Mokanda na Yuda

 

 

1. Yuda mowumbu na Yesu kristu, mpe ndeko ya yakobo, na babengami, balingami kati na nzambe tata, mpe babombama kati na yesu kristu :

2. Mawa, mpe kimia, mpe bolingo efulukama mingi na bino.

3. Balingami, nazalaki na posa makasi ya kokomela bino na tina ya lobiko na biso, nde nakomaki na mokumba ya kokomela bino pona kolendisa bino ya kobunda pona kondima oyo eteyami mbala moko na basantu.

4. Pamba te batu mosusu bakoti kati na bandimi, bakomama kala  pona makambu oyo bakosambisama, bazali batioli na nzambe, oyo babongolaka ngolu ya nzambe na biso na bosoto, mpe bawangani se moko mokonzi pe nkolo na biso yesu kristu.

5. Nalingi kozongisa na makanisi na bino, na bino oyo boyebi nionso mbala moko, nkolo, sima ya kokangola batu na mboka egypito, sima abomaki ba oyo bandimaki te ;

6. – Pe abombi kati na boloko ya seko, na kati ya molili pona kosambisama ya mokolo monene, bangelu oyo babombaka te motindo na bango ya liboso, nde babwakaki ndenge nakozala na bango ;

7. Lokola sodoma pe gomora, pe engumba ya pembeni bamitikaki na kindumba, na lolenge wana bawana pe bakendaki sima kosangana na banzoto misusu, bazali wana lokola ndakisa ya kokebisa, kozua etumbu ya moto na seko.

8. Na lolenge moko bango, baloti oyo bazali kobebisa makambo ya libala, mpe kotiolaka bokonzi , mpe kofinga ba nkembo.

9. Nzokande mikaele arkangelu, tango azalaki kowelena na diabolo, kotiana ntembe na ye pona nzoto ya mose,  Alobaki te kosambisa na mafinga likolo na ye, nzokande ye alobi : Nkolo apesa yo etumbu

10. Kasi bango, bafingaka nionso oyo bayebi te, mpe lokola baniama bazanga bososoli, bamibebisi na nionso oyo bayebi te.

11. Mawa na bango ; mpo bazali kotambola na nzela ya kayina, mpe bazali ya kokweya kati na kobunga ya balaam pona lifuti, mpe babebi na kotelemela na kore.

12. Bango baza oyo bazali kokweyisa basusu kati na ba agape na bino, bazali kosala ba feti elongo na bino na kobanga te, baza kolia mingi bango moko; baza mapata ezanga mayi, mipepe etindikaka bango, ba nzete oyo ebotoka mbuma te na tangu na yango, ekufa mbala mibale mpe bapikola ;

13. ba mbonge ya kongala mabe ya mayi na monana, na kobimisaka fulu fulu ya salite na bango ; minzoto oyo ezali koyenga yenga, oyo mwindo na milili ebombameli bango pona libela.

14. Nzokande enok pe, mutu ya nsambo wuta adam asakolaki na tina na bango, na koloba : . Tala nkolo aye elongo na ebele ya basantu na ye,

15. Pona kosambisa banso mpe kondimisa batu nionso oyo batiolaka nzambe kati na bango na misala na bango ya mbindo oyo basalaki na mbindo nionso mpe na maloba ya kofinga oyo basumuki ya mbindo balobaki nakofinga ye.

16. Bango, bazali batu ya koyima yima, bayo basepelaka te pona makambo oyo ekomela bango, batambola kolandisama bilula na bango « nzokande minoko na bango elobaka maloba na lolendo », basepelaka na batu na tina kozua litomba.

17. Nde bino, balingami, bokanisa ba maloba oyo elobamaki kala na nzela ya bapostolo na nkolo na biso yesu kristu

18. Balobaki na bino ete, na tango ya suka ekozala na batioli oyo ba kotambola na lolenge na bango ya bamposa na mbindo

19. Bango baza ba oyo bakabolaka batu, baza batu na mosuni, bazanga molimo.

20. Pona bino, balingami, bomitonga bino moko likolo na basantu ya kondima na bino mpe bobondela na nzela ya molimo mosantu,

21. Bomibomba kati na bolingo ya nzambe, nakozelaka mawa na nkolo na biso yesu kristo pona bomoyi ya seko ;

22. Basusu oyo bazali na makanisi misusu, boyokela bango mawa ;

23. Ba misusu, bobikisa bango na kobanga nionso, kokangola bango libanda ya moto, nakoyina ata elamba ezwa mbindo na nzela na nzoto.

24. Na ye oyo azali na nguya ya kobatela bino po bokweya te mpe atia bino baye bazangi mbeba liboso na nkembo na ye na esengo monene,

25.- Na nzambe se moko, mobikisi na biso, na nzela ya nkolo na biso yesu kristu, nkembo, monene, nguya, bokonzi, wuta kala, sik’oyo mpe pona libela na libela ! amen