaki na milimo mabe, kolobaka ete: Napesi bino motindo na nzela ya Yesu oyo Polo azali koteya. 14. Ezalaki bana mibali sambo ya Skeva, Moyuda, mokonzi ya banganga-Nzambe, oyo basalaki bongo. 15. Elimo mabe azongiseli bango, alobi: Nayebi Yesu, pe nayebi Polo; kasi bino bozali ba nani? 16. Pe mutu oyo elimo mabe ezalaki na kati na ye apumbwelaki bango pe ayebaki kokonza mibale, abetaki makasi koleka, na boye ete bakimaki na ndaku yango, bolumbu pe bazokaki. 17. Pe yango ekomaki na boyebi ya batu nionso bafandi na Efese, ezala Bayuda pe Bagreke; pe bango banso babangaki, pe kombo ya Nkolo Yesu ekumisamaki. 18. Pe mingi ya baoyo bandimaki bayaki, koyambolaka pe kolobaka oyo basalaki. 19. Batu mingi oyo bamipesaki na misala ya maji bamemaki mikanda na bango pe batumbaki yango liboso ya batu nionso; pe batangaki motuya pe bamonaki ete nkoto tuku mitano ya palata. 20. Na nguya ya boye liloba ya Nkolo ekolaki pe elakisaki makasi na yango.

21. Sima ya makambu wana nionso, Polo akanisaki na makanisi na ye, koleka na Masedonia pe na Akaya pona kokende na Yerusaleme. Alobaki : sima ya kozala kuna, esengeli pe lisusu namona Roma.  22. Pe atindaki na Masedonia, mibale ya baoyo bazalaki kosalela ye, Timote n Erasto, kasi ye moko atikalaki mwa tangu na Azia.

23. Na tangu wana ete mobulu munene esalamaki na tina ya Nzela; 24. Pamba te mobali moko na kombo Demetrio, oyo azalaki mosali na palata, oyo asalaka batempelo ya Artemis na palata, oyo azalaki kopesa litomba mingi na batu ya misala ya maboko; 25. Pe asangisaki bango elongo pe baoyo basalaka na misala ya lolenge moko pe alobi: O mibali, boyebi ete bomengo na biso ewutaka na mosala oyo; 26. Pe bozali komona pe boyebi ete kaka na Efese te, kasi pene na etuka mobimba ya Azia, Polo oyo, akondimisaka batu mingi, alobi ete baoyo esalami na maboko ezali banzambe te. 27. Pe kaka te ezali na likama pona biso ete eteni oyo ekokweya pamba, kasi lisusu ete tempelo ya nzambe-mwasi monene Artemis ezala lisusu na lokumu te, pe ekoma ete monene na ye, oyo Azia mobimba pe bafandi na mabele bakumisaka, ekweya. 28. Pe tangu bayokaki, batondaki na kanda pe bagangaki: Artemis ya Baefese azali monene! 29. Pe engumba mobimba etondaki na mobulu; pe, na motema moko, bakotaki mbangumbangu na ndaku ya masano, bamemaki Gayo na Aristarke, batu ya Masedonia, baninga ya mobembo ya Polo. 30. Pe tangu Polo alingaki kokota na kati ya ebele ya batu, bayekoli batikelaki ye nzela te; 31. Pe ba Aziarke mosusu oyo bazalaki baninga na ye, batindelaki ye maloba pona kobondela ye ete ameka kokota te na ndaku ya masano. 32. Bongo bamosusu bazalaki koganga likambu moko, pe bamosusu bagangaki likambu mosusu; po liyangani ezalaki na mobulu, pe mingi kati na bango bayebaki te tina nini basanganaki. 33. Pe kati na ebele ya batu, babendaki Alesandra, Bayuda bapusaki ye liboso; pe Alesandra asalaki elembo ya loboko na ye ete alingaki kolimbola liboso ya batu. 34. Kasi tangu bamonaki ete azali Moyuda, bango nionso bawumelaki koganga na mongongo moko na ngonga pene na mibale: Artemis ya Baefezo azali monene! 35. Kasi mokomi ya engumba akitisaki motema ya ebele ya batu, alobi: Mibali Baefezo, nani oyo kati na batu oyo ayebi te ete engumba ya Baefezo ebulisami pona kokengela tempelo ya Artemis monene pe ekeko oyo ekweya longwa na likolo ? 36. Na yango, lokola makambu yango ekoki kotielama tembe te, ebongi ete bozala kimia pe bosala eloko moko te na mbangumbangu; 37. Po bomemi batu oyo bazali miyibi ya biloko ya tempelo te pe batuki nzambe na biso ya mwasi te. 38. Na yango, soki Demetrio na batu ya misala ya maboko oyo bazali elongo na ye bazali na likambu moko pona kotelemela mutu moko, batribinale ezali polele pe bazuzi bazali; tika bafundanana. 39. Pe soki bozali na likambu ya koloba pona makambu mosusu, ekozwa ekateli na likita ya mibeko; 40. Po tozali na likama ete tofundama pona botomboki pona makambu oyo esalemi lelo, pamba te ezali na tina moko te oyo tokoki kolakisa pona kolakisa tina ya bokutani oyo. 41. Pe tangu alobi makambu oyo, apanzaki liyangani.

 

20 Mokapo 20

1. Sima ya mobulu kosila, Polo abengaki bayekoli, pe ayambaki bango, akendaki pona kokende na Masedonia. 2. Pe alekaki na bamboka wana, pe alendisaki bango mingi, akomaki na Grek. 3. Pe sima ya kofanda kuna sanza misatu, Bayuda batielaki ye mitambu na lokola azalaki pene ya kozwa mayi ya monana pona kokende na Siri, bazwaki ekateli ya kozonga na nzela ya Masedonia. 4. Pe Sopatros ya Berea, mwana ya Pirose, akendaki elongo na ye ti na Azia, pe Batesaloniki Aristarke na Sekundos, Gayos pe Timote ya Derbe, pe Tikikos na Trofimos ya Azia. 5. Bango wana bazwaki esika ya liboso, bazelaki biso na Troase. 6. Pe pona biso, tosalaki mobembo, na Filipo, sima ya mikolo ya mapa ezanga levin, pe sima ya mikolo mitanu tokomaki epayi na bango na Troase, pe tofandaki kuna mikolo sambo.

7. Pe mukolo ya liboso ya poso, tosanganaki pona kobuka lipa, Polo, oyo asengelaki kokende mukolo oyo elandi, azalaki kosololaka na bango, pe akobaki koloba ti na midi ya butu. 8. Ezalaki na ba mwinda ebele na shambre ya likolo epayi tosanganaki. 9. Pe elenge mobali moko na kombo Eutikos, oyo afandaki na fenetre, na pongi makasi, lokola Polo azalaki kosolola tangu molayi, akweaki na pongi longwa na etaje ya misatu kino na se, pe batombolaki ye ya kokufa. 10. Polo akitaki pe amibwaki likolo na ye, pe azwaki ye na maboko na ye pe alobi: Bomitungisa te, po bomoyi na ye ezali kati na ye. 11. Pe sima na ye komata lisusu, pe abukaki lipa, pe kolia, pe kosolola tangu molayi kino tongo, akendaki. 12. Pe bamemaki elenge mobali na bomoyi, pe balendisamaki makasi na kozanga ndelo.

13. Nzokande, pona biso, tokamataki na masuwa, tokendaki na Asos, epayi tosengelaki tozwa Polo na masuwa; po atindaki bongo, ye azwaki mokano ya kokende ye moko na makolo. 14. Pe tangu akomaki epayi na biso na Asos, tomemaki ye na masuwa, pe tokendaki na Mitilene. 15. Pe kuna, tosalaki mobembo, tokomaki mukolo oyo elandaki pene na Kios; pe mukolo oyo elandaki tokomaki na Samos; pe lokola totelemaki na Trogylla, na mukolo oyo elandaki na Milet; 16. Po Polo azwaki mokano ya koleka liboso ya Efese, po na kolekisa tangu na ye na Azia te; po azalaki kokende mbangu pona kokoma, soki ekoki, na mukolo ya Pantekote, na Yerusaleme.

17. Pe wuta Milet atindaki na Efese, pe abengisaki epayi na ye bampaka eklezia; 18. Pe tangu bakomaki epayi na ye, alobi na bango : Boyebi lolenge nini natambolaki elongo na bino tangu nionso, banda mukolo ya liboso oyo nayaki na Azia. 19. Kosalela Nkolo nakomikitisa nionso, pe na pinzoli pe na mimekano oyo ekomelaki ngai na mitambu ya Bayuda; 20. Lolenge nabombaki te oyo ezalaki litomba, na boye ete nateyaki pe nalakisaki bino na misu ya batu nionso pe na bandako. 21. Kotatolaka na makasi epayi na Bayuda pe epayi na Bagreke ete babongwana epayi na Nzambe pe kondima Nkolo na biso Yesu Kristu. 22. Pe sik’oyo, botala, lokola na kangami na Molimo, nazali kokende na Yerusaleme, koyebaka te makambu nini ekokomela ngai, 23. Kaka likambu moko Molimo Mosantu azali kotatola na engumba na engumba, pe koyebisaka ngai ete bokangami pe bolozi ezali kozela ngai. 24. Kasi bomoyi na ngai moko, natanga yango te motuya mingi pona ngai moko, soki nasilisi kopota mbangu na ngai, pe mosala nazwaki epayi na Nkolo Yesu pona kotatola sango malamu ya ngolu ya Nzambe. 25. Pe sik’oyo, botala, nayebi ete bokomona lisusu elongi na ngai te, bino nionso oyo nalekaki kati na bino koteyaka bokonzi na Nzambe. 26. Yango wana lelo nazali kotatola bino ete nazali peto na makila ya banso; 27. Po namilongolaki te na koyebisa bino mabongisi nionso ya Nzambe. 28. Na yango, bomikeba na bino moko pe na etonga mobimba, oyo Molimo Mosantu atie bino ba episkopo, po na kokengela eklezia ya Nzambe, oyo azwaki na makila na ye moko. 29. Ngai, nayebi ete sima ya bokeyi na ngai bambwa ya somo ya zamba bakokota na kati na bino pe bakoyokela etonga mawa te; 30. Pe na kati na bino, batu bakotelema koloba oyo ezali na nzela te, pona kobenda bayekoli sima na bango. 31. Yango wana, bomikengela, bomikundola ete na bambula misatu, butu na moyi, na mayi na misu, natikaki te kokebisa mokomoko na bino. 32. Pe sik’oyo natiki bino epayi ya Nzambe, pe ya liloba ya ngolu na ye, oyo ezali na nguya ya kotonga pe kopesa libula elongo na basantisami nionso. 33. Nalulaki te palata to wolo to elamba ya moto te. 34. Bino moko boyebi ete maboko oyo ekokisaki baposa na ngai pe ya baoyo nionso bazalaki elongo na ngai. 35. Na lolenge nionso, namonisaki bino, ete nakosalaka boye tosengeli kosalisa bato ya bolembu, pe komikundola maloba ya Nkolo Yesu, oyo ye moko alobaki : Ezali lipamboli mingi kopesa na esika ya kozwa. 36. Pe sima ya koloba makambu yango, afukamaki pe abondelaki elongo na bango nionso. 37. Pe banso balelaki mingi, pe bayambaki Polo na kingo, bazalaki kopwepwe ye; 38. Batungisamaki mingi po na liloba oyo alobaki, ete bakomona lisusu elongi na ye te. Pe bakumbaki ye ti na masuwa.

 

21 Mokapo 21

1. Tangu tokabwanaki na makasi na bango, tokendeki na masuwa, tonanaki malamu, tokomaki na Kos, pe na mukolo oyo elandaki tokomaki na Rode, pe na wana tokomaki na Patara. 2. Pe tokutaki masuwa moko oyo ezalaki koleka na Fenisia, tomataki na yango pe tonanaki. 3. Pe tomonaki Kuprio, pe totikaki yango na loboko ya mwasi, tonanaki epayi ya Suria pe tosemaki na Turo; pamba te ezalaki wana nde masuwa esengelaki kokitisa biloko na yango. 4. Pe tomonaki bayekoli, tofandaki wana mikolo sambo. Pe bango bayebisaki Polo, na nzela ya Molimo, ete amata na Yerusaleme te. 5. Kasi tangu tosilisi mikolo yango, tolongwaki pe tobandaki mobembo na biso; pe banso elongo na basi pe bana bapusaki biso kina libanda ya engumba; pe tofukamaki na libongo, tobondelaki. 6. Pe sima ya koyambana, tomataki na masuwa; pe bazongaki epayi na bango. 7. po na biso, tosilisaki monano na biso, tokomaki na Turo ti na Ptolemayi; pe topesaki bandeko mbote, totikalaki mukolo moko elongo na bango. 8. Pe mukolo oyo elandaki tolongwaki pe tokomaki na Kaisaria; pe tokotaki na ndaku ya Filipe evangeliste oyo azalaki moko ya sambo, tofandaki epayi na ye. 9. Ye azalaki na bana basi ya ngondo mineyi oyo bazalaki koprofetize. 10. Pe tangu tofandaki wana mikolo mingi, profete moko na kombo Agabo akitaki wuta na Yudea; 11. Pe tangu ayaki epayi na biso, azwaki mokaba ya Polo, pe ye moko amikangaki loboko pe makolo, alobi: Molimo Mosantu alobi makambu oyo: Moto oyo mokaba ezali ya ye, Bayuda na Yerusaleme bakokanga ye pe bakopesa ye na maboko ya bikolo. 12. Pe tangu toyokaki yango, biso pe baoyo bazalaki na esika wana tolobaki na ye ete amata te na Yerusaleme. 13. Kasi Polo ayanolaki: Nini bozali kosala na kolela pe kobuka motema na ngai? Po ngai, nazali pene ya kokangama kaka te, kasi pe kokufa na Yerusaleme pona kombo ya Nkolo Yesu. 14. Ye andimisamaki te, tofandaki nye, tolobaki: Mokano ya Nkolo esalema!

15. Pe sima ya mikolo wana, tokangisaki biloko na biso, tomataki na Yerusaleme. 16. Pe bayekoli mosusu oyo bawutaki na Kaisaria bayaki elongo na biso, pe bamemaki biso epayi ya Mnason moko, mutu ya Kuprio, moyekoli moko ya kala. 17. Pe tangu tokomaki na Yerusaleme, bandeko bayambaki biso na esengo. 18. Mukolo oyo elandaki, Polo akotaki elongo na biso epayi ya Yakobo, pe bampaka nionso bayaki. 19. Pe sima ya kopesa bango mbote ya koyambana, alimbolaki moko na moko makambu oyo Nzambe asalaki kati ya bikolo na nzela ya mosala na ye. 20. Bango bakumisaki Nzambe, tangu bayokaki pe balobi na Polo : ndeko, omoni ezali na Bayuda bankoto oyo bandimi, bazali bango nionso na molende pona mobeko. 21. Bayokaki na tina na yo, ete ozali kolakisa na Bayuda nionso oyo bazali na kati ya bikolo babwaka Mose, ete bakata bana na bango ngenga te, pe batambola te na lolenge ya bokoko. 22. Bongo ezali nini? Ezali ete ebele ya batu bakosangana. Po bakoyoka ete osili koya. 23. Na yango, osala oyo tozoloba na yo: Tozali na batu mineyi oyo balapaki ndayi; 24. Kamata bango pe omipetola elongo na bango, pe futela bango, po bakokola mitu na bango, pe bato banso bakoyeba ete ata moko te ya makambu oyo bayokaki na tina na yo ezali ya solo, kasi ete yo pe, ozali kotambola na kosalelaka Mibeko 25. Kasi pona baoyo ya bikolo oyo bandimi, biso tokomaki, po tokanaki ete bazali na likambu moko te ya kotosa, bobele koboya bambeka oyo epesami na bikeko, pe makila pe banyama oyo ekufi na kokamolama, pe pite. 26. Bongo Polo azwaki batu yango elongo na ye, pe mukolo oyo elandaki, amipetolaki, akotaki elongo na bango kati na tempelo pe ayebisaki bango tangu oyo mikolo ya kopetolama na bango ekokokisama, mukolo oyo likabo ekopesama pona moko-moko na bango.

27. Pe lokola mikolo sambo elingaki kokokisama, Bayuda ya Azia, bamonaki ye kati na tempelo, batombolisaki ebele ya batu pe batiaki ye maboko na bango. 28. Koganga : Mibali ya Israele, bosunga biso! Ye oyo azali mutu oyo bisika nionso azali kolakisa batu nionso kotelemela batu, pe mobeko, pe esika oyo; pe lisusu akotisi pe Bagreke na tempelo pe abebisi esika oyo esantu. 29. Po bamonaki ye liboso na Trofime Moefezo elongo na ye kati na engumba, pe bakanisaki ete Polo akotisaki ye na tempelo. 30. Pe  engumba mobimba ezalaki na mobulu, pe ekomaki liyangani ya batu; pe bakangaki Polo, babendaki ye libanda ya tempelo; pe mbala moko babikuke ekangamaki. 31. Pe bazalaki koluka koboma ye, makelele ekomaki epayi ya Kiliarke ya nkoto ete Yerusaleme mobimba ezali na mobulungano; 32. Pe mbala moko akamati basoda pe bakenturio, pe akimaki mbangu epayi na bango; kasi bango bamonaki kiliarke pe basoda, batikaki kobeta Polo. 33. Bongo Kiliarke apusanaki pe akangaki ye pe apesaki mitindo ete bakanga ye na minyololo mibale, pe atunaki ye azali nani pe asali nini. 34. Kasi na ebele ya batu, bamosusu bagangaki eloko mosusu pe basusu eloko mosusu; pe lokola akokaki te koyeba likambu moko ya solo pona mobulu, atindaki ete bamema Polo na esika makasi.

35. Pe tangu akamaki na eniatelo ya eskalie, akumbamaki na basoda na tina ya mobulu ya ebele ya batu; 36. Po ebele ya batu bazalaki kolanda na koganga: Boma ye! 37. Pe tangu bazalaki pene ya kokotisa ye na ndaku makasi, Polo alobi na kiliarke: Nakoki koloba na yo likambu moko? Pe alobi: Oyebi Greke? 38. Ozali te Moejipito oyo na mikolo wana ya kala, atombolaki botomboki pe akambaki batu nkoto mineyi ya babomi na esobe? 39. Pe Polo alobi: Nazali Moyuda ya Tarse, mwana-mboka ya engumba moko ya Kilikia oyo ezangi lokumu te; nabondeli yo, tika ngai naloba na batu. 40. Pe tangu apesaki ye nzela, Polo, atelemaki na eskalie, asalaki batu elembo na loboko na ye, pe tangu kimia ekotaki penza, alobaki na bango na dialekte ya Ebre.

 

22 Mokapo 22

1. Bandeko mibali pe batata, boyoka sik’oyo nalingi koyebisa bino pona komilongisa na ngai. 2. Pe tangu bayokaki ete na dialekte ya Ebre, azali koloba na bango, bafandaki lisusu kimia koleka; pe alobi : 3. Nazali Moyuda, nabotami na Tarse ya Kilikia, kasi nakolaki na engumba oyo pe nasilaki koyekola na makolo ya Gamaliel na bosolo nionso ya mibeko ya batata na biso, nazalaki molende pona Nzambe, lokola bino nionso bozali lelo; 4. Pe naniokolaki Nzela yango kino na koboma, nakangaki mibali pe basi, pe nakabi bango na boloko; 5. Lokola  nganga-nzambe mokonzi azali motatoli na ngai, pe lisanga mobimba ya bampaka, epayi na bango nde nazwaki mikanda pona bandeko, tangu nazalaki kokende na Damas, pona kokanga baoyo bazalaki kuna pe komema bango na Yerusaleme, po bapesa bango etumbu. 6. Pe ekomelaki ngai, tangu nazalaki na nzela pe kopusana na Damas, na mbalakata pole moko monene ewutaki na likolo engengaki lokola kake zingazinga na ngai. 7. Pe nakweyaki na mabele, pe nayokaki mongongo moko koloba na ngai: Saulo! Saulo! Pona nini ozali koniokola ngai? 8. Pe ngai, nayanoli: Yo ozali nani, Nkolo? Pe alobi na ngai: Nazali Yesu ya Nazaret oyo ozali koniokola. 9. Pe baoyo bazalaki na ngai elongo bamonaki mwinda, kasi bayokaki te mongongo y aye oyo azalaki koloba na ngai. 10. Pe nalobi: Nkolo, Nasala nini? Pe Nkolo alobi na ngai: Telema pe kende na Damas, pe kuna bakoyebisa yo nionso oyo epesameli yo motindo ya kosala. 11. Pe lokola nazalaki komona te, na tina ya kembo ya pole wana, baoyo bazalaki na ngai elongo bakambaki ngai na loboko, kino nakomaki na Damas. 12. Pe Ananias moko, mobali ya petwa na kolanda Mibeko, pe azalaki na litatoli malamu ya Bayuda nionso oyo bafandaki kuna. 13. Ayaki epayi na ngai pe atelemaki wana, alobaki na ngai: Saulo, ndeko, zongela komona. Pe na ngonga yango, natombolaki misu, namonaki ye. 14. Pe ye alobi: Nzambe ya batata na biso aponi yo liboso po oyeba mokano na ye, pe omona moyengebene, pe oyoka mongongo ya na monoko na ye; 15. Po okozala motatoli na ye liboso ya batu nionso ya makambu nionso oyo omoni pe oyoki. 16. Pe sik’oyo pona nini ozali kowumela tangu molayi ? Telema pe obatisama, pe masumu na yo esokolama na kobelela kombo na ye. 17. Tangu nazongaki na Yerusaleme, nazalaki kobondela na tempelo, nakotaki na estase. 18. Komona ye koloba na ngai: Sala mbangu pe longwa nokinoki na Yerusaleme; po bakoyamba litatoli na yo te na oyo etali ngai. 19. Pe ngai, nalobi: Nkolo, bayebi ete nazalaki kokotisa na boloko pe nazalaki kobeta fimbu na basunagoga baoyo bandimi yo; 20. Pe tangu makila ya Stefano motatoli na yo esopamaki, ngai pe nazalaki wana pe nandimaki yango, pe nabatelaki bilamba ya baoyo babomaki ye. 21. Pe alobi na ngai: Kende, po nakotinda yo mosika epayi na bikolo.

22. Bayokaki ye ti na liloba oyo, pe batombolaki mongongo na bango, balobi: Mutu ya ndenge oyo, Bolongola ya na mabele, po asengelaki kozala na bomoi te. 23. Pe bazalaki koganga pe kobwakaka bilamba na bango pe kobwakaka putulu na mopepe. 24. Kiliarke apesaki mitindo ete bamema ye na ndaku makasi, alobi ete basengeli kobeta ye fimbu pona kotuna ye, po na koyeba po na tina nini bazalaki koganga bongo na tina na ye. 25. Kasi tango bakangaki ye na singa, Polo alobi na kenturion oyo azalaki pene na ye : Epesameli bino ndingisa pona kobeta mutu oyo azali Moroma oyo bakateli ye etumbu te? 26. Pe tangu kenturion ayokaki yango, akeyi pe ayebisaki Kiliarke: Okosala nini? Po mutu oyo azali Moroma. 27. Pe Kiliarke apusanaki pe alobi na Polo : Yebisa ngai, ozali Moroma? Pe ye alobaki: iyo. 28. Pe Kiliarke ayanolaki: Ngai na mbongo mingi, nde nakomaki Moroma. Pe Polo alobaki: Kasi nazali yango wuta kobotama na ngai. 29. Bongo na mbala moko baoyo basengelaki babeta ye pona kolobisa ye, balongwaki epayi na ye; pe Kiliarke abangaki, wana ayebaki ete azalaki Moroma, pe po ete akangaki ye basinga. 30. Kasi mokolo oyo elandaki, alingaki koyeba malamu-malamu likambo oyo na nzela ya Bayuda, afungolaki ye, pe apesaki motindo ete bakonzi ya banganga-Nzambe pe Sunedrion mobimba basangana; pe akitisaki Polo, atiaki ye liboso na bango.

 

23 Mokapo 23

1. Polo, atiaki miso na ye likolo na Sunedrion, alobi: Bandeko mibali, ngai na lisosoli malamu namitamboli liboso ya Nzambe kino lelo. 2. Kasi nganga-nzambe mokonzi Anania apesaki motindo na baoyo bazalaki pene na ye babeta ye na monoko. 3. Bongo Polo alobi na ye: Nzambe akobeta yo, yo mir oyo batia cho! Pe yo ofandi wana pona kosambisa ngai na ndenge ya Mibeko; pe na kobuka mobeko, ozali kopesa mitindo ete ngai nabetama? 4. Pe  baoyo bazalaki wana balobaki: Okofinga nganga-Nzambe mokonzi? 5. Pe Polo alobaki: Nayebaki te, bandeko, ete oyo azalaki nganga-Nzambe mokonzi; po ekomama : Okoloba mabe te pona mokonzi ya batu na yo. 6. Pe Polo ayebaki ete ndambu mosusu bazalaki Basadukai pe bamosusu Bafarizai, agangaki kati na Sunedrion: Bandeko mibali, Ngai nazali Mofarizai, mwana ya Mofarizai; Nazali kosambisama pona elikia pe lisekwa ya bakufi. 7. Pe na koloba bongo, matata ebimaki kati ya Bafarizai pe Basadukai; pe ebele bakabwamaki; 8. Po Basadukai balobaka ete lisekwa ezali te, anjelu te, elimo te; kasi Bafarizai batatolaka bosolo wana nionso. 9. Pe ezalaki na koganga makasi; pe bakomeli mosusu ya etuluku ya Bafarizai batelemelaki na makasi pe kolobaka: Tomoni mabe moko te kati na mutu oyo; kasi soki elimo to anjelu elobeli ye ? 10. Pe matata ekomaki monene, kiliarke abangaki ete Polo atiama biteni-biteni kati na bango, apesaki mitindo na lipinga ya basoda ete bakita pe balongola ye na kati na bango pe bamema ye na esika makasi.

11. Pe na butu elandaki, Nkolo atelemaki pembeni na ye pe alobi: Zala na mpiko; po lokola otatoli makambu oyo etali ngai na Yerusaleme, esengeli pe lisusu otatola na Roma.

12. Tangu mokolo ekomaki, Bayuda basalaki likita pe bamikataki ndayi ya komilakela mabe, balobaki ete bakolia te pe bakomela te ti tangu bakoboma Polo. 13. Pe bazalaki koleka tuku mineyi baoyo balapaki ndayi yango. 14. Pe bayaki epayi ya bakonzi ya banganga-Nzambe pe na mpaka, pe balobaki ete: Tomikati ndayi ya komilakela mabe po na komeka eloko te ti tokoboma Polo. 15. Na bongo sik’oyo, bino elongo na Sunedrion, boloba polele na kiliarke ete akitisa ye epayi na bino, lokola nde bokotuna na bosikisiki makambu oyo etali ye; pe, liboso ete apusana penepene, biso tobongisami pona koboma ye. 16. Nzokande, mwana ya ndeko mwasi ya Polo, ayokaki motambo yango, akendaki pe akotaki na ndaku ya makasi pe ayebisaki likambu yango na Polo. 17. Pe Polo abengaki moko ya bakenturio ya pe alobaki: Bomema elenge mobali oyo epayi ya kiliarke, po azali na likambu ya koyebisa ye. 18. Bongo akamataki ye pe amemaki ye epayi ya kiliarke pe alobaki: Mokangami Polo, abengaki ngai pe abondelaki ngai ete namemela yo elenge mobali oyo azali na likambu ya koloba na yo. 19. Pe kiliarke, azwaki ye na loboko pe amemaki ye pembeni, atuni ye: nini ozali na yango pona koyebisa ngai? 20. Pe alobi: Bayuda bakani basenga yo lobi ete okitisa Polo liboso ya Sunedrion, lokola nde bokotuna na bosikisiki na tina na ye. 21. Bongo yo kondima te, pamba te mibali koleka tuku mineyi kati na bango batia motambu ye, baoyo bamikati ndayi ya komilakela mabe pona kolia te to komela te kino bakoboma ye. Pe sik’oyo bamilengeli, kozelaka elaka na yo. 22. Bongo kiliarke azongisaki elenge mobali yango, pe apesaki ye mitindo ete ayebisa mutu te ete ayebisaki ye makambu yango. 23. Pe abengaki mibale ya bakenturio, alobi: Bobongama pona kokende na Kaisaria na basoda kama mibale, pe bamemi bapunda tuku sambo pe bamemi makonga kama mibale, na ngonga ya misatu ya butu; 24. Pe bozwa bapunda, po ete wana botia Polo likolo na yango, bamema ye na bokengeli malamu epayi ya Felikisi, guvernere. 25. Pe akomaki mokanda na maloba oyo : 26. Klode Lizias, na Gouverneur Félix mutu ya lokumu, mbote! 27. Bayuda bakangaki mobali oyo pe balingaki koboma ye, nakomaki elongo na basoda pe nakangolaki ye, pamba te nayokaki ete azali Moroma. 28. Pe lokola nalingaki koyeba tina oyo bafundaki ye, nakitisaki ye liboso ya Sunedrion na bango; 29. Pe namonaki ete afundamaki na tina ya mituna ya mobeko na bango, kasi ete azalaki na se ya efundeli moko te oyo ebongaki na liwa to na bokangami. 30. Pe lokola nakebisamaki pona motambo oyo balingaki kotiela mutu yango, mbala moko natindeli yo ye, pe napesaki motindo na bafundi na ye baloba liboso na yo nini oyo bazali kotelemela ye. Zala malamu.

31. Bongo basoda, na kolanda mitindo oyo bapesaki bango, bakamataki Polo pe bamemaki ye na butu na Antipatris. 32. Pe mukolo elandaki, bazongaki na esika makasi pe batikaki bakumbi bapunda bakende elongo na ye, 33. Pe tangu bakomaki na Kaisaria, bapesaki guvernere mokanda yango pe balakisaki Polo epayi na ye. 34. Pe atangaki mokanda yango pe atunaki azali ya etuka nini, pe ayebaki ete azali ya Kilikia. 35. Alobaki ete nakoyoka yo malamu-malamu, tangu bafundi yo bakokoma. pe apesaki mitindo ete babomba ye na ndaku ya Erode.

 

24 Mokapo 24

1. Sima ya mikolo mitanu, Anania nganga-Nzambe mokonzi akitaki elongo na bampaka mosusu pe molobeli moko Tertulos, pe bafundaki Polo liboso ya guvernere. 2. Tangu babengaki ye, Tertulos abandi kofunda ye. 3. Lokola tozali kosepela na kimia monene na nzela na yo, pe mikano ya mbongwana mingi ya malamu pona ekolo oyo ezwami na nzela ya komona na yo likambu liboso esalama, mutu ya lokumu Feliksi, tondimi yango, na makambu nionso pe bisika nionso, na botondi nionso. 4. Kasi pona kanga yo tangu molayi te, nabondeli yo ete na motema na yo ya mawa oyoka biso na mokuse; 5. Po tomoni ete mutu oyo azali bokono, pe ete azali kati na bayuda nionso oyo ya mabele mobimba kotindika bango na botomboki, pe ete azali motambwisi ya sekte ya Banazaret; 6. Amekaki kutu kokomisa tempelo eloko na mbindo: bongo tokangaki ye, [pe tolingaki kosambisa ye na lolenge ya mobeko na biso; 7. Kasi Kiliarke Lisia ayaki pe akumbaki ye nakolongola ye na maboko na biso na mobulu makasi. 8. Kopesa mitindo ete bafundami na ye baya epayi na yo];  pe na nzela na ye, yo moko okokoka, na kotuna ye, okokoma na boyebi nionso ya makambu oyo nionso tozali kofunda ye. 9. Bayuda pe basanganaki na ye pona kotatola ete makambu ezali bongo. 10. Pe  Polo, wana guvernere asalaki ye elembo pona aloba, ayanolaki: koyeba ete wuta bambula mingi ozali mosambisi ya ekolo oyo banda bambula mingi, na mpiko nionso, nazali koloba na tina ya makambu na ngai. 11. Po okoki koyeba ete eleki mikolo zomi na mibale te banda namataki pona kokumisa na Yerusaleme. 12. Pe bakutaki ngai te na kati ya tempelo, kopotana na mutu moko, to kotindika ebele ya batu na mobulu na kati ya basunagoga, to na kati ya engumba; 13. Pe bakokoka te kotalisa makambu oyo bazali sik’oyo kofunda ngai. 14. Kasi liboso na yo, nandimi ete na lolenge ya Nzela oyo babengaka sekte, nazali kosalela Nzambe ya batata na ngai, kondimaka nionso oyo ekomama na Mibeko pe na Baprofete. 15. Nazali na elikya epayi ya Nzambe, oyo bango pe bazali na yango, ete lisekwa ekozala, ezala ya bayengebene pe ya baoyo bazangi boyengebene. 16. Po na yango, tangu nionso, nazali komiteya pona kozala na lisosoli oyo ezangi mbeba liboso ya Nzambe pe liboso ya batu. 17. Sima ya bambula mingi, nayaki pona kopesa lisungi ya babola na ekolo na ngai pe ba mabonza. 18. Na tangu yango, bakutaki ngai ya kopetolama na tempelo, nazali na ebele ya batu te pe na mobulu te. 19. Bayuda mosusu ya Azia nde basengelaki kotelema awa liboso na yo pe kofunda ngai, soki bazalaki na likambo moko ya kotelemela ngai; 20. Soki te, baoyo bango moko baloba mabe nini oyo bamonaki kati na ngai, tangu nazalaki liboso ya Sunedrion. 21. longola kaka koganga oyo nagangaki na kati na bango: na tina ya lisekwa ya bakufi, ngai, nazali lelo na sambisami na bino.

22. Kasi Felikisi, ayebaki malamumalamu makambu oyo etali Nzela, azongisaki bango pona mukolo mosusu na koloba: Tangu kiliarke Lizias akokita, nakotala likambu na bino. 23. - apesaki mitindo na kenturio ete abatelama, pe azala na bonsomi pe moko te apekisa baoyo ya ye kosalela ye. 24. Sima ya mwa mikolo, Felikisi ayaki elongo na mwasi na ye Drusile, oyo azalaki Moyuda, pe abengaki Polo pe ayokaki ye na tina ya kondima kati na Kristu. 25. Pe lokola azalaki koloba pona bosembo pe komikanga yo moko pe kosambisama oyo ezali koya, Felikisi akomaki kobanga pe alobaki: Pona sik’oyo, Kende; tangu nakozwa ngonga oyo ebongi, nakobenga yo, 26. — na tangu yango azalaki kolikia ete Polo akopesa ye mwa mbongo; na tina yango pe azalaki kobenga ye mbala mingi pe kosololaka na ye.

27. Tangu mbula mibale esilaki koleka, Felikisi azwaki mokitani na esika na ye Porkios Festos; pe lokola alingaki kozwa ngolu ya Bayuda, Felikisi atikaki Polo na boloko.

 

25 Mokapo 25

1. Bongo Festos akomaki kati na etuka, sima ya mikolo misatu amataki na Yerusaleme kowuta Kaisaria. 2. Pe bakonzi ya banganga-Nzambe pe batu ya liboso kati na Bayuda bamemaki liboso na ye bafundeli na bango po na Polo; pe bayebisaki ye bosenga na bango, 3. Basengaki ye ngolu po atinda ye na Yerusaleme, pe batiaki batu na nzela oyo bakoboma ye na nzela. 4. Bongo Festos ayanolaki ete Polo akobatelama na Kaisaria, pe ye moko kala mingi te akokende. 5. Na yango, kati na bino, baoyo bakoka bakita elongo na ngai, alobaki bongo; pe soki mbeba ezali kati na mutu oyo, tika ete bafunda ye. 6. Pe awumelaki na kati na bango mikolo mwambe to zomi te, akitaki na Kaisaria; pe na mukolo oyo elandaki, afandaki na tribinale, apesaki mitindo ete bamema Polo. 7. Pe tangu ayaki, Bayuda bawutaki na Yerusaleme batelemaki zingazinga, kofundaka ye bifunda mingi pe ya mabe makasi oyo bakokaki te kotalisa bosolo na yango; 8. Tangu Polo azalaki komilobela: Nasali lisumu na eloko moko te, ezala na mobeko ya Bayuda to na tempelo to na Kaizaria. 9. Kasi Festos, lokola alingaki kozwa ngolu ya Bayuda, ayanolaki Polo pe alobi: Olingi komata na Yerusaleme pona kosambisama kuna liboso na ngai pona makambu oyo? 10. Pe Polo alobi: Natelami awa liboso ya tribinale ya Kaizaria, epayi oyo nasengeli kosambisama. Nasali mabe moko te na Bayuda, ndenge yo moko oyebi yango malamu. 11. Bongo soki nasali bango mabe, to nasali likambo oyo ebongi na liwa, nakoboya kokufa te; kasi soki eloko moko te ezali na oyo bazali kofunda ngai, mutu moko te akoki kokaba ngai na maboko na bango: Nabengi epayi ya Kaizaria. 12. Bongo Festos asololaki na likita ya bapesi makanisi, ayanoli: Obengi na Kaizaria, okokende epayi ya Kaizaria.

13. Sima ya mwa mikolo koleka, Mokonzi Agripa ná Bernike bayaki na Kaisaria pona kolakisa limemia epayi ya Festos. 14. Pe lokola bafandaki wana mikolo mingi, Festos atiaki likambu ya Polo liboso ya mokonzi, pe alobaki: Felikisi atikaki mutu moko awa na boloko. 15. Na tina na ye, tangu nazalaki na Yerusaleme, bakonzi ya banganga-Nzambe pe bampaka ya Bayuda bafundaki ye, kosengela ye etumbu. 16. Kasi nazongiselaki bango ete ezali momeseno ya Baroma te kokaba mutu liboso ete mofundami azala na bafundami na ye liboso na ye pe azwa libaku ya komilobela na likambu oyo afundami. 17. Bongo tangu bayaki awa, nazelaki te, na mukolo oyo elandaki, nafandaki na tribinale, napesaki mitindo ete bamema mutu yango; 18. Kasi liboso na ye, bafundami na ye, balakisaki ata te likambu ya mabe oyo ngai nakanisaki bafundelaki ye; 19. Kasi bapotanaki na tina ya losambo na bango ya losambo pe na tina ya Yesu moko oyo akufaki, oyo Polo azalaki kotatola ete azali na bomoyi. 20. Pe lokola ngai, nayebaki te nini nasala pona kopotona ya makambu yango, natunaki soki akolinga kokende na Yerusaleme pona kosambisama kuna na tina ya makambu yango. 21. Kasi Polo abengaki ete abombama pona esambisami ya Augusto, napesaki motindo ete babatela ye ti nakotinda ye epayi ya Kaizaria. 22. Pe Agripa alobi na Festos: Nalingi pe ngai moko nayoka mutu yango. Alobi, Lobi okoyoka ye.

23. Bongo mukolo oyo elandaki, Agripa na Bernike bayaki na kembo mingi, pe bakotaki na ndaku ya bosambisami elongo na ba-kiliarke pe batu ya lokumu ya engumba, na etinda ya Festos, bamemaki Polo. 24. Pe Festos alobi: Mokonzi Agripa pe bino nionso bozali awa elongo na biso, botala mobali oyo na tina na ye ebele ya Bayuda basengi ngai na Yerusaleme pe awa, na kogangaka ete esengeli azala lisusu na bomoyi te. 25. Kasi ngai, lokola namonaki ete asali eloko moko te oyo ebongi na liwa, pe ye moko asilaki kobenga na Augusto, ngai nakani kotinda ye. 26. Kasi nazali na likambo moko te ya solo ya kokomela amperere pona ye, yango wana namemi ye liboso na bino, pe mingi-mingi liboso na yo, Mokonzi Agripa, na boye ete sima na yo kotuna ye mituna, nazala na likambu ya kokoma; 27. Pamba te na ngai emonani ete ezali na tina te kotinda mokangami na kolakisa te elongo makambu oyo ye afundami.

 

26 Mokapo 26

1. Agripa alobi na Polo: Epesameli yo koloba pona yo moko. Na sima, Polo asembolaki loboko na ye, amilobaki po na ye. 2. Na nionso Bayuda bazali kofunda ngai, Mokonzi Agripa, nazali na esengo mingi, ya komilobela lelo liboso na yo. 3. Mingi-mingi po ozali moyebi ya bizaleli nionso ya Bayuda pe mituna ya kopotana na bango; yango wana nabondeli yo oyoka ngai na motema molayi. 4. Bongo  lolenge na ngai ya kobika banda na bolenge na ngai, ndenge ezalaki banda ebandeli na kati ya ekolo na ngai na Yerusaleme, Bayuda nionso bayebi. 5. Bayebi ngai banda na ebandeli, soki balingi kotatola,  ete na kolanda ya sekte ya sikisiki ya lingomba na biso, nazalaki kobika Mofarizai. 6. Pe sik’oyo na tina ya elikia na elaka oyo Nzambe alakaki na batata na biso, ngai nazali kosambisa 7. Oyo mabota na biso zomi na mibale, bakosalelaka butu na moyi, na kolemba te, bazali kolikia kokokisama; O mokonzi, ete na tina ya elikia, Bayuda bafundi ngai. 8. Pona nini, kati na bino, bozali kokanisa été ekoki kosalama te ete Nzambe asekwisaka bakufi? 9. Na ngai nakanisaki bongo na motema na ngai ete esengeli kosala nionso pona kotelemela kombo ya Yesu ya Nazaret. 10. Pe yang’oyo nasalaki na Yerusaleme; pe nakangaki ebele ya basantu na boloko, sima ya kozwa bokonzi kowuta na bakonzi ya banganga Nzambe; pe tangu bazalaki koboma bango, nazalaki kopesa mongongo na ngai; 11. Pe mbala mingi, kati na basunagoga nionso, na kopesaka bango bitumbu, natindaki bango na makasi bablasfeme; pe nazalaki na kanda makasi koleka likolo na bango, naniokolaki bango kino na bingumba ya bapaya. 12. Pe lokola nazalaki kokende na Damasi pona yango, na bokonzi pe etinda ya bakonzi ya banganga-Nzambe; 13. Na nzela, na kati-kati ya midi, namonaki, ô mokonzi, kowuta na likolo, pole moko koleka kongenga ya moyi kozinga-zinga ngai pe ya baoyo bazalaki elongo na ngai na nzela. 14. Pe lokola biso nionso tokweyaki na mabele, nayokaki mongongo moko koloba na ngai na dialekte ya Ebre: Saulo! Saulo! Pona nini ozali koniokola ngai? Ezali kokoso pona yo kobundisa ba makonga. 15. Pe ngai, nalobi: Ozali nani, Nkolo? Pe Nkolo alobi: Ngai, nazali Yesu oyo ozali koniokola. 16. Kasi lamuka pe telema na makolo na yo, pamba te nabimeli yo pona kotia yo mosali pe motatoli ya makambu oyo omoni pe ya oyo nakobimela yo, 17. Nakotiya yo pembeni kati na batu pe na bikolo ; nazali kotinda yo epayi na bango pona ofungola miso na bango. 18. ete balongwa na molili na kokende na pole, pe na nguya ya Satana epayi na Nzambe; po bazwa bolimbisami na masumu pe bazwa libula elongo na baoyo basantisami na nzela ya kondima kati na ngai. 19. Na yango, Mokonzi Agripa, nazangi botosi te na emoniseli ya likolo; 20. Kasi nasakolaki yambo epayi ya baoyo bazalaki na Damas, pe na Yerusaleme, pe ya mokili mobimba ya Yudea, pe na bikolo, ete babongwana pe bazonga epayi na Nzambe, nakosalaka misala ebongi na bongwana. 21. Na tina wana Bayuda bazwaki ngai na kati ya tempelo pe balukaki koboma ngai. 22. Bongo nazwaki lisungi oyo ewuti na Nzambe, kino lelo nazali ya kotelema, kotatola epayi ya bato ya mike pe ya minene, kolobaka eloko mosusu te kaka oyo baprofete na Mose basakolaki ete ekosalema. 23. Esengalaki ete Kristu akabama na pasi, pe ete, azala ya liboso, na lisekwa ya bakufi, oyo akosakola pole epayi ya batu pe na bikolo.

24. Pe lokola azalaki koloba boye pona komibatela, Festos alobi na mongongo makasi: Ozali liboma, Polo; boyekeli na yo mingi ekomisi yo liboma. 25. Kasi Polo alobi: Mutu ya lokumu Festos, nazali liboma te, kasi nazali koloba maloba ya solo pe ya mayele. 26. Po mokonzi azali na boyebi ya makambu oyo, pe nazali koloba na mpiko liboso na ye, po nandimi penza ete abosani ata likambu moko te : po ete yango esalamaki na kuku. 27. O Mokonzi Agripa! Ondimaka baprofete? Nayebi ete ondimaka. 28. Pe  Agripa alobi na Polo: na tangu moke, okondimisa ngai nakoma mokristu. 29. Polo : Nasengi Nzambe, sik’oyo to tangu ekoya, ete bobele yo kaka te, kasi pe banso oyo bazali koyoka ngai lelo, bakoma lokola ngai, longola kaka bikangeli oyo.

30. Pe mokonzi atelemaki, na guvernere, na Bernikee, na baoyo nionso bafandaki elongo na bango; 31. Pe tangu babendenaki, basololaki kati na bango, balobi: Mutu oyo asali eloko moko te oyo ebongi na liwa to na bokangami. 32. Pe Agripa alobi na Festos: Mutu oyo esengelaki kotika ye, soki abengaki Kaizaria te.

 

27 Mokapo 27

1. Tangu bazwaki ekateli ete tokende na masuwa na Itali, bapesaki Polo na bakangami mosusu epayi ya kenturion na kombo Julios, ya etuluku ya Ogustos. 2. Pe tomataki na masuwa moko ya Adramitio oyo ezali konana na bisika oyo ezali pembeni-pembeni ya libongo ya Azia, tonanaki, Aristarke Masedonia ya Tesaloniki, azalaki elongo na biso. 3. Pe mokolo oyo elandaki tokomaki na Sidona; pe Julios atalisaki Polo bomoto, apesaki ye nzela ya kokende epayi ya baninga na ye pona asepela na boyambi na bango. 4. Pe tolongwaki kuna, tonanaki na pembeni ya Kuprio, pamba te mipepe ezalaki kopekisa biso kokende; 5. Pe sima ya kokatisa mayi monene oyo eleka pembeni-pembeni ya Kilikia na Pamfilia, tokomaki na Mira ya Lukia; 6. Pe kuna, kenturion amonaki masuwa moko ya Aleksandrio oyo ezalaki konana na bokeyi Itali, amatisaki biso. 7. Pe na mikolo ebele, tonanaki na malembe-malembe pe na kokoso makasi, tokomaki na likolo ya Knido, mopɛpɛ epesaki biso nzela te ya kokende liboso, tonanaki pembeni na Krete na ngambo mosusu ya Salmone; 8. Pe lokola na mikakatano nionso tolekaki yango, tokomaki na esika moko oyo babengaka Mabongo kitoko, pene na yango ezalaki engumba ya Lasaya.

9. Pe lokola tangu mingii elekaki, pe mobembo ezalaki likama, po ete kokila bileyi mpe esilaki koleka, Polo akebisaki, 10. Koloba na bango: Mibali, namoni ete monano ekozala elongo na mbeba mingi pe na bobungisi mingi, kaka te ya biloko pe ya masuwa, kasi ata na bomoi na biso. 11. Kasi kenturion atielaki motema mingi na mokumbi pe na nkolo ya masuwa kasi na oyo Polo alobaki te. 12. Pe lokola libongo yango ezalaki malamu te pona eleko ya malili, batu mingi bapesaki makanisi ya kolongwa wana, pona soki ekoka kokoma pona kolekisa eleko ya malili kuna na Fenix, libongo ya Krete oyo ezali kotala na mopepe ya sudi-ɛsti pe mopepe ya nord-esti, 13. Pe lokola mopepe ya sudi ezalaki kopepwa na malembe, bakanisaki ete bakoki kokisa posa na bango, batombolaki longo pe bapusanaki penepene ya Krete. 14. Kasi mwa moke na sima, mopepe moko ya makasi, oyo babengi Erakulon, ebetaki makasi na esanga. 15. Pe lokola ememaki masuwa mosika pe ekokaki te kotelemela mopepe, totikaki yango ekende na mopepe pe tomemamaki. 16. Pe tozalaki kokima mbangu na se ya esanga moko ya moke oyo babengi Koda, ​​na kokoso mingi tokomaki koyangela bwatu ebikisaka na likama; 17. Pe lokola bamatisaki yango na masuwa, basalelaki basinga ya lisungi na kokangisaka masuwa na basinga pe kobangaka ete batutana na se ya zelo ya Sirte, bakitisaki bisaleli [ya likolo], pe bongo bamemamaki mosika. 18. Pe lokola tobetamaki na mobulu ya mopepe makasi, mukolo elandaki babwakaki ndambu ya mokumba. 19. Pe na mukolo ya misatu, na maboko na bango babwakaki na ebale biloko ya mosala oyo etambwisaka masuwa. 20. Pe lokola mikolo ebele ata moyi to minzoto emonanaki te, pe mopepe mabe makasi kotindika biso, wuta tangu wana elikia nionso ya kozala na makoki ya komibikisa elongwaki biso. 21. Pe  tangu molayi kozanga kolia, nde Polo, atelemaki na kati na bango, alobi: O mibali, bosengelaki koyoka ngai pe kolongwa te na Krete, pe koboya mbeba oyo pe libebisi oyo. 22. Pe sik’oyo nalendisi bino bozala makasi; po ete bomoyi ya moko na bino te ekobungisama, kasi kaka masuwa. 23. Po ete na butu oyo, anjelu moko ya Nzambe, oyo nazali ya ye pe oyo nasalelaka ye, ayaki epayi na ngai, 24. Alobi: Polo, kobanga te, osengeli kosamba liboso ya Kaizar; pe tala, Nzambe apesi yo banso oyo bazali kosala mobembo elongo na yo. 25. Yango wana, O mibali, bozala makasi; po nandimi Nzambe ete likambu yango ekosalema lokola elobamelaki ngai. 26. Kasi tosengeli tobwakama na esanga moko boye. 27. — Pe tangu butu ya zomi na mineyi ekomaki, lokola tomemaki awa pe kuna na Mayi monene ya Adrias, na katikati ya butu, ba matelo bakanisaki ete topusani pene ya mwa mabele; 28. Pe babwakaki singa ya botali bozindo na ebale, bamonaki ba brasses tuku mibale; nde bapusanaki mwa mosika, pe babwakaki lisusu singa ya botali molayi na ebale, bamoni ba brasses zomi na mitanu. 29. Pe kobanga ete tokokweya na kati-kati ya mabanga, babwakaki balongo mineyi wuta sima ya masuwa pe bazalaki na posa ete tongo ekoma. 30. Pe ba matelo balukaki kokima masuwa, bakitisaki bwatu oyo ebikisaka na mayi monene na kokosa ete balingi kobwaka longo liboso ya masuwa. 31. Polo alobi na kenturion pe na basoda : Soki baoyo batikali na masuwa te, bokoka kobika te. 32. Na sima, basoda bakataki basinga ya masuwa pe batikaki yango ekweya. 33. Pe nakozelaka tongo etana, Polo alendisaki bango nionso baliya bileyi, pe alobi: Lelo ezali mukolo ya zomi na mineyi oyo bokolekisa na kokila bilei, kozela, bosili koliya eloko te. 34. Yango wana nazali kolendisa bino ete boliya bileyi, pamba te yango esengeli pona kobatela bino; po ata suki moko te ya moto ya moko na bino ekokufa. 35. Pe esilisaki koloba bongo, azwaki lipa, atondaki Nzambe liboso ya banso, pe abukaki yango, abandaki koliya. 36. Pe banso bazwaki makasi, bazwaki pe bileyi. 37. Tozalaki batu nkama mibale na tuku sambo na motoba kati na masuwa. 38. Pe baliaki batondaki mingi, babwakaki ble na mayi monana pona kokitisa kilo ya masuwa. 39. Pe tangu tongo etanaki, bayebaki mboka te; kasi bamonaki libanga moko ya bokoteli oyo ezalaki na libongo ya zelo, oyo bakani soki bakokoka kosemisa masuwa kuna. 40. Pe batikaki balongo na mayi monene na kokata basinga pe kaka na tangu yango bafungolaki miniololo ya yenda pe bamatisaki liboso ya mopepe oyo ezalaki kopepwa kapo liboso ya masuwa pona etindika bango, bakomaki na libongo ya zelo. 41. Pe bakweyaki na esika oyo ezalaki na mayi monene na bangambo mibale, bakitisaki masuwa na mabele; pe liboso ya masuwa, oyo emonanaki ete ekangamaki, etikalaki koningana te, kasi sima ya masuwa ebukanaki na mobulu ya mbonge. 42. Pe makanisi ya basoda ezalaki ya koboma bakangami, noki te moko na bango abeta mayi pe akima. 43. Kasi kentrion, lokola alingaki kobikisa Polo, apekisaki bango mokano na bango, pe apesaki mitindo ete baoyo bayebi kobata mayi bapumbwa liboso pe bakoma na mokili; 44. Pe basusu, bamosusu na mabaya, pe bamosusu na biteni etikali ya masuwa. Pe esalemaki ete bango nionso bakomaki na kimia na mabele.

 

28 Mokapo 28

1. Pe lokola tobikisamaki, bongo toyokaki ete esanga yango ebengamaki Malta. 2. Pe babarbare bamonisaki boboto monene epayi na biso, po ete bapelisaki moto, bayambaki biso nionso, na tina ya mbula ezalaki kobeta pe na tina ya malili. 3. Pe tangu Polo alokotaki ebele ya bitape nzete oyo ekawuka pe atiaki yango na moto, nyoka (vipere) moko ebimaki na molunge pe ekangamaki ye na loboko. 4. Pe tangu babarbare bamonaki nyama yango kodiembele ye na loboko, balobanaki bango na bango: Ya solo, moto oyo azali mobomi, pamba te, sima ya kobikisama na mayi monene, Nemesis atikeli ye nzela te azala na bomoyi. 5. Bongo ye aningisaki nyama na moto, ayoki pasi te; 6. Pe bazalaki kozela ete akovimba to akokweya mbalakaka n’akufa. Kasi tangu bazelaki ngonga molayi pe bamonaki ete likambo moko te ya kokamwa ekomeli ye, babongolaki makanisi na bango pe balobaki ete azali nzambe.

7. Nzokande zinga-zinga ya esika wana ezalaki na mabele ebele ya mutu ya liboso ya esanga, kombo na ye Publios, oyo ayambaki biso pe afandaki biso mikolo misatu na boboto mingi. 8. Pe ekomaki ete tata ya Publios alalaki koniokwama mingi na fievre pe pulupulu ya makila; pe Polo akotaki epayi na ye pe abondelaki, atiaki ye maboko pe abikisaki ye. 9. Kasi lokola likambu yango esalemaki, babeli misusu oyo bazalaki na esanga yango bayaki pe babikisamaki. 10. Pe bapesaki biso lokumu monene, pe na bokeyi na biso, bapesaki biso nionso tosengelaki.

11. Pe sima ya sanza misatu tokendeki na masuwa moko ya Alexandri oyo elekaki eleko ya malili na esanga, pe ezalaki na elembo Dioskuroyi. 12. Pe sima tokomaki na Surakuze, tofandaki kuna mikolo misatu. 13. Wuta kuna tolekaki pembeni-pembeni, pe tokomaki na Region; pe sima ya mukolo moko, mopepe ya ngele epepaki, pe lobi na yango tokomaki na Potiolu, 14. Tomonaki bandeko, basengaki biso tofanda elongo na bango mikolo sambo : bongo nde tokendaki na Roma. 15. Pe wana, bandeko bayokaki makambu oyo ekomelaki biso, bayaki kokutana na biso ti na zandu ya Apiu pe na Ndaku Misatu; pe tangu Polo amonaki bango, atondaki Nzambe pe azwaki makasi.

16. Pe tangu tokotaki na Roma, [Kenturio apesaki bakangami epayi ya mokambi ya kamp, pe] bapesaki nzela na Polo ya kotikala na ndaku na ye elongo na soda moko oyo azalaki kokengela ye.

17. Sima ya mikolo misatu, Polo abengisaki batu ya yambo ya Bayuda; pe tangu basanganaki, alobi na bango: Bandeko mibali, ngai, atako nasalaki eloko moko te ya mabe na batu to na mimeseno ya batata, nakangamaki na Yerusaleme, nakabami na maboko ya Baroma 18. Sima ya kotuna ngai mituna, balingaki kotika ngai, pamba te mbeba moko te oyo ebongi na liwa ezalaki kati na ngai. 19. Kasi lokola Bayuda bazalaki kotelemela yango, ngai, nakomaki na mokumba ya kobenga epayi ya Kaizaria, kasi ezali te ete na likambu moko ya kofunda ekolo na ngai. 20. Yango wana, oyo ezali likambu nabengaki bino pona komona bino pe kosolola na bino, pamba te ezali pona elikya ya Israel nde ngai nakumbi minyololo oyo. 21. Balobaki na ye: Pona na biso, tozwi mokanda moko te oyo ewuti na Yudea na tina na yo; pe moko te kati na bandeko oyo bakomaki ayebisaki to alobaki likambu moko ya mabe pona yo; 22. Kasi tomoni malamu ete toyoka epayi na yo makanisi na yo; pamba te, pona sekte wana, eyebani na biso ete bisika nionso bazali kotelemela yango.

23. Pe lokola batielaki ye mukolo moko, ebele ya batu bayaki epayi na ye na kati ya bofandi na ye; pe banda tongo kino pokwa, alimbolaki na kotatolaka bokonzi ya Nzambe, kolukaka kondimisa bango na oyo etali Yesu, pe kobanda na mobeko ya Mose pe na baprofete. 24. Bamisusu bandimisamaki na makambu oyo alobaki; pe basusu bandimaki te. 25. Pe bayokanaki te kati na bango, bakendaki, sima ya Polo alobi na bango liloba moko: Atako Molimo Mosantu alobaki na batata na biso na nzela ya Profete Izaya. 26. koloba: Kende epayi ya batu oyo pe loba: Na boyoki bokoyoka pe bokososola te, pe misu na bango bakotala pe bokomona te; 27. Po motema ya batu oyo ekomi mabanga, pe matoyi na bango mabanga pona koyoka, pe bakangi misu na bango po bamona te na misu na bango, pe bayoka na matoyi na bango, pe basosola te na motema, po babongwana pe nabikisaka bango. 28. Boye bóyeba ete lobiko * oyo ya Nzambe etindami epai ya bikólo; mpe bakoyoka. 29. [Tangu asilisi koloba makambu yango, Bayuda bakendaki, bazali kopotona mingi kati na bango.]

30. Pe awumelaki wana mbula mibale mobimba na ndaku oyo afutelaki pona ye, pe azalaki koyamba batu nionso oyo bazalaki koya epayi na ye. 31. Koteyaka Bokonzi ya Nzambe pe kolakisaka makambu oyo etali Nkolo Yesu Kristu, na mpiko nionso, libaku ezalaki te.