MOKANDA NA PAULO NA LIBOSO EKOMELAKI YE

TIMƆTƐ

1

Mbɔtε na ngai Paulo Ntoma na Masiya, mpɔ na mokano na Njambe Mobikisi na biso na Masiya Yesu elikia na biso, 2 na yɔ Timɔtε, mwana na ngai na sɔlɔ kati na kondima. Ngɔlu, na mawa, na kimia, kouta na Njambe Tata, mpe na Masiya Yesu Nkolo na biso éjala na yɔ.

Mpɔ na kosimba Mateyo na sembo

3 Wana elingaki ngai kokεnda na Makεdɔnia, napεsaki yɔ toli na koumela na Ɛfεsε, ete ólaka bamɔkɔ ete bátika kolakisa mateyo mosusu, 4 mpe kotia mitema na bango na misapo na mpamba, na bitangeli na mabota bijangi nsuka; bikobimisaka ntembe, bikosungaka bokεngεli na Njambe kati na kondima tε. Ósalaka bobεlε bongo.

5 Nsuka na toli yɔsɔ ejali bolingo kati na motema mpεtɔ mpe na lisɔsɔli malamu, mpe na kondima ejangi bokosi. 6 Bamosusu bapεngwi na oyo kokɔta na bilobaloba; 7 bajali na mposa na kojala Milakisina-Mibeko, nde bayebi ntina na makambo makolobaka bango tε, sɔkɔ ntina na makambɔ makotiaka bango makasi tε. 8 Toyebi ete Mibeko ejali malamu, sɔkɔ moto akosala na yango na motindo ekoki na yango, 9 mpe akokanisa boye ete Mibeko ejali mpɔ na kokanga moyεngebeni tε, nde mpɔ na bakεsεni, na batɔmbɔki, na bango baboi kosambela, na bato mabe, na bato na bosɔtɔ, na babebi, na babebisi na batata, na babebisi na bamama, na babomi na bato, 10 na bato na pite, na bamibebisi na mibali, na bayibi na bato, na bato na lokuta, na basimbi na ndai na lokuta. Ejali mpɔ na makambo mosusu sɔkɔ nini makotεmεlaka mateyo malamu, 11 lokola ejali na Nsango Malamu na nkεmbɔ na Njambe na esεngɔ, oyo epεsami na mabɔkɔ na ngai.

12 Nayoki eboto na Molendisi na ngai, Masiya Yesu Nkolo na ngai, ete atangaki ngai mobɔngi, bongo atiaki ngai na lotomo oyo, 13 ata na liboso najalaki motuku, monyɔkɔli, motioli. Kasi najuaki mawa mpɔ ete nasalaki bongo wana ejangaki ngai boyebi mpe kondima; 14 ngɔlu na Nkolo na biso elekaki mingi mpenja mpɔ na kopεsa ngai kondima, na bolingo bojali kati na Masiya Yesu. 15 Likambo oyo ejali sembo mpe ebɔngi na koyambama yɔsɔ, ete Masiya Yesu akɔtaki na mokili kobikisa bato na masumu; ngai moto na liboso kati na bango. 16 Kasi yango wana najuaki mawa, na ntina ete Yesu Masiya átalisa motema pεtεε yɔsɔ kati na ngai liboso, mpɔ na kopεsa elembo na bango balingi kondimela ye ete bájua bomɔi na seko. 17 Na ye Mokonji na Seko, Njambe mɔkɔ oyo akobeba tε, akomɔnanaka mpe tε, na ye lokumu na nkεmbɔ libela na libela, bobεlε bongo.

18 Oyo lilako likotiela ngai yɔ, mwana Timɔtε, pelamɔkɔ elobaki bisakweli na ntina na yɔ liboso, ete óbunaka etumba malamu na motindo na bisakweli yango, 19 kosimbaka bindimeli mpe lisɔsɔli malamu; oyo bamosusu baboi, mpe na ntina na bindimeli bajindi lokola bwato na mai, 20 Umεnai, na Alεsandala, bajali bongo ; nasili kopεsa bango na mabɔkɔ na Satana ete báyekola kotika kotuka.

Mpɔ na Bisambeli na Ekelesia

2

Na bongo, liboso na makambo yɔsɔ, najali kopεsa toli ete bisεngeli, na mabɔndεli, na bilɔmbεli, na matɔndi, mápεsama na ntina na bato yɔsɔ ; 2 na ntina na mikonji, mpe na bato yɔsɔ bajali na liboso, ete tójalaka na bijaleli na kimia, na nyε, na bisambeli na Njambe, na sembo na bojito. 3 Bongo ejali malamu mpe na enyangeli na miso na Njambe Mobikisi na biso, 4 oyo ajali na mposa ete bato yɔsɔ bábika mpe bákoma koyeba makambo na sɔlɔ. 5 Mpɔ ete Njambe mɔkɔ ajali, mpe Mosukisi mɔkɔ kati na Njambe na bato, ye moto Masiya Yesu, 6 oyo amipεsaki njoto na ye motuya na lisiko mpɔ na bato yɔsɔ. Bongo litatoli lisili kobima na bilaka na yango mpenja;

7 mpɔ na yango ngai natiami Mosakoli mpe Ntoma, (najali koloba likambo na sɔlɔ, najali kobuka lokuta tε), Molakisi na Bapakano kati na kondima mpe na sɔlɔ.

8 Na bongo mokano ejali na ngai ete mibali yɔsɔ bábɔndεlaka na bisika yɔsɔ, bátombolaka mabɔkɔ mpεtɔ majangi nkanda na kowelana. 9 Bobεlε bongo mpe basi bákεmbεlaka njoto na molato mokoki, bálataka yango na nsɔni malamu mpe na bopɔlɔ, nde na kotongatonga nsuki tε, na wɔlɔ tε, na mabanga na kongεnga tε, na bilamba na motuya mingi mpe tε, kasi na misala malamu, 10 lokola ebɔngi na basi bakoya- mbolaka ete bajali bakumisi na Njambe.

11 Tika basi báyekola kotosaka na kimia. 12 Nakopεsaka basi njela na kolakisa mibali na bango tε, sɔkɔ na kojala liboso na bango tε, kasi na kojala na kimia. 13 Mpɔ ete Adama asalami liboso, mpe Ewa na nsima. 14 Adama ajimbisami tε, kasi mwasi ajimbisami yɔsɔ mpe akɔtaki na ekweli, nde kati na kobota bana bakobikisama, sɔkɔ na bopɔlɔ bakoumela na kondima, na bolingo, na bulε.

Mpɔ na Mikolo na Ekelesia

3

 Oyo likambo na sembo: Sɔkɔ moto akotia motema ete ájala na Bokεngεli, ajali na mposa na mosala malamu.

2 Na bongo ekoki na Mokεngεli ete ájala na lofundo sɔkɔ mokε tε, mobali na mwasi mɔkɔ, moto na kokanga motema, mosembwi, moto na makambo kitɔkɔ, monyangeli na bapaya, molakisi na mayεlε, 3 momεli na masanga tε, moswani tε, kasi moto na boboto, moto na etumba tε, moluli na mosɔlɔ tε, 4 moyangi na miango malamu na bato na ndako na ye, motosisi na bana na ye na sembo na bojito. 5 (Sɔkɔ moto ayebi koyangela bato na ndako na ye miango tε, ¿ akobatela Ekelesia na Njambe boni?) 6 Mokεngεli ájala moto na sika tε, ete ákwea na ekweli na Satana mpɔ na kojua lolεndɔ tε. 7 Nde ekoki na ye kojala na matatoli malamu na bato na libanda ete ákwea na litɔngi mpe motambo na Satana tε.

8 Bobεlε bongo ekoki na Basaleli kojala bato na sembo na bojito, bato na minɔkɔ mibale tε, bamεli na masanga mingi tε, baluki na litomba na nsɔni tε, 9 bajuì na mabombami na Bindimeli na masɔsɔli mpεtɔ. 10 Bango bámekisama liboso, wana mpe ekokutama bango na lofundo sɔkɔ mokε tε, bájala Basaleli. 11 Bongo mpe na basi, bájala na sembo na bojito, bato na kotukatuka tε, bato na kokanga mitema, basembwi na makambo yɔsɔ. 12 Basaleli bájala mibali na mwasi mɔkɔ, báyangelaka bana mpe bato na ndako na bango miango malamu. 13 Mpɔ ete baoyo basali mosala na Mosaleli malamu bakomijuela bisika malamu, mpe molende mingi na kondima na Masiya Yesu.

14 Najali kokomela yɔ makambo oyo, nde najali na elikia na kokómela yɔ nɔki. 15 Sɔkɔ nde nakopekisama, najali kokoma makambo oyo ete óyeba sɔkɔ ekoki na yɔ kojala na bijaleli nini kati na Ndako na Njambe, oyo ejali Ekelesia na Njambe na bomɔi, likonji mpe esukeli na makambo na sɔlɔ. 16 Ɛε, ntembe tε, libombami na makambo na bonjambe ejali monεnε :

Amɔnisami kati na njoto,

Alongisami kati na molimo, Amɔnani na banje.

Asakolami kati na Bapakano, Andimami kati na mokili, Akamatami kati na nkεmbɔ.

Toli mpɔ na Timɔ

4

 Molimo alobi polele ete na bilaka na nsuka bamosusu bakokwea na Bindimeli, kotiaka mitema na bango na milimo na bojimbisi mpe na mateyo na milimo mabe, 2 mpɔ na bokosi na bato na lokuta. 3 Masɔsɔli na bato wana masili kojika; bakopekisa mabala, bakokilisa bilei, ata Njambe ajalisi yango ete bandimi baoyo bayebi makambo na sɔlɔ bákwaka yango na eboto. 4 Mpɔ ete bilɔkɔ yɔsɔ bijalisi Njambe bijali malamu, elɔkɔ mɔkɔ tε ejali mpɔ na kobwakama, nde yɔsɔ mpɔ na koyambama na eboto ; 5 mpɔ ete ekobulama na Liloba na Njambe mpe na kobɔndεla.

6 Wana ekokebisa yɔ Bandeko boye, okojala mosaleli malamu na Masiya Yesu, kokamata maloba na Bindimeli mpe na mateyo malamu masili yɔ kobila, lokola bilei. 7 Nde óboya kokanisa masapo na mpamba, na bisolasola na basi. Ómikembisa mpɔ na bijaleli na moto na Njambe. 8 Mpɔ ete kokembisa njoto ekopεsa litomba mokε, nde bijaleli na moto na Njambe bikopεsa litomba na makambo yɔsɔ, bijali na elaka na bomɔi na ntango oyo mpe na ntango ekoya. 9 Oyo likambo na sembo libɔngi na koyambama yɔsɔ. 10 Ntina ete mpɔ na bongo tokosalaka makasi ; tokobunaka, mpɔ ete tosili kolikia na Njambe na bomɔi oyo ajali Mobikisi na bato yɔsɔ, kasi aleki bongo mpɔ na bandimi.

11 Ólakaka makambo oyo mpe ólakisaka bongo. 12 Tika moto tε ápεngɔla yɔ mpɔ na bolεngε na yɔ, kasi na maloba, na bijaleli, na bolingo, na kondima, na bopεtɔ, 13 ójalaka elakiseli na bandimi. Kino ekoya ngai, ótia motema na yɔ na kotangaka mikanda, na kopεsaka toli, na kolakisaka. 14 Ótika kobatela likabo lijali kati na yɔ tε, lipεsεmεli yɔ mpɔ na esakweli, wana etiaki mikolo yɔ mabɔkɔ. 15 Ókanisaka makambo oyo, ójalaka na kati na yango, ete émɔnana polele na bato yɔsɔ été ojali kotεlεma tε, kasi kotambola. 16 Ómisεnjεla mpɔ na yɔ mɔko mpe mpɔ na kolakisa na yɔ. Óumela na makambo oyo, mpɔ ete ekosala yɔ bongo okomibikisa mpe okobikisa bayoki na yɔ.

Mpɔ na Bijaleli na Timɔtε na Ekelesia

5

Ópamela mikolo tε, kasi óbɔndεla bango lokola batata, mpe bilεnge mibali lokola bandeko, mpe mikolo basi lokola bamama, 2 mpe bilεngε basi lokola bandeko na bopεtɔ yɔsɔ. 3 Ómemisaka basi-bakufeli-mibali, sɔkɔ bajali bongo sɔlɔ. 4 Nde sɔkɔ mwasi-akufeli-mobali ajali na bana, sɔkɔ na bana na bana na ye, tika bango báyekola komεmisa bato na ndako na bango mpenja liboso, mpe kotalisa baboti eboto, mpamba tε bongo ekosepelisaka Njambe. 5 Mwasi-akufeli-mobali mpenja, oyo atikali ye mɔkɔ, ajali na elikia na Njambe mpe akoumelaka butu na moi na bisεngεli na mabɔndεli. 6 Nde mwasi-akufeli-mobali oyo akomisepelisaka na bilɔkɔ malamu asili kokufa, awa ejali ye na bomɔi. 7 Ópεsaka bango toli na makambo oyo, ete bájala na makambo na kopamelama tε. 8 Sɔkɔ moto mɔkɔ akoleisa bato na ye tε, mpe bato na ndako na ye liboso tε, aangani Bindimeli, mpe aleki mabe na oyo aboi kondima.

9 Basi-bakufeli-mibali bákomama nkombo, wana ekokóma bango mbula ntuku-motoba. Bakokoma nkombo na oyo ajalaki mwasi na mobali mɔkɔ, oyo ajui matatoli na misala malamu, 10 oyo abɔkɔli bana, oyo anyangeli bapaya, oyo asukoli makolo na Babulami, oyo asungi bato na mpasi, oyo amipεsi na misala yɔsɔ malamu. 11 Nde óboya kokoma basi-bakufeli-mibali nkombo baoyo mikɔlɔ mingi tε; mpamba tε mbele bakojala na mposa na kosalela Masiya kilikili, bakojala na mposa na kobala, 12 bakojua ekweli mpɔ ete bakokisi elaka na bango na liboso tε. 13 Lisusu bakoyekola kojala pasasi, ekokεndaka bango na ndako na ndako; nde bakojala bobεlε pasasi tε, kasi bato na bilobaloba mpe na bisalasala, kosololaka makambo makoki tε. 14 Na bongo nalingi ete bango bajali mikolo mingi tε bábala, bábota bana, bábɔngisa maka­mbo na ndako na bango, mpɔ na kopεsa moyini njela na kotɔnga sɔkɔ mokε tε. 15 Mpɔ ete bamɔkɔ basili kopεngwa kobila Satana. 16 Sɔkɔ mondimi mwasi mɔkɔ ajali na basi- bakufeli-mibali, áleisaka bango ete ápεsaka ekelesia mokumba tε, na ntina ete bango bajali basi-bakufeli-mibali mpenja báleisama.

17 Tika ete mikolo, baoyo bayangi miango malamu, báta- ngama ete babɔngi na lokumu eleki, eleki mpe bongo sɔkɔ bakosalaka na kosakola na kolakisa. 18 Ntina ete Likomi elobi ete:

Ókanga monɔkɔ na ngɔmbε wana ejali yango kopapola masango tε.

Lisusu ete:

Mosali abɔngi na kojua lifuti na ye.

19 Sɔkɔ efundeli na ntina na mokolo ebimi na batatoli mibale sɔkɔ misato tε, óyamba yango tε. 20 Mpɔ na bango basali masumu, ópamela bango na miso na bato yɔsɔ ete baoyo batikali bájala na nsɔmɔ.

21 Najali kolaka yɔ na miso na Njambe mpe na Masiya Yesu, mpe na banje bapɔnami, ete ókokisa makambo oyo, ójala na ekateli na nɔkinɔki tε, ósalaka mpe likambo mɔkɔ mpɔ na kopɔnapɔna bato tε. 22 Ótiela moto mabɔkɔ nɔki tε. Ósanganaka na masumu na bato mosusu tε. Ómibatela yɔ mɔkɔ mpεtɔ. 23 Ójalaka momεli na mai mpamba lisusu tε, kasi okamata mwa mvinyo mokε mpɔ na libumu na yɔ, mpe bokɔnɔ na yɔ mingi.

24 Masumu na bato mosusu majali polele, makokambaka bango kati na kosambisa nde masumu na bato mosusu makobilaka bango. 25 Bobεlε bongo misala malamu na bato mosusu mijali polele, mpe yango mijali bongo tε mikokoka kobombama tε.

6

 Tika ete bango yɔsɔ bajali kati na boombo bákanisa ete bankolo na bango babɔngi na lokumu yɔsɔ, na ntina ete nkombo na Njambe mpe Mateyo na ye mátukama tε.

2 Nde baoyo bajali na bankolo Bandimi bátiola bango tε na mpɔ ete bajali Bandeko, kasi báleka kosalela bango malamu ; mpɔ ete bango bakojua litomba na misala na bango bajali Bandeko mpe baninga.

Maloba na Nsuka

Ólakisaka makambo oyo mpe ópεsaka toli na yango. 3 Sɔkɔ moto mɔkɔ akolakisa makambo mosusu mpe akoboya kotia motema na ye na mateyo malamu, mateyo na Nkolo na biso Yesu Masiya, na mateyo makoki na bijaleli na moto na Njambe, 4 ye wana asili kobimba na lolεndɔ, ayebi likambo tε; kasi abεli motó na ntina na ntembe mpe na kowelana. Kati na makambo yango ekobima bilulela, na makaka, na bitukeli, na mbanjo mabe, 5 na biweleli na bato baoyo babebi na makanisi na bango, baoyo babungi makambo na sɔlɔ; babanji ete bijaleli na bato na Njambe bikopεsaka litomba. 6 Nde bijaleli na bato na Njambe bijali litomba monεnε, sɔkɔ bikoki- tisa mitema. 7 Mpɔ ete tokɔtisaki elɔkɔ mɔkɔ kati na mokili tε, tokokoka mpe kobimisa elɔkɔ mɔkɔ na mokili tε. 8 Wana ejali biso na bilɔkɔ na kolia, na bilamba na kolata, tokosepelaka yango. 9 Nde baoyo balingi kojala bajui, bakokwea na motambo na komekama mpɔ na mposa mingi ijangi mayεlε mpe ikoyokisa mpasi, ikojindisa bato kati na liwa, na libebi. 10 Mpɔ ete mposa na misɔlɔ ejali ntina na mabe yɔsɔ; mpɔ na kolula misɔlɔ na mposa mingi, bamosusu bapεngwi na Bindimeli, mpe batɔbɔni na bolɔji mingi.

11 Nde mpɔ na yɔ, ε moto na Njambe, ókimaka makambo oyo. Óbenganaka boyεngebεnε, na bijaleli na bato na Njambe na kondima, na bolingo, na mpiko, na bopɔlɔ. 12 Óbunaka etumba malamu na kondima; ósimba bomɔi na seko; mpɔ obiangami mpɔ na bomɔi yango, wana eyambolaki yɔ eyambweli malamu na miso na batatoli mingi. 13 Najali kolaka yɔ na miso na Njambe, oyo akopεsaka bilɔkɔ yɔsɔ bomɔi, mpe na miso na Masiya Yesu, oyo ayambolaki eyambweli malamu liboso na Pɔnti Pilata, 14 ete óbatela malako na ye, ójala na litɔnɔ tε mpe na mpɔ na kopamelama tε, kino ekoya Nkolo na biso Yesu Masiya komɔnana, 15 lokola ekotalisa ye na elaka mpenja. Ye Mokolo mɔkɔ Mopambwami, Mokonji-na-mikonji, Nkolo-na-bankolo. 16 Bobεlε ye mɔkɔ ajangi liwa, akojalaka kati na kongεnga ekoki na kobεlεma tε, moto tε amɔni ye, moto mpe tε akokoka komɔna ye. Na ye lokumu, na nguya libela, bobεlε bongo.

17 Ópεsaka toli na bajui na misɔlɔ na ekeke oyo ete bánεtwa na makanisi na bango tε, bálikia na mokakatano na misɔlɔ mpe tε, kasi bálikia na Njambe oyo akojuisaka biso bilɔkɔ yɔsɔ malamu mpɔ na kosepela. 18 Bájalaka nde na misala kitɔkɔ, bájalaka bajui na misala malamu, báselingwaka na kokabelampe na kosangana na kokabela; 19 bámibombelaka moboko malamu mpɔ na ntango ekoya ete bájua Bomɔi bojali bomɔi mpenja.

20 Ɛ Timɔtε, óbatela yango epεsami na mabɔkɔ na yɔ.  Ópεngwεla bilobaloba na mpamba mpe bikotweli na yango epεsami nkombo na lokuta ete: Boyebi. 21 Bamosusu balobi ete bakoki na yango na ntina na Bindimeli, nde bapεngwi.

Ngɔlu éjala na bino.