MOKANDA NA PAULO EKOMELAKI YE

BAFILIPI

1

Mbɔtε na biso, Paulo na Timɔtε baombo na Masiya Yesu, na bino Babulami yɔsɔ kati na Masiya Yesu, baoyo bojali na Filipi mpe na Bakεngεli na Basaleli. 2 Ngɔlu, na kimia, kouta na Njambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Masiya éjala na bino.

 

Esεngɔ na Paulo kati na Bolɔkɔ

3 Nakotɔndaka Njambe na ngai mpɔ na makanisi na ngai yɔsɔ na ntina na bino. 4 Nakosεngaka ntango yɔsɔ na esεngɔ na bisεngεli na ngai yɔsɔ na ntina na bino yɔsɔ. 5 Nakotɔndaka mpɔ na kosangana na bino na esakweli na Nsango Malamu longwa na mokɔlɔ na liboso kino sasaipi. 6 Nandimisami boye ete oyo abandi mosala malamu kati na bino akojala kosilisa yango kino Mokɔlɔ na Masiya Yesu. 7 Ejali mpe sembo ete nákanisa boye na ntina na bino yɔsɔ; mpɔ ete, na ntango ekangami ngai boye mpe na ntango etεlεmi ngai mpɔ na kosembola sɔkɔ kolendisa Nsango Malamu, najali na bino kati na motema na ngai, awa ejali bino yɔsɔ kosangana na ngai na ngɔlu oyo. 8 Mpɔ ete Njambe ajali Motatoli na ngai ete nakotiaka motema epai na bino yɔsɔ na mposa na bolingo na Masiya Yesu.9 Nakobɔndεlaka mpe boye ete bolingo na bino élekaka koleka na koyeba mpenja mpe na kosɔsɔla, mpɔ na komekisaka makambo makεsεni; 10 na ntina ete bójala bato na sembo mpenja mpɔ na koselingwa na Mokɔlɔ na Masiya; 11 ete mpe bótondaka na mbuma na boyεngεbεnε oyo mpɔ na Yesu Masiya, mpɔ na lokumu mpe masanjoli na Njambe.12 Nalingi ete bóyebaka, Bandeko, ete makambo mabimeli ngai masili kojala mpɔ na kopekisa Nsango Malamu tε, kasi mpɔ na kotambolisa yango. 13 Bongo esili koyebana polele kati na ebolo mobimba na basoda na Kaisala mpe na bisika yɔsɔ ete ngai nasili kokangama mpɔ na Masiya. 14 Bongo mpe mingi mpenja kati na Bandeko bajui mpiko kati na Nkolo, mpɔ na kokangama na ngai, baleki kosolola Maloba na Njambe na molende mpenja, mpe na kojanga nsɔmɔ.15 Bamosusu nde bakosakolaka makambo na Masiya mpɔ na elulela mpe likunya, kasi bamosusu mpɔ na boboto. 16 Baoyo awa bakosakolaka mpɔ na bolingo, mpɔ bayebi ete nalali awa mpɔ na kosembola Nsango Malamu. 17 Bango wana bakosakolaka Masiya mpɔ na sembo tε nde mpɔ na likunya, bakanisi ete bakolekisa mpasi na minyɔtɔ na ngai.18 ¿ Na bongo boni ? Na njela yɔsɔ Masiya ajali kosakolama, sɔkɔ na kokosa, sɔkɔ na sɔlɔ, mpɔ na yango najali kosepela, εε nakosepela mpe. 19 Mpɔ ete nayebi ete oyo ekobimela ngai mpɔ na lobiko, na ntina na bisεngεli na bino mpe lisungi na Molimo na Yesu Masiya. 20 Bongo pelamɔkɔ ekotalelaka ngai na etingia mpenja mpe na elikia ete nakomɔna nsɔni sɔkɔ mokε tε, kasi ete mpɔ na molende na ngai Masiya akokumama kati na njoto na ngai, sasaipi lokola na ntango yɔsɔ, sɔkɔ na bomɔi na ngai, sɔkɔ na kufa na ngai.21 Mpɔ ete kojala na bomɔi ejali na ngai Masiya, kokufa ejali na ngai litomba. 22 Nde mpɔ na kojala na bomɔi kati na njoto, bongo ejali na ngai mbuma na mosala. 23 Nayebi tε sɔkɔ nakopɔna nini. Nasimbami kati na makambo mibale; mpɔ najali na mposa na kolongwa kojala na Masiya esika mɔkɔ, mpɔ ete bongo eleki malamu mingi mpenja. 24 Nde mpɔ na bino eleki monεnε ete náumela kati na njoto. 25 Nasili koyeba boye ete nakojala mpe nakoumela na bino yɔsɔ mpɔ na kotambolisa bino na esεngɔ na kondima na ntina ete, 26 mpɔ na koya na ngai kati na bino lisusu, bójuaka njela mingi na komikumisa mpɔ na ngai.27 Kasi bójalaka na bijaleli bibɔngi na Nsango Malamu na Masiya, na ntina ete, sɔkɔ nakoya komɔna bino, sɔkɔ nakoya tε, nde náyoka makambo na bino ete botεlεmi elɔngɔ yɔsɔ na molimo mɔkɔ mpe na motema mɔkɔ kobunelaka bindimeli na Nsango Malamu. 28 Bólεngaka mpɔ na babunani na bino sɔkɔ mokε tε. Na miso na bango ekomɔnana lokola elembo na kobeba na bino, nde na bino elembo na lobiko na bino, elembo euti na Njambe. 29 Mpɔ ete eposa epεsεmεli bino mpɔ na Masiya, bobεlε eposa na kondimelaka ye tε, kasi eposa na koyokaka mpasi mpɔ na ye mpe; 30 awa ejali bino na etumba na motindo mɔkɔ lokola emɔnaki bino kati na ngai, lokola mpe eyoki bino sasaipi ete ejali na ngai.

 

 

Maloba na Toli na Komikitisa

2

Na bongo sɔkɔ kati na Masiya lisungi ejali, sɔkɔ libɔndi na bolingo, sɔkɔ lisangana na Molimo, sɔkɔ mawa, sɔkɔ boninga, 2 bókokisa esεngɔ na ngai mpɔ na kokanisaka makanisi na motindo mɔkɔ mpe mpɔ na kolinganaka na bolingo na motindo mɔkɔ, na motema mɔkɔ, na lobanjo mɔkɔ. 3 Bósalaka likambo mɔkɔ mpɔ na likaka tε sɔkɔ mpɔ na nkεmbɔ na mpamba tε, kasi na kosɔkεma na motema bótangaka ete bamosusu baleki bino na monεnε. 4 Tika moto na moto átalaka makambo na ye mɔkɔ tε, kasi makambo na bamosusu.5 Bókanisaka makanisi makanisaki Masiya Yesu. 6 Ata ajalaki na lolenge na Njambe, atangaki kokokana na ye na Njambe lokola elɔkɔ na kowela tε, kasi amiyeisaki mpamba, 7 akamataki lolenge na moombo, ayaki lokola moto. 8 Ajuamaki na motindo lokola moto, amisɔkisaki kotosaka kino kufa, εε kino kufa na ekulusu. 9 Yango wana Njambe anεtɔli ye mingi mpenja, apεsi ye nkombo eleki nkombo mosusu yɔsɔ na monεnε, 10 na ntina ete na nkombo na yesu mabɔngɔ yɔsɔ na bango na Likolo; na bango na mokili, na bango na nse na mokili mákumbama ; 11 mpe minɔkɔ yɔsɔ míyambola ete yesu masiya ye nkolo, mpɔ na kokumisa Njambe Tata.12 Na boye, balingami na ngai, pelamɔkɔ etosaki bino ntango yɔsɔ, bósalaka mpɔ na lobiko na bino mpenja na kosala na nsɔmɔ mpe na kolεnga, bobεlε lokola sɔkɔ ngai najalaki kati na bino tε, kasi na motindo eleki mingi, awa ejali ngai epai mosusu. 13 Mpɔ ete Njambe akosalaka kati na bino mpɔ na kosala mposa, mpe mpɔ na kokokisa mposa na ntina na boboto.14 Bókebaka mpɔ na kosala likambo mɔkɔ na koimaima tε sɔkɔ na kotiana ntembe tε; 15 na ntina ete bójala na makambo na kopamelama tε mpe na libebi tε. Bójala bana na Njambe baoyo bayebi kofundama tε kati na libota oyo liyɔngɔtani mpe lipεngwi; komɔnanaka kati na bango lokola miɔtɔ na likolo kati na mokili, 16 kotalisaka Maloba na bomɔi. Bongo na Mokɔlɔ na Masiya ekojala na ngai mpɔ na komikumisa ete natambolaki mpambapamba tε mpe ete nasalaka mpambapamba tε. 17 Ɛε sɔkɔ nakosopana na likolo na mbεka mpe lotomo na kondima na bino, najali kosepela mpe kosepelana na bino yɔsɔ. 18 Bobεlε bongo bino mpe bósepelaka mpe bósepelanaka na ngai.19 Najali na elikia kati na Nkolo Yesu ete nátindela bino Timɔtε nɔkinɔki, na ntina ete ngai mpe náyoka motema malamu mpɔ na koyeba makambo na bino. 20 Mpɔ ete najali na moto mosusu lokola ye tε, oyo akomitungisa sɔlɔ na mpɔ na bino; 21 Mpɔ ete bato yɔsɔ bakotiaka mitema na bango na makambo na Masiya Yesu tε, kasi na makambo na bango mpenja. 22 Nde boyebi motindo malamu na ye, ete asali na ngai esika mɔkɔ lokola moombo, lokola mwana na tata na ye, mpɔ na Nsango Malamu.23 Na bongo najali na elikia na kotinda ye, wana ekomɔna ngai sɔkɔ makambo na ngai makobima boni; 24 nasili kotiela Nkolo motema ete ngai mɔkɔ mpe nakoya nɔki. 25 Nde nabanji ete ekoki na ngai kotindela bino Epafalɔditi, ye Ndeko na ngai, moninga na ngai na mosala mpe na etumba, ye mpe ntoma na bino oyo asalisi ngai na bosenga na ngai. 26 Nakotinda ye sasaipi mpɔ ajali na mposa mingi na kotala bino ; ajali mpe na bojito mpɔ bosili koyoka ete abεlaki malali. 27 Abεlaki sɔlɔ, mpe abεlεmaki na kufa, kasi Njambe ayokelaki ye mawa, nde bobεlε ye tε, kasi ngai lokola, ete nájua mawa na likolo na mawa tε. 28 Na bongo naleki na mposa na kotinda ye ete bómɔna ye lisusu mpe bósepela; bongo ngai mpe nájala na mawa makiti mokε. 29 Na bongo bónyangela ye na esεngɔ mingi kati na Nkolo. Bókumisaka bato na motindo na ye, 30 mpɔ ete atiaki bomɔi na ye kati na likamba mpe abεlεmaki na kufa mpenja mpɔ na mosala na Masiya, na ntina ete ákokisa lijangi na lisungi na bino epai na ngai.

 

 

Toli na Kojala lokola Masiya

3

Na nsima, Bandeko na ngai, bósepelaka kati na Nkolo.Sɔkɔ nakokomela bino makambo pelamɔkɔ na liboso, ejali na ngai mpasi tε, nde ejali na bino malamu.2 Bókebaka mpɔ na bambwa, bókebaka mpɔ na basali mabe, bókebaka mpɔ na bango bakatami mpamba. 3 Mpɔ ete biso bato tokatami ngεnga mpɔ tokosalelaka Njambe na Molimo, tokomikumisaka na Masiya Yesu, tokotielaka mosuni motema tε; 4 ata ngai nakokaki kotiela mosuni motema na ngai. Sɔkɔ moto mosusu akanisi ete akoki kotiela mosuni motema, ngai naleki ye. 5 Nakatamaki ngεnga na mokɔlɔ na mwambe, ngai moto na libota na Yisalaele, na ebolo na Bεnyamina, Mwεbεlε nautaki na Baεbεlε, Mofalisai na motindo na Mibeko; 6 mpɔ na jua, nanyɔkɔlaki Ekelesia; mpɔ na boyεngεbεnε na Mibeko, najalaki na likambo na kopamelama tε.7 Kasi mpɔ na makambo majalaki na ngai litomba, nasili kotanga yango libomi mpɔ na Masiya. 8 Ɛε nakotangaka makambo yɔsɔ libomi mpɔ na likabo lileki mpenja,—boyebi na Masiya Yesu Nkolo na ngai. Mpɔ na ye bilɔkɔ yɔsɔ bisili kojala na ngai libomi, nakotangaka mpe yango bobεlε nyei na ntina ete nájua Masiya lokola libonja, 9 mpe nájuama kati na ye na boyεngεbεnε na ngai bouti na Mibeko tε, kasi na boyεngεbεnε bouti na kondima na Masiya, boyεngεbεnε bouti na Njambe mpɔ na kondima. 10 Bongo mpe ete náyeba ye, mpe nguya na lisekwa na ye, mpe lisangana na mpasi na ye; mpe nákokana na kufa na ye; 11 mpɔ na elikia ete nákoma kino lisekwa kati na bakufi.12 Nalobi tε ete naino najui, sɔkɔ ete naino nakokisami; nde nakobenganaka ete násimba yango esili Masiya kosimba ngai mpɔ na yango. 13 Bandeko, ngai najali kokanisa tε ete nasili kosimba yango, kasi nakosalaka likambo oyo mɔkɔ boye,— nakobosanaka makambo majali na nsima, nakopusaka mpɔ na yango majali na liboso, 14 nakobilaka elembo na nsuka mpɔ na libonja na ebiangeli na Njambe kuna na Likolo kati na Masiya Yesu.15 Na bongo mpɔ na biso yɔsɔ baoyo tokokisami, tika tókanisaka bobεlε bongo; sɔkɔ mpe bojali kokanisa motindo mosusu, Njambe akomɔnisa bino bobεlε bongo. 16 Lisusu, sɔkɔ tosili kokoma na esika wapi, tótambolaka bobεlε wana.17 Bójalaka bayokoli na ngai, Bandeko, mpe bótalaka bango bakotambolaka bongo na motindo na elakiseli ejui bino kati na biso. 18 Mpɔ ete bato mingi bakotambolaka baoyo nalobaki na bino mpɔ na bango mbala mingi, mpe najali koloba na bino sasaipi na kolela, ete bango bayinì na ekulusu na Masiya. 19 Nsuka na bango, libebi; njambe na bango libumu; nkεmbɔ na bango, makambo na bango na nsɔni; makanisi na bango, makambo na nse. 20 Mpɔ ete biso tojali bato na mboka kuna na Likolo, tokotalelaka Mobikisi wana, ye Nkolo Yesu Masiya, 21 oyo akobongwanisa njoto na kosɔkεma na biso lolenge mɔkɔ na njoto na nkεmbɔ na ye, pelamɔkɔ ejali ye na nguya mpɔ na kotia bilɔkɔ yɔsɔ na nsima na ye.

 

 

Ntina na Esεngɔ na Bato na Masiya

4

Na boye, Bandeko na ngai, balingami, batalelami, esεngɔ mpe motole na ngai, bótεlεma bongo kati na Masiya, balingami.2 Nabɔndεli Ewɔdi na Suntuku lokola, ete bájalaka na makanisi na motindo mɔkɔ kati na Nkolo. 3 Ɛε nalɔmbi yɔ mpe, yɔ moto okangani na ngai na sɔlɔ, nalɔmbi yɔ ete ósungaka basi baoyo babunaki na ngai esika mɔkɔ mpɔ na Nsango Malamu, na Kelemente mpe na baninga na ngai mosusu na mosala; nkombo na bango ijali kati na Buku na Bomɔi.4 Bósepelaka kati na Nkolo ntango yɔsɔ. Lisusu nalobi ete : Bósepelaka. 5 Tika ete boboto na bino éyebana na bato yɔsɔ. Nkolo ajali pεnεpεnε. 6 Bómitungisaka na likambo mɔkɔ tε, kasi na mabɔndεli mpe na bisεngεli, na matɔndi lokola, tika ete bilɔmbεli na bino bíyebana mboka na Njambe. 7 Mpe kimia na Njambe, oyo eleki mpɔ na kokanisa yɔsɔ, ekosεnjεla mitema na bino mpe makanisi na bino kati na Masiya Yesu.8 Na nsima Bandeko, mpɔ na makambo yɔsɔ na sɔlɔ, na makambo na limεmi, na makambo na sembo, na makambo na mpεtɔ, na makambo na kitɔkɔ, na makambo na lokumu malamu,— sɔkɔ likambo na sembo ejali, sɔkɔ lisanjoli— bókanisaka makambo yango. 9 Mpɔ na mateyo mayekolaki bino, mayambaki bino yango, mayokaki bino yango, mamɔnaki bino yango kati na ngai, bósalaka bongo; mpe Njambe na kimia akojala na bino elɔngɔ.10 Nasepeli mingi na Nkolo ete bosili kokanisa makambo na ngai mingi lisusu. Bokanisaki yango sɔlɔ, nde eposa ejangaki. 11 Nalobi bongo mpɔ na kobanga lijangi tε, mpɔ ete ngai nasili koyekola ete, sɔkɔ makambo na ngai majali boni, nákitisa motema. 12 Nayebi kosɔkεma, nayebi kojala na bilɔkɔ mingi. Kati na makambo yɔsɔ nasili kojua mayεlε mpɔ na kotonda mpe mpɔ na koyoka njala, mpɔ na kojala na bilɔkɔ mingi mpe mpɔ na kojanga. 13 Nakolendisamaka na makambo yɔsɔ kati na oyo akopεsaka ngai nguya.14 Kasi bosalaki malamu wana esanganaki bino na mpasi na ngai. 15 Bino Bafilipi boyebi mpe ete na ebandeli na Nsango Malamu, wana esili ngai kolongwa na Makεdɔnia, ekelesia mosusu tε esanganaki na ngai na likambo na kokabela mpe kojua, kasi bobεlε bino mpenja; 16 mpɔ ete ata kuna na Tεsalɔniki mwa mbala mingi botindaki mpɔ na kosunga bosenga na ngai. 17 Ejali mpɔ ete nakolukaka makabo tε, kasi mpɔ ete nakolukaka mbuma oyo ekoyikana mpɔ na lisanjoli na bino. 18 Najali na bilɔkɔ bikoki mpe bileki. Awa esili ngai kojua makabo matindaki bino na mabɔkɔ na Epafalɔditi, najali na bilɔkɔ bokoki. Makabo yango majali nsolo malamu, mbεka na koyambama, bilɔkɔ na kosepelisa Njambe. 19 Nde Njambe na ngai akosilisa bosenga na bino yɔsɔ mpɔ na misɔlɔ na ye na ngɔlu kati na Masiya Yesu. 20 Nkεmbɔ éjala na Njambe Tata na biso libela ha libela, bobεlε bongo.21 Bópεsa mbɔtε na ngai na Babulami yɔsɔ kati na Masiya Yesu. 22 Bandeko awa na ngai esika mɔkɔ batindeli bino mbɔtε. Babulami yɔsɔ batindeli bino mbɔtε, na bango bajali na ndako na Kaisala.23 Ngɔlu na Nkolo na biso Masiya Yesu éjala na milimo na bino.