EMONISELI

Emoniseli ya Yesu Kristu, oyo Nzambe apesaki ye, pona kolakisa na bawumbu na ye makambu oyo esengeli mbangu kokoma; pe alakisaki yango, wana atindaki na nzela ya anjelu na ye, epai na mowumbu na ye Yoane, 2. oyo atatolaki liloba ya Nzambe, pe litatoli ya Yesu Kristu, na makambu nionso oyo amonaki.

3. Esengo na oyo azali motangi pe baoyo bazali bayoki ya maloba ya profesi pe babombaka makambu oyo ekomami kati na yango; po tangu ekomi pene.

4. Yoane, epai ya ba eklezia sambo oyo ezali na Azia : Ngolu pe kimia ezala na bino, kowuta epayi na ye oyo azali, pe azalaki, pe azoya; pe kowuta na Milimo sambo oyo ezali liboso ya kiti ya bokonzi na ye; 5. pe kowuta na Yesu Kristu, motatoli ya sembo, mosekwi ya liboso kati na bakufi, pe mokambi ya bakonzi ya mabele. Na ye oyo alingi biso, pe na makila na ye asukoli biso na masumu na biso. 6. pe akomisi biso bokonzi, banganga-Nzambe pona Nzambe pe Tata na ye : na ye kembo pe makasi oyo eleki likolo na nionso na libela na libela. Amen.

7. Tala, azali koya elongo na mapata, pe lisu nionso ekomona ye, pe baoyo batobolaki ye, pe mabota nionso ya mabele bakolela na tina na ye. Iyo, Amen.

8. Ngai, nazali Alfa pe Omega, elobi Nkolo Nzambe, ye oyo azali, pe azalaki, pe azoya, Oyo ya Nguya Nionso.

9. Ngai Yoane, oyo nazali ndeko na bino pe mosangani na bino kati na bolozi pe na bokonzi pe na molende molayi kati na Yesu, nazalaki na esanga oyo babengi Patmo, pona liloba ya Nzambe pe pona litatoli ya Yesu Kristu.

10. Nazalaki na Molimo na mokolo ya Nkolo, pe nayokaki na sima na ngai mongongo monene lokola ya kelelo. 11. Koloba : Oyo ozomona, koma yango kati na buku, pe tinda yango na ba eklezia sambo : na Efeso, na Smurna, na Pergamo, na Tuyatero, na Sarde, na Filadelfia, na Laodikia.

12. Pe nabulukaki sima pona komona mongongo oyo ezalaki kolobela ngai; pe tangu nabalukaki, namonaki bitelemo sambo ya mwinda ya wolo, 13. pe na katikati ya ba mwinda lokola Mwana ya moto, alati nzambala oyo ekitaki ti na makolo, pe akanga mokaba na tolo, mokaba ya wolo. 14. Moto na ye pe basuki na ye eazalaki pembe lokola suki pembe ya mpate, lokola mbula-pembe; pe misu na ye lokola epeleli ya moto; 15. pe makolo na ye lokola bronze oyo ezali kongenga, lokola oyo ezali kotumbama na libulu ya moto; pe mongongo na ye lokola mongongo ya ebele ya ba mayi; 16. pe na loboko na ye ya mobali azalaki na minzoto sambo; pe na monoko na ye ebimaki mopanga moko ya makasi ya minu mibale; pe elongi na ye, lokola moyi kongenga na nguya na yango.

17. Pe tangu namonoki ye, nakweyaki na makolo na ye lokola mokufi; pe atiaki loboko na ye ya mobali likolo na ngai, koloba : Kobanga te; Ngai, nazali ya liboso pe ya suka, pe ye oyo azali na bomoyi ; 18. pe nakufaki, pe tala, nazali na bomoyi na libela na libela, pe nasimbi bafungola ya liwa pe ya hades. 19. Na bongo, koma makambu oyo omoni, pe makambu oyo ezali, pe makambu oyo ekoya sima ya oyo. 20. Mustere ya minzoto sambo oyo omoni na loboko na ngai ya mobali, pe bitelemo sambo ya mwinda ya wolo : Minzoto sambo ezali baanjelu ya ba eklezia sambo; pe bitelemo sambo ya mwinda ezali ba eklezia sambo.

 

Mokapo 2.

1. Na anjelu ya eklezia oyo ezali na Efeso, koma : Tala oyo elobi ye oyo asimbi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali, oyo atambolaka na katikati ya mwinda sambo ya wolo :

2. Nayebi misala na yo pe bwale na yo, pe mpiko na yo, pe ete okoki te kondima batu mabe; pe omekaki baoyo balobaka ete bazali bapostolo pe bazali yango te, pe omoni bango batu ya lokuta; 3. pe ozali na mpiko, pe pona kombo na ngai oyikaki mpiko, pe olembi te. 4. kasi nazali kotelemela yo, ete otiki bolingo na yo ya liboso. 5. Bongo okanisa wapi yo okweyi, pe bongwana, pe sala misala ya liboso ; soki te, nakoya epayi na yo, pe nakolongola mwinda na yo na esika na yango, soki obongwani. 6. Kasi ozali na oyo, ete oyinaka misala ya Ba Nikolaito, oyo ngai pe nayinaka. 7. Oyo azali na matoyi ya koyoka, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia. Na Molongi, nakopesa ye kolia mbuma ya nzete ya bomoyi oyo ezali na paradiso ya Nzambe.

8. Pe na anjelu ya eklezia oyo ezali na Smirne, koma : Tala oyo elobi mutu ya liboso pe ya suka, oyo akufaki pe azali na bomoyi.

9. Nayebi bapasi na yo pe bobola na yo; kasi ozali mozwi; pe kotuka ya baoyo balobaka ete bazali Bayuda, pe bazali yango te, kasi bazali sunagoga ya Satana. 10. Kobanga na eloko moko te na makambu oyo okoniokwama. Tala, diabolo akobwaka basusu kati na bino na boloko, po ete bomekama; pe bokozwa minioko mikolo zomi. Zala na kondima kino na liwa, pe nakopesa yo motole ya bomoyi.

11. Oyo azali na matoyi, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia. Na Molongi akoniokwama te na liwa ya mibale.

12. Pe na anjelu ya eklezia oyo ezali na Pergamo, koma : Tala oyo elobi ye oyo azali na mopanga makasi ya minu mibale.

13. Nayebi esika ofandi, esika wana ezali kiti ya bokonzi ya Satana; pe osimbi makasi kombo na ngai, pe owangani kondima na ngai te, ata kati na mikolo oyo Antipas motatoli na ngai ya sembo, oyo abomamaki kati na bino, wana epayi Satana afandi. 14. Kasi nazali na makambu oyo nazali kotelemela yo : ete ozali wana na baoyo bazali kosimba malakisi ya Balaam, oyo alakisaki Balak kobwaka liboso ya bana ya israele libaku, pona baliya bambeka oyo ekabami na bikeko pe kosala pite. 15. Bongo yo pe ozali na baoyo basimbaka ndenge moko malakisi ya Banikolaito 16. Bongo bongwana, soki te nakoya noki epai na yo, pe nakobundisa bango na mopanga ya monoko na ngai.

17. Oyo azali na matoyi, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia. Na Molongi, nakopesa ye mana oyo ezali ya kobombama; pe nakopesa ye libanga moko ya pembe, pe likolo ya libanga yango, kombo moko ya sika ekomama, oyo moko te ayebi yango, bobele kaka oyo azwi yango.

 18. Pe na anjelu ya eklezlia oyo ezali na Tuyatero, koma : Tala oyo elobi Mwana ya Nzambe, oyo azali na misu lokola epeleli ya moto, pe oyo makolo ezali lokola bronze ezongenga.

19. Nayebi misala na yo, pe bolingo na yo, pe kondima na yo, pe mosala na yo, pe koyika mpiko na yo, pe misala na yo ya suka eleki koleka oyo ya liboso. 20. Kasi nazali kotelemela yo ete otiki asala mwasi Yezabel, oyo alobaka profetese, pe azali kolakisa pe kopengwisa bawumbu na ngai ete basala pite pe baliya biloko epesami mbeka na bikeko. 21. Pe napesaki ye tangu po ete abongwana, pe alingi kobongwana te na pite na ye. 22. Tala, nakobwaka ye likolo ya mbetu, pe baoyo basalaki ekobo elongo na ye, na kati ya bolozi monene, longola bobele soki babongwani na misala na ye; 23. Pe bana na ye nakoboma bango na liwa; pe ba eklezia nionso bakoyeba ete ezali ngai oyo natalaka na bozindo kati na makanisi pe mitema na batu; pe nakopesa bino moko na moko lolenge ya misala na bino. 24. Kasi na bino nalobi, na basusu oyo bazali na Tuyatero, banso oyo bazali na malikisi yango te, baoyo bayebi bozindo ya Satana te, ndenge balobaka : Natieli bino mokumba mosusu te; 25. Kasi bobele oyo bozali na yango bosimba makasi kino nakoya. 26. Pe Molongi, pe oyo akobomba misala na ngai kino na suka, nakopesa ye bokonzi likolo ya bikolo; 27. Pe akokamba bango na lingenda ya ebende; lokola bambeki ya mabele epanzanaka na biteni, lokola ete ngai nazwaki epayi ya Tata na ngai; 28. Pe nakopesa ye monzoto ya tongo.

29. Oyo azali na matoyi ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia.

 

Mokapo 3.

Pe na anjelu ya eklezlia oyo ezali na Sarde, koma : Tala oyo elobi oyo azali na Milimo sambo ya Nzambe pe minzoto sambo : Nayebi misala na yo, ete ozali na kombo ete ozali na bomoyi, pe ozali oyo akufa. 2. Omikengela, pe lendisa oyo etikali, oyo bazali kokende na kokufa, pamba te namoni te misala na yo kokaka liboso ya Nzambe na ngai. 3. Bongo kanisa lisusu lolenge nini oyambaki pe oyokaki, pe bomba, pe bongwana. Bongo soki omikengeli te, nakoya lokola moyibi, pe okoyeba te ngonga nini nakoya epayi na yo. 4. Kasi ozali na ndambo ya bakombo na Sarde oyo babebisi bilamba na bango te, pe bakotambola elongo na ngai na bilamba ya pembe, po bazali ya kobonga.

 5. Molongi, ye wana akolata bilamba ya pembe, pe nakoboma te kombo na ye na buku ya bomoyi, pe nakotatola kombo na ye liboso ya Tata na ngai pe liboso ya baanjelu na ye.

6. Oyo azali na matoyi, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia.

7. Pe na anjelu ya eklezia oyo ezali na Filadelefia, koma : Tala oyo elobi Mosantu, Solo; ye oyo azali na fungola ya Davidi, mofungoli pe mutu moko te akokanga, pe Mokangi pe mutu moko te akofungola.

  8. Nayebi misala na yo : tala, natie liboso na yo ekuke efungwama, oyo mutu moko te akokanga, po ozali na nguya muke, pe obombi liloba na ngai, pe owanganaki kombo na ngai te. 9. Tala, nakopesa yo baoyo ya sunagoga ya Satana oyo balobaka ete bazali Bayuda, pe bazali yango te, kasi bazali kokosa; tala, nakosala ete bakoya pe bafukama liboso ya makolo na yo, pe bakoyeba ete ngai nalingaka yo. 10. Po ete obombaki liloba na piko na ngai, ngai nakobomba yo na ngonga ya komekama, oyo ekoya likolo ya mokili mobimba, pona komeka baoyo bafandi na mabele. 11. Nazoya noki : simba makasi oyo ozali na yango, po mutu moko te azwa motole na yo.

12. Molongi, nakokomisa ye likonzí na tempelo ya Nzambe na ngai, pe akobima libanda lisusu te; pe nakokoma likolo na ye kombo ya Nzambe na ngai, pe kombo ya engumba ya Nzambe na ngai, Yerusaleme ya sika, oyo ewuti na likolo epayi na Nzambe na ngai, pe kombo na ngai ya sika.

13. Oyo azali na matoyi, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia.

14. Pe na anjelu ya eklezia oyo ezali na Laodikia : Tala oyo elobi Amen, motatoli ya sembo pe ya solo, ebandeli ya bozalisi ya Nzambe.

15. Nayebi misala na yo, ete ozali malili te, pe moto te; Nalingaki ete ozala malili to moto. 16. Boye lokola ozali molunge muke, pe ozali malili te, pe moto te, nakosanza yo na monoko na ngai. 17. Pamba te olobi : Nazali mozwi, pe nakomi mozwi mingi, pe nazali naposa ya eloko moko te, pe oyebi te ete yo, ozali mutu ya mawa pe ya bolozi, pe mobola, pe mokufi misu, pe bolumbu; 18. Napesi yo toli ete osomba epayi na ngai wolo oyo eleka na moto, po okoma mozwi; pe bilamba ya pembe, ete okoka kolata, pe soni ya bolumbu na yo emonisama te; pe kisi ya misu pona kotiya na misu na yo, po ete omona. 19. Tala, ngai napamelaka pe napesaka etumbu na banso oyo nalingaka; bongo zala na molende pe bongwana. 20. Tala, natelemi na ekuke pe nazali kobeta; soki mutu ayoki mongongo na ngai pe afungoli ekuke, nakokota epayi na ye pe nakolia elongo na ye, pe ye elongo na ngai.

21. Molongi, nakopesa ye kofanda elongo na ngai na kiti na ngai ya bokonzi; lokola ngai pe nalonga, pe nafandi elongo na Tata na ngai na kiti na ye ya bokonzi.

22. Oyo azali na matoyi, ayoka oyo Molimo alobi na ba eklezia.

 

Mokapo 4

Sima ya makambu wana, namonaki : pe tala, ekuke moko efongwamaki na likolo, pe mongongo ya liboso oyo nayokaki, lokola ya kelelo koloba elongo na ngai, koloba : Mata awa, pe nakolakisa yo makambu oyo ekokoma sima ya makambu oyo.

2. Na mbala moko nazalaki kati na Molimo : pe tala, kiti ya bokonzi etiamaki na likolo, pe likolo ya kiti ya bokonzi, mutu moko afandaki 3. Pe ye oyo afandaki azalaki na kotala ye lokola libanga ya yaspis pe ya sardius, pe zingazinga ya kiti ya bokonzi monama moko, na komona yango lokola emerode. 4. Pe zingazinga ya kiti ya bokonzi, bakiti ya bokonzi tuku mibale ya mineyi, pe likolo na bakiti ya bokonzi bampaka tuku mibale na mineyi bafandi, balati bilamba ya pembe; pe na mitu na bango mitole ya wolo. 5. Pe na kiti ya bokonzi ezali kobima mikalikali, pe mingongo, pe ba kake; pe mwinda sambo ya moto, kopela liboso ya kiti ya bokonzi, oyo ezali Milimo sambo ya Nzambe; 6. pe liboso ya kiti ya bokonzi, lokola mayi monene ya talatala, lokola krustalo. Pe na katikati ya kiti ya bokonzi, pe zingazinga ya kiti ya bokonzi, bikelamu mineyi ya bomoyi, batonda na misu liboso pe na sima; 7. Pe ekelamu ya liboso ya bomoyi azali lokola nkosi, pe ekelamu ya mibale ya bomoyi lokola ngombe ya mobali ya mwana, pe ekelamu ya misatu ya bomoyi azali na elongi lokola ya mutu, pe ekelamu ya mineyi ya bomoi azali lokola mpongo oyo apumbwaka. 8. Pe bikelamu mineyi ya bomoyi, moko na moko na yango ezali na mapapu motoba; zingazinga pe na kati batonda na misu; pe butu na moyi bazali kotika te kolobaka : Mosantu, mosantu, mosantu, Nkolo, Nzambe na Nguya Nionso, oyo azalaki, pe azali, pe akoya. 9. Pe tangu nionso bikelamu ya bomoyi bakopesa kembo pe lokumu pe matondi na oyo afandi na kiti ya bokonzi, na oyo azali na bomoyi na seko na seko, 10. Bampaka tuku mibale na mineyi bakokwea liboso ya oyo afandi na kiti ya bokonzi, pe bakonguma liboso ya oyo azali na bomoyi seko na seko; pe bakobwaka mitole na bango liboso ya kiti ya bokonzi, kolobaka : 11. Yo obongi, Nkolo na biso pe Nzambe na biso, kozwa kembo pe lokumu pe nguya; po ete yo okela biloko nionso, pe na mokano na yo yango ezali, pe ekelamaki.

Mokapo 5

Pe namonaki na loboko ya mobali ya oyo afandi na kiti ya bokonzi, buku moko, oyo ekomami na kati pe na sima, ekangama na bilembo sambo. 2. Namonaki anjelu moko ya nguya kosakola na mongongo makasi : Nani abongi kofungola buku pe kobuka bikangami na yango ? 3. Pe mutu te, kati na likolo, to na mabele, to na se ya mabele, akokaki te kofungola buku, to kotala yango. 4. Pe ngai, nalelaki mingi po mutu te amonanaki abongaki ya kofungola buku to kotala yango. 5. Pe moko ya bampaka alobi na ngai : Kolela te ; Tala, nkosi oyo azali ya libota ya Yuda, mokitani ya Davidi, alongaki pona kofungola buku, pe bilembo na yango sambo.

6. Pe namoni na katikati ya kiti ya bokonzi pe ya bikelamu mineyi ya bomoi, pe na katikati ya bampaka, Mwana-Mpate moko kotelema wana, lokola abomama, azali na maseke sambo pe miso sambo, oyo ezali Milimo sambo ya Nzambe batindami na mokili mobimba. 7. Pe ayaki pe azwaki yango na loboko ya mobali ya oyo afandi na kiti ya bokonzi. 8. Pe tangu azwaki buku, bikelamu mineyi ya bomoyi pe bampaka tuku mibale na mineyi bakweyaki liboso ya Mwana-Mpate, bazalaki moko na moko na nzenze pe bakopo ya wolo oyo etondi na mpaka ya malasi, oyo ezali mabondeli ya basantu. 9. Pe bayembi loyembo ya sika, koloba : Yo obongi kozwa buku pe kofungola bilembo na yango; po ete obomamaki, pe na makila na yo osombi pona Nzambe, batu ya mabota nionso, pe minoko, pe bikolo, pe mabota nionso ; 10. Pe akomisaki bango bakonzi pe banganga-Nzambe pona Nzambe na biso; pe bakokonza likolo na mabele.

11. Pe namoni : pe nayokaki mongongo ya ebele ya banjelu zingazinga ya kiti ya bokonzi pe ya bikelamu ya bomoyi pe ya bampaka; pe motuya na bango ezalaki nkoto zomi na nkoto zomi pe nkoto na nkoto; 12. koloba na mongongo makasi : Mwana na Mpate oyo abomami azali ya kobonga, kozwa nguya, bozwi, bwanya, makasi, lokumu, kembo, pe masanzoli. 13. Pe nayoki bikelamu nionso oyo ezali na likolo pe na mabele pe na se ya mabele, pe likolo na mayi monene, pe biloko nionso oyo ezali kati na yango, koloba : Na ye oyo afandi na kiti ya bokonzi, pe na Mwana-Mpate, masanzoli, pe lokumu, pe kembo, pe makasi, na seko na seko. 14. Pe bikelamu mineyi ya bomoyi bazali koloba : Amen; pe bampaka bakweyaki pe bakumisaki.

Mokapo 6

Pe namoni tangu Mwana-Mpate afungolaki moko ya bilembo sambo, pe nayoki moko ya bikelamu mineyi ya bomoyi koloba, lokola mongongo ya kake : Yaka. 2. Pe namoni : pe tala mpunda moko ya pembe, pe oyo afandaki likolo na yango azalaki na likonga; pe motole moko epesemelaki ye, pe abimaki molongi pe pona kolonga.

3. Pe tangu afungolaki elembo ya mibale, nayokaki ekelamu ya mibale ya bomoyi koloba : Yaka. 4. Pe mpunda mosusu, motane makasi, abimaki; pe epesamelaki na oyo afandaki likolo na yango, kolongola kimia na mabele, pe kobomana bango na bango; pe epesamelaki ye mopanga moko monene.

5. Pe Tangu afungoli elembo ya misatu, nayoki ekelamu ya misatu ya bomoyi koloba : Yaka. Pe namoni : pe tala mpunda moko ya mwindu ; pe oyo afandaki likolo na yango, azali na balansi na lobɔkɔ na ye. 6. Pe nayoki lokola mongongo na katikati ya bikelamu mineyi ya bomoyi, koloba : Kopo mibale ya ble pona denari moko, pe kopo motoba ya orje na denari moko ; pe kobebisa mafuta pe vino te.

7. Pe tangu afungoli elembo ya mineyi, nayokaki ekelamu ya mineyi ya bomoyi, koloba : Yaka ! 8. Pe namoni : pe tala mpunda moko ya langi ya pondu, pe oyo afandi likolo na yango, kombo na ye Liwa, pe hades ezalaki kolanda elongo na ye; pe epesamelaki ye bokonzi ya likolo ya mineyi ya mabele pona koboma na mopanga, pe na nzala, pe na liwa, pe na baniama mabe ya mabele.

9. Pe tangu afungoli elembo ya mitanu, namoni na se ya etumbelo milimo ya baoyo babomamaki pona liloba ya Nzambe pe pona litatoli oyo atatolaki. 10. Pe bagangaki na mongongo makasi, koloba : Kino tangu nini, O Mokonzi, mosantu pe solo, okosambisa te pe okopesa etumbu te ya makila na biso na baoyo bafandi na mabele ? 11. Pe epesamelaki na moko na moko na bango nzambala ya pembe; pe elobamaki na bango ete bapema lisusu tangu moke, kino bandeko na bango ya bowumbu pe bandeko na bango oyo bakobomana lokola bango, bakokokisama.

12. Pe namoni, tangu afungolaki elembo ya motoba, pe koningana monene ya mabele esalamaki; pe moyi ekomaki mwindu lokola saki ya suki, pe sanza mobimba ekomaki lokola makila, 13. Pe minzoto ya likolo ekweyaki na mabele, lokola nzete ya figi oyo eningani na mopepe ya makasi oyo ebwakaka mosika figi na yango oyo ekomeli te. 14. Pe likolo ebendanaki lokola buku moko emikangami, pe ngomba nionso pe esanga nionso elongwaki na bisika na yango. 15. Pe bakonzi na mabele, pe batu minene, pe bakonzi ya bankoto, pe bazwi, pe batu ya makasi, pe bawumbu nionso pe batu nionso ya bonsomi, bamibombaki kati na mabulu pe na mabanga na bangomba; 16. Pe balobi na bangomba pe na mabanga : Bokweya likolo na biso, pe bobomba biso liboso ya elongi ya oyo afandi na kiti ya bokonzi, pe liboso ya kanda ya Mwana-Mpate; 17. Pamba te mokolo monene ya kanda na ye ekomi, pe nani akoka kotelema ?

 

Mokapo 7.

Pe sima na yango, namoni banjelu mineyi batelemi na basuka mineyi ya mabele, kokanga makasi mipepe mineyi ya mabele, po ete mopepe moko te epepa likolo ya mabele, to likolo ya mayi monene, to likolo ya nzete moko te. 2. Pe namoni anjelu mosusu azali komata na esika moyi ebimaka, azalaki na elembo ya Nzambe ya bomoi; pe agangaki na mongongo makasi na baanjelu mineyi oyo epesamelaki bango babebisa mabele pe mayi monene, 3. koloba : Bobebisa mabele te, to mayi monene te, to banzete te, kino totia bilembo na bambunzu bawumbu ya Nzambe na biso. 4. Pe nayoki motuya ya baoyo batiamaki elembo, nkoto kama moko na tuku mineyi na mineyi, oyo batiamaki elembo na libota nionso ya bana ya Israel : 5. libota ya Yuda, nkoto zomi na mibale batiami elembo; libota ya Ruben, nkoto zomi na mibale; libota ya Gad, nkoto zomi na mibale; 6. libota ya Aser, nkoto zomi na mibale; libota ya Neftali, bato nkóto zomi na mibale; libota ya Manase, nkoto zomi na mibale; 7. libota ya Sumeon, nkoto zomi na mibale; libota ya Levi, nkoto zomi na mibale; libota ya Isakar, nkoto zomi na mibale; 8. libota ya Zabulon, nkoto zomi na mibale; libota ya Yozef, nkoto zomi na mibale; libota ya Beniamin, nkoto zomi na mibale batiamaki elembo.

9. Sima ya makambu oyo, namoni : pe tala, ebele ya batu, oyo mutu te akokaki kotanga motuya na bango, bawuti na bikolo pe na mabota pe na bikolo pe na minoko nionso, batelemi liboso ya kiti ya bokonzi pe liboso ya Mwana Mpate, balati banzmbala milayi ya pembe, pe bitape ya nzete mbila na maboko na bango. 10. Pe bagangi na mongongo makasi, koloba : Lobiko ezali na Nzambe na biso oyo afandi na kiti ya bokonzi pe na Mwana-Mpate. 11. Pe baanjelu nionso batelemaki zingazinga ya kiti ya bokonzi, pe bampaka, pe bikelamu mineyi ya bomoyi, pe bakweyaki na bilongi na bango liboso ya kiti ya bokonzi, pe bakumisaki Nzambe, 12. Koloba : Amen !masanzoli, kembo, pe bwanya, pe matondi, pe lokumu, pe nguya, pe makasi, na Nzambe na biso, seko na seko. Amen.

13. Pe moko ya bampaka ayonalaki, koloba na ngai : Baoyo balati banzambala milayi ya pembe, bazali banani pe bawuti wapi ? 14. Nalobi na ye : Nkolo na ngai, yo oyebi. Pe alobi na ngai : Bazali baoyo bawuti na bolozi monene, pe basukoli banzambala na bango milayi pe bakomisi yango pembe na makila ya Mwana-Mpate. 15. Yango wana bazali liboso ya kiti ya bokonzi ya Nzambe pe bazosalela ye na tempelo moyi pe butu, pe oyo afandi na kiti ya bokonzi akotanda tabernakle na ye likolo na bango. 16. Bakoyoka lisusu nzala te pe bakozala lisusu na posa ya komela te, pe moyi ekobeta bango lisusu te, pe molunge moko te; 17. Pamba te Mwana-Mpate oyo azali na katikati ya kiti ya bokonzi akozala mobateli na bango pe akokumba bango na maziba ya mayi ya bomoyi, pe Nzambe akopangusa mpinzoli nionso na misu na bango.

Mokapo 8

Pe tangu afungoli elembo ya sambo, kuna na likolo kimia ezalaki na pene na ndambu ya ngonga. 2. Pe namoni baanjelu sambo oyo liboso ya Nzambe batelemi, pe epesamelaki bango bakelelo sambo. 3. Pe anjelu mosusu ayaki pe atelemi liboso na etumbelo, azalaki na mbeki ya mpaka ya malasi ya wolo; pe malasi mingi epesamelaki ye, ete akoka kobonza yango na mabondeli ya basantu nionso na etumbelo ya wolo oyo ezali liboso ya kiti ya bokonzi. 4. Pe milinga ya malasi emati elongo na mabondeli ya basantu, na loboko ya anjelu liboso ya Nzambe. 5. Pe anjelu akamati mbeki ya mpaka ya malasi pe atondisi yango na moto ya etumbelo, pe abwakaki yango na mabele ; pe ekomaki mingongo, bakake, mikalikali pe koningana ya mabele

6. Pe baanjelu sambo oyo bazalaki na bakelelo sambo bamibongisaki pona kobeta.

7. Pe ya liboso abetaki kelelo : pe ekomaki mbula ya mabanga pe moto esanganaki na makila, pe ebwakami likolo na mabele; pe ndambu ya misato ya mabele etumbamaki, pe ndambu ya misato ya banzete etumbamaki, pe matiti nionso ya mobesu etumbamaki.

8. Pe anjelu ya mibale abetaki kelelo : pe lokola ngomba monene ya moto oyo ezali kopela ebwakami na mayi monene, pe ndambu ya misatu ya mayi monene ekomaki makila; 9. pe ndambu ya misatu ya bikelamu oyo bazalaki na mayi monene pe oyo ezalaki na bomoyi ekufi; pe ndambu ya misatu ya ba masuwa ebebisami.

10. Pe anjelu ya misatu abetaki kelelo : pe ekweyaki na likolo monzoto moko monene kopela lokola mwinda, pe ekweyaki likolo na ndambu ya misatu ya bibale pe likolo na maziba ya mayi. 11. Pe kombo ya monzoto yango absintos; pe ndambu ya misatu ya mayi ekomaki bololo, pe mingi ya bato bakufaki na nzela ya mayi, pamba te ekomaki bololo.

12. Pe anjelu ya mineyi abetaki kelelo : pe ndambu misatu ya moyi ebetamaki, pe ndambu misatu ya sanza pe ndambu misatu ya minzoto; pona ete ndambu misatu na yango ekoma molili, pe mokolo engala te pona ndambu misatu ya tango, pe ndenge moko pona butu.

13. Pe namoni : pe nayoki mpongo moko ezali kopumbwa na katikati ya likolo, koloba na mongongo makasi : Mawa, mawa, mawa, na baoyo bafandi na mabele, na tina mingongo misusu oyo etikali ya kelelo ya baanjelu misatu oyo bakobeta kelelo.

Mokapo 9

1. Pe anjelu ya mitanu abeti kelelo : pe namoni monzoto moko kokweya na mabele wuta likolo; pe fungola ya libulu ya abimu epesameli ye, 2. Pe afungoli libulu ya abimu; pe molinga emataki na libulu lokola molinga ya four monene ya moto makasi, pe moyi pe mopepe ekomaki molili na molinga ya libulu. 3. Pe na molinga ebimaki ba makonki likolo na mabele, pe epesameli bango nguya lokola nguya oyo ba scorpions ya mabele bazali na yango. 4. Pe balobi na bango batikala kobebisa te matiti ya mabele, to milona nionso ya mubesu te, to nzete moko te, kasi batu oyo bazali na elembo ya Nzambe te na bambunzu na bango. 5. Pe epesameli bango ete baboma bango te, kasi ete baniokwama basanza mitanu; pe monioko na bango ezala lokola monioko scorpion tangu ebeteka mutu. 6. Pe na mikolo wana batu bakoluka liwa, pe bakomona yango te; pe bakolinga kokufa, pe liwa ekokima bango. 7. Pe bokakani ya makonki lokola bampunda babongisami pona etumba; pe likolo ya mitu na bango ezalaki lokola mitole ya wolo, pe bilongi na bango lokola bilongi ya batu; 8. Pe bazalaki na basuki lokola basuki ya basi, pe minu na bango ezalaki lokola ya nkosi. 9. Pe bazalaki na ba nguba lokola ba nguba ya bibende, pe makelele ya mapapu na bango ezalaki lokola lokito ya ba shar ya bampunda mingi kokima mbangu na etumba; 10. Pe bazali na mikila lokola ya ba scorpions, pe bisweli ; pe nguya na bango ezalaki na mikila na bango pona koniokola batu sanza mitanu. 11. Bazali na mokonzi likolo na bango, anjelu ya abimu, oyo kombo na ye na Ebre, Abadon, pe na Grek azali na kombo Apolion.

12. Mawa ya liboso eleki. Tala, mawa mibale lisusu ekokoma sima ya makambu oyo.

13. Pe anjelu ya motoba abeti kelelo : pe nayoki mongongo kobima na maseke ya etumbelo ya wolo oyo ezali liboso ya Nzambe. 14. Koloba na anjelu ya motoba oyo abetaki kelelo : Fungola baanjelu mineyi oyo bazali ya kokangama na ebale monene ya Efrate. 15. Pe baanjelu mineyi oyo balengelami pona ngonga pe mokolo pe sanza pe mbula, bafungwamaki, ete baboma ndambu misatu ya batu; 16. Pe motuya ya mampinga oyo bamataka na bampunda pona bitumba mibale ya nkoto zomi mbala nkoto zomi : Nayoki motuya na bango.

17. Pe ndenge wana namoni bampunda na emoneli, pe baoyo bafandaki likolo na yango, bazalaki na ba nguba ya moto pe ya jacinte pe ya sufre; pe mitu ya bampunda ezalaki lokola mitu ya bankosi, pe na monoko na bango ezali kobima moto pe milinga pe sufre. 18. Na nzela ya bapasi makasi misato oyo, ndambu misatu ya batu babomamaki, na moto pe na molinga pe na sufre oyo ezali kobima na monoko na bango. 19. Pamba te nguya ya bampunda ezali na monoko na bango pe na mikila na bango, po ete mikila na bango ezali lokola banyoka, ezali na mitu, pe na nzela na yango ezali kobebisa. 20. Pe batu misusu oyo babomamaki te na bapasi makasi wana, babongwanaki te na misala ya maboko a bango, ete bakumisa ba demon te, pe bikeko ya wolo pe ya palata pe ya bronze pe ya libanga pe ya libaya, oyo ekoki komona te, koyoka te kotambola te ; 21. Pe babongwanaki te na koboma na bango, to na maji na bango, to na pite na bango, to na koyiba na bango.

Mokapo 10

Pe namonaki anjelu mosusu ya nguya kokita na likolo, alatisamaki lipata, pe monama likolo ya moto na ye, pe elongi na ye lokola moyi, pe makolo na ye lokola makonzí ya moto. 2. Pe azalaki na buku ya moke oyo efungwami na loboko na ye. Pe atiaki likolo na ye ya mobali na mayi monene, pe likolo ya mwasi na mabele; 3. pe agangaki na mongongo makasi lokola nkosi azonguluma. Pe tangu agangi, bakake sambo balobaki mingongo na bango moko. 4. Pe tangu bakake sambo balobaki, nalingaki kokoma ; pe nayoki mongongo moko ewuti likolo, koloba : Bomba sekele makambu oyo bakake sambo balobaki, pe kokoma yango te.

5. Pe anjelu oyo namonaki kotelema likolo na mayi monene pe likolo na mabele atomboli liboko na ye ya mobali epayi ya likolo. 6. Pe akataki ndayi na ye oyo azali na bomoyi seko na seko ya kala, oyo akela likolo pe biloko nionso ezali kati na yango, pe mabele pe biloko nionso ezali kati na yango, pe mayi monene pe biloko nionso ezali kati na yango, ete tangu ekozala lisusu te; 7. Kasi na mikolo ya mongongo ya anjelu ya sambo, tangu ye kobeta kelelo, mustere ya Nzambe ekokisama, lokola ye moko asakolaki sango malamu na bawumbu na ye baprofete.

8. Pe mongongo oyo nayokaki wuta likolo elobaki na ngai lisusu pe elobi : Kende, kamata buku ya moke oyo ezali ya kofungwama na lobɔkɔ ya anjelu oyo atelemi likolo ya mayi monene pe likolo ya mabele. 9. Pe nakendaki epayi ya anjelu, koloba na ye apesa ngai buku ya moke. Pe alobi na ngai : Kamata pe liya yango, pe ekokomisa bololo libumu na yo, kasi na kati ya monoko na yo ekozala elengi lokola mafuta ya nzoyi. 10. Pe nakamataki buku moke na loboko ya anjelu, pe naliaki yango; pe na kati ya monoko na ngai lokola mafuta ya nzoi ya elengi; pe tangu nasilisi kolia yango, ekomaki bololo na libumu na ngai. 11. Pe balobi na ngai ete : Esengeli o profetize lisusu likolo na batu pe bikolo pe minoko pe bakonzi ebele.

Mokapo 11

Pe epesami na ngai kekele moko lokola lingenda, koloba : Telema pe meka molayi ya tempelo ya Nzambe, pe etumbelo, pe baoyo bazali kokumisa na kati na yango. 2. Pe lopango oyo ezali ya libanda ya tempelo, bwaka yango pe komeka molayi na yango te; pamba te ete epesameli bikolo, pe sanza tuku mineyi na mibale bakonyata engumba esantu na se ya makolo. 3. Pe nakopesa na batatoli na ngai mibale, pe mikolo nkoto moko na kama mibale na tuku motoba bako profetize, balata saki.

4. Bango wana bazali banzete mibale ya olive pe bitelemo mibale ya mwinda oyo etelema liboso ya Nkolo ya mabele; 5. Pe soki mutu moko alingi kosala bango mabe, moto ebimaki na monoko na bango pe ekozikisa banguna na bango ; esengeli bongo abomama. 6. Bango bazali na nguya ya kokanga likolo, po ete mbula ebete te na mikolo ya profesi na bango; pe bazali na nguya likolo ya ba mayi pona kobongola yango na makila, pe kobeta mabele na bapasi ya lolenge nionso, tangu nionso bakolinga. 7. Pe tangu bakosilisa litatoli na bango, nyama oyo ekobima na abimu akobundisa bango, pe akolonga bango, pe akoboma bango. 8. pe bibembe na bango ekotandama na balabala ya engumba monene, oyo ebengami na elimo Sodoma pe Egipito, wana epayi Nkolo na bango abakamaki na ekulusu. 9. Pe baoyo kati na batu pe bikolo pe mabota pe minoko pe ya mikili bakotala bibembe na bango mikolo misato na ndambu, pe bakotika te ete bibembe na bango ekundama na lilita. 10. Pe baoyo bafandi na mabele bakosepela na tina na bango pe bakozala na esengo, bakotindana makabo moko na basusu, po ete ba profete mibale wana baniokolaki baoyo bafandi na mabele 11. Pe sima ya mikolo misato na ndambu pema ya bomoyi ewuti na Nzambe ekotaki kati na bango, pe batelemaki na makolo na bango; pe kobanga monene ekwelelaki likolo ya bazalaki kotala bango. 12. Pe nayoki mongongo moko monene ewuti na likolo, koloba na bango : Bomata awa. Pe bamataki na likolo kati na lipata, pe bayini na bango bakotala bango. 13. Pe na ngonga wana, koningana monene ya mabele esalemaki, pe ndambu ya zomi ya engumba ekweyaki, pe kombo ya batu nkoto sambo babomamaki na koningana ya mabele ; pe baoyo batikalaki na kobanga makasi pe bakopesa kembo na Nzambe ya likolo.

14. Mawa ya mibale eleki; tala, mawa ya misatu ezoya noki.

15. Pe anjelu ya sambo abetaki kelelo, pe na likolo mingongo makasi elobi : Bokonzi ya mokili ya Nkolo na biso pe ya Kristu na ye ekomi, pe akoyangela pona seko na seko. 16. Pe bampaka tuku mibale na mineyi oyo bafandi liboso na Nzambe na bakiti na bango ya bokonzi, bakweyisaki bilongi na bango pe bakumisaki Nzambe, 17. Koloba : Tozongisi yo matondi, Nkolo, Nzambe, Ya Nguya Nionso, oyo azali pe oyo azalaki, po ozwi nguya na yo monene pe okoti na bokonzi na yo. 18. Pe bikolo batombaki ; pe kanda na yo eye, pe tangu ya kosambisama pona bakufi, pe kopesa lifuti na bawumbu na yo baprofete, pe na basantu, pe na baoyo babanga kombo na yo, batu mike pe minene; pe pona kobebisa baoyo babebisaka mabele.

19. Pe tempelo ya Nzambe kuna na likolo efungwamaki, pe sanduku ya boyakani na ye emonani na tempelo na ye, pe ezalaki mikalikali, mingongo, pe bakake, pe koningana ya mabele pe mbula makasi ya mabanga. Mokapo 12.  Pe elembo moko monene emonani na likolo : mwasi moko alata moyi, pe sanza na se ya makolo na ye, pe likolo ya moto na ye motole ya minzoto zomi na mibale; 2. Pe azalaki na zemi, agangaki wana azalaki na pasi pona kobota pe aniokwamaki na pasi ya kobota.

3. Pe eminosami elembo mosusu na likolo : pe tala, drakon moko monene ya motane, oyo azalaki na mitu sambo pe maseke zomi, pe likolo ya ba mitu na ye mitole sambo ya bokonzi; 4. Pe mokila na ye ebendaka ndambo ya misatu ya minzoto ya likolo, pe abwakaki yango na mabele. Pe drakon atelemaki liboso ya mwasi oyo akomaki pene ya kobota, po ete tangu mwasi akobota, ye aliya mwana na ye. 5. Pe abotaki mwana mobali, oyo akokamba bikolo nionso na lingenda ya ebende; pe mwana na ye amemamaki epai ya Nzambe pe epayi ya kiti na ye ya bokonzi. 6. Pe mwasi yango akimaki na kati ya esobe, wana azalaki na esika oyo Nzambe abongisaki, po baleyisa ye kuna mikolo nkoto moko na kama mibale na tuku motoba.

7. Pe na likolo etumba esalemaki : Mikael na baanjelu na ye babundisaki na drakon. 8. Pe drakon abundisaki, pe baanjelu na ye; pe alongaki te, pe esika na bango ezwamaki lisusu te na likolo.  9. Pe drakon monene abwakami, nyoka ya kalakala, ye oyo babenga diabolo pe Satana, ye oyo apengwisaka bafandi nionso ya mabele, - abwakami na mabele, pe baanjelu na ye babwakami elongo na ye. 10. Pe nayoki mongongo monene na likolo koloba : Sik’oyo esili koya lobiko pe nguya pe bokonzi ya Nzambe na biso, pe bokonzi ya Kristu na ye; po mofundi ya bandeko na biso, oyo afundaki bango liboso ya Nzambe na biso butu na moi, asili kobwakama ; 11. Pe bango balongi ye na tina ya makila ya Mwana-Mpate, pe na tina ya liloba ya litatoli na bango, pe balingaki bomoyi na bango te kino liwa. 12. Na yango wana bosepela, likolo pe bino bafandi kati na yango. Mawa na mabele pe na mayi monene, pamba te diabolo akiti epayi na bino, azali na kanda makasi, po ayebi ete azali na tango mokuse.

13. Pe tango drakon amonaki ete abwakami na mabele, aniokolaki mwasi oyo abotaki mobali. 14. Pe mapapu mibale ya mpongo monene epesameli mwasi, po ete apumbwaka na esobe, na esika na ye, wana epayi akoleyisami kuna tangu moko, pe batangu, pe ndambu ya tangu, mosika ya elongi ya nyoka. 15. Pe nyoka abwakaki na monoko na ye mayi sima ya mwasi lokola ebale, pona ete akumba ye na makasi na ebale. 16. Pe mabele eyaki kosunga mwasi, pe mabele efungoli monoko na yango pe emelaki ebale oyo drakon abwakaki na monoko na ye. 17. Pe drakon atombokaki na kotelemela mwasi, pe akendaki kobundisa ndambu ya libota na mwasi ye, oyo babombaka mitindo ya Nzambe, pe bazali na litatoli ya Yesu.

18. Pe natelemaki likolo ya zelo ya mayi monene; Mokapo 13. Pe namoni kobima na mayi monene nyama moko oyo azalaki na maseke zomi pe mitu sambo, pe na maseke na ye mitole zomi ya mikonzi, pe na mitu na ye bakombo ya blasfemia. 2. Pe nyama oyo namoni azalaki lokola nkoyi, makolo na ye lokola ya ngombolo, pe monoko na ye lokola monoko ya nkosi; pe drakon apesaki ye nguya na ye, pe kiti na ye ya bokonzi, pe bokonzi bonene; 3. Pe moko ya mitu na ye lokola ebetamaki kino liwa, pe pota na ye ya liwa ebikisamaki, pe mabele mobimba ezalaki kokamwa pe kolanda nyama. 4. pe bakumisaki drakon, po apesaki bokonzi na nyama; pe bakumisaki nyama, koloba : Nani azali ya kokona na nyama ? pe nani akoki kobunda na ye ? 5. Pe epesameli ye monoko oyo ezali koloba makambu ya lolendo pe ya bablasfemia; pe bokonzi ya kosala na sanza tuku mineyi na mibale epesameli ye. 6. Pe afungoli monoko na ye na koblasfeme Nzambe, pe na koblasfeme kombo na ye pe efandeli na ye, pe baoyo bafandi na likolo. 7. Pe epesameli ye kosala bitumba na basantu, pe kolonga bango; pe epesameli ye bokonzi likolo na mabota nionso, pe batu, pe minoko, pe bikolo; 8. Pe banso oyo bafandi na mabele bakongumela ye, oyo nionso kombo na ye ekomamaki te, wuta fondatio ya mokili, na kati ya buku ya bomoyi ya Mwana-Mpate oyo abomamaki. 9. Soki mutu azali na matoyi, ayoka. 10. Soki mutu pona bowumbu, akokende na bowumbu. Soki mutu abomaka na mopanga, esengeli abomama na mopanga. Awa nde koyika mpiko pe kondima ya basantu.

11. Pe namoni nyama mosusu kobima na mabele; pe ezalaki na maseke mibale lokola mwana-mpate, pe ezalaki koloba lokola drakon; 12. pe ezalaki kosalela bokonzi nionso ya nyama ya liboso liboso na ye, pe asali ete mabele pe baoyo bafandi na yango bangumamela nyama ya liboso, oyo pota na ye ya liwa ebikisamaki. 13. Pe esalaki bilembo minene, pona ete ata moto ya likolo ekita na mabele liboso ya batu. 14. Pe apengwisaki baoyo bafandi na mabele na tina ya bilembo oyo epesamelaki ye kosala liboso ya nyama, koloba na baoyo bafandi na mabele basala elilingi pona nyama, oyo azali na pota ya mopanga, pe azongaki na bomoyi. 15. Pe epesameli ye kopesa pema na elilingi ya nyama, po ete elilingi ya nyama eloba, pe asali ete baoyo nionso bangumamela te liboso ya elilingi ya nyama babomama. 16. Pe asali ete banso, batu mike pe minene, pe bazwi pe babola, pe ba bonsomi pe bawumbu, ete bapesa bango elembo moko na loboko na bango ya mobali to na mbunzu na bango; 17. Pe ete mutu te akoki kosomba to koteka longola kaka oyo azalaki na elembo, kombo ya nyama to motango ya kombo na ye. 18. Awa ezali bwania. Oyo azali na mayele atanga motango ya nyama, po ezali motango ya mutu; pe motango yango ezali kama motoba na tuku motoba na motoba

Mokapo 14

Pe namoni : pe tala, Mwana-Mpate atelemi likolo ya ngomba ya Sion, pe elongo na ye nkoto kama tuku mineyi na mineyi, bazalaki na kombo na ye pe nkombo ya Tata na ye bikomama likolo ya bambunzu na bango. 2. Pe nayoki mongongo moko kowuta na likolo lokola lokito ya mayi minene, pe lokola lokito ya kake makasi. Pe mongongo oyo nayokaki ezalaki lokola ya babeti ya nzenze, bazali kobeta nzenze na bango; 3. Pe bayembi loyembo ya sika liboso ya kiti ya bokonzi, pe liboso ya bikelamu mineyi ya bomoyi pe bampaka. Pe mutu te akokaki koyekola loyembo wana longola bobele nkoto kama na tuku mineyi na mineyi oyo basombamaki na mabele. 4. Bango oyo bazali baoyo baebisamaki na basi te, po bazali baoyo bayebi nzoto ya mwasi te. Bango bazali baoyo balandaka Mwana-Mpate epayi nionso akokende ; baoyo basombamaki kati na batu, mbuma ya liboso na Nzambe pe na Mwana-Mpate; 5. Pe lokuta ezwamaki te na minoko na bango ; bazali na mbeba te.

6. Pe namoni anjelu mosusu azali kopumbwa na katikati ya likolo, azalaki na sango malamu ya seko pona kosakola epayi ya baoyo bafandi na mabele, pe na bikolo nionso pe mabota nionso pe minoko nionso pe batu nionso. 7. Koloba na mongongo makasi : Bobanga Nzambe pe bopesa ye kembo, po ngonga na ye ya kosambisa ekomi ; pe bongumamela liboso ya ye oyo asala likolo pe mabele mpe mayi minene pe maziba ya mayi.

8. Pe mosusu, anjelu ya mibale, alandaki, koloba : ekweyi, ekweyi Babilone monene oyo amelisaki bikolo nionso vino ya kanda ya pite na ye.

9. Pe mosusu, anjelu ya misatu, alandaki bango, koloba na mongongo makasi : Soki mutu akumisa nyama pe elilingi na ye, pe azwi elembo na mbunzu to na loboko na ye, 10. Ye wana akomela vino ya kanda ya Nzambe oyo etiami ya kosangisama te na kopo ya kanda na ye ; pe akoniokwama kati na moto pe na sufre liboso ya banjelu basantu pe liboso ya Mwana-Mpate. 11. Pe milinga ya minioko na bango emati seko na seko, pe butu na moyi bazali na bopemi te baoyo bakumisaki nyama pe elilingi na ye, pe soki mutu moko azwi elembo ya kombo na ye. 12. Awa ezali koyika mpiko ya basantu ; babombi mibeko ya Nzambe pe kondima ya Yesu.

13. Pe nayoki mongongo kowuta likolo, koloba : koma : Esengo na bakufi oyo bakufi kati na Nkolo, na mikol’oyo. Iyo, elobi Molimo, ete bakoka kopema na misala na bango, po misala na bango ezali kolanda bango.

14. Pe namoni : pe tala lipata moko ya pembe, pe likolo ya lipata moko afandi lokola Mwana ya moto, azalaki motole ya wolo na moto na ye, pe na loboko na ye mbeli ya minu makasi. 15. Pe anjelu mosusu abimaki na tempelo, koganga na mongongo makasi epayi ya oyo afandaki likolo ya lipata : Tinda mbeli na yo pe buka bambuma; po ngonga ya kobuka bambuma ekomi, po ete mabele ekembi pona kobuka bambuma. 16. Pe oyo afandaki likolo ya lipata atiaki mbeli na ye na mabele, pe bambuma ya mabele ebukanaki.

17. Pe anjelu mosusu abimaki na tempelo oyo ezali na likolo, ye pe azalaki na mbeli ya minu makasi. 18. Pe anjelu mosusu, oyo azalaki na bokonzi likolo ya moto, abimaki na etumbelo pe, na koganga makasi, agangaki epayi ya oyo azalaki na mbeli ya minu makasi, koloba : Tinda mbeli na yo ya minu makasi, pe buka maboke ya vino ya mabele; po ete mbuma ya vino ekomeli penza. 19. Pe anjelu atiaki mbeli na ye na mabele, pe abukaki maboke ya vino ya mabele, pe abwakaki kati na ekamelo ya kanda monene ya Nzambe; 20. Pe ekamelo eniatamaki libanda ya engumba, pe na ekamelo makila ebimaki bozindo kino na monoko ya bampunda, na molayi nkoto moko na kama motoba ya stadio.

Mokapo 15.

Pe namoni na likolo elembo mosusu, monene pe ya kokamwa : baanjelu sambo, bazalaki na ba bolozi sambo, oyo ya suka; po na yango kanda ya Nzambe ekokisami.

2. Pe namoni lokola mayi monene ya talatala, esangana na moto, pe balongi likolo ya nyama, pe likolo ya elilingi na ye, mpe likolo ya motango ya kombo na ye, batelemi likolo ya mayi monene ya talatala, bazalaki na banzenze ya Nzambe. 3. Pe bayembi loyembo ya Mose mowumbu ya Nzambe, pe loyembo ya Mwana na Mpate, koloba : Misala na yo minene pe ya kokamwa, Nkolo, Nzambe, Ya Nguya-Nionso; banzela na yo sembo pe solo, O Mokonzi ya bikolo. 4. Nani akobanga yo te, Nkolo, pe akokumisa kombo na yo te ? po yo kaka ozali mosantu; po bikolo nionso bakoya pe bakogumbamela liboso na yo; po ete misala na yo ya sembo emonisami polele.

5. Pe sima ya makambu wana namoni : pe tempelo ya tabernakla ya litatoli na likolo efungwamaki; 6. Pe baanjelu sambo oyo bazalaki na ba bolozi sambo babimaki na tempelo, balati bilamba ya lino ya peto pe ya kongenga, pe bakangaki mikaba ya wolo na ntolo na bango. 7. Pe moko ya bikelamu mineyi ya bomoyi apesaki na baanjelu sambo bakopo sambo ya wolo, oyo etondi na kanda makasi ya Nzambe, oyo azali na bomoyi ya seko na seko. 8. Pe tempelo etondisamaki na milinga ya kembo ya Nzambe pe ya nguya na ye : pe mutu moko te akokaki kokota na tempelo kino ba bolozi sambo ya baanjelu sambo esila.

Mokapo 16.

Pe nayokaki mongongo moko makasi kowuta na tempelo, koloba na baanjelu sambo : Bokende pe bosopa na mabele bakopo sambo ya bakanda makasi ya Nzambe.

2. Pe ya liboso akendaki pe asopaki kopo na ye na mabele; pe pota moko ya pasi koleka pe ya mabe mingi ekomaki likolo ya batu oyo bazalaki na elembo ya nyama, pe likolo ya baoyo bagumbamelaki elilingi na ye.

3. Pe ya mibale asopaki kopo na ye na mayi monene; pe ekomaki makila, lokola ya mokufi; pe nionso ezalaki na bomoyi kati na mayi monene ekufaki.

4. Pe ya misatu asopaki kopo na ye na bibale, pe maziba ya mayi; bikomaki makila. 5. Pe nayoki anjelu ya mayi, koloba : Ozali sembo, yo oyo ozali pe ozalaki, Mosantu, po ete osambisi bongo; 6. Po basopaki makila ya basantu pe ya baprofete, pe opesi bango makila ya komela; babongi na yango. 7. Pe nayoki etumbelo, koloba : Iyo, Nkolo, Nzambe, Oyo ya Nguya Nionso, bisambisami na yo ezali solo pe sembo.

8. Pe ya mineyi asopaki kopo na ye likolo ya moyi; pe epesameli ye kotumba batu na moto : 9. Pe batu bazikisamaki na molunge monene, pe blasfeme kombo ya Nzambe, oyo azali na bokonzi likolo ya bapasi yango, pe babongwani te pona kopesa ye kembo.

10. Pe ya mitanu asopaki kopo na ye na kiti ya bokonzi ya nyama; pe bokonzi na ye ekomaki molili; pe bakomaki koswa minu na bango na bapasi, 11. Pe ba blasfeme Nzambe ya likolo na tina ya bapasi na bango pe bapota na bango, pe babongwanaki te na misala na bango.

12. Pe ya motoba asopaki kopo na ye likolo ya ebale monene Efrate; pe mayi na yango ekawuki, po ete nzela ya bakonzi oyo bawuti na esika moyi ebimaka ebongisama.

13. Pe namoni kobima na monoko ya drakon, pe na monoko ya nyama, pe na monoko ya profete ya lokuta, milimo misatu ya mbindu, lokola ba magorodo; 14. po bazali milimo ya ba demon, bazali kosala bilembo; oyo bazali kokende epayi ya bakonzi ya mokili mobimba, pona kosangisa bango esika moko na etumba ya mokolo monene ya Nzambe ya Nguya Nionso. 15. (Tala, nazali koya lokola moyibi. Esengo na oyo azali komikengela pe abateli bilamba na ye, ete atambola bolumbu te, pe bamona soni na ye te.) 16. Pe bango basanganaki na esika oyo babengaka na Ebre : Armagedon.

17. Pe ya sambo asopaki kopo na ye likolo ya mopepe; pe na tempelo ya likolo mongongo moko monene kowuta na kiti ya bokonzi ebimaki, koloba : Esalami. 18. Pe mikalikali, pe mingongo, pe bakake; pe koningana makasi ya mabele esalami, koningana makasi ya boye etikala te kozala ya lolenge boye wuta batu bazala na mokili . 19. Pe engumba monene ekabwami na biteni misatu; pe bingumba ya bikolo ekweyaki ; pe Babilone monene eye na makanisi liboso ya Nzambe, pona kopesa ye kopo ya vino ya kanda makasi ya kanda na ye. 20. Pe esanga nionso ekimaki, pe bangomba emonanaki te; 21. pe mbula ya mabanga minene, ya ba kilo ya talanta moko, kokita na likolo ekweli batu; pe batu blasfeme Nzambe na tina ya pota ya mbula ya mabanga, po pota yango ezali monene koleka.

Mokapo 17 Pe moko ya baanjelu sambo, oyo bazalaki na bakopo sambo, ayaki pe alobi na ngai, koloba : Yaka awa, nakomonisa yo etumbu ya mwasi ya ndumba monene oyo afandi likolo ya ba mayi ebele, 2. Elongo na ye bakonzi ya mabele basalaki pite; pe bafandi ya mabele balangwaki na vino ya pite elongo na ye. 3. Pe amemaki ngai na elimo na kati ya esobe : pe namoni mwasi moko afandi likolo ya nyama motane, oyo atondi na bakombo ya koblasfeme, azalaki na mitu sambo pe maseke zomi. 4. Pe mwasi yango alataki bilamba ya motane-mwindu pe ya motane-bule, pe alataki wolo pe mabanga ya talo pe mayaka, na loboko na ye azalaki na kopo ya wolo oyo etonda na bosoto pe ya mbindo ya pite na ye; 5. Pe na mbunzu na ye kombo moko ekomama : Mustere, Babilone monene, mama ya bandumba pe ya bosoto na mabele. 6. Pe namoni mwasi alangwa na makila ya basantu, pe na makila ya batatoli ya Yesu ; Pe nakamwaki na komona ye, na kokamwa monene. 7. Pe anjelu alobi na ngai : Pona nini ozali kokamwa ? Ngai, nakoyebisa yo mustere ya mwasi pe ya nyama oyo ekumbaka ye, oyo ezali na mitu sambo pe maseke zomi.

8. Nyama oyo omoni ezalaki, pe ezali te, pe ekobima na abimu pe kokende na libebi ; pe baoyo bafandi na mabele, baoyo wuta kobanda ya mokili bakombo na bango ekomama te na buku ya bomoi, bakokamwa, nakomona nyama, ete ezalaka, pe ezali te, pe ekomisama lisusu.

9. Awa ezali mayele, ya oyo azali na bwania : Mitu sambo ezali bangomba sambo epayi oyo mwasi afandi ; 10. Pe bazali bakonzi sambo : mitanu bakweyi, moko azali, mosusu aye nanu te; pe tango akoya, esengeli batikala mwa tango moke. 11. Nyama oyo ezalaki pe ezali te, azali, ye pe moko ya mwambe, pe azali kati ya sambo, pe azali kokende na libebi.

12. Pe maseke zomi oyo omonaki ezali bakonzi zomi, oyo bazwi nanu te bokonzi, kasi bakozwa bokonzi lokola bakonzi ngonga moko elongo na nyama. 13. Baoyo bazali na likanisi moko, pe bapesi nguya pe bokonzi na bango na nyama. 14. Bango bakobundisa Mwana-Mpate, pe Mwana-Mpate akolonga bango; po azali Nkolo ya bankolo pe Mokonzi ya bakonzi : pe baoyo bazali elongo na ye babengami, pe baponami, pe batu na kondima.

15. Pe alobi na ngai : Ba mayi oyo omoni, kuna epayi mwasi ya ndumba afandi, ezali ebele ya batu, pe batu ya bikolo pe mabota pe minoko nionso. 16. Pe maseke zomi oyo omoni, pe nyama, bango wana bakoyina mwasi ya ndumba, pe bakokawusa ye pe bakotika ye bolumbu, pe bakoliya mosuni na ye, pe bakotumba ye na moto; 17. Po Nzambe atie kati na mitema na bango ete basala makanisi na ye, pe basala likanisi bobele moko, pe bapesa bokonzi na bango na nyama kino maloba ya Nzambe ekokisama.

18. Pe mwasi oyo omoni ezali engumba monene, oyo ezali na bokonzi likolo ya bakonzi ya mabele.

Mokapo 18 Sima ya makambu oyo, namoni anjelu mosusu kokita na likolo, azali na bokonzi monene, pe mabele engali na kembo na ye. 2. Pe agangi na mongongo makasi : Esili kokweya, esili kokweya, Babilone monene ! pe ekomi efandeli ya ba demon, pe esika ya kobombama elimo nionso ya mbindo, pe esika ya kobombama ya ndeke nionso ya mbindo pe oyo eyinama; 3. Pamba te bikolo nionso bamelaki vino ya kanda makasi ya pite na ye; pe bakonzi ya mabele basalaki pite elongo na ye, pe basali mombongo ya mabele bakomi bazwi na nguya ya bosaleli bozwi na ye.

4. Nayoki mongongo mosusu kowuta na likolo, koloba : Batu na ngai, bobima kati na ye, po ete bosangana te na masumu na ye, pe ete bozwa bapota na ye te. 5. Pamba te masumu na ye ekomi kino na likolo, pe Nzambe akanisaki ba mbindo na ye. 6. Bofuta ye lokola ye afutaki; pe bozongisela ye mbala mibale na mbala mibale, na lolenge ya misala na ye. Kati na kopo oyo asangisaki, sangisela ye mbala mibale. 7. Lokola amikumisaki pe azalaki kati na bomoyi ya koselala mosolo na kozanga ndelo, lolenge wana opes aye minioko pe pasi mingi. Pamba te alobaki na motema na ye : Nafandi mokonzi-mwasi, pe nazali mokufeli mobali te; pe nakomona pasi mingi ata moke te. 8. Na yango wana kaka na mukolo moko ekokomela ye bapota, liwa pe pasi pe nzala, pe akotumbama na moto; po Nkolo Nzambe oyo asambisi ye azali na nguya ! 9. Pe bakonzi ya mabele oyo basalaki pite, pe babikaki na bisengo elongo na ye, bakolelaka pe bakobetaka tolo na mawa pona ye, tango bakomona milinga ya kozika na ye. 10. bakotelema mosika na bobangi ya minioko na ye, pe koloba : Mawa, mawa, engumba monene, Babilone, engumba ya makasi ! po na ngonga moko, kosambisama na yo esalami. 11. Pe basali mombongo ya mabele bazali kolela pe kosala matanga na tina na ye, pamba te mutu te akosomba lisusu biloko na bango ya mombongo, 12. Mikumba ya wolo, pe palata, pe mabanga ya talo, pe mayaka, pe lino ya kitoko, pe ya motane-bule, pe swa, pe langi ya motane, pe nzete nionso ya tuya, pe eloko nionso ya pembe ya nzoku, pe biloko nionso oyo ezali ya mabaya ya motuya mingi, pe na bronze, pe ya libende, pe ya mabanga ya marbre, 13. Pe ya kanela, pe ya amome, pe ya malasi, pe ya mire, pe ya mpaka ya malasi, pe ya vino, pe ya mafuta, pe ya farini ya malamu, pe ya ble, pe ya bangombe, pe ya bameme, pe ya bampunda, pe ya bashar, pe ya bawumbu, pe milimo ya batu. 14. Pe bambuma nionso ya posa ya elimo na yo ekeyi mosika na yo, pe biloko nionso ya kitoko pe ya kembo ebebisami pona yo, pe bakomona yango lisusu te kati na yo. 15. Bateki ya biloko oyo, oyo bakomaki na bozwi na nzela na yo, bakotelema mosika po na kobanga pasi na yo, kolela pe koyoka mawa. 16. koloba : Mawa, mawa, engumba monene, oyo elataka bilamba ya lino ya kitoko pe ya motane-mwindu pe ya motane-bule, pe balata wolo pe mabanga ya talo pe mayaka ! pamba te na ngonga moko, bomengo ebele boye ebongwani pamba ! 17. Pe motambwisi nionso ya masuwa, pe mutu nionso oyo basalaka mibembo na masuwa na esika nionso, pe bamatelo nionso, pe baoyo basalaka na mayi monene, batelemaki mosika. 18. Pe komona milinga ya kozika na ye, bagangaki, koloba : Engumba nini ekokani na engumba ya monene ? 19. Pe babwakaki putulu na mitu na bango, pe kolela pe na mawa, bagangaki na koloba : Mawa, mawa, engumba monene, oyo na nzela ya bozwi na yo ebele, baoyo bazalaki na masuwa na mayi monene bakomaki na bozwi ! pamba te na ngonga moko abebisamaki.

20. O likolo, sepela likolo na ye, pe basantu pe bapostolo pe baprofete ! po Nzambe asambisi ye na tina na bino.

21. Pe anjelu moko ya nguya atombolaki libanga, lokola enikeli ya monene, pe abwakaki yango na mayi monene, koloba : Boye na mbala moko Babilone engumba monene ekobwakama, pe ekomonanaka lisusu te. 22. Pe mongongo ya babeti nzenze pe ya batu miziki pe ya babeti flute pe ya babeti kelelo ekoyokana lisusu te kati na yo, pe mosali moko te ya mosala maboko akozwama lisusu te kati na yo, pe mongongo ya libanga ya konika ekoyokana lisusu te kati na yo; 23. Pe pole ya etelemeli ya mwinda ekongenga lisusu te kati na yo, pe mongongo ya mobali pe mwasi azolengela libala ekoyokana lisusu te kati na yo; po basali mombongo na yo bazalaki batu minene na mabele; po ete na kindoki na yo, bikolo nionso bapengwaki. 24. Pe kati na ye nde emonanaki makila ya baprofete, pe ya basantu, pe ya baoyo nionso babomamaki na mabele.
Mokapo 19 Sima ya makambu oyo, nayoki lokola mongongo makasi ya ebele ya batu koleka na likolo, koloba : Alleluya ! lobiko pe kembo pe nguya ya Nzambe na biso ! 2. po ete bisambiseli na ye bizali ya solo pe ya sembo; po asambisi mwasi monene ya ndumba oyo abebisaki mabele na nzela ya pite na ye, pe azongisi mabe pona makila ya bawumbu na ye na loboko na ye. 3. Pe balobaki na mbala ya mibale : Alleluya ! pe milinga na ye emati libela na libela. 4. Pe bampaka tuku mibale na mineyi pe bikelamu mineyi ya bomoyi bagumbamaki liboso ya Nzambe oyo afandi na kiti ya bokonzi, koloba : Amen ! Aleluya ! 5. Pe mongongo moko ebimaki na kiti ya bokonzi, koloba : Bosanzola Nzambe na biso, bino nionso bawumbu na ye, pe bino bobangaka ye, batu ya mike pe ya minene.

6. Pe nayoki lokola mongongo ya ebele ya batu, pe lokola mongongo ya mayi minene, pe lokola mongongo ya bakake makasi, koloba : Alleluya ! po Nkolo, Nzambe na biso, ya Nguya-Nionso, akoti kati na bokonzi. 7. Tosepela pe tosepela makasi na komonisa bilembo ya esengo, pe topesa ye kembo; pamba te libala ya Mwana-Mpate ekomi, pe mwasi na ye amibongisi. 8. Pe bapesaki ye ete alata elamba ya lino ya malamu, ya kongenga pe peto; po lino ya malamu ezali misala ya boyengebene ya basantu. 9. Pe alobi na ngai : Koma : Esengo baoyo babengami na elambo ya libala ya Mwana-Mpate. Pe alobi na ngai : Oyo ezali maloba ya solo ya Nzambe. 10. Pe nakweyaki liboso ya makolo na ye po na kopesa ye lokumu. Pe alobi na ngai : Keba na yango. Nazali moninga na yo mowumbu, pe ya bandeko na yo oyo bazali na litatoli ya Yesu : Ogumbamela kaka liboso na Nzambe. Po ete molimo ya profesi ezali litatoli ya Yesu.

11. Pe namoni likolo efungwami, pe tala punda moko ya pembe, pe oyo afandi likolo na yango, abengami sembo pe solo, pe azali kosambisa pe kobundisa na boyengebene. 12. Pe misu na ye ezali kopela ya moto, pe likolo ya moto na ye mitole ebele ya bokonzi, azali na kombo oyo ekomama moko te ayebi longola kaka ye moko; 13. Pe alati elamba oyo ezindasama na makila; pe kombo na ye ebengami « Liloba ya Nzambe ». 14. Pe mampinga oyo ezali na likolo balandaki ye na bapunda ya pembe, balati bilamba ya lino ya pembe peto. 15. Pe mopanga moko ya minu makasi ebimi na monoko na ye, ete na yango abeta bikolo; pe ye akokamba bango na lingenda ya ebende; pe ye moko akonyata ekamelo ya vino ya kanda makasi ya kanda ya Nzambe, ya Nguya-nionso ; 16. Pe na likolo ya elamba na ye pe na mopende na ye, azali na kombo moko ekomami : Mokonzi ya bakonzi pe Nkolo ya bankolo. 17. Pe namoni anjelu moko kotelema kati na moyi; pe agangaki na mongongo makasi, koloba na bandeke nionso oyo bazali kopumbwa na katikati ya likolo makasi : Boya, bosangana na elambo monene ya Nzambe ; 18. Po ete boliya mosuni ya bakonzi, pe mosuni ya bakonzi ya nkoto, pe mosuni ya batu ya makasi, pe mosuni ya bapunda pe ya baoyo bafandi likolo na yango, pe mosuni ya banso, bansomi pe bawumbu, mike pe minene.

19. Pe namoni nyama, pe bakonzi ya mabele, pe mampinga na bango basanganaki pona kobundisa ye oyo afandi likolo na punda, pe na limpinga na ye. 20. Pe bakangaki nyama pe profete ya lokuta oyo azalaki elongo na ye, oyo asalaki bilembo liboso na ye na nzela na yango apengwisaki baoyo bazwaki elembo ya nyama, pe baoyo bagumbamelaki elilingi na ye. Bango mibale na bomoyi babwakami na liziba ya moto oyo ezali kopela na sufre; 21. Pe baoyo batikalaki babomamaki na mopanga ya oyo afandi likolo na punda, oyo ebimaka na monoko na ye; pe bandeke nionso batondaki na mosuni na bango.

Mokapo 20 Pe namoni anjelu moko kokita na likolo, azali na fungola ya abimu, pe moniololo ya monene na loboko na ye. 2. Pe akangi drakon, nyoka ya kala oyo azali diabolo pe Satana, pe akangi ye miniololo pona mbula nkoto moko. 3. Pe abwaki ye na abimu, pe akangi yango ; pe atie elembo likolo na ye, po apengwisa lisusu te bikolo kino mbula nkoto ekokisama; sima na yango, esengeli bafungola ye pona mwa tango moke.

4. Pe namoni bakiti ya bokonzi, pe bafandaki likolo na yango, pe kosambisa epesameli bango; pe milimo ya baoyo mitu na bango bakataka na tina ya litatoli ya Yesu, pe pona liloba ya Nzambe; pe baoyo bagumbamelaki nyama te to elilingi na ye, pe bazwaki elembo na ye te na mbunzu na bango pe likolo ya loboko na bango; pe bazongaki na bomoyi pe bazalaki na bokonzi elongo na Kristu mbula nkoto moko. 5. bakufi oyo batikali bazongaki na bomoyi te kino mbula nkoto esilaki. Oyo ezali lisekwa ya liboso. 6. Mutu na esengo pe mosantu oyo azali na esika na lisekwa ya liboso : likolo na bango liwa ya mibale ezali na bokonzi te, kasi bakozala banganga-Nzambe ya Nzambe pe ya Kristu, pe bakozala na bokonzi elongo na ye mbula nkoto.

7. pe tango mbula nkoto ekosila, Satana bakofungola ye na boloko na ye. 8. Pe akobima pona kopengwisa bikolo oyo ezali na songe mineyi ya mabele, Gog pe Magog, pona kosangisa pona bitumba, bango oyo motango na bango ezali lokola zelo ya mayi monene. 9. Pe bamataki likolo ya monene ya mabele, pe bazingaki kamp ya basantu pe engumba oyo elingami mingi ; pe moto ekiti longwa na likolo pe ezikisaki bango. 10. Pe diabolo oyo apengwisaki bango abwakami na kati liziba ya moto pe ya sufre, epayi oyo nyama pe profete ya lokuta bazali; pe bakoniokwamaka butu na moyi, pona seko na seko.

11. Pe namoni kiti monene ya bokonzi ya pembe, pe oyo afandaki likolo na yango, liboso ya elongi na ye mabele pe likolo ezali kokima, pe esika pona bango ezwami te.

12. Pe namoni bakufi, minene pe mike, batelemi liboso ya kiti ya bokonzi, pe mikanda mifungwamaki; pe buku mosusu efungwamaki, oyo ezali ya bomoyi. Pe bakufi basambisamaki na lolenge ya misala na bango oyo ekomami kati na mikanda. 13. Pe mayi monene ezongisaki bakufi oyo bazalaki na kati na yango ; pe liwa pe hades ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; pe basambisamaki moko na moko lolenge ya misala na bango. 14. Pe liwa na hades ebwakamisami kati na liziba ya moto. Yango oyo liwa ya mibale, lizipa ya mɔoto. 15. Pe soki mutu amonani te ete akomama na buku ya bomoyi, abwakami kati na liziba ya moto.

Mokapo 21 Pe namoni likolo ya sika pe mabele ya sika; po likolo ya liboso pe mabele ya liboso esilaki kokende, pe mayi monene ezali lisusu te.

2. Pe namoni engumba esantu, Yerusalem ya sika, kokita wuta na likolo epayi na Nzambe, ebongisami lokola mwasi ya libala oyo abongisami kitoko pona mobali na ye. 3. Pe nayoki mongongo makasi kowuta na likolo, koloba : Tala, efandelo ya Nzambe ezali elongo na batu, pe ye akofanda elongo na bango ; pe bakozala batu na ye, pe Nzambe ye moko akozala elongo na bango, Nzambe na bango. 4. Pe akopangusa mpinzoli nionso ya misu na bango; pe liwa ekozala lisusu te, to matanga, to koganga, to pasi ekozala lisusu te, po ba makambu ya liboso eleki. 5. Pe oyo afandaki na kiti ya bokonzi alobi : Tala, nasali makambu nionso ya sika. Pe alobi : Koma, pamba te maloba oyo ezali solo pe sembo. 6. Pe alobi na ngai : Ekokisami. Nazali Alfa pe Omega, ebandeli pe suka. Oyo azali naposa ya komela, ngai, nakopesa ye ofele, liziba ya mayi na bomoyi. 7. Molongi akozwa biloko yango libula na ye, pe ngai nakozala Nzambe na ye, pe ye akozala mwana na ngai. 8. Kasi na ba babangi pe baboya kondima, pe baoyo bazali ya kobebisama na mbindo, pe babomi, pe batu ya pite, pe bandoki, pe basambeli ya bikeko, pe batu nionso ya lokuta, esika na bango ezali kati na liziba ezali kozika na moto pe na sufre, oyo ezali liwa ya mibale.

9. Pe moko ya baanjelu sambo oyo bazalaki na bakopo sambo oyo etonda bapota sambo ya suka, ayaki pe alobi na ngai, koloba : Yaka awa, nakomonisa yo mwasi ya libala, mwasi ya Mwana-Mpate. 10. Pe na elimo amemaki ngai likolo na ngomba moko monene pe molayi, pe amonisaki ngai engumba esantu, Yerusalem, oyo ekiti wuta na likolo epayi na Nzambe, 11. Ezali na kembo ya Nzambe. Pole na ye ezalaki lokola libanga ya talo mingi, lokola libanga moko ya yaspi lokola kristali. 12. Azalaki na mir moko ya monene pe molayi; azalaki na bikuke zomi na mibale, pe na bikuke baanjelu zomi na mibale, pe bakombo oyo ekomami likolo na yango, ezalaki ya mabota zomi na mibale ya bana ya Israel. 13. Na esika moyi ebimaka bikuke misatu; pe na esika ya likolo bikuke misatu; pe na esika ya ngele bikuke misatu; pe na esika ya kokita na moyi bikuke misatu. 14. Pe mir ya engumba ezalaki na fondatio zomi na mibale, pe likolo na yango bakombo zomi na mibale ya bapostolo zomi na mibale ya Mwana-Mpate.

15. Pe ye oyo azalaki koloba na ngai azalaki na emekeli molayi ya nzete ya wolo, pona ameka molayi ya engumba pe bikuke na yango, pe mir na yango. 16. Pe engumba yango ezali na basuka mineyi, pe molayi na yango ezali ya kokona na monene na yango. Pe amekaki engumba na nzete, kino na nkoto zomi na mibale ya stade : molayi na yango pe monene na yango pe mosanda na yango ekokani. 17. Pe amekaki mir na yango, mapeko kama moko na tuku mineyi na mineyi, emekeli ya mutu, elingi koloba ya anjelu.

18. Pe mir na yango ezalaki ya kotongama yaspis; pe engumba ya wolo ya peto, lokola talatala ya peto. 19. Ba fondatio ya mir ya engumba elatisamaki na mabanga nionso ya talo : fondatio ya liboso, yaspis; ya mibale, saferos; ya misatu, kalkedone; ya mineyi, smarkidone; 20. Ya mitanu, sardoni; ya motoba, sardius; ya sambo, krusolitos; ya mwambe, berulos; ya libwa, topazo; ya zomi, kruzoprazus; ya zomi na moko, yasinthe; ya zomi na mibale, ametustos. 21. Pe bikuke zomi na mibale ezalaki mayaka zomi na mibale; moko na moko ya bikuke yango ezalaki liyaka moko; pe balabala ya engumba ezalaki ya wolo ya peto, lokola talatala ya polele. 22. Pe namonaki tempelo te kati na yango; po Nkolo, Nzambe, Ya Nguya Nionso azali tempelo na yango, pe Mwana-Mpate bazali tempelo na ye. 23. Pe engumba ezali naposa ya moyi te pe ya sanza te, pona kongalisa yango; po kembo ya Nzambe engengisi yango, pe Mwana-Mpate ezali mwinda na yango. 24. Pe bikolo ekotambola na nzela ya pole na yango; pe bakonzi ya mabele bakomemela ye kembo na bango. 25. Pe bikuke na yango ekokangama ata moke te na moyi, po butu ekozala kuna te. 26. Pe bakomemela ye kembo pe lokumu ya bikolo. 27. Pe eloko moko te ya mbindu, to basali ya bosoto, na lokuta ekokota kuna te ; kasi bobele baoyo bakomami kati na buku ya bomoyi ya Mwana-Mpate.

Mokapo 22 Pe amonisaki ngai ebale moko ya mayi ya bomoyi, kongenga lokola krustalos, oyo ezalaki kobima na kiti ya bokonzi ya Nzambe pe ya Mwana-Mpate. 2. Na kati-kati ya balabala na yango, pe na ebale, na ngambo oyo pe na ngambo wana, nzete ya bomoyi, oyo ebotaka mbuma zomi na mibale, na sanza na sanza ebotaka mbuma na yango; pe bakasa ya nzete ezali pona kobikisa bikolo. 3. Pe elakeli mabe ekozala lisusu te na elakeli mabe ; pe kiti ya bokonzi ya Nzambe pe ya Mwana-Mpate ekozala kati na yango; pe bawumbu na ye bakosalela ye, 4. Pe bakomona elongi na ye; pe kombo na ye ekozala na mbunzu na bango. 5. Pe butu ekozala lisusu te, pe posa ya mwinda te, pe pole ya moyi te; po Nkolo Nzambe akongengisa pole likolo na bango, pe bakokonza seko na seko.

6. Pe alobi na ngai : Maloba oyo ezali sembo pe solo; pe Nkolo Nzambe ya milimo ya baprofete, atindi anjelu na ye pona komonisa na bawumbu na ye makambu oyo ekokoma kala mingi te. 7. Pe tala, nazali koya noki. Esengo na oyo abombi maloba ya profesi ya buku oyo.

8. Ezali ngai, Yoane, oyo nayokaki pe namonaki makambu oyo ; Pe tango nayokaki pe namonaki, nakweyaki pona kokumisa liboso ya makolo ya anjelu oyo amonisaki ngai makambu oyo. 9. Pe alobi na ngai : keba kosala yango te. Nazali moninga na yo bowumbu, pe ya bandeko na yo baprofete pe ya baoyo bakobomba maloba ya buku oyo. Kumisa Nzambe.

10. Pe alobi na ngai : Kobomba te na maloba ya profesi ya mokanda oyo ; Tango ekomi pene. 11. Mozangi boyengebene asala kaka mabe; pe ya bosoto akoba kozala nanu bosoto; pe tika moyengebene asalaka lisusu boyengebene; pe mosantu, abulisama lisusu. 12. Tala, nazali koya noki, pe lifuti na ngai ezali elongo na ngai, pona kopesa na moko na moko lokola ekozala mosala na ye. 13. Ngai, nazali Alfa pe Omega, ya liboso pe ya suka, ebandeli pe kokisama.

14. Esengo na basukoli banzambala na bango, po bazwa nguya na nzete ya bomoyi, pe bakota na bikuke kati na engumba. 15. Libanda bambwa, pe bandoki, pe ba pite, pe babomi, pe basambeli bikeko, pe mutu nionso oyo alingaka pe abukaka lokuta.

16. Ngai, Yesu, natindi anjelu na ngai pona kotatola bino makambu oyo kati na ba eklezia. Ngai, nazali mosisa pe mokitani ya David, monzoto engengaka na tongo. 17. Pe Molimo na mwasi ya libala balobi : Yaka. Pe oyo ayoki aloba : Yaka. Pe ye oyo azali naposa ya komela aya; oyo alingi kozwa ya ofele mayi ya bomoyi.

18. Ngai, natatoli na oyo nionso ayoki maloba ya profesi ya buku oyo, ete soki mutu abakisi na makambu oyo, Nzambe akobakisela ye bapota oyo ekomami na buku oyo. 19. Pe ete soki mutu moko alongoli eloko moko ya maloba ya buku ya profesi oyo, Nzambe akolongola esika na ye na nzete ya bomoyi pe ya engumba esantu, oyo ekomami na buku oyo.

20. Oyo azali kotatola makambu oyo alobi : Iyo, nazali koya noki. Amen; yaka, Nkolo Yesu !

21. Ngolu ya Nkolo Yesu Kristu ezala na basantu nionso.