MOKANDA NA YAKOBO

1

 Mbɔtε na ngai Yakobo, moombo na Njambe mpe na Nkolo Yesu Masiya, na bino mabota jomi-na-mibale na lipalangana.

2 Bandeko na ngai, bókanisa ete ejali bobεlε esεngɔ wana ekwei bino kati na komekama na mitindo mingi. 3 Boyebi ete komekama na kondima na bino ekoyeisa mpiko. 4 Nde tika ete mpiko ékokisa mosala na yango ete bójala basembwi mpe babɔngi, kojanga elɔkɔ tε. 5 Sɔkɔ mɔkɔ na bino ajangi mayεlε, álɔmba Njambe oyo akopεsaka na bato yɔsɔ na kopεsa malamu, oyo mpe akopamelaka tε; mpe makopεsεmεla ye. 6 Nde álɔmba na kondima, na kolɔmba na ntembe tε, mpɔ ete oyo akobεtaka ntembe akokani na mbɔngε na mai kotindama na mopεpε mpe kotambwisama. 7 Tika moto yango ábanjaka tε ete akojua elɔkɔ epai na Nkolo,— 8 ye mobali na mitema mibale, na mokakatano na bitambweli na ye yɔsɔ.

9 Tika ete Ndeko mosɔkεmi ásepela na kotombwa na ye; 10 nde mojui ásepela na kosɔkεma na ye, mpɔ ete akolimwa lokola fololo na esobe. 11 Moi ebimi, engali, ekaokisi esobe, mpe fololo na yango ekwei, kitɔkɔ na yango ebebi ; bongo mpe mojui akobeba na bitambweli na ye.

12 Esεngɔ na moto oyo akoyikaka mpiko kati na komekama, mpɔ ete esili ye kolonga, akojua motole na bomɔi molakaki Nkolo na bango bakolingaka ye. 13 Tika moto oyo ajali komekama áloba tε ete: Najali komekama na Njambe. Mpɔ ete Njambe akoki kokosama na mabe tε, mpe ye akokosaka moto tε. 14 Moto na moto oyo akomekamaka, mpɔ na kobendama mpe kolengolama na mposa na ye mɔkɔ mabe; 15 na nsima esili mposa yango kojua jemi, eboti lisumu; mpe esili lisumu yango kokola, liboti kufa.

16 Bandeko na ngai na bolingo, bókosama tε! 17 Makabo yɔsɔ malamu, na makabo yɔsɔ mabɔngi, makoutaka na Likolo, makokitaka na mboka na Tata na moi. Ye ajali na kobongwana tε, sɔkɔ na komisεnja mokεmokε tε. 18 Na mokano na ye mɔkɔ abotaki biso na liloba na sɔlɔ ete tójala lokola mbuma na liboso na bilɔkɔ bijalisi ye.

19 Bandeko na ngai na bolingo, boyebi boye. Tika moto na moto ájala na koyoka nɔki, na koloba nɔki tε, na koyoka nkε nɔki te. 20 Mpɔ ete nkε na bato ekosalaka boyεngε na Njambe tε. 21 Na boye bólongola mpɔ yɔsɔ na mbindo, na litondi na mabe; nde na bopɔlɔ bónyangela mateyo makonami kati na bino, makoki na kobikisa milimo na bino.

22 Bójalaka nde batosi na mateyo, bobε bayoki komiji- mbisaka bino mpenja tε. 23 Mpɔ ete oyo akoyokaka liteyo mpe akotosaka yango tε, ye wana ajali lokola mobali oyo amitali elongi na njoto na talatala; 24 mpɔ ete esili ye komitala, akei na ye, mpe nɔkinɔki abosani sɔkɔ ajali lolenge nini. 25 Nde oyo asili kotalatala na mobeko mokoki, mobeko na bosɔmi, mpe asili koumela kotalatala, ajali moyoki oyo akomi kobosana tε, kasi oyo atosi litosi, ye wana akojala na esεngɔ kati na kotosa na ye.

26 Sɔkɔ moto mɔkɔ abanji ete ajali moto na kosambela, nde akokangaka lolemo na ye tε, kasi akojimbisaka motema na ye, losambo na moto yango ejali mpamba. 27 Losambo na mpεtɔ mpe na kokoka epai na Njambe, ye Tata na biso, ejali boye: Kotalaka bitike, na basi-bakufeli-mibali, na kati na mpasi na bango, mpe komibatelaka njoto mpεtɔ na makambo na mokili.

Mpɔ na Kolingana

2

Baninga na ngai, bójala na bindimeli na Nkolo na biso na nkεmbɔ Yesu Masiya, na kopɔnapɔna bato tε. 2 Mpɔ ete moto oyo ajali na lopεtε na wɔlɔ na mosapi mpe alati bilamba kitɔkɔ akɔti na yanganelo na bino, mobola na bilamba bibebi akɔti mpe; 3 sɔkɔ nde boyambi oyo alati bilamba kitɔkɔ, bino ete : Yɔ kisa awa na esika malamu ; mpe na mobola bino ete : Yɔ tεlεma wana, sɔkɔ, kisa na yɔ na nse awa na makolo na ngai, ¿ bojali na ntembe na kati na bino tε? 4 Bokomi basambisi bajali na makanisi mabe tε ?

5 Bóyoka, Bandeko na ngai na bolingo, ¿ Njambe apɔni babola na mokili baoyo bajali bajui na kondima mpe batuki na libula na Bokonji lilaki ye na bango balingi ye tε? 6 Bino nde bomɔnisi mobola nsɔni. ¿ Bajui bato bakonyɔkɔlaka bino tε ? ¿ Bango mpe bakobendaka bino na bikatelo tε ? 7 ¿ Bango bakotukaka nkombo malamu oyo bino bobiangami na yango tε ? 8 Nde bokosalaka malamu sɔkɔ na sɔlɔ bokokokisaka oyo mokonji na malako, pelamɔkɔ elobi Likomi ete :

Olinga bajalani na yɔ lokola njoto na yɔ mɔkɔ.

9 Nde sɔkɔ bojali kopɔnapɔna bato, bojali kosala lisumu, bojali kokweisama na Mibeko lokola babungi. 10 Mpɔ ete sɔkɔ moto akokokisaka Mibeko mobimba, nde akwei na likambo mɔkɔ mpenja, ajali na ekweli na yango yɔsɔ. 11 Mpɔ ete oyo alobi ete: Sala ekobo tε; alobi mpe ete: Boma moto tε. Sɔkɔ okosalaka ekobo tε, nde obomi moto, okomi mobungi na Mibeko. 12 Bósololaka boye, mpe bósalaka boye, lokola bango bakotalelaka ete bakosambisama na njela na Mobeko na bosɔmi. 13 Mpɔ ete ekateli ejangi mawa ekojala na moto oyo akosalaka na motindo ejangi mawa. Mawa akomikumisaka na kokweisa.

Kondima ekosalisaka Misala malamu

14 ¿Wapi litomba Bandeko, sɔkɔ moto alobi ete ajali na kondima, nde ajangi misala ? ¿ Kondima na yɔ eyebi kobikisa yɔ? 15 Sɔkɔ Ndeko mobali sɔkɔ Ndeko mwasi akojala bolumbu, mpe na kosenga na lilei na ye na mokɔlɔ na mokɔlɔ, 16 sɔkɔ mpe mɔkɔ na bino akoloba na bango ete: Bókεndε na kimia, bójalaka na mɔtɔ na njoto, bótondaka; nde bokopεsa bango yango ejangi bango na njoto tε, ¿wapi litomba? 17 Bongo kondima, sɔkɔ ejangi misala, esili kokufa na kati na  yango mpenja. 18 Kasi moto mɔkɔ akoloba ete: Yɔ ojali na kondima, ngai mpe najali na misala. Mɔnisa ngai kondima na yɔ oyo ejangi misala, ngai mpe nakomɔnisa yɔ kondima na ngai kati na misala na ngai.

19 Yɔ ondimi ete Njambe ajali mɔkɔ, ojali kosala malamu boye, milimo mabe bandimi, mpe bakolεngaka. 20 ¿Nde yɔ moto na mpamba, ojali na mposa na koyeba ete kondima oyo ejangi misala ejali mpamba? 21 Wana etombolaki Abalayama Tata na biso mwana na ye Yisaka na etumbelo, ¿ alongaki mpɔ na misala tε ? 22 Omɔni ete kondima na ye na misala na ye bijalaki kosalana elɔngɔ mpe kondima na ye abɔngaka kati na misala na ye. 23 Likomi mpe ekokisama, lilobaki ete :

Abalayama andimaki Njambe mpe etangameli ye mpɔ na boyεngεbεnε, abiangamaki Moninga na Njambe.

24 Bomɔni ete moto akolongaka mpɔ na misala na ye, mpe bobεlε mpɔ na kondima na ye tε. 25 ¿ Bobεlε bongo Laaba mwasi na pite alongaki mpɔ na misala na ye tε, wana enyangelaki ye bantoma mpe etindaki ye bango na njela mosusu? 26 Ntina ete lokola njoto oyo ejangi mpema esili kokufa, bongo kondima oyo ejangi misala esili kokufa lokola.

Mpɔ na kokeba na Maloba na Monɔkɔ

3

Bójalaka milakisi mingi tε, Bandeko na ngai, mpɔ boyebi ete biso milakisi tokokitisama na ekiteli eleki monεnε.

2 Mpɔ ete biso yɔsɔ tokokweaka na makambo mingi. Sɔkɔ moto akokweaka na koloba na ye tε, ye moto abɔngi yɔsɔ, mpe ayebi kopekisa njoto na ye mobimba. 3 Sɔkɔ tokotiaka bibende na minɔkɔ na mpunda ete bátosaka biso, tokopεngwisaka njoto na bango mibimba. 4 Bótala masua mpe, majali minεnε bongo, makotindamaka na mipεpε makasi, nde makopεngwisamaka na yenda mokεmokε, na esika na esika elingi moto na yenda. 5 Bongo mpe lolemo ejali elembo mokε kati na njoto mpe ekomikumisaka makambo minεnε. Tala mwa mɔtɔ mokε ekobambola jamba monεnε; 6 mpe lolemo ejali mɔtɔ, lolemo lokola mokili na bokεsεnε efandi kati na bilembo na njoto na biso, kobebisaka njoto mobimba mpe kojikisaka bijaleli na biso yɔsɔ mɔtɔ, yango mpenja kojikaka mɔtɔ na Gεεna. 7 Mpɔ ete mitindo yɔsɔ na nyama mpe na ndεkε, na bilɔkɔ yɔsɔ bikolandaka na mabele, na mbisi yɔsɔ, bakotiamaka nsima mpe basili kotiama nsima na bato. 8 Nde moto sɔkɔ mɔkɔ tε akoki kotia lolemo nsima, elɔkɔ mabe ekotambolatambolaka, etondi na ngεngε na kufa. 9 Na yango tokokumisaka Nkolo, Tata, na yango tokofingaka bato baoyo bajalisami na lolenge na Njambe. 10 Na monɔkɔ mɔkɔ ekobimaka kokumisa mpe kofinga. Ekoki tε, Bandeko na ngai, ete makambo oyo májala boye. 11 ¿ Lijiba ekobimisaka mai na elεngi mpe mai na bololo na monɔkɔ mɔkɔ? 12 ¿Lilala eyebi kobota mangolo, Bandeko na ngai, sɔkɔ lingolo kobota malala? Mai na mongwa mpe eyebi kopεsa mai na elεngi tε.

13 ¿ Nani moto na mayεlε mpe na kosɔsɔla ntina na kati na bino? Ámɔnisa misala na ye na bijaleli malamu kati na bopɔlɔ na mayεlε. 14 Sɔkɔ nde bojali na makanisi na bilulela mpe na makaka na mitema na bino, bómikumisaka tε, bólobaka na lokuta mpɔ na kotεmεla makambo na sɔlɔ tε. 15 Bongo ejali mayεlε mauti na Likolo tε, kasi mauti na mokili, mayεlε na njoto, mayεlε na milimo mabe. 16 Mpɔ ete esika ejali bilulela na makaka, wana makεlεlε mpe makambo na mpamba yɔsɔ. 17 Nde liboso mayεlε mauti na Likolo ejali na mpεtɔ, na nsima ejali na kimia, na boboto, na kotosa nɔki, matondi na mawa mpe na mbuma malamu, na ntembe tε, na bokosi tε. 18 Mpe mbuma na boyεngεbεnε ekokonamaka na kimia na bango bakosalaka kimia.

Mpɔ na Makaka

4

¿ Bitumba mpe koswana na kati na bino mauti wapi ?

¿ Mauti na mposa na bino ikobunanaka na kati na njoto na bino tε? 2 Bokolulaka nde bokojuaka tε; bokobomaka mpe bokoyokaka mposa, nde bokokokaka kojua tε. Bokoswanaka mpe bokobunaka etumba; nde bokojuaka tε, mpɔ ete bokolɔmbaka tε. 3 Bokolɔmbaka mpe bokojuaka tε, mpɔ ete bokolɔmbaka bilɔmbεli mabe, na ntina ete bóbebisa yango na mposa na bino mabe. 4 ¿ Bino basi na ekobo boyebi tε ete boninga na mokili ejali koyina na Njambe? Sɔkɔ moto nani akani ete akojala moninga na mokili, ajalisami moyini na Njambe. 5 ¿ Bino bokanisi ete Likomi ejali mpamba lilobi ete : Molimo oyo ye asili kotia kati na biso ajali na mposa mingi na biso na jua ? 6 Nde akopεsaka ngɔlu eleki monεnε, yango wana alobi ete :

Njambe akotεmεlaka bato na lolεndɔ, Nde akopεsaka basɔkεmi ngɔlu.

7 Na bongo bótosaka Njambe, bótεmεlaka Satana mpe akokima bino. 8 Bóbεlεma na Njambe mpe akobεlεma na bino. Bópεtɔla mabɔkɔ, bino bato na masumu, mpe bójalisa mitema na bino mpεtɔ, bino bato na mitema mibale. 9 Bótungisama, bóbimisa mpisoli, bólela. Tika kosεka na bino ébongwana mawa, mpe esεngɔ na bino ébongwana bojito na motema. 10 Bómisɔkisa liboso na Nkolo mpe akotombola bino.

11 Bófundanaka tε, Bandeko. Mofundi sɔkɔ mosambisi na Ndeko na ye, ajali kofunda mpe kosambisa Mibeko. Sɔkɔ ojali kosambisa Mibeko, ojali motosi na Mibeko tε, nde mosambisi. 12 Mɔkɔ ajali Mopεsi na Mibeko mpe Mosambisi, ye akoki kobikisa mpe kobebisa. ¿ Nde yɔ nani ojali mosambisi na moninga na yɔ ?

Mitindo na Bato na Mokili

13 Yakani sasaipi bino bato bojali koloba ete: Lεlɔ sɔkɔ lobi tokokεnda na mboka oyo sɔkɔ na yango, tokolekisa mbula mɔkɔ wana, tokosala mombongo, tokojua litomba. 14 Boyebi makambo na mokɔlɔ na lobi tε, sɔkɔ bomɔi na bino ekojala na motindo boni. Mpɔ ete bojali londende, komɔnana mwa ntango mokε, na nsima kolimwa bongo. 15 Kasi ekoki na bino koloba ete: Sɔkɔ ekojala mokano na Nkolo, tokojala na bomɔi, tokosala boye na bongo. 16 Nde sasaipi bojali komikumisaka na ngambó na bino, nde komikumisa yɔsɔ na motindo yango ejali mabe. 17 Na bongo mpɔ na moto oyo ayebi kosala malamu nde akosalaka boye tε, ejali na ye lisumu.

5

 Yakani sasaipi bino bajui, bólela, bónganga mpɔ na bolɔji bolingi koya na bino. 2 Misɔlɔ na bino mibebi, bilamba na bino biliami na nsεlεlε. 3 Mpaoni na bino na palata na bino mikangami na makele, mpe makele na yango makojala mpɔ na litatoli na bino, makolia mosuni na bino lokola mɔtɔ. 4 Bosili kobomba bilɔkɔ na mikɔlɔ oyo na nsuka. Bóyoka! lifuti na basali babuki bilɔkɔ na bilanga na bino, lisili bino kobɔtɔla yango, ejali kongangela bino, mpe konganga na babuki na bino esili kokoma na matoi na Nkolo na bibele na Likolo. 5 Bofandi na bino na bilɔkɔ malamu, bomisepelisi na bilɔkɔ mingi, bomitondisi mitema na lokoso na mokɔlɔ na koboma. 6 Bokweisi moyεngεbεni, bobomi ye, nde atεmεli bino tε.

Toli

7 Na bongo Bandeko, bójala na mitema pεtεε kino Koya na Nkolo. Bótala, moto na elanga akotalelaka mbuma malamu na mabele, ajali na motema pεtεε mpɔ na yango kino ekojua ye mbula na liboso mpe mbula na nsima. 8 Bino mpe bójala na mitema pεtεε, bólendisa mitema na bino, mpɔ ete Koya na Nkolo esili kobεlεma. 9 Bókimelana tε, Bandeko, ete bósambisama tε; bótala mosambisi atεlεmi liboso na bikuke. 10 Bandeko, bókamata lokola elakiseli bolɔji mpe mpiko na Basakoli baoyo balobaki na nkombo na Yawe. 11 Bókanisa ete tobiangi bango bayikaka mpiko boye, bato na esεngɔ. Bosili koyoka mpɔ na mpiko na Yobo, bosili komɔna nsuka na makambo na bango na Yawe, mpɔ ete Yawe atondi na mawa mpe na boboto.

12 Nde liboso na makambo yɔsɔ, Bandeko na ngai, bósimba ndai tε, sɔkɔ ndai na Likolo tε, sɔkɔ ndai na mokili tε, sɔkɔ ndai mosusu tε, nde tika εε na bino éjala εε, mpe tε na bino éjala tε, ete bókwea na ekweli tε. 13 ¿Mɔkɔ na bino ajali na bolɔji? Tika ábɔndεla. ¿ Moto mɔkɔ ajali na esεngɔ ? Tika áyemba. 14 ¿ Mɔkɔ na bino abεli malali ? Tika ábianga mikolo na ekelesia, bábɔndεla mpɔ na ye, esili bango kopakwela ye mafuta na nkombo na Nkolo. 15 Libɔndεli na kondima ekobikisa mobεli, mpe Nkolo akonεtɔla ye ; ata asili kosala masumu, makolimbisamela ye. 16 Na bongo bóyambolana bikweli mpe bóbɔndεlεlana, ete bóbika. Esεngεli na moyεngεbεni ejali na nguya mingi, wana ejali yango kosala. 17 Elia ajalaki moto na koyoka mposa na motindo mɔkɔ na biso, abɔndεlaki libɔndεli ete mbula énoka tε, mpe bilanga misato na sanja motoba enokaka na mokili tε. 18 Abɔndelaki lisusu, mpe Likolo epεsaki mbula mpe mabele ebotisaki mbuma na yango.

19 Bandeko na ngai, sɔkɔ mɔkɔ na bino akopεngwa na makambo na sɔlɔ mpɔ na kojimbisama, mpe mosusu akobongwisa ye, 20 tika áyeba ete oyo akobongwisa moto na masumu na epεngwεli na njela na ye, akobikisa bomɔi na ye na kufa, mpe akojipa ebele na masumu.