MOKANDA NA PAULO NA LIBOSO
EKOMELAKI YE

BATƐSALƆNIKI

1

Mbɔte na biso, Paulo, na Silwana, na Timotε, na bino ekelesia na Batεsalɔniki oyo ejali kati na Njambe Tata mpe na Nkolo Yesu Masiya. Ngɔlu, na kimia, éjala na bino.

Ntina na Matɔndi na Paulo

2 Tokopεsaka Njambe matɔndi na mpɔ na bino yɔsɔ ntango yɔsɔ, kokanisaka bino kati na mabɔndεli na biso. 3 Na kotika tε tokokanisaka misala na bino na kondima, na bwale na bino na bolingo, na mpiko na bino na elikia na Nkolo na biso Yesu Masiya liboso na Njambe Tata na biso. 4 Toyebi, Bandeko balingami na Njambe, ete bopɔnami, 5 mpe ete Nsango Malamu na biso esili kojala kati na bino bobεlε na maloba tε, kasi na nguya, na Molimo Mosato, na kosɔsɔla mpenja; mpɔ boyebi motindo ejalaki biso kati na bino na mpɔ na bino. 6 Bino mpe bosili kojala bayokoli na biso mpe na Nkolo, wana esilaki bino koyamba maloba yango na mpasi mingi mpe na esεngɔ na Molimo Mosato. 7 Bongo bosili kojala elakiseli na bandimi yɔsɔ kati na Makεdɔnia mpe na Ɛla.

8 Mpɔ ete Maloba na Nkolo mabimaki na bino kopalangana bobεlε na Makεdɔnia na Ɛla tε, kasi kondima na bino na Njambe esili koyebana na bisika yɔsɔ, bongo najali na bosenga na kosolola mpɔ na yango tε. 9 Mpɔ ete bamosusu bakosoolaki na ntina na biso ete tojuaki enyangeli mpenja kati na bino, mpe ete botikaki bikeko kobongwa epai na Njambe mpɔ na kosalela ye Njambe na bomɔi mpe na sɔlɔ, lokola baombo, 10 mpe mpɔ na kotalela Mwana na ye na Likolo, oyo ye asekwisaki kati na bakufi, ye Yesu Mokosoli na biso na nkεlε na Njambe ekoya.

Mitindo na Bantoma

2

 Bino mpenja boyebi, Bandeko, ete koya na biso epai na bino ejalaki mpamba tε. 2 Kasi boyebi ete esili biso kojua mpasi mpe matioli kuna na Filipi, tojuaki molende kati na Njambe mpɔ na kosolola na bino Nsango Malamu na Njambe, ata batεmεlaki biso mingi. 3 Mpɔ ete toli na biso ebimaki na bokosi tε, sɔkɔ na bosɔtɔ tε, sɔkɔ na mayεlε mabe tε. 4 Kasi pelamɔkɔ Njambe amekisaki biso, ete ápεsa Nsango Malamu na mabɔkɔ na biso, tokosololaka bobεlε bongo, tokomekaka kosepelisa bato tε, kasi Njambe Momeki na mitema na bato.

5 Mpɔ ete boyebi ete toyaki na maloba na kokumisa bato sɔkɔ mokε tε, sɔkɔ na bokosi mpɔ na kolula bilɔkɔ tε, (Njambe akotatola boye), 6 sɔkɔ koluka lokumu na bato epai na bino tε, sɔkɔ na bamosusu tε; ata tokokaki nde kojala na kilo lokola Bantoma na Masiya. 7 Kasi tojalaki bato na malεmbε na kati na bino, lokola mama oyo ajali kobɔkɔla bana na ye. 8 Bongo esili biso kojua mposa mingi na bino, toyebaki nde kosepela kokabela bino bobεlε Nsango Malamu na Njambe tε kasi bomɔi na biso mpenja lokola, mpɔ ete bojalaki balingami na biso.

9 Mpɔ ete bokanisi naino, Bandeko, mosala mpe bwale na biso. Ejalaki biso kosala mosala butu na moi ete tójala mikumba na moto mɔkɔ na bino tε, tosakwelaki bino Nsango Malamu na Njambe. 10 Bino mpe bojali batatoli, na ye Njambe lokola, ete tojalaki epai na bino bandimi, na bobulami, na sembo, 11 na kojanga makambo na kopamelama. Boyebi mpe ete topεsaki bino yɔsɔ toli lokola tata akopεsaka bana na ye yango, tobɔndisaki bino; 12 tolakisaki bino makasi ete bótambolaka na etambweli ebɔngi na Njambe Mobiangi na bino kati na bokonji mpe nkεmbɔ na ye mɔkɔ.

Mpɔ na Minyɔkɔ na Batεsalɔniki

13 Yango wana mpe biso tokotikaka kopεsaka Njambe matɔndi tε, mpɔ ete wana eyokaki bino Maloba na Njambe na monɔkɔ na biso, boyambaki yango lokola maloba na bato tε, kasi lokola Maloba na Njambe sɔlɔ, makosalaka mpe na mitema na bino bandimi. 14 Mpɔ ete bino Bandeko, bojalaki bayokoli na bikelesia na Njambe kati na Masiya Yesu bijali na Yuda; mpɔ ete bino bojuaki monyɔkɔ na motindo mɔkɔ na mabɔkɔ na bato na bino na mboka, pelamɔkɔ bango bajuaki na mabɔkɔ na Bayuda. 15 Bayuda yango babomaki Nkolo Yesu, na Basakoli, mpe babenganaki biso. Bajali basepelisi na Njambe tε; bajali mpe bayini na bato yɔsɔ. 16 Bakomekaka kopekisa biso kosolala na Bapakano, na ntina ete bábikisama tε. Bongo bakokokisaka masumu na bango ntango yɔsɔ; nde nkεlε na Njambe esili kokwela bango nyε.

17 Nde biso, Bandeko, awa esili biso kokabwana na bino mwa ntango mokε na njoto nde na motema tε, toleki koyoka mposa mingi mpenja ete tómɔna bilongi na bino. 18 Yango wana tolingaki kokómela bino, εε ngai Paulo nalingaki boye mbala na mbala, kasi Satana ajalaki kopekisa biso. 19 Mpɔ ete elikia na biso, sɔkɔ esεngɔ na biso, sɔkɔ motole na biso na komikumisa ejali elɔkɔ nini, ¿ bobεlε bino na liboso na Nkolo na biso Yesu kati na Koya na ye tε ? 20 Ntina ete bino bojali nkεmbɔ na biso, na esεngɔ na biso.

Mpɔ na Mobembo na Timɔ

3

 Yango wana toyebaki kokanga mitema lisusu tε, totikalaki biso mpenja na Atene, totindaki Timɔtε Ndeko na biso, mosaleli na Njambe kati na Nsango Malamu na Masiya mpɔ na kosunga bino mpe mpɔ na koyikisa bino mpiko na kondima na bino, 3 na ntina ete moto tε áninganaka mpɔ na minyɔkɔ oyo. Boni boyebi ete makambo oyo mapɔnami mpɔ na biso : 4 mpɔ ete wana ejalaki biso kati na bino tokebisaki bino ete : Etikali mokε tokonyɔkɔlama ; boyebi mpe ete ebimaki bobε bongo. 5 Yango wana ngai mpe nalingaki kojala na motema na likolo lisusu tε, natindaki koyeba mpɔ na kondima na bino. Nabangaki sɔkɔ momeki asili komeka bino, mpe mosala na biso esili kojala mpamba.

6 Nde awa esili Timɔtε kolongwa na bino koya mboka na biso, apεsi biso nsango malamu na kondima na bino mpe bolingo na bino. Ayebisi biso mpe ete bokokanisaka biso ntango yɔsɔ na makanisi malamu, mpe ete bojali na mposa na komɔna biso, pelamɔkɔ ejali biso na mposa na komɔna bino. 7 Yango wana tobɔndami kati na nkaka mpe mpasi na biso, mpɔ na bino Bandeko, na ntina na kondima na bino. 8 Mpɔ ete sasaipi tojali na bomɔi mpenja, awa etεmi bino ngwi kati na Nkolo.

9 Mpɔ ete awa ejali biso kosepela na esεngɔ mingi boye mpɔ na bino na miso na Njambe na biso, ¿ tópεsa Njambe matɔndi mpɔ na bino na motindo nini? 10 Butu na moi tokosεngaka na mitema yɔsɔ mpenja ete tómɔnana na bino bilongi, mpe tókokisa bijangeli na kondima na bino.

11 Ye Njambe, Tata na biso, na Nkolo na biso Yesu, átambolisa biso na njela na mboka na bino ! 12 Mpɔ na bino, Nkolo álakisa bino koyikana mingi na kolingana mpe na bolingo mpɔ na bato yɔsɔ, na motindo mɔkɔ na bolingo na biso mpɔ na bino. 13 Bongo akolendisa mitema na bino ete bójala bulε na kojanga makambo na kopamelama na miso na Njambe Tata na biso kati na koya na Nkolo na biso Yesu, na Babulami na ye yɔsɔ elɔngɔ.

Mpɔ na Bijaleli na Bandimi

4

Na nsima Bandeko, nalɔmbi bino, napεsi bino toli kati na Nkolo Yesu, ete bótambolaka na motindo eyambaki bino na monɔkɔ na biso ete ekoki na bino kotambolaka bongo, mpɔ na kosepelisaka Njambε, εε ete bólekaka kotambolaka bongo. 2 Mpɔ ete boyebi malako mapεsaki biso bino na nkombo na Nkolo Yesu.

3 Mokano na Njambe ejali boye: kobulama na bino; ete bótika pite ; 4 ete moto na moto na bino áyeba kojua mwasi na ye mɔkɔ, na bulε mpe na lokumu ; 5 nde mpɔ na mposa na njoto lokola ekosalaka Bapakano baoyo bajangi boyebi na Njambe tε. 6 Bósala bongo, mpe moto mɔkɔ áleka ndeko na ye tε, sɔkɔ ájala na mposa na koleka ye na likambo oyo tε. Mpɔ ete Yawe ajali Mobukanisi na makambo oyo yɔsɔ; tosili koloba na bino mpe kokebisa bino bobεlε bongo liboso. 7 Mpɔ ete Njambe abiangi biso mpɔ na bosɔtɔ tε nde mpɔ na bulε. 8 Na bongo mopεngɔli na likambo oyo akopεngɔlaka bato tε kasi Njambe oyo akopεsaka bino Molimo na ye Mosato.

9 Bojali na bosenga ete nákomela bino na ntina na kolingana na Bandeko tε; mpamba tε bino mpenja bosili kolakisama na Njambe mpɔ na kolingana; 10 lisusu bokosalaka bobεlε bongo mboka na Bandeko yɔsɔ kati na Makεdɔnia mobimba.

11 Nde tobɔndεli bino Bandeko, ete bólekaka kosala bongo. Bótiaka mitema na bino makasi mpɔ na kojalaka na kimia, kotalaka makambo na bino mpenja, kosalaka mosala na mabɔkɔ na bino mpenja, pelamɔkɔ elaka biso bino; 12 na ntina ete bótambolaka na bijaleli malamu na miso na bato na libanda, mpe bójalaka na bosenga na elɔkɔ tε.

Mpɔ na Koya na Masiya

13 Tojali na mposa Bandeko ete bóyeba makambo na ntina na balali, ete bójala na mawa lokola na bamosusu baoyo bajangi elikia tε. 14 Mpɔ ete sɔkɔ tondimi ete Yesu akufi mpe asekwi, bongo mpe tondimi ete mpɔ na Yesu Njambe akojongisa balali na ye njela mɔkɔ. 15 Mpɔ ete tojali koloba boye mpɔ na monɔkɔ na Nkolo, ete biso bato na bomɔi, baoyo tokoumela na nse kino koya na Nkolo, tokojala liboso na balali tε. 16 Mpɔ ete Nkolo ye mɔkɔ akokita na Likolo, na konganga, na mongongo na Mokolo-na-Banje, na kεlεlɔ na Njambe; mpe bakufi kati na Masiya bakosekwa liboso, 17 na nsima biso bato na bomɔi, baoyo tokoumela na nse, tokonεtwa kati na mapata na bango esika mɔkɔ, kojuana na Nkolo kati na mipεpε na Likolo. Bongo tokojala na Nkolo esika nɔkɔ libela. 18 Na boye bóbɔndanaka na maloba oyo.

5

 Nde na ntina na ntango, na bilaka, Bandeko, bojali na bosenga ete nákomela bino tε. 2 Ntina ete bino mpenja boyebi na malamu ete Mokɔlɔ na Nkolo ekoya lokola moyibi akoya na butu. 3 Sɔkɔ bakoloba ete: Kimia, na makambo malamu ! na ntango yango liwa ekokwela bango pwasa, lokola mpasi na kobota ekojua mwasi oyo ajali na libumu, bakoyeba kokima mpe tε. 4 Nde bino Bandeko bojali kati na molili tε ete ntɔngɔ ébimela bino lokola moyibi. 5 Mpɔ ete bino yɔsɔ bojali bana na kotana, bana na moi.

Biso tojali bato na butu tε, tojali bato na molili tε. 6 Na bongo tika tólalaka mpɔngi lokola na bamosusu tε, kasi tókεngεlaka mpe tómisεnjεlaka. 7 Mpɔ ete bato na mpɔngi bakolalaka na butu, balangi bakolangaka mpe na butu. 8 Nde biso bato na moi tómisεnjεlaka, esili biso kolata kondima, na bolingo, lokola ebolo na ntolo, mpe elikia na lobiko lokola ekɔti. 9 Mpɔ ete Njambe apɔni biso liboso mpɔ na nkanda tε, kasi mpɔ na kokwa lobiko mpɔ na Nkolo na biso Yesu Masiya oyo akufeli biso, 10 na ntina ete sɔkɔ tolongwi, sɔkɔ tolali, tójala na bomɔi na ye esika mɔkɔ. 11 Yango wana bósunganaka, bólendisanaka, pelamɔkɔ ekosalaka bino.

Maloba na Nsuka

12 Tojali kolɔmba bino Bandeko, ete bósɔsɔla bango bako- salaka mosala kati na bino, bajali mpe mikolo na bino kati na Nkolo, bakopεsaka bino toli. 13 Bómεmisaka bango mingi na bolingo mpɔ na mosala na bango. Bójalanaka na kimia.

14 Tobɔndεli bino Bandeko, ete bópεsaka toli na bato na kilikili, bóyikisaka bakɔikɔi mpiko, bósungaka bato motau, bóyikelaka bato yɔsɔ mpiko. 15 Bókebaka ete moto mɔkɔ ájongisela moto mosusu mabe mpɔ na mabe tε, kasi bólukaka biposa na kosalana malamu mpe na kosalela bato yɔsɔ malamu.

16 Bósepelaka ntango yɔsɔ. 17 Bótikaka kobɔndεla tε. 18 Bópεsaka matɔndi na makambo yɔsɔ. Mpɔ ete mokano na Njambe mpɔ na bino kati na Masiya Yesu ejali bongo. 19 Bójimisaka Molimo tε. 20 Bópεngɔlaka bisakweli tε. Bómekisaka makambo yɔsɔ. 21 Bósimbaka makambo malamu. 22 Bómipεngwisaka na ndenge yɔsɔ na mabe. 23 Tika ete Njambe na kimia ye mɔkɔ ábulisa bino nyε; mpe ete milimo na bino, na bomɔi na bino, na njoto na bino, bibatelama yɔsɔ mpɔ na kojanga makambo na kopamelama wana ekoya Nkolo na biso Yesu Masiya. 24 Mobiangi na bino ajali sembo, akosala mpe bongo.

25 Bandeko, bóbɔndεlaka mpɔ na biso. 26 Bópεsa Bandeko yɔsɔ mbɔtε na lipwepwε na bulε. 27 Najali kosimbisa bino ndai na Nkolo ete mokanda oyo étangamela Bandeko yɔsɔ.

28 Ngɔlu na Nkolo na biso Yesu Masiya éjala na bino.