MOKANDA NA LIBOSO EKOMAKI

PƐTƐLƆ

1

Mbɔtε na ngai Pεtεlɔ Ntoma na Yesu Masiya, na bino bapaya na lipalangana na Pɔntɔ, na Galatia, na Kapadɔkia, na Asia, na Bitunia, 2 baoyo bapɔnami lokola na boyebi boyebaki Njambe Tata liboso, na njela na kobulisa na Molimo, mpɔ na litosi mpe mpɔ na komwangisa na makila na Yesu Masiya. Ngɔlu, na kimia, éyikanela bino.

Mpɔ na koyika Mpiko

3 Njambe Tata na Nkolo na biso Yesu Masiya ákumama. Pelamɔkɔ ejali ye na mawa mingi, aboti biso lisusu ete tójala na elikia na bomɔi, na njela na lisekwa na Yesu Masiya kati na bakufi. 4 Ete tójala mpe na libula likobeba tε, lijangi mbindo, likosila tε, lisili kobombama kuna na Likolo mpɔ na bino,— 5 bino baoyo bojali kobatelama na nguya na Njambe mpɔ na kondima, tee na lobiko losili kobɔnga ete lómɔnana na ntango na nsuka. 6 Mpɔ na yango bokosepelaka, ata naino mwa ntango mokε ekoki na bino kojala na mawa, mpɔ bosili komekama na komekama na mitindo na mitindo. 7 Mawa yango eyei ete mpɔ na komekama na kondima na bino (oyo eleki motuya na mpaoni oyo ekobeba ata ekomekama na mɔtɔ), kondima na bino émɔnana mpɔ na masanjoli mpe lokumu mpe lisimi, wana ekomɔnana Yesu Masiya. 8 Awa naino emɔni bino ye tε, bolingi ye; ata bojali komɔna ye sasaipi tε, nde mpɔ na kondima bojali kosepela na esεngɔ eleki maloba mpe etondi na nkεmbɔ, 9 bojali mpe kojua nsuka na kondima na bino, ete lobiko na milimo na bino.

10 Basakoli (bango basakolaki liboso mpɔ na ngɔlu ekokómela biso), batunaki na mpiko mpɔ na lobiko yango, 11 balukaki ntina na yango mpe na mpiko. Wana ejalaki bango kotatola liboso mpɔ na mpasi na Masiya mpe mpɔ na Nkεmbɔ ekoya na nsima na yango, balukaki sɔkɔ Molimo na Masiya, oyo na kati na bango, ajali koyebisa elaka nini sɔkɔ elaka na motindo nini. 12 Likambo eyaki koyebana na bango ete bajali komisalela bango mpenja tε, nde kosalela bino na makambo oyo masili kosakolama mboka na bino sasaipi, na minɔkɔ na bango basangelaki bino Nsango Malamu. Basalaki boye mpɔ na Molimo Mosanto oyo atindami kokita na Likolo. Banje bajali na mposa na kotalatala kati na makambo oyo.

13 Yango wana bókanga nkamba na makanisi na bino, bómisεnjεla, bójalaka na elikia nyε mpɔ na ngɔlu ejali kokómela bino, wana ekomɔnana Yesu Masiya. 14 Lokola bana na kotosaka, bóboya komikokanisa na motindo na mposa mabe ijalaki na bino liboso, na kojanga na bino na mayεlε; 15 kasi bójala na bino bulε na bijaleli na bino yɔsɔ, pelamɔkɔ oyo abiangi bino ajali mpe bulε. 16 Mpɔ ete esili kokomama ete:

Bokojala bulε, mpɔ ete ngai najali bulε.

17 Mpe sɔkɔ bokobeelelaka Tata oyo akosambisaka na kopɔnapɔna bato tε, nde pelamɔkɔ na mosala na moto na moto, bólekisaka ntango na kofanda na bino awa na nsɔmɔ. 18 Boyebi ete bosili kosikwa kati na bijaleli na bino na mpamba bilongwi na bankɔkɔ, na bilɔkɔ bikopɔla lokola palata sɔkɔ wɔlɔ tε, 19 kasi bosili kosikwa na makila na Masiya maleki yɔsɔ na motuya, lokola makila na mwana na mpate, oyo na mpota tε mpe na litɔnɔ tε. 20 Ye ayebanaki liboso naino ejalisamaki mokili tε, nde ayei komɔnana na nsuka na ntango mpɔ na bino ; 21 mpɔ na ye bojali bandimi na Njambe, oyo asekwisaki ye na bakufi mpe apεsaki ye lokumu, bongo kondima na bino mpe elikia na bino ejali kati na Njambe.

Mpɔ na Kolingana

22 Awa esili bino kopεtɔla milimo na bino na njela na kotosa makambo na sɔlɔ, na kolinga Bandeko na bolingo bojangi bokosi, bólinganaka makasi na mitema. 23 Bosili kobotama lisusu, na momboto mokobeba tε, kasi na oyo ekoumela seko, mpɔ na Liloba na Njambe, ye ajali na bomɔi mpe akoumela. 24 Mpɔ ete:

Bato yɔsɔ bajali lokola matiti,

Kitɔkɔ na yango lokola fololo na esobe,

Matiti makaoki, fololo ekwei,

25 Nde Liloba na Yawe ejali koumela seko.

Liloba yango ejali Nsango Malamu esakolamelaki bino.

2

Na bongo bóbwaka mabe yɔsɔ, na mayεlε mabe yɔsɔ, na bokosi, na biluleli, na matɔngi yɔsɔ; 2 lokola bana babotami bobεlε sasaipi bóyoka mposa na mabεlε sembo na molimo ete mpɔ na yango bókolaka kino lobiko,— 3 sɔkɔ na sɔlɔ bino bosili kosɔsɔla ete Nkolo ajali na boboto.

4 Bóyaka mboka na ye, libanga na bomɔi, aboyami na bato sɔlɔ, kasi epai na Njambe apɔnami, akumami. 5 Bino mpenja lokola mabanga na bomɔi bótongama ndako na molimo, kojala banganga na bulε mpɔ na kotombwela Njambe mbεka-na-molimo ikosepelisa ye mpɔ na Yesu Masiya. 6 Mpɔ ete ejali na kati na Makomi ete :

Bótala, najali kotia awa na Siona, libanga na motó-nansuka, lipɔnami, likumami, mpe oyo akondimelaka ye akokufa nsɔni sɔkɔ mokε tε.

7 Na bongo mpɔ na bino bandimi, lokumu na yango ejali, nde mpɔ na bango baboi kondima: Libanga liboyami na batongi, yango mpenja etiami na motó-na-nsuka ; 8 mpe: Libanga na libaku, libanga monεnε na kotuta lokolo. Batuti yango awa eboi bango kondima Liloba na Njambe; na likambo yango bapɔnami. 9 Nde bino bojali libota lipɔnami, banganga na bokonji, libota na bulε, bato bajali bato na Njambe mpenja, ete bósangela malamu na oyo abiangi bino kobima na molili kokɔta na moi na ye na kokamwisa. 10 Liboso bojalaki bato tε, nde sasaipi bojali bato na Njambe; bojuaki mawa tε, nde sasaipi bojui mawa.

Bandimi bájala na kilikili tε

11 Baninga na bolingo, nabɔndεli bino ete, lokola batamboli mpe bapaya, bókilaka mposa mabe na njoto, mposa yango ikobunanaka na molimo. 12 Bójala na bijaleli na bino malamu kati na Bapakano ete, na likambo likotukaka bango bino lokola bato na misala mabe, awa ekomɔna bango misala na bino malamu, bákumisa Njambe na Mokɔlɔ ekoya ye kotala.

13 Bótosaka miango yɔsɔ miyangi bato, na mpɔ na Nkolo, sɔkɔ na mokonji monεnε, oyo aleki yɔsɔ, 14 sɔkɔ na mikonji mikε, baoyo batindami na ye mpɔ na kokambisa bato na misala mabe nde mpɔ na kosanjola bato na misala mibɔngi. 15 Mpɔ ete mokano na Njambe ejali boye ete bójalisa bilobaloba na bilema nyε. 16 Bójalaka na bosɔmi, nde na bosɔmi lokola ejipeli na makambo mabe tε, kasi bójalaka baombo na Njambe. 17 Bókumisa bato yɔsɔ. Bólingaka Bandeko. Bómεmisaka Njambe. Bókumisaka mokonji monεnε.

18 Bino basali na ndako, bótosaka bankolo na bino na kobanga yɔsɔ, bobεlε bango malamu mpe na boboto tε, kasi bango na mikakatano lokola. 19 Mpɔ ete boye ejali malamu na miso na Njambe: sɔkɔ moto akoyikaka mpiko mpɔ na kosɔsɔla Njambe kati na mpasi oyo bayokisi ye mpamba. 20 Ntina ete sɔkɔ boyiki mpiko wana ekosalaka bino masumu mpe ekokambisama bino mpɔ na yango, ¿boye ejali lokumu na motindo nini? Kasi sɔkɔ boyiki mpiko wana ekosalaka bino malamu, mpe ekoyoka bino mpasi mpɔ na yango, bongo ejali malamu na miso na Njambe.

21 Ntina ete bobiangami mpɔ na bongo, mpɔ ete Masiya mpe amɔnaki mpasi mpɔ na bino, atikeli bino elakiseli ete bóbila na matambe na ye. 22 Ye asalaki lisumu mɔkɔ tε, bokosi mɔkɔ ejuamaki kati na monɔkɔ na ye mpe tε. 23 Atukamaki nde ajongisaki kotuka tε, amɔnaki mpasi nde akanelaki moto tε, nde amipεsaki na mabɔkɔ na oyo akosambisaka sembo. 24 Ye mɔkɔ akumbaki masumu na biso na njoto na ye mpenja kuna na njete, ete awa esili biso kokufela masumu, tójala na bomɔi mpɔ na boyεngεbεnε. Tobiki na mapipi na ye. 25 Mpɔ ete bojalaki lokola mpate kobungana, kasi sasaipi bosili kojonga mboka na Mobateli mpe Mokεngεli na milimo na bino.

3

 Bobεlε bongo bino basi, bótosaka mibali na bino, ete ata bamɔkɔ bandimi Liloba na Njambe tε, bájuama, ata Liloba ejangeli bango, mpɔ na bijaleli na basi na bango, 2 wana esili bango kotala bijaleli na bino bijali na mpεtɔ mpe na limεmi. 3 Tika kitɔkɔ na bino éjala kitɔkɔ na libanda tε, lokola na kotongana na nsuki, na kojinga bilɔkɔ na wɔlɔ, sɔkɔ na kolata bilamba na kitɔkɔ; 4 kasi tika kitɔkɔ na bino éjala moto mobombami na motema, kitɔkɔ ekobeba tε, oyo na molimo na bopɔlɔ mpe na kimia, yango ejali na motuya mingi na miso na Njambe. 5 Mpɔ ete kalakala basi na bulε, baoyo balikiaki na Njambe, bamikεmbεlaki njoto bongo, batosaki mibali na bango. 6 Lokola Sala atosaki Abalayama, ejalaki ye kobianga ye Nkolo. Bino bokomi bana na ye sɔkɔ bokosalaka misala malamu mpe bokojalaka na nsɔmɔ na elɔkɔ tε.

7 Bino mibali lokola, bójalana na basi na bino kosɔsɔla na mayεlε ete bango basi baleki motau, nde bópεsa lokumu na bango lokola na bato bakojua libula na likabo na bomɔi na bino elɔngɔ, bongo mabɔndεli na bino makopekisama tε.

Bandimi bájala na Mitema pεtεε

8 Mpɔ na kosuka; bino yɔsɔ bójalaka na motema mɔkɔ, kobɔndisana, na bolingo na Bandeko, na mitema na mawa, na kosɔkεma. 9 Bójongisaka mabe na mabe tε, sɔkɔ kotuka na kotuka tε; εε, kasi motindo mosusu, bópambola, mpɔ ete bobiangamaki mpɔ na yango na ntina ete bójua libula na lipamboli. 10 Mpɔ ete:

Mpɔ na oyo ajali na mposa na kosepela bomɔi,

Mpe na komɔna mikɔlɔ malamu,

Tika ápekisa lolemo na ye makambo mabe, Mpe bibεbu na ye maloba na kojimba.

11 Apεngwεla mabe, mpe ásala malamu, Aluka kimia, mpe ábengana yango.

12 Mpɔ ete miso na Yawe majali epai na bayεngεbεni, Mpe matoi na ye mpɔ na bisεngεli na bango ;

Nde elongi na Yawe epεngwεli bango bakosalaka mabe.

13 ¿ Nani moto akosalela bino mabe sɔkɔ bojali na mposa makasi na malamu? 14 Kasi ata boyoki mpasi mpɔ na boyεngεbεnε, esεngɔ na bino ! nde mpɔ na kobangisa na bango, bóbanga tε, bómitungisa, tε. 15 Bóbulisa Masiya kati na mitema na bino lokola Nkolo, bóselingwaka mikɔlɔ yɔsɔ mpɔ na kojongisa monɔkɔ na moto na moto oyo atuni bino mpɔ na ntina na elikia ejali kati na bino; kasi bóselingwaka na kojongisa monɔkɔ na bopɔlɔ mpe na limεmi, 16 nde na lisɔsɔli malamu ete na likambo ejali bango kotuka bino, batɔngi na bijaleli na bino malamu kati na Masiya bámɔna nsɔni.

17 Mpɔ ete sɔkɔ ejalaki nde mokano na Njambe ete bómɔna mpasi, mpasi mpɔ na misala malamu eleki malamu na mpasi mpɔ na misala mabe. 18 Mpɔ ete Masiya akufaki mpɔ na masumu bobεlε, ye moyεngεbεni mpɔ na bakεsεni, ete ábεlεmisa biso na Njambe. Abomamaki sɔlɔ na njoto na ye nde ajalisamaki na bomɔi na molimo; 19 na yango mpe akεndaki mboka na milimo na esεnjεlɔ, asakwelaki bango, baoyo baboyaki kotosa kalakala, 20 wana ejalaki motema pεtεε na Njambe kojila na mikɔlɔ na Noa, wana ejalaki ebei kotongama. Mwa bato, ete bato mwambe, babikisamaki na kati na yango mpɔ na mai. 21 Ejalaki elembo na yango ejali kobikisa bino sasaipi, ete libatisa (mpɔ na kolongola mbindo na njoto tε kasi mpɔ na kotunaka mboka na Njambe na lisɔsɔli malamu), mpɔ na lisekwa na Yesu Masiya. 22 Ye ajali na lobɔkɔ na Njambe na mobali, awa esili ye kokɔta na Likolo; banje, na makonji, na bango banguya, bakotosaka ye.

4

Na bongo awa esili Masiya koyoka mpasi na njoto, bino mpe bómilatisa mokano na motindo mɔkɔ (mpɔ ete oyo asili koyoka mpasi na njoto asili kotika lisumu), 2 ete bólekisa ntango etikali na bino na njoto na kobila mposa mabe na bato lisusu tε, kasi na kobila mokano na Njambe. 3 Mpɔ ete ntango esili koleka ekokaki mpɔ na kosala mokano na Bapakano, lokola etambolaki bino na mobulu, na mposa mabe, na komεlaka masanga, na lokoso, na lilango, na kosambela bikeko mabe. 4 Bakokamwaka na oyo ete bino bojali kotambolana na bango na motindo mɔkɔ na litondi na lofundu tε, bakotukaka bino. 5 Nde bakojongisa mɔnɔkɔ na oyo aselingwi na kosambisa bato na bomɔi mpe bakufi lokola. 6 Mpɔ ete na ntina yango Nsango Malamu esakolamelaki bakufi lokola, ete básambisama na njoto na motindo na bato, nde bájalaka na bomɔi na molimo na motindo na Njambe.

Bandimi bákεngεlaka

7 Nde nsuka na makambo yɔsɔ esili kobεlεma, na bongo bójala na makanisi na sembo, bómisεnjεla mpɔ na mabɔndεli. 8 Liboso na makambo yɔsɔ bólinganaka makasi, mpɔ ete bolingo ekojipaka ebele na masumu. 9 Bónyangelana, nde na koimaima tε. 10 Pelamɔkɔ ejui moto na moto likabo na ngɔlu, bósunganaka na yango lokola bakεngεli malamu na ngɔlu na Njambe oyo na mitindo mingi. 11 Sɔkɔ moto ajali koloba, áloba makambo na Njambe ; sɔkɔ moto ajali kosalela, ásalela mpɔ na nguya ekopεsaka Njambe ye; na ntina ete na makambo yɔsɔ Njambe ákumama mpɔ na Yesu Masiya, na ye lokumu, na makasi, libela na libela, bobεlε bongo.

12 Balingami, mpɔ na mɔtɔ na monyɔkɔ, oyo ejali kokómela bino lokola emekeli, bókamwa tε pelamɔkɔ sɔkɔ ekamwiseli ejalaki kokwela bino mpamba. 13 Kasi motindo mosusu, bósepelaka awa ejali bino kosangana na bolɔji na Masiya, ete bósepela na esεngɔ monεnε wana ekomɔnana nkεmbɔ na ye.

14 Sɔkɔ botukami mpɔ na nkombo na Masiya, esεngɔ na bino! mpɔ ete Molimo na nkεmbɔ mpe na Njambe ajali koumela na bino. 15 Mpɔ ete tika moto na bino ámɔna mpasi lokola mobomi na bato tε, sɔkɔ moyibi tε, sɔkɔ moto na misala mabe tε, sɔkɔ monɔngi na makambo na bamosusu tε. 16 Nde sɔkɔ amɔni mpasi lokola Moto-na-Masiya, áyoka nsɔni tε, nde ákumisa Njambe mpɔ na nkombo oyo. 17 Mpɔ ete elaka ekoki ete kosambisa ébanda na ndako na Njambe, sɔkɔ nde ebandi awa na biso, ¿ nsuka na bango baboi Nsango Malamu na Njambe ekojala likambo nini? 18 Sɔkɔ moyεngεbεni akobikisama bobεlε na makasi, ¿motioli na Njambe mpe moto na masumu akomɔnana wapi? 19 Na bongo, tika bango bajali komɔna mpasi pelamɔkɔ ekani Njambe mokano, bápεsa bomɔi na bango, na kosalaka malamu, na mabɔkɔ na Mojalisi oyo abɔngi na kondimama,

5

Na bongo nabɔndεli mikolo na kati na bino, ngai mokolo moninga na bino mpe motali na mpasi na Masiya, mokabwani mpe na nkεmbo elingi komɔnisama; 2 nabɔndεli bino ete bóbatela etɔnga na Njambe kati na bino, bóbatela na koimaima na motema tε, kasi na esεngɔ, na mposa na kojua tε, kasi na mitema malamu; 3 lokola mpɔ na kojala mikonji na ndambo na bino tε, kasi lokola bimekiseli na etɔnga. 4 Wana ekomɔnana Mokonji Mobateli, bokojua motole na nkεmbɔ mokobeba tε.

5 Bobεlε bongo bino bilεngε, bótosa mikolo, bómikangela kosɔkεma lokola elamba mpɔ na kosungana, mpɔ ete Njambe akotεmεlaka bato na lolεndɔ nde akopεsaka ngɔlu na basɔkεmi. 6 Bómisɔkisa bongo na lobɔkɔ na Njambe makasi, ete átombola bino na elaka epɔni ye. 7 Bóbwakela ye makambo yɔsɔ makotungisaka bino, mpɔ ete bino bojali likambo na ye.

8 Bómisεnjεla, bójalaka na mpɔngi tε, mofundi na bino Satana akotambolaka lokola nkɔsi konguluma, kolukaka sɔkɔ akolia nani. 9 Bótεmεla ye ngwi mpɔ na kondima, bóyeba na bino ete mpasi na motindo mɔkɔ mpenja ejali kobimela Bandeko na bino na bipai mosusu.

10 Nde Njambe na ngɔlu yɔsɔ, oyo abiangi bino ete bókɔta na nkεmbɔ na ye na seko kati na Masiya, ye mɔkɔ akokokisa bino, akolendisa bino, akopεsa bino makasi, esili bino komɔna mpasi ntango mokε. 11 Na ye makasi libela na libela, bobεlε bongo.

12 Nakomeli bino na mwa maloba oyo na mabɔkɔ na Silwana, oyo nakanisi lokola Ndeko na sembo, mpɔ na koyikisa bino mpiko mpe kotatola ete oyo ejali ngɔlu na Njambe sɔlɔ. Bótεma na yango ngwi. 13 Ekelesia oyo na Babεlε, oyo apɔnami na bino elɔngɔ, atindeli bino mbɔtε; bobεlε bongo Malako mwana na ngai. 14 Bópεsanaka mbɔtε na lipwεpwε na bolingo.

Kimia éjala na bino yɔsɔ bojali kati na Masiya.