MIKANDA YA MIBALE YA PETELO (PETRO)

 

Mokapo 1Mokapo 2Mokapo 3

 

 

1        Mokapo 1

MOKAPO YA YAMBO

 

1. Simeoni Petelo, mowumbu mpe apostolo na Yesu Klisto, naba oyo bazua likabo na kondima ya mutuya elongo na biso, na nzela ya bosembo na Nzambe na biso mpe mobikisi Yesu Kristo : 2. Ngolu mpe kimia epesameli bino mingi kati na boyebi na Nzambe mpe na Yesu Nkolo na biso.

3. Lokola nguya se na Nzambe epesi biso nionso oyo etali bomoyi mpe mpetwa, na nzela ya boyebi ya oyo abengaki biso na nzela ya nkembo na ye mpe na malamu oyo eleki, 4. Na yango apesi biso bilaka minene mpe ya mituya, wana bokimi mosika (libebi oyo ezali na nzela ya baposa ya mabe na mokili) baposa ya kopola oyo ezali na mokili

5. na tina wana, na molende nionso, bobakisa na kondima na bino, malamu oyo eleki, na malamu oyo eleki boyebi ; 6. mpe na boyebi, komikengele yomoko ; mpe na komikengele yomoko, mpiko ; mpe na mpiko, mpetwa ; na mpetwa, kimoninga kati na bondeko ; mpe na kimoninga, bolingo. 8. Mpo soki biloko wana ezali kati na bino pe ezali mingi, ekosala ete bozala batu bazangi eloko ya kosala te, mpe bikomba te, na oyo etali bpyebi ya Nkolo na biso Yesu Kristo. 9. Mpo ete mutu oyo katina ye bilok’oyo eza te azali mukufi misu, mpe azali komona mosika te, mpe abosana kopetolama ya masumu na ye ya kala. 10. Na yango, bandeko, bozala makasi na kokembisa kobengama na bino mpe boponami na bino, na kosala makambu wana nionso, boko kweya te ; 11. Bongo ekopesamela na bozui nionso bokoti kati na bokonzi ya seko ya Nkolo  na biso mpe mobikisi Yesu kristo.

12. Na ntina wana, nazali na mokumba ya kozongisela bino tango nionso makambu oyo, ata boyebi yango mpe bozali ya kokemba kati solo oyo bozua. 13. Tangu nazali kati na nzoto na ngayi nazali komona ete ezali malamu, na lamusaka bino na kozongisa makambu oyo na bongo na bino, 14. Nayebi été tango na ngayi ya kotika nzoto na ngayi epusani mbangu, lokola mpe Nkolo na biso Yesu Kristo alakisaki ngai. 15. Kasi nakosala ete sima ya bokeyi na ngai bokanisaki makambu oyo tangu nionso. 16. Ezali ete na kolandaka ba masese (mythes) oyo batu babongisa na mayele ya lokuta, nde biso tolakisi bino nguya pe boyeyi ya Nkolo na biso Yesu Kristo, kasi lokola tozali biso moko (na miso) batatoli oyo bamonaki na miso nkembo tangu mongongo elobi na ye na nzela ya kembo monene : « oyo azali muana na ngai ya bolingo, kati na ye na moni esengo na ngai » 18. Mpe biso, biso toyokaki mongongo kowuta na likolo, wana tozalaki na ye likolo ya ngomba esantu. 19. Mpe tozali na maloba ya profesi oyo ezali ngwi, na oyo bozali kosala malamu na kotia motema, lokola na mwinda oyo ezali kongela kati na esika ya molili, kino tongo ebanda kongela mpe monzoto ya tongo etelema kati na mitema na bino. 20. Boyeba liboso boye ete profesi moko te ya makomi ewuti na makanisi na mutu. 21. Mpo profesi na mokano ya mutu te profesi ebimaki, kasi bakumbamaki na molimo mosantu nde batu esantu na Nzambe balobaki.

 

2        Mokapo 2

MOKAPO YA MIBALE

 

1. Nzokande ba profeti ya lokuta bazalaka kati na batu, lolenge wana pe ekozala na kati na bino balakisi ya lokuta oyo bakokotisa na ndenge ya kobomba bikabwani oyo ezali kobungisa, bakoboya , bakobuakisa mpe mokonzi oyo asombaka bango, mpe bakobenda mbangu libebisi na nango moko. 2. Mpe ebele bakolanda bosoto na bango : mpe na tina na bango nzela ya solo ekofingama ; 3. Mpe na posa na bango ya mbongo, bakokomisa bino matabisi na bango na nzela ya ba maloba ya lokuta, kasi etembu na bango ezali te. 4. Mpo ete soki Nzambe atikaki te banjelu oyo basumukaki, kasi abwakaki bango kati na boloko ya mpasi mpe minioko, abuakisi bango mpo bakangama minyololo ya molili pona kosambisama ; 5. Soki atikaki te mokili ya kala, kasi abombaki Nowa, mosakoli na sembo, mpe ayeyisaki kaklisme likolo na mokili ya mbindo 6.mpe soki, akomisaki ba engumba ya sodome pe gomore mputulu ya moto, akatiseli yango etumbu na nzela katastrofe monene, atalisi yango lokola elakiseli na ba oyo bakobika na bosoto. 7.mpe soki akongolaki Loti moyenge bene, oyo aniokwamaki kati na ye na bizaleli ya bosoto ya batu wana ya bosoto. 8. Mpo été moyengebene oyo afandi kati na bango, nakomonaka pe koyokaka bango mikolo na mikolo, na tina ya misala na bango ya mbindo 9. Nkolo ayebi kokangola na mimekano batu na petwa, pe kobomba batu mabe pona esambiselo, po bazua etumbu, 10. Kasi mingi mpe ba oyo batambolaka na mosuni kati na bilulela ya mbindo mpe batiolaka mokonzi. Batu bazalaka elikya na bango moko, bandimaka kaka lolenge na bango ya komona, balengaka te na kotiola ba nkembo

11. nzokande, banjelu, bazali monene na makasi pe na nguya, bakumbaka te liboso na Nkolo esambiseli ya kotiola bango . 12. Kasi bango lokola banyama bazangi mayele, bakambami na bomoto, babotami pona bakangama mpe babomama, balobaka na kotiola na biloko oyo bazali na boyebi te, bakokufa kati na bobebi  na bango, 13. Kozua lifuti ya mabe na bango, bamonaka esengo mingi na kosepela na mposa ya nzoto, na tango na moyi, bazali ba mbindo pe biloko epola, bamisepela na lokuta na bango tangu bazali kolia esika moko na bino. 14. Bazali na misu etonda posa na ekobo mpe batikaka kusumuka te ; balobaka batu oyo bakembisama te, bazali na motema epela na lokoso ya bozui, bana na bilakeli mabe. 15. Batika nzela ya sembo, bamipenwisa, wana balanda nzela na balama, mwana ya Bozor oyo alingikaki lifuti na mabe 16. Kasi apamelamaki pona bozangi botosi na ye : nyama oyo ememaka batu mpe elobaka te, alobaki na mongongo ya mutu, apekisaki liboma ya profeti.

17. Bazali maziba ezanga mayi mpe londende oyo mupepe ezali kotindika, ya molili ebombameli bango pona libela, 18. Mpo été balobaka na lolendo maloba ya mpamba, balobaka na nzela ya bilulela ya mosuni, na nzela ya ba pite, ba oyo bakimi kala mingi te batu babikaka kati na kopengwa ; 19. Balakaka bango bonsomi, bango oyo bazali bawumbu na libebi ; mpo été mutu azali mowumbu ya oyo elongi ye. 20. Mpo ete, soki sima ya kokima bosoto ya mokili na nzela ya boyebi Nkolo pe Mobikisi Yesu Kristo, bakweyi lisusu kati na yango, balongami na yango, kozala na bango ya suka ekozala mabe mingi koleka oyo ya liboso ; 21. Mpo été ebongaki na bango bayeba te nzzela ya boyengebene, na sima ya koyeba yango, baboya mitindo na bulee oyo epesamelaki bango, 22. Oyo lisese ya solo eloba ekomeli bango : mbwa azongeli biloko oyo ye moko asanzaki, mpe ngulu asokola, amikotisaki lisusu na poto-poto.

 

3        Mokapo 3

MOKAPO YA MISATO

 

1. Balingami, na komeli bino , mukanda ya mibale ; na moko na mosusu, nazali kolamusa polele mayele na bino, na kozangisaka makambo oyo na bongo na bino. 2. Pô été bokanisaka na loba oyo elobamaka kala na nzela ya ba profete esantu, mpe na mitindo ya NKOLO mpe mobikisi na nzela ya b ‘apostolo, 3. Boyeba liboso boye, na tangu na suka batioli bakoya, bakotambola kati na litioli  na lolenge ya bilule na bango mpe bakoloba : 4. Wapi elaka ya boyeyi na ye ? mpo été, wuta bakoko na biso bakufa, makambu nionso ezali kaka na lolenge ezalaki na ebandeli ya kokeleka na mokili. 5. Bango kobosana été, nde na liloba ya NZAMBE, likolo ezalaki mpe mabele  kowuta na mayi mpe ezalaki kati na mayi, 6. Pe na nzela mokili yango edindaki na kati ya mayi. 7. Kasi likolo mpe mabele ya sikoyo ebombami na nzela liloba na ye pona moto, etiami pembeni pona mokolo ya kosambisama mpe ya kobebisama ya batu na mbindo. 8. Balingami bobosana likambo oyo te, été mokolo moko liboso na NKOLO moko. 9. NKOLO azali kowemela te pona oyo etali elaka na ye, lokola basusu bazali kokanisa été ezali kowumela, kasi azali na motema malayi epayi na bino, alingi te moko abebisama, kasi banso baya na bobongoli motema. 10. Mokolo na NKOLO ekoya lokola moyibi, mpe na mokolo wana, likolo ekoleka mbangu na makelele monene,  mpe biloko na mokili ekotumba na moto makasi mpe ekobunga, mpe mabele mpe biloko ezali kati na yango ekotumbama nionso.

11. Biloko nionso ekobebisama, batu ya lolenge nini esengeli na biso kozala kati na bizaleli bosantu mpe kati petwa, 12. Kozelaka mpe koyeyisa mbangu boyeyi ya mokolo na NZAMBE, na tina na yango likolo ekozika kati na moto, mpe biloko ya mokili ekozika mpe ekosila kati na moto. 13. Kasi, na elaka na ye, tozali kozela ba likolo ya sika mpe mabele ya sika, oyo kati na yango bosembo ekofanda. 14. Na yango, balingami, nakozelaka biloko oyo, bosala molende ya kozala na mbeba te mpe likambo te liboso na ye, kati na kimia ; 15. Pe bomona été motema molayi ya NKOLO  na biso ezali lobiko, lokola ndeko molingami na biso POLO mpe akomelaki bino na bwamia oyo epesamela ye, 16. Ndenge mpe aloba makambo oyo nionso na mikanda na ye, kati na yango, ezali na misusu ezali kokoso makasi pona kolimbola kososola, oyo batu bazangi boyebi mpe ba oyo bakembisama malamu te bazali kobongola na ndenge ya mabe mpe babesika ndimbola ya makomi mosusu, pona bobebisami na bango. 17. Balingami, bino boyebi nionso wana liboso, bomikengela mpo bobendama na nzela ya libungi ya batru mabe,  mpo bobungisa kokembisama na bino te. 18. Kasi bokola kati na ngolu mpe kati na boyebi na Nkolo mpe Mobikisi na biso Yesu Kristu. Na ye Nkembo, sik'oyo mpe kino na mukolo ya seko! Amen.