MOKANDA EKOMAKI

YUDA

1 Mbɔtε na ngai Yuda, moombo na Yesu Masiya, ndeko na Yakobo, na bino babiangami, balingami kati na Njambe Tata, babatelami mpɔ na Yesu Masiya. 2 Na bino mawa, na kimia, na bolingo, íyikanaka.

3 Balingami, awa ejali ngai na mposa na kokomela bino mokanda na ntina na lobiko na biso na bino, nakutaki ete ekoki na ngai kokomela bino mpɔ na koyikisa bino mpiko na kobunela Bindimeli bipεsεmεli Babulami bobεlε. 4 Mpɔ ete bato mosusu bakɔti na kokɔta na nkuku; baoyo basili kokomama kalakala na Makomi ete bakojua ekweli oyo, batioli na Njambe, kobalolaka ngɔlu na Njambe kino bosɔtɔ, koanganaka ye Mokonji Mɔkɔ mpenja, mpe Nkolo na biso Yesu Masiya.

5 Nalingi kokanisela bino, ata bosili koyeba makambo yɔsɔ, ete Nkolo abikisaki bato na mokili na Ejipito, nde na nsima abomaki bango baboyaki kondima. 6 Na banje lokola, baoyo babatelaki motindo na bango na liboso tε, kasi batikaki ejalelo na bango mpenja; asili kobatela bango na nkangá na seko kati na molili kino Esambiseli na Mokɔlɔ yango monεnε. 7 Bongo mpe Sɔdɔmɔ na Amola, na mboka mosusu ijingaki yango, babilaki pite na motindo mɔkɔ na bango wana, bakεndaki mpe kobila njoto mosusu; sasaipi bajali elakiseli oyo ejali kojua likamba na sembo na mɔtɔ na seko. 8 Bobεlε bongo mpe balɔtì wana bakobebisaka njoto, bakopεngɔlaka makonji, bakotukaka nkεmbɔ.

9 Nde wana ejalaki Mikele Mokolo-na-Banje kowelana na Satana, kotiana na ye ntembe na ntina na njoto na Mose, ajalaki na molende na kokitisa ye na kokitisa na kotuka tε, kasi alobaki ete: Yawe ápamela yɔ. 10 Nde bango wana bakotukaka makambo yɔsɔ mayebi bango tε, nde bakomibebisaka na makambo yɔsɔ mayebi bango na mayεlε na njoto, lokola ekoyebaka banyama baoyo bakokanisaka makanisi tε. 11 Mawa na bango ! mpɔ ete bakei na njela na Kaina; mpɔ na libonja babwaki njoto na bango na libunga na Bilama; babebi mpɔ na kokotola monɔkɔ lokola Kola.

12 Bango wana bajali kati na bilambo na bino na bolingo, bakolianaka na bino na nsɔmɔ tε, komibatelaka bango mpenja. Bajali mapata majangi mai makotindamaka na mipεpε; njete na mikɔlɔ na elanga ijangi mbuma, ikufi mbala mibale, isili kobikwa; 13 mbɔngε na kongala na mai kobimisaka mfulu na nsɔni na bango mpenja ; miɔtɔ na kotambolatambola, oyo mwindo na molili esili kobombamela bango libela.

14 Ɛε, mpɔ na bango Anoka, moto na nsambo na nsima na Adama, asakolaki liboso ete: Yawe asili koya na bibele na Babulami na ye, 15 mpɔ na kosambisa bato yɔsɔ mpe mpɔ na kokweisa baoyo yɔsɔ bakotiolaka Njambe na ntina na misala na bango yɔsɔ na matioli mikotiolaka bango ye, mpe na ntina na maloba yɔsɔ makasi masili bango batioli na masumu kotukatuka ye. 16 Bajali baimaimi koimaima na makambo na bango, kotambolaka pelamɔkɔ ekoyokaka bango mposa; minɔkɔ na bango mikosololaka makambo mabimbi minεnε, mpe bakosimaka bilongi na bato mpɔ na kojua litomba.

17 Nde bino, balingami, bókanisaka maloba malobamaki liboso na minɔkɔ na Bantoma na Nkolo na biso Yesu Masiya, ete balobaki ete: 18 Na ntango na nsuka basεkasεki bakoya, kotambolaka na motindo ekoyokaka bango mposa na kilikili na bango. 19 Bajali bakabwisi, bato na makambo na bango mpenja, bajangi na Molimo.

20 Nde bino, balingami, bómilendisaka na kondima na bino oyo bulε mpenja, bóbɔndεlaka kati na Molimo Mosato, 21 bómi- batela na bolingo na Njambe, bótalelaka mawa na Nkolo na biso Yesu Masiya kino na bomɔi na seko. 22 Sɔkɔ bamosusu bakotiana na bino ntembe, bópamela bango; 23 nde bómeka kobikisa bamosusu, kobɔtɔlaka bango na mɔtɔ; nde bóyokelaka bamosusu mawa na nsɔmɔ, koyinaka ata elamba na bango esili kobeba mpɔ na njoto.

24 Na oyo akokoka kobatela bino ete bókwea tε, mpe kotεmisa bino na kojanga litɔnɔ liboso na nkεmbɔ na ye na esengɔ monεnε, 25 na ye Njambe mɔkɔ Mobikisi na biso mpɔ na Yesu Masiya Nkolo na biso, na ye nkεmbɔ, na monεnε, na nguya, na bokonji, liboso na ekeke mobimba, mpe sasaipi, mpe libela na libela, bobεlε bongo.