MOKANDA NA PAULO EKOMELAKI YE

BAƐFƐ

1

Mbɔtε na ngai Paulo, ntoma na Masiya Yesu mpɔ na mokano na Njambe, na bino Babulami bojali wana na Ɛfεsε, bandimi kati na Masiya Yesu. 2 Ngɔlu, na kimia, kouta na Njambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Masiya éjala na bino. 3 Njambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Masiya ákumama, oyo apamboli biso na mapamboli-na-molimo yɔsɔ na bisika na Likolo kati na Masiya 4 na motindo epɔnaki ye biso kati na ye liboso na Bojalisi na mokili, ete tójala babulami mpe bato bajangi efundeli liboso na ye kati na bolingo. 5 Ye apɔnaki biso liboso ete tótiama mboka na ye lokola bana mpɔ na Yesu Masiya, pelamɔkɔ ekanaki ye na mokano na ye na boboto ; 6 na ntina ete básanjola nkεmbɔ na ngɔlu na ye oyo akabelaki biso ngɔlu yango kati na Molingami. 7 Tojali na lisiko kati na ye mpɔ na makila na ye; lisiko yang’oyo, kolimbisa na bikweli na bino, pelamɔkɔ ejali ye na ngɔlu na ye na litondi. 8 Asili koyikana na ngɔlu yango mboka na biso na mayεlε yɔsɔ mpe na boyebi yɔsɔ, 9 wana eyebisaki ye biso libombami na mokano na ye. Bongo pelamɔkɔ na boboto na ye boyangaki ye liboso kati na Masiya 10 mpɔ na koyangela mokili mwango na kokokisa na bilaka. Mwango yango ejali boye ete áyanganisa bilɔkɔ yɔsɔ kati na Masiya lokola motó, na bilɔkɔ na Likolo na bilɔkɔ na nse. 11 Kati na ye tosili kojala batuki na libula, mpɔ topɔnami liboso na mwango na oyo akosalaka makambo yɔsɔ na nguya pelamɔkɔ ekokanaka ye mokano. 12 Akosalaka bongo ete biso, baoyo totiaki elikia na biso epai na Masiya liboso, tójalaka kosanjolaka nkεmbɔ na ye. 13 Kati na ye bino mpe, wana eyokaki bino mpe endimaki bino Maloba na sɔlɔ, yango Nsango Malamu na lobiko na bino, botiamaki elembo na Molimo Mosato oyo alakamaki. 14 Ye Molimo ajali ndanga na libula na biso, ete tokojua lisiko lisombaki ye, mpɔ na kosanjolaka nkεmbɔ na ye.

Mpɔ na Nguya na Njambe kati na Masiya Mokolo na Ekelesia

 

15 Yango wana ngai mpe, awa esili ngai koyoka mpɔ na kondima na bino kati na Nkolo Yesu mpe mpɔ na bolingo na bino epai na Babulami yɔsɔ, 16 nakotikaka kopεsa matɔndi mpɔ na bino tε. Nakokanisaka bino kati na mabɔndεli na ngai, 17 kobɔndεlaka ete Njambe na Nkolo na biso Yesu Masiya, ye Tata na nkεmbɔ, ápεsa bino molimo na mayεlε mpe na kokundola makambo mpɔ na koyeba ye na boyebi mpenja. 18 Nakobɔndεlaka bongo ete miso na mitema na bino májua moi mpɔ na koyeba motindo na elikia na ebiangeli na ye, mpe na misɔlɔ na nkεmbɔ na libula na ye kati na Babulami; 19 mpɔ na koyeba mpe motindo na monεnε monεnε na nguya na ye epai na biso bandimi. Nguya yango emɔnani na motindo mosalaki ye na makasi na ye monεnε mpenja, 20 masekwisaki ye Masiya. Asekwisaki ye kati na bakufi, afandisaki ye na lobɔkɔ na ye na mobali kati na bisika na Likolo, 21 na liboso na mikolo yɔsɔ, mpe na bokonji yɔsɔ, mpe na nguya yɔsɔ, mpe na bankolo yɔsɔ, mpe na nkombo yɔsɔ ekotangamaka sɔkɔ na ekeke oyo sɔkɔ na ekeke ekoya. 22 Atii bilɔkɔ yɔsɔ na nse na makolo na ye, ajalisi ye motó na makambo yɔsɔ kati na Ekelesia 23 oyo ejali njoto na ye, litondi na ye oyo akotondaka bilɔkɔ yɔsɔ na bisika yɔsɔ.

 

2

Bino mpe bojalaki bakufi kati na bikweli mpe na masumuna bino. 2 Ntango mosusu botambolaki kati na masumu pelamɔkɔ na bijaleli na mokili oyo, botosaki Mokolo na Makonji na mipεpε, ye Mokolo na milimo mikosalaka na mitema na bato na nkanja. 3 Ntango mosusu biso yɔsɔ tofandaki kati na bango mpɔ na mposa mabe na njoto na biso, tosalaki mposa na njoto mpe na mitema na biso, tojalaki bana na nkanda lokola na bango mosusu, kati na motindo na biso mpenja. 4 Nde Njambe ajali Mojui na mawa mpɔ na bolingo na ye monεnε boyokelaki ye biso. 5 Naino ejalaki biso bakufi mpɔ na bikweli, ajalisaki biso na bomɔi na Masiya esika mɔkɔ, (bosili kobika mpɔ na ngɔlu). 6 Asekwisaki biso na ye esika mɔkɔ, afandisaki biso na ye esika mɔkɔ na bisika na Likolo, mpɔ tojali kati na Masiya Yesu; 7 na ntina ete na mpɔ na malamu na ye epai na biso kati na Masiya Yesu, átalisa misɔlɔ na ngɔlu na ye mileki mpenja, na bikeke bikoya, 8 Mpɔ ete bosili kobika mpɔ na ngɔlu na njela na kondima; bongo euti na bino tε, ejali likabo na Njambe, 9 ejali na ntina na misala tε ete moto tε ámikumisa. 10 Mpɔ ete tojali mosala na ye, tojalisami kati na Masiya Yesu mpɔ na misala malamu mibɔngisaki Njambe liboso ete tótambolaka na yango.11 Yango wana bóbosanaka tε ete ntango mosusu bojalaki Bapakano na libota na bino, baoyo bobiangamaki esute na minɔkɔ na bango bakobiangamaka bakatami ngεnga, nde kokatama na bango kokatama na mabɔkɔ na bato. 12 Na ntango yango botangwaki na Masiya, bojalaki kati na bomboka na Bayisalaele tε, nde bapaya na bindimaneli bisila kolakama. Bojangaki elikia, na Njambe, kati na mokili. 13 Nde sasaipi bino bojali kati na Masiya Yesu; ntango mosusu bojalaki mosika, nde bosili kobεlεma mpɔ na makila na Masiya.14 Ye ajali kimia na biso; asali yɔsɔ mibale elɔkɔ mɔkɔ; kati na njoto na ye abuki lopango na likunya lojalaki kotangola bango; 15 alongoli Mibeko na malako malakami, na ntina ete kati na ye ájalisa yɔsɔ mibale moto na sika, bongo áyeisa kimia. 16 Asali bongo mpe ete ájongisa yɔsɔ mibale na bondeko na Njambe kati na njoto mɔkɔ mpɔ na ekulusu, boye kati na ye abomi likunya. 17 Ayaki mpe kosakola Nsango Malamu na kimia na bino bato mosika, mpe kimia na bato pεnεpεnε, 18 mpɔ ete biso yɔsɔ mibale tojui ekómelo mboka na Tata mpɔ na ye kati na Molimo mɔkɔ.19 Na bongo bojali bapaya lisusu tε, sɔkɔ bambɔti tε, kasi bojali bato na mboka, na Babulami elɔngɔ, bato na libota na Njambe. 20 Bojali litongi litongami likolo na moboko na Bantoma na Basakoli, motó-na-nsuka ejali Masiya Yesu ye mɔkɔ. 21 Kati na ye litongi mobimba lijali kotongama malamu, lijali kokola mpɔ na Esambelo bulε na Nkolo ; 22 kati na ye bino mpe bojali kotongama elɔngɔ mpɔ na ejalelo na Njambe kati na Molimo.

 

Lisangana kati na Ekelesia

3

Mpɔ na bongo ngai Paulo, mokangami na Masiya Yesu mpɔ na bino Bapakano,— 2 Nabanji ete boyoki mpɔ na mosala na ngɔlu na Njambe mopεsεmεli ngai mpɔ na bino, 3 ete libombami eyebisameli ngai kati na emɔniseli, nakomelaki bino bongo mwa mokε na mokanda mosusu liboso. 4 Mpɔ na kotanga yango bokokoka komɔna boyebi na ngai na libombami na Masiya; 5 liyebisami mpɔ na bana na bato na mabota na kalakala tε, nde libombwi kati na Molimo sasaipi mpɔ na Bantoma na ye na bulε mpe Basakoli. 6 Libombami yango ejali boye ete Bapakano bajali batuki na libula na biso elɔngɔ, njoto mɔkɔ na biso elɔngɔ, mpɔ na Nsango Malamu bajali mpe bakwi na bilaka na Masiya Yesu na biso elɔngɔ. 7 Nasili kojala mosaleli na Nsango Malamu yango pelamɔkɔ Njambe akabeli ngai likabo na ngɔlu na ye na motindo na kosalaka na nguya na ye.8 Ngɔlu oyo epεsεmεli ngai moto na nsima mpenja na Babulami yɔsɔ, mpɔ na kosakwela Bapakano Nsango Malamu na misɔlɔ na Masiya mikoki koyebana tε, 9 mpe mpɔ na kotalisa lotomo na ngai polele na moi. Ejali lotomo na libombami libombamaki longwa na bikeke na kalakala kati na makanisi na Njambe Mojalisi na bilɔkɔ yɔsɔ. 10 Libombamaki bongo ete mpɔ na Ekelesia mayεlε na Njambe na mitindo na mitindo máyebisamela mikolo mpe makonji bajali kati na bisika na Likolo. 11 Bongo mwango na libela moyangaki ye kati na Masiya Yesu Nkolo na biso. 12 Kati na ye tojui molende mpe ekómelo ejangi ntembe mpɔ na kondima ye. 13 Yango wana nalɔmbi bino ete bóyoka mabe na minyɔkɔ na ngai na ntina na bino tε, mpɔ mijali lokumu na bino.14 Mpɔ na bongo nakokumbelaka Tata mabɔngɔ na ngai kobɔndεla ye, 15 (oyo libota mobimba na Likolo mpe na nse ejui nkombo na ye), 16 ete mpɔ na misɔlɔ na nkεmbɔ na ye ápεsa bino kolendisama na nguya na moto na katikati, mpɔ na Molimo na ye. 17 Nakobɔndεlaka bongo ete Masiya áfanda kati na mitema na bino mpɔ na kondima; na ntina ete, esili bino kotia ntina na bino mpe moboko na bino kati na bolingo, 18 bólendisama mingi, na Babulami yɔsɔ elɔngɔ, na mpɔ na kosimba likambo na molai na monεnε, na molai na bojindo, 19 na bolingo na Masiya, εε mpɔ na koyeba bolingo na ye boleki koyebana, na ntina ete bótonda na litondi yɔsɔ na Njambe.20 Mpɔ na oyo akokoka, na mpɔ na nguya na ye ekosalaka kati na biso, kosala na motindo eleki yɔsɔ ekolɔmbaka biso sɔkɔ ekobanjaka biso,— 21 mpɔ na ye, nkεmbɔ kati na Ekelesia mpe kati na Masiya Yesu kino mabota yɔsɔ libela na libela, bobεlε bongo.

 

Bijaleli na Bato na Masiya

4

Na bongo ngai mokangami na Nkolo nabɔndεli bino kotambola na motindo mobɔngi na ebiangeli ebiangami bino na yango. 2 Bójalaka na kosɔkεma yɔsɔ na mitema, na bopɔlɔ, na mitema pεtεε, koyikanaka mpiko na bolingo. 3 Bómekaka makasi kobatela bomɔkɔ na Molimo mpɔ na ekanganeli na kimia. 4 Njoto ejali mɔkɔ, Molimo mpe mɔkɔ, pelamɔkɔ ebiangami bino na elikia mɔkɔ na ebiangeli na bino. 5 Nkolo ajali mɔkɔ, kondima mɔkɔ, libatisa mɔkɔ, 6 Njambe mɔkɔ Tata na yɔsɔ, oyo liboso na yɔsɔ, oyo mpɔ na yɔsɔ, oyo mpe kati na yɔsɔ.7 Ngɔlu epεsεmεli moto na moto na biso pelamɔkɔ na mεtεlɔ na likabo na Masiya. 8 Yango wana alobi ete,

Abutaki na Likolo lisusu,

Akangaki ebele na bakangami,

Akabelaki bato makabo.

9 Mpɔ na maloba oyo: Abutaki lisusu; majali na ntina mosusu nini, ¿ bobεlε oyo tε ete akitaki mpe na bisika na nse mpenja na mokili? 10 Oyo mpenja akitaki ajali oyo abutaki lisusu na likolo na Likolo yɔsɔ ete átondisa bilɔkɔ yɔsɔ.11 Ye apεsaki bamosusu Bantoma, bamosusu basakoli, bamosusu basakoli na Nsango Malamu, bamosusu babateli, bamosusu milakisi; 12 mpɔ na kobɔngisa Babulami ete básalela ye lotomo. Lotomo yango ejali mpɔ na kokokisa njoto na Masiya, 13 kino ekokoma biso yɔsɔ na bomɔkɔ na kondima mpe na boyebi mpenja na Mwana na Njambe, na mobali mobimba, na mεtεlɔ na molai na mokolo mpenja kati na Masiya. 14 Bongo tokojala bana mikε lisusu tε, tokojala lokola bato kati na mai koningana na mbongε mpe tε, sɔkɔ kotengatenga na mipεpε tε, (mipεpε yango mateyo na kokosa na bato, mpe bisolasola na bijimbiseli na mayεlε mabe).15 Nde tokosimba makambo na sɔlɔ mpɔ na bolingo, tokokola na makambo yɔsɔ kati na ye oyo ajali motó, Masiya. 16 Na nguya na ye ndambo yɔsɔ na njoto mobimba ijali kotongama elɔngɔ mpe kokangana makasi na lisungi na matonga yɔsɔ, na nguya ekoki na ndambo na ndambo, mpe njoto mobimba ekokolaka mpɔ na komilendisa na bolingo.17 Na bongo najali kokebisa bino mpe kopεsa bino toli mpɔ na Nkolo, ete bótambolaka na motindo Bapakano bakotambolaka na makanisi na bango na mpamba lisusu tε. 18 Mitema na bango mijali na molili; mpɔ na bolema bojali na bango mpe mpɔ na makasi na mitema na bango, bajali lokola bapaya na bomɔi na Njambe. 19 Mitema na bango misili kojua mpiɔ mpe basili komipεsa njoto na bango na bosɔtɔ, mpɔ na kosala lofundo na kolulela.20 Bino nde boyekoli bongo epai na Masiya tε; 21 sɔkɔ na sɔlɔ boyokaki ye mpe bolakisamaki na ye, (pelamɔkɔ makambo na sɔlɔ majali kati na Yesu), 22 ete bóbwaka moto na kala oyo na motindo na bijaleli na liboso, oyo mpe ekobeba lokola ebɔngi na mposa na yango na bojimbisi; 23 ete nde bóbongwanaka bato na sika na molimo na makanisi na bino 24 mpe bólata moto na sika oyo asili kojalisama na motindo na Njambe, na boyεngεbεnε mpe na mpεtɔ makobimaka na makambo na sɔlɔ.25 Yango wana bóbwaka lokuta, bósolanaka makambo na sɔlɔ na bajalani na bino ; mpɔ ete tokojalanaka lokola bilembo na njoto. 26 Bósilikaka na kosilika na lisumu tε; tika ete, naino ejali bino na nkεlε, moi élimwa tε; bópεsaka Satana esika mpe tε. 27 Tika moyibi áyibaka lisusu tε, 28 nde ásalaka mosala malamu na mabɔkɔ na ye mpenja, ete ájuaka mwa bilɔkɔ mpɔ na kokabela bajangi. 29 Tika maloba na pɔtɔpɔtɔ ete mábimaka na minɔkɔ na bino tε, kasi bobεlε maloba malamu mpɔ na kosunga bamosusu kati na bosenga ete mápεsa bayoki ngɔlu. 30 Bóyokisaka Molimo Mosato na Njambe mawa tε; bosili kotiama elembo na ye mpɔ na Mokɔlɔ na Lisiko. 31 Tika makambo na bololo yɔsɔ, na likunya, na nkεlε, na konganga, na kotuka, na mabe yɔsɔ málongwa na bino. 32 Bójalanaka na boboto, na mawa, kolimbisanaka pelamɔkɔ Njambe alimbisi bino kati na Masiya.

 

 

5

Na bongo bójalaka bayokoli na Njambe lokola bana balingami, 2 bótambolaka mpe na bolingo, pelamɔkɔMasiya alingaki bino mpe amipεsaki ye mɔkɔ mbεka-na- kotombwa mpɔ na bino mpe moboma epai na Njambe mpɔ na kopεsa nsolo malamu.3 Nde tika ete pite, na mbindo yɔsɔ, na kolulela, étangama kati na bino tε, lokola ekoki na Babulami. 4 Bópεngwεla maloba na nsɔni, na bilobaloba, na bisεkasεka; makambo oyo mabɔngi tε, kasi eleki malamu kopεsa matɔndi. 5 Mpɔ ete bójala koyeba boye ete bato na pite tε, na bato na mbindo tε, na bato na kolula tε, (oyo ejali losambo na bikeko), bajali na libula kati na Bokonji na Masiya mpe na Njambe.6 Tika ete moto tε ájimbisaka bino na maloba na mpamba; mpɔ ete na mpɔ na masumu yango nkanda na Njambe ekoyaka epai na bato na kilikili. 7 Na bongo bójalaka bakabani na bango tε, 8 ntina ete ntango mosusu bojalaki molili, nde sasaipi moi kati na Nkolo. Bótambolaka lokola Bana na Moi, 9 mpɔ ete mbuma na moi ekomɔnanaka kati na malamu yɔsɔ, na boyεngεbεnε, na sɔlɔ. 10 Bómekaka mpe koyekola sɔkɔ makambo nini makosepelisaka Nkolo. 11 Bóboyaka kosangana na misala na molili, mikobota mbuma tε, kasi bópamelaka yango; 12 mpɔ ete nsɔni ata koloba makambo makosalaka bango na nkuku. 13 Nde makambo yɔsɔ makomɔnana polele wana ekopamelama yango na moi. Ntina ete makambo yɔsɔ makomɔnanaka polele majali moi. 14 Yango wana alobi ete,

Longwa na yɔ, ε moto na mpɔngi !

Sekwa na bakufi !

Masiya akongεngεla yɔ.

15 Na bongo bókeba na malamu sɔkɔ bokotambolaka boni, ete éjala lokola na bajoba tε, kasi lokola na bato na mayεlε. 16 Bómisombelaka biposa, mpɔ ete mikɔlɔ mijali mabe. 17 Yango wana bójalaka bilema tε, kasi bómekaka koyeba mokano na Nkolo. 18 Bólangaka masanga tε, mpɔ majali na kilikili, kasi bótondaka na Molimo, 19 kosolanaka na njembo na Njambe, na njembo na kosanjola, na njembo na molimo, koyembaka mpe koyembelaka Nkolo na mitema na bino. 20 Bópεsaka Njambe Tata matɔndi na bilɔkɔ yɔsɔ ntango yɔsɔ na nkombo na Nkolo na biso Yesu Masiya. 21 Bótosanaka mpɔ na nsɔmɔ na Masiya.22 Bino basi bótosaka mibali na bino, lokola sɔkɔ bojali kotosa Nkolo, 23 mpɔ ete mobali ajali motó na mwasi, mpe Masiya ajali Motó na Ekelesia, Mobikisi na njoto na ye. 24 Kasi lokola Ekelesia ekotosaka Masiya, bongo mpe basi bátosaka mibali na bango na makambo yɔsɔ.25 Bino mibali, bólingaka basi na bino pelamɔkɔ Masiya alingaki Ekelesia mpe amipεsaki ye mɔkɔ mpɔ na yango, 26 na ntina ete ábulisa yango, kopεtɔla yango na kosukola na mai na Liloba. 27 Bongo ete ye ámibimisela Ekelesia epai na ye, na kitɔkɔ, na litɔnɔ tε, na liyuta tε, sɔkɔ na elɔkɔ mɔkɔ na motindo yango tε, kasi ete éjala bulε mpe na mwa libebi mokε tε. 28 Na bongo ekoki na mibali kolingaka basi na bango lokola njoto na bango mpenja. Oyo akolingaka mwasi na ye akomilingaka ye mpenja. 29 Mpɔ ete moto sɔkɔ mɔkɔ tε ayini njoto na ye mɔkɔ, kasi akoleisaka yango, akobatelaka yango, pelamɔkɔ Masiya akoleisaka mpe akoba- telaka Ekelesia, 30 mpɔ ete tojali bilembo na njoto na ye.31 Na ntina oyo moto akotika tata mpe mama, akosangana na mwasi na ye, mpe bango mibale bakojala bobεlε mɔkɔ.32 Libombami oyo ejali likambo monεnε; ngai najali koloba mpɔ na Masiya na Ekelesia na ye. 33 Lisusu bino mibali bólingaka moto mwasi na ye moto mwasi na ye bongo lokola na ye mpenja; nde mwasi ámεmisaka mobali na ye.

 

 

6

Bino bana bótosaka baboti na bino kati na Nkolo, mpɔ ete bongo ejali sembo. 2 Kumisa tata na yɔ mpe mama na yɔ ; oyo lilako na liboso lijali na elaka, 3 ete : Bongo éjala na yɔ malamu mpe oumela na mokili ntango molai.4 Bino batata mpe bólemwaka na bana na bino tε, kasi bóbɔkɔlaka bango na mateyo mpe na toli na Nkolo.5 Bino baombo bótosaka bankolo na njoto na bino na nsɔmɔ, na mbango, na sembo na motema, lokola sɔkɔ bojali kotosa Masiya. 6 Bótosaka na litosi na komɔnanaka lokola mpɔ na kosepelisaka bato tε, kasi bósalaka mokano na Njambe na mitema na bino lokola baombo na Masiya. 7 Bósalaka mosala na moombo na boboto lokola mpɔ na bato tε nde mpɔ na Nkolo ; 8 mpɔ boyebi ete moto na moto, sɔkɔ ye moombo sɔkɔ ye nsɔmi, oyo akosala mosala mɔkɔ malamu, akojua libonja na yango na mabɔkɔ na Nkolo.9 Bino bankolo mpe bósalaka motindo mɔkɔ epai na bango, bótikaka makaneli, mpɔ boyebi ete Nkolo na bango mpe na bino ajali na Likolo mpe epai na ye kokabola na bato ejali tε.

 

Mpɔ na Etumba na Bato na Masiya

 

10 Na nsima bókembaka kati na Nkolo mpe na makasi na nguya na ye.11 Bólata molato na etumba yɔsɔ na Njambe mpɔ na kokoka kotεmεla miango na Satana. 12 Mpɔ ete etumba na biso ejali etumba na makila na mosuni tε, kasi etumba na mikolo, na makonji, na bankolo na mokili oyo na molili, na bibele na milimo mabe kati na bisika na Likolo. 13 Yango wana bókamata molato na etumba yɔsɔ na Njambe, ete bókoka kotεma ngwi na mokɔlɔ mabe, mpe ekosilisa bino etumba yɔsɔ, kotεma naino. 14 Na bongo bótεma, komikangisa makambo na sɔlɔ lokola nkamba, kojipa ntolo na boyεngεbεnε lokola ebolo, 15 kokangaka matambe na bino na moselingwa na Nsango Malamu na kimia lokola bilato. 16 Nde na likolo na yɔsɔ bókamata kondima lokola nguba, mpɔ na yango bokokoka kojimisa mbasi na mɔtɔ na ye mabe. 17 Bókamata mpe ekɔti na lobiko, mpe mopanga na Molimo, (yango ejali Maloba na Njambe). 18 Ntango yɔsɔ na kobɔndεla mpe na kosεnga, bóbɔndεlaka na biposa yɔsɔ kati na Molimo, bókεngεlaka mpɔ na kosala bongo, na etingia mpe na kosεngaka mpɔ na Babulami yɔsɔ, 19 na mpɔ na ngai mpe, ete maloba mápεsεmεla ngai, ete nájipola monɔkɔ na molende mpɔ na koyebisa mabombami na Nsango Malamu. 20 (Najali Ntoma kati na minyɔlɔlɔ mpɔ na yango.) Na ntina ete nájala na molende na kosolola lokola ekoki na ngai kosolola.21 Nde Tukiki, Ndeko na ngai molingami mpe mosaleli na Nkolo na sembo akoyebisa bino makambo yɔsɔ ete bino bóyeba makambo na ngai. 22 Natindeli bino ye na ntina yango mpenja, ete bóyeba makambo na ntina na biso, mpe ete áyikisa mitema na bino mpiko. 23 Kimia mpe bolingo bosangani na kondima, kouta na Njambe Tata mpe na Nkolo Yesu Masiya éjala na Bandeko. 24 Ngɔlu éjala na bango yɔsɔ bakolingaka Nkolo na biso Yesu Masiya na sembo yɔsɔ.